Matura 2024 historia – poziom rozszerzony

Matura 2024 historia – poziom rozszerzony

Matura 2024 historia – poziom rozszerzony

21.05.2024

Matura 2024 z historii – poziom rozszerzony

Matura 2024 z historii na poziomie rozszerzonym odbyła się we wtorek 21 maja 2024 r. Egzamin trwał 180 min (3 godziny). Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów. Arkusze maturalne z historii dostępne są tutaj.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 11 czerwca 2024 r.

Do matury 2024 z historii na poziomie rozszerzonym podeszło 15 533 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)

Średni wynik matury z historii w 2023 roku wyniósł 45 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 27 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Arkusz egzaminacyjny składał się z 26 zadań, z czego najwyżej punktowane było ostatnie, polegające na stworzeniu dłuższej wypowiedzi pisemne. Zdający mogli wybrać jeden temat spośród następujących:

1. Najbardziej udaną próbą odnowienia tradycji imperium rzymskiego w średniowieczu było państwo Karola Wielkiego. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji aspekty: polityczny, społeczno- gospodarczy i kulturowy.

2. To właśnie wojny z Turcją, spośród wszystkich XVII- wiecznych konfliktów zbrojnych Rzeczypospolitej, w największym stopniu przyczyniły się do upadku jej znaczenia w tym stuleciu. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji aspekty: militarny, polityczny i społeczno- gospodarczy.

3. Niepodległość Polska zawdzięczała przede wszystkim przywództwu Józefa Piłsudskiego. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji aspekty: dyplomatyczny, militarny i polityczno- ustrojowy.

Pozostałe polecenia zawarte w arkuszu, czyli pytania mniej punktowane sprawdzały wiedzę między innymi z zakresu: I wojny światowej, Powstania Warszawskiego czy epoki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a zadania, których podstawą były ryciny, fotografie czy plakaty odnosiły się między innymi do: propagandy III Rzeszy, struktury społeczeństwa średniowiecznego czy śmierci Karola I, która zapoczątkowała krótki okres republiki w dziejach Anglii.

 

Matura 2024 z historii – opinie zdających po egzaminie

Egzaminy maturalne zawsze budzą emocje i ciekawość, nawet wśród tych, którzy maturalne zmagania mają już dawno za sobą. Co oczywiste, najwięcej opinii i komentarzy wychodzi od samych zdających, którym najbardziej zależy na jak najlepszych wynikach. Przypomnijmy, pomimo tego, że historia należy do grona przedmiotów dodatkowych, a egzamin nie przewiduje progu zdawalności (co oznacza, że nie da się go nie zdać) to wyniki mogą przesądzić o sukcesie rekrutacyjnym na studia. Jakie opinie o egzaminie pojawiały się wśród uczniów? Niemal jak zawsze, bardzo różne:

 • „Potop to będzie miał egzaminator jak zobaczy jak nalałam wodę"
 • „Były różne tematy. Nie napisałam żadnego”
 • „Płakać mi się chce przez tę historię, bo wiem, że nic nie wiem.”
 • „Wszystkie tematy są łatwe i przyjemne. Wystarczy tylko trochę pomyśleć.”
 • „Matura z historii to bardziej test na inteligencję niż sprawdzian wiedzy.”

Chociaż opinie na temat poziomu egzaminu były różne, to i tak nie wywołał on takich kontrowersji jak egzamin z języka polskiego, który niemałą część uczniów doprowadził do łez.

Pierwsze opinie maturzystów

Na początku należy zaznaczyć, że egzamin maturalny z historii jest egzaminem z przedmiotu dodatkowego, a zatem nie obowiązuje w nim próg zdawalności. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinno podejść się do niego poważnie, zwłaszcza gdy na wynikach chcemy oprzeć powodzenie w procesie rekrutacyjnym na studia.

Już kilkanaście minut po otwarciu arkuszy egzaminacyjnych, w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące poziomu i zadań. Opinie były zarówno pozytywne, jak i negatywne:

 • „Płakać mi się chce przez tę historię, bo wiem, że nic nie wiem.”
 • „Wszystkie tematy są łatwe i przyjemne. Wystarczy tylko trochę pomyśleć.”

Co ciekawe, pierwsze doniesienia dotyczące treści poleceń nie są już tak wyraziste jak opinie o nich. Jedna z maturzystek napisała: „Pamiętam dwa, jeden był z Piłsudskim. Coś o niepodległości Polski chyba, a drugi o wojnie z Turcją czy wpłynęła na coś tam, przez dane dziesięciolecia, ale nie pisałam żadnego.”

Egzamin maturalny z historii to wyjątkowa okazja dla uczniów do wykazania się wiedzą z zakresu dziejów ludzkości, rozumienia przeszłości i jej wpływu na współczesność. Podczas egzaminu maturalnego z historii uczniowie muszą wykazać się umiejętnościami analizy źródeł historycznych, interpretacji wydarzeń oraz budowania spójnych argumentów w oparciu o faktograficzne dane.

To egzamin, który nie tylko sprawdza znajomość określonego materiału, ale także rozwija krytyczne myślenie i zdolność do formułowania przemyślanych wniosków na temat przeszłości i jej znaczenia dla dzisiejszego świata.

Na zdawanie matury matury z historii zazwyczaj decydują się uczniowie, którzy uczęszczali do klasy o profilu humanistycznym, a także właśnie z tą dziedziną nauki wiążą swoją przyszłość. Poniżej wyjaśniamy, jak dokładnie będzie wyglądał egzamin maturalny z historii, ile uczeń będzie mógł zdobyć punktów, a także, kiedy pozna wyniki z tego egzaminu.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z historii 2024

Historia matura 2024 - data:

 • 21 maja 2024 (wtorek), godz. 9:00 - termin główny
 • 24 maja 2024 (piątek), godz. 16:55 - dodatkowe zadania dla klas dwujęzycznych
 • 11 czerwca 2024 (wtorek), godz. 14:00 - termin dodatkowy

Egzamin maturalny z historii w 2024 roku odbędzie się 21 maja o godzinie 9:00. Z kolei egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 11 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00. Będą do niego mogli przystąpić uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do matury z tego przedmiotu w terminie podstawowym.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z historii 2024

W 2024 roku matura z historii odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych (tak jak było to również w roku poprzednim), a nie podstawy programowej. Wymagania ogólne jak i szczegółowe uczniowie mogą sprawdzić w specjalnych Informatorach do tego przedmiotu opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W 2024 roku Informatory te należy jednak czytać razem z Aneksami, gdzie opisane są zmiany, które będą obowiązywały w 2024 roku (podobnie jak w roku 2023).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z historii od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z historii od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Dodatkowo Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz pokazowy z historii, który z pewnością będzie bardzo przydatny podczas przygotowań do matury z historii w 2024 roku.

 

Ile będzie zadań z historii

Na egzaminie maturalnym z historii będzie łącznie 29-36 zadań. Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z – wyposażonych w źródła – zadań zamkniętych i otwartych, uwzględniających wszystkie epoki historyczne i różne obszary historii.

W arkuszu mogą się także pojawić zadania bez wyposażenia źródłowego. Ostatnim i jednocześnie najwyżej punktowanym zadaniem będzie zadanie rozszerzonej odpowiedzi, którego rozwiązanie ma stanowić wypowiedź argumentacyjna.

 

Dostępne są także arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat – uczeń dzięki temu może zapoznać się z zadaniami, które obowiązywały w latach poprzednich. Maturzysta, który podchodzi do egzaminu z historii może zdawać go jedynie na poziomie rozszerzonym.

Sprawdź arkusze maturalne historia

 

Ile punktów można zdobyć na maturze z historii

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

 

Ogólne wymagania na maturze z historii opublikowane przez CKE to:

I. Chronologia historyczna. Zdający:

 • porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych;
 • dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych i cywilizacyjnych.

II. Analiza i interpretacja historyczna. Zdający:

 • analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego;
 • rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;
 • dostrzega mnogość perspektyw badawczych oraz różnorakie interpretacje historii i ich przyczyny;
 • ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej. Zdający:

 • tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym, jak i problemowym;
 • dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego;
 • dokonuje selekcji

Ile trwa matura z historii

Matura z historii trwa 180 minut, czyli trzy godziny zegarowe.

Uczeń, przystępując do egzaminu maturalnego z historii powinien pamiętać o tym, że odpowiednie rozplanowanie czasu podczas matury pisemnej jest kluczowe, aby uniknąć pośpiechu i zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu na przemyślane odpowiedzi na wszystkie pytania.

Uczniowie, którzy umiejętnie zarządzają czasem podczas matury, mają szansę na lepszą organizację pracy, co przekłada się na jakość odpowiedzi i finalne wyniki. Nieodpowiednie rozplanowanie czasu na maturze może prowadzić do stresu i niedokończonych zadań, dlatego ważne jest, aby zadbać o efektywne zarządzanie czasem podczas tego kluczowego egzaminu.

Czy można nie zdać matury z historii

W 2024 roku obowiązkiem każdego ucznia jest podejście do przynajmniej jednego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego. W tej sytuacji nie obowiązuje jednak jeszcze próg zdawalności, a to oznacza, że nie ma możliwości, by nie zdać egzaminu maturalnego z historii jako przedmiotu dodatkowego. Uczniowie nie powinni jednak lekceważyć tego egzaminu, ponieważ zdobyte punkty mogą się okazać kluczowe podczas rekrutacji na wybrany kierunek studiów lub zadecydować o tym, czy dostaniemy się na wybraną przez siebie uczelnię.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Podczas egzaminu z historii w 2024 roku uczeń, poza czarnym długopisem lub piórem z czarnym atramentem, może wnieść na salę również lupę.

onieczne jest także posiadanie przy sobie dowodu osobistego, dzięki czemu komisja będzie mogła potwierdzić tożsamość ucznia. Maturzyści nie powinni wnosić jednak na salę telefonów komórkowych, jedzenia, pomocy naukowych, maskotek na szczęście oraz innych rzeczy zbędnych.

Zmiany na egzaminie z historii

Jedną ze zmian na egzaminie z historii w Formule 2023 jest to, że wypracowanie będzie musiało zawierać mniej słów, niż zakładano początkowo. Na egzaminie maturalnym z historii w Formule 2023 została zmniejszona minimalna liczba wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym do 300 (zamiast 500).

Kiedy wyniki z matury z historii

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano

sprawdż wyniki matur 2024

 

Wyniki matury 2023 z historii (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z historii: 45 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

Historia jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 16228 osób
 • 2022: 18 442 osoby
 • 2021: 17 222 osoby
 • 2020: 19 049 osób

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Matura z historii jest uważana za wymagającą, gdyż obejmuje szeroki zakres wiedzy, sięgający od starożytności po koniec XX wieku. Program nauczania jest bardzo obszerny i jego opanowanie wymaga znacznych nakładów pracy. "Na tej historii było wszystko, na co byś spojrzał w podręczniku z historii i powiedział tego na pewno nie będzie” - oto jeden z komentarzy uczniów po napisaniu matury z historii w 2023. Każdy powinien jednak zdawać sobie sprawę z tego, że poziom trudności matury zależy w głównej mierze od posiadanej przez niego wiedzy w tym obszarze. 

Na maturze z historii w 2023 roku w formule 2015 maturzyści mieli do wyboru aż pięć tematów, które dotyczyły poszczególnych epok: starożytności, średniowiecza, dziejów nowożytnych, XIX i XX wieku. Natomiast w formule 2023 uczniowie mieli do wyboru zaledwie trzy tematy. Z relacji zdających wynika, że trafił im się temat Zimnej Wojny oraz porównania rewolucji nowożytnych – francuskiej i amerykańskiej.

Maturzyści nie kryją swojego zdziwienia wysokim poziomem trudności egzaminu:

 • "Spośród 9 matur, które pisałam ta była najgorsza"
 • "Grudniowe próbne były o wiele lepsze od tej oficjalnej"
 • "Beznadziejnie mi poszła historia"
 • "Jak zobaczyłam jakie są tematy w wypracowaniu, myślałam, że zawału dostanę".

Uczniowie, którzy zdawali maturę z historii w 2022 roku byli zdania, że nie należała ona do najprostszych. Oto niektóre z wypowiedzi maturzystów: "To był żart przez wielkie Ż", "Ale lanie wody", "Co to było?".

Innym uczniom matura z historii poszła jednak dość dobrze: "Historia nawet przyjemna" - stwierdził jeden ze zdających.

Niektórzy zdający opublikowali również swoje opinie na temat egzaminu maturalnego 2022 na Twitterze: "wgl w tych zadaniach na uzasadnij/udowodnij to ja nie wiem, czy bardziej przekonywałam ich czy siebie", "z zerową wiedzą jestem zaskoczona, jak dużo napisałam".

Z kolei w 2021 roku matura z historii też nie należała do najłatwiejszych. Użytkownicy mediów społecznościowych podzielili się swoimi odczuciami: "Jedyne, co wiedziałam na historii to wojnę koreańską. Za wypracowanie nawet się nie zabierałam, bo w życiu nie pisałam wypracowania na historii", "napisałam super wypracowanie, bo podpasował mi temat, ale załamałam się po większości zadań. Było parę zadań, gdzie mnie oświeciło, jak z depeszą emską czy przywilejem koszyckim, ale tak to miało być prościej, a prostsze były matury z poprzednich lat" – ubolewała kolejna uczennica.

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia