Matura ustna z języka polskiego 2024

Matura ustna z języka polskiego 2024

Matura ustna z języka polskiego 2024

16.05.2024

Matura ustna z języka polskiego 2024

Matura ustna 2024 z języka polskiego odbędzie się zgodnie z harmonogramem szkół w terminie od 11 do 25 maja 2024 r. Egzamin potrwa 30 minut. Maturzyści będą losowali dwa zadania, w tym jedno z puli pytań jawnych CKE 2024, a drugie z literatury lub innych dzieł sztuki. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 30 punktów.

Sprawdź pytania jawne matura 2024

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 10 do 12 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym w środę 21 sierpnia 2024 r.

Matura jest jednym z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka. Stanowi ona egzamin kończący szkołę średnią i ma ogromne znaczenie dla dalszej edukacji i kariery zawodowej. Przygotowanie do matury wymaga dużego nakładu pracy, samodyscypliny i umiejętności zarządzania czasem. Wyniki matur 2024 mogą mieć wpływ na przyjęcie na uczelnię i wybór dalszej ścieżki zawodowej. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Egzamin ten pozwala uczniowi podsumować zdobytą wiedzę i umiejętności oraz rozwija umiejętności, które mają znaczenie również poza sferą edukacji. Wartość matury polega również na rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezowania informacji, które są przydatne w różnych aspektach życia. 

Bardzo istotny jest fakt, że w 2024 roku matura zarówno w Formule 2015, jak i w Formule 2024 będzie przeprowadzona na bazie ograniczonych wymagań podstawy programowej. Tłumaczymy, czego uczniowie mogą się spodziewać na maturze ustnej z języka polskiego w 2024 roku.

Kiedy matura ustna z języka polskiego 2024

Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się od 11 do 25 maja 2024 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna w terminie dodatkowym odbędzie się 10-12 czerwca 2024 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Matura poprawkowa 2024 w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2024 (środa).

O ile w kwestii przedmiotów pisemnych Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy harmonogram dotyczący daty i godziny każdego z egzaminów, o tyle w kwestii matury ustnej – taki harmonogram nie obowiązuje. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Oznacza to, że w każdej szkole termin egzamin maturalnego z języka polskiego może być nieco inny. Informacje na ten temat należy uzyskać u dyrektora placówki. 

Sprawdź czy maturzyści poznają pytania niejawne

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze ustnej z języka polskiego

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. Wśród przedmiotów obowiązkowych znajduje się między innymi egzamin maturalny z języka polskiego w formie ustnej – bez określania poziomu. Matura ustna z języka polskiego będzie inaczej wyglądała dla uczniów, którzy przystępują do niej w Formule 2015, a inaczej dla osób, które będą ją zdawać w Formule 2023.

 

W Formule 2015 maturzysta podczas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego losuje jedno zadanie, które składa się z polecenia i tekstu.

 

W Formule 2023 zestaw zadań egzaminacyjnych będzie składał się z dwóch zadań:

 • zadania jawnego (pula pytań jest publikowana na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), które sprawdza znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej; Sprawdź język polski lista pytań jawnych

 • zadania, które dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki, a osoba zdająca omawia je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu literackiego, nieliterackiego lub tekstu ikonicznego.

 

Ile będzie zadań na maturze ustnej z języka polskiego

Na maturze ustnej z języka polskiego będzie:

 • w Formule 2015 – jedno zadanie
 • w Formule 2023 – dwa zadania

 

Ile punktów można zdobyć na maturze ustnej z języka polskiego

 • w Formule 2015 – maksymalnie 40 punktów
 • w Formule 2023 – maksymalnie 30 punktów

W przypadku matury ustnej z języka polskiego w Formule 2015 uczeń może zdobyć maksymalnie 40 punktów. Osoby zdające maturę ustną z języka polskiego w Formule 2023 będą mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów. Liczba punktów różni się więc od siebie w zależności od tego, w jakiej formule uczeń zdaje maturę, dlatego te wyniki nie powinny być porównywane między sobą przez maturzystów.

Zobacz także

język polski pisemny 2024 - poziom podstawowy

język polski pisemny 2024 - poziom rozszerzony

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Aby przystąpić do matury ustnej z języka polskiego, uczeń musi posiadać przy sobie dowód osobisty, co umożliwi nauczycielowi zweryfikowanie jego tożsamości. Należy jednak pamiętać, że telefony komórkowe są zabronione w sali egzaminacyjnej i nie wolno ich tam wnosić.

Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów, notatek, książek ani innych pomocy naukowych. Oprócz telefonów nie można mieć przy sobie żadnych innych urządzeń elektronicznych, takich jak tablety, smartwatche, dyktafony itp.

Warto pamiętać, że zasady dotyczące tego, co można i czego nie można mieć przy sobie na maturze ustnej, mogą nieco się różnić w zależności od konkretnej placówki edukacyjnej lub przepisów egzaminacyjnych. Dlatego zawsze warto przed egzaminem zapoznać się z dokładnymi wytycznymi i zaleceniami dostarczanymi przez organizatorów egzaminu.

Ile trwa matura ustna z języka polskiego

Matura ustna z języka polskiego w 2024 roku będzie trwała 30 minut, w tym:

 • 15 minut – przygotowanie do odpowiedzi
 • 15 minut – wypowiedź monologowa i rozmowa z zespołem przedmiotowym

W Formule 2015 matura ustna z języka polskiego trwa 30 minut – uczeń ma 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, a także 15 minut na wypowiedź monologową i rozmowę z zespołem przedmiotowym. Również w przypadku osób zdających maturę w Formule 2023 jest to 30 minut – 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, a następnie 15 minut na wypowiedź monologową i rozmowę z zespołem przedmiotowym. Z uwagi na to, że nie jest to dużo czasu, uczeń powinien być bardzo skupiony podczas matury ustnej z języka polskiego, a także starać się kontrolować upływający czas.

Sprawdź ile trwają matury 2024

Zmiany na maturze ustnej z języka polskiego

Osoby zdające maturę (Formuła 2023) będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych. Na zestaw składać się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem.

W 2024 roku część ustna z języka polskiego będzie obowiązkowa z progiem zdawalności 30 procent.

Sprawdź zmiany matura 2024

Kiedy wyniki z matury z języka polskiego

Uczniowie wyniki matury ustnej z języka polskiego poznają tego samego dnia, po naradach komisji egzaminacyjnej.

Sprawdź 

wyniki matury 2024

Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego

Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego w roku 2024, zgodnie z Formułą 2015, i w roku 2023, zgodnie z Formułą 2023, różni się w pewnych aspektach:

 

Formuła 2015:

 • Zdający losuje jedno zadanie, które składa się z polecenia i tekstu.
 • W zadaniach występują trzy rodzaje tekstów: teksty o języku, teksty literackie oraz teksty ikoniczne.

 

Formuła 2023:

 • Egzamin zaczyna się od czynności organizacyjnych, gdzie zdający losuje zestaw egzaminacyjny zawierający dwa zadania.
 • Następnie jest czas na przygotowanie zdającego do wygłoszenia wypowiedzi monologowych na dwa tematy zamieszczone w wylosowanym zestawie. W tym czasie zdający może przygotować sobie na przykład ramowy plan wypowiedzi.
 • Po przygotowaniu następuje faza wypowiedzi monologowych, gdzie zdający wygłasza swoje wypowiedzi. Warto zaznaczyć, że wypowiedzi zdającego nie mogą być przerywane przez zespół przedmiotowy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na tę część egzaminu.
 • Zdający nie jest zobowiązany do realizacji zadań w kolejności, w jakiej zostały zamieszczone w zestawie zadań egzaminacyjnych. Może rozpocząć wypowiedź od wybranego przez siebie zadania.
 • Na koniec, odbywa się rozmowa zespołu przedmiotowego ze zdającym. Może ona dotyczyć zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań lub do jednego z dwóch zadań, utworów literackich, tekstów kultury, w tym materiału ikonicznego, dołączonego do polecenia, a także treści utworów literackich i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedziach.

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Części ustnej z języka polskiego boi się większość zdających. Otwarte wypowiedzi monologowe są ich największym koszmarem. Absolwentom niemal zawsze towarzyszy ogromny stres: "Idę dzisiaj na tą ustną z polskiego i serio nigdy nie byłam tak zestresowana", "Cały się trząsłem" ...

Ocenianie, czy matura ustna z języka polskiego jest trudna, czy łatwa, jest kwestią bardzo indywidualną dla każdego ucznia. Wynika to z wielu czynników. Poziom przygotowania każdego ucznia do egzaminu jest różny. Osoby, które intensywnie uczyły się i praktykowały umiejętności wymagane na maturze, mogą uznać ją za łatwiejszą niż te, które nie przykładały się do nauki.

Niektórzy uczniowie mogą czuć się bardziej komfortowo przy wykonywaniu konkretnych zadań, takich jak analiza tekstu literackiego lub wypowiedzi na temat języka. Inni mogą mieć trudności z pewnymi typami zadań. Dodatkowo stres, który jest naturalną reakcją przed egzaminem, może utrudnić skupienie się na odpowiedziach. Niektórzy uczniowie radzą sobie lepiej pod presją, inni gorzej.

czytaj dalej opinie matury ustne 2023

Z kolei na maturze ustnej z języka polskiego w latach poprzednich pojawiały się następujące opinie uczniów: "Rozwaliłam polski ustny. 90 procent. Ale miałam temat, który kiedyś pisaliśmy na lekcji jako rozprawkę" – napisała jedna z uczennic na Twitterze. "Nie wierzę, 100 procent z ustnej z polskiego" – brzmi kolejny wpis.

Nie wszyscy jednak byli zadowoleni ze swoich wyników, kolejny maturzysta po maturze z języka polskiego zamieścił ironiczny wpis, sugerujący, że nie poszło mu najlepiej "Czy ja mogę się cofnąć do przedszkola, proszę"

Pytania jawne na maturze ustnej z języka polskiego

Biblia
1. Człowiek w obliczu cierpienia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
2. Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
3. Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
4. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
5. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Jan Parandowski, Mitologia
6. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
7. Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
8. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
9. Co skłania człowieka do podróżowania? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
10. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
11. Miłość silniejsza niż śmierć. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Homer, Iliada (fragmenty)
12. Cierpienie i heroizm jako dwie postawy człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Sofokles, Antygona
13. Prawa boskie a prawa ludzkie. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
14. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
15. Człowiek średniowieczny wobec życia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o św. Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
16. Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
17. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
18. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni o Rolandzie. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
19. Jaki obraz idealnego rycerza i władcy ukazuje utwór literacki? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
20. Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
21. Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
22. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
23. Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
24. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
William Szekspir, Makbet
25. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
26. Czy człowiek decyduje o własnym losie? Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
27. Jak władza wpływa na człowieka? Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
28. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Molier, Skąpiec
29. Czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
30. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Ignacy Krasicki, wybrane bajki
31. Bajki jako opowieści o prawach rządzących światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod
32. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
33. Dobro własne czy dobro ogółu – bohater literacki w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
34. Miłość tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
35. W jakim celu literatura ukazuje wyidealizowany obraz danej społeczności? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
36. Utwór literacki jako wyraz tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
37. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
38. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
39. Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Adam Mickiewicz, Dziady część II
40. Relacje między światem realnym a fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Adam Mickiewicz, Dziady część III
41. Czym dla człowieka może być wolność? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
42. Losy młodzieży polskiej jako temat utworu literackiego. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
43. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
44. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
45. Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 46. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
47. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
48. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Juliusz Słowacki, Balladyna
49. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
50. Wina i kara w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Juliusz Słowacki, Kordian
51. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
52. Podróż w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
53. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
54. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Bolesław Prus, Lalka
55. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
56. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
57. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
58. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
59. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. 
60. Literacki obraz polskiej arystokracji. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
61. Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
62. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
63. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
64. Pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Henryk Sienkiewicz, Potop
65. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
66. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
67. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
68. Literacki wizerunek szlachcica sarmaty. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
69. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
70. Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
71. Ile człowiek jest gotów poświęcić dla innych? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Stanisław Wyspiański, Wesele
72. Refleksja nad narodem jako temat utworu literackiego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
73. Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
74. Jaką ocenę dziejów Polski zawiera utwór literacki? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
75. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
76. Rola duchów, widm i zjaw w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
77. Symboliczny sens tańca. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
78. Symboliczne znaczenie przedmiotów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Stefan Żeromski, Przedwiośnie
79. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
80. Wojna i rewolucja jako źródła skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
81. Różne wizje odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
82. Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
83. Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu
84. Hierarchia wartości w sytuacjach granicznych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
85. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Tadeusz Borowski, Ludzie, którzy szli
86. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
87. Obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
88. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
89. Literatura jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
90. Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
91. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
92. Walka jako sposób na zachowanie godności. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
93. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
94. Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Albert Camus, Dżuma
95. Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
96. Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
97. Człowiek wobec cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
George Orwell, Rok 1984
98. Literacka ocena systemów totalitarnych. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
99. Czy możliwe jest zbudowanie doskonałego państwa? Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
100. Jednostka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
101. Jak zachować wolność w państwie totalitarnym? Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Aneks 1 do Komunikatu w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 r. Strona 10 z 15
102. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Sławomir Mrożek, Tango
103. Bunt przeciwko porządkowi społecznemu. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
104. Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
105. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu Raport o stanie wojennym
106. Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Marek Nowakowski, Górą „Edek”
107. W jakim celu autor nawiązuje w swoim tekście do innego utworu literackiego? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Jacek Dukaj, Katedra
108. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie Katedry Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Andrzej Stasiuk, Miejsce
109. Miejsca ważne w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 
Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie
110. Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia