Filologia angielska - Lublin

Filologia angielska - Lublin

Studia na kierunku anglistyka w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku anglistyka

26.09.2023

Filologia angielska studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Filologia angielska w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 1 specjalność. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Filologia angielska - Lublin
Studia na kierunku anglistyka w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska łączą naukę języka angielskiego z badaniem historii, literatury i kultury Anglii. Studenci tego kierunku, oprócz zaawansowanej wiedzy gramatycznej, zdobywają również informacje na temat czynników wpływających na rozwój języka oraz jego związków z innymi narodami. W programie nauczania mogą znaleźć się przedmioty takie jak: wprowadzenie do przekładu z języka polskiego na angielski, fonetyka i fonologia czy tworzenie tekstów w celach praktycznych. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, co umożliwia im swobodne posługiwanie się językiem angielskim w życiu prywatnym i zawodowym.

Zakończenie studiów na kierunku filologia angielska otwiera drzwi do różnych ścieżek zawodowych. Absolwenci mogą ubiegać się o pracę jako tłumacze, lektorzy czy nauczyciele języka angielskiego. Zaawansowane umiejętności językowe są również cenione w biznesie, dziennikarstwie oraz w różnych instytucjach kulturalnych, badawczych i gospodarczych. Absolwent kierunku filologia angielska ma także możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w ramach lektoratu językowego.

 

Uczelnie
W Lublinie filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Wykaz opłat za studia na kierunku filologia angielska w Lublinie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język angielski, język polski.

Język angielski uchodzi za najbardziej uniwersalny język świata na miarę języka łacińskiego, którym kiedyś także posługiwali się niemal wszyscy. Wiele osób pragnie pogłębiać swoją wiedzę z dziedziny literatury, gramatyki i kultury związanej z mową Szekspira. Liczba miejsc jest ograniczona, a kandydatów bardzo wielu, ponieważ kierunki studiów w Lublinie takie jak filologia angielska to bardzo popularne nauki lingwistycznych. Z tego względu postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Obowiązkowo na poziomie rozszerzonym powinieneś zdawać język angielski. Poza tym weź pod uwagę matematykę, język polski, inny język obcy nowożytny.
 

Filologia angielska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku filologia angielska w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. dowiedz się więcej
* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Lublinie

Studia na kierunku filologia angielska oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Lublinie – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Filologię angielską można studiować jedynie w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku filologia angielska można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w jednej lubelskiej uczelni publicznej – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Lublinie

Filologię angielską w trybie niestacjonarnym można w Lublinie studiować jedynie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologii angielskiej w Lublinie

Filologię angielską w trybie niestacjonarnym można w Lublinie studiować jedynie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Cena za studia niestacjonarne to około 2300 zł.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety kandydaci na studia w Lublinie nie mogą rozpocząć bezpłatnej nauki niestacjonarnej na filologii angielskiej w tym mieście. Bezpłatną naukę można podjąć na jednej uczelni publicznej w ramach studiów stacjonarnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku filologia angielska studenci nauczą się języka angielskiego w stopniu zaawansowanym oraz jego wykorzystania w mowie i piśmie. Ponadto poznają kulturę, historię oraz literaturę angielską oraz amerykańską, a także nauczą się analizowania tekstów literackich. Dowiedzą się również, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego na polski oraz odwrotnie.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13,9 tys. kandydatów (o 836 więcej niż rok wcześniej).
Wśród lubelskich uczelni publicznych filologia angielska znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ponad 3 osoby na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, placówkach oświatowych, szkołach językowych, wydawnictwach, mediach, korporacjach międzynarodowych oraz w biurach tłumaczeniowych.

Absolwenci studiów filologicznych w Lublinie pracują w biurach tłumaczeniowych, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, szkołach podstawowych i średnich, szkołach językowych, organizacjach turystycznych, placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach samorządu lokalnego, w wydawnictwach, redakcjach, działach Public Relations, czasopismach, mediach.
Studenci znajdują zatrudnienie w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych. Są to na przykład: urzędy celne, instytucje międzynarodowe, środki masowego przekazu, organizacje zajmujące się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi, instytucje kultury, przedsiębiorstwa związane z krajami anglojęzycznymi, urzędy państwowe i samorządowe. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, ponieważ studia lingwistyczne oferują wykształcenie językowe, bardzo cenione w dzisiejszych czasach. 
 
 
Program studiów i przedmioty
Filologię angielską możesz realizować w języku polskim i języku angielskim jako wykładowym. Studenci tego typu studiów otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu literatury, kultury, historii krajów anglosaskich i języka angielskiego.
 
W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:
  • historia literatury amerykańskiej po 1945 roku,
  • literatura brytyjska XIX i XX wieku,
  • PNJA praca z tekstem i konwersacje,
  • morfo-składnia i semantyka
  • i wiele innych.
Program studiów nastawiony jest także na kursy z zakresu kulturoznawstwa i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. W ramach praktycznej nauki języka angielskiego rozwijana jest umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim, czytania tekstów oraz rozumienia procesów kulturowych i społecznych. Na drugim roku studenci wybierają specjalności, które kształcą ich w obszarze literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, medioznawstwa i traduktologii. Oferty specjalizacji się zmieniają i zależą od zainteresowania studentów. Warto śledzić je na stronach uczelni w Lublinie.
Studia filologiczne pozwalają zgłębiać wiedzę z literatury, filmu, telewizji, prasy, polityki, nowych mediów i życia codziennego krajów anglosaskich. Kształtują także umiejętności rozpoznawania, analizowania i interpretowania historii i współczesności Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych bazując na wiedzy z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Absolwenci mogą poszczycić się znajomością języka przynajmniej na poziomie C1, a także rozwijają język angielski specjalistyczny w zakresie biznesu.
 

Ogólne cele kształcenia

Studenci filologii angielskiej w trakcie nauki poznają m.in.: język, historię, literaturę oraz kulturę krajów obszaru anglojęzycznego. Studia na filologii angielskiej poświęcone są zagadnieniom z zakresu np.: dydaktyki, komunikacji społecznej, biznesu, kulturoznawstwa, językoznawstwa, medioznawstwa czy literaturoznawstwa. Kierunek ten skierowany jest do osób pragnących rozwinąć cenne kompetencje językowe i komunikacyjne, a także pragnących posługiwać się językiem angielskim w środowisku zawodowym.

Filolog angielski może podjąć pracę np. w szkolnictwie, biurze tłumaczy, wydawnictwie, mediach, biznesie czy w instytucjach kultury. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły filologię angielską, pozwalają im związanie swojej kariery zawodowej z branżą turystyczną lub badawczą. Absolwenci filologii angielskiej mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia agnielska, w roku akademickim 2023/2024, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są odgórnie przez poszczególne uczelnie – dzieje się tak samo na filologii angielskiej.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci? Rekrutacja na studia opiera się na konkursie świadectw maturalnych. Na jego podstawie tworzona jest lista rankingowa osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na filologię angielską to: język angielski oraz język polski.

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Filologia angielska w Lublinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. W przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna – studia niestacjonarne są płatne.

Warto pamiętać, że ceny mogą się różnic na poszczególnych uczelniach. Przyszli studenci mają również możliwość rozłożenia czesnego na raty.  

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych uczelni.  

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na filologię angielską w Lublinie z pewnością nie mogą doczekać się ogłoszenia wyników rekrutacji. Kiedy można spodziewać się opublikowania list osób zakwalifikowanych?

Daty opublikowania list ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Kandydaci informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK, gdzie można znaleźć informacje takie jak zajęte miejsce oraz ilość.   

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po zarejestrowaniu się na filologię angielską, kandydaci, którzy znaleźli się na liście osób zakwalifikowanych, muszą dostarczyć dokumenty, które są potwierdzeniem uzyskanych punktów na egzaminie maturalnym. 

Jak i gdzie złożyć dokumenty rekrutacyjne? , aby kandydaci osobiście składali dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne. Dla osób, które w wyznaczonym terminie nie będą mogły osobiście dostarczyć dokumentów istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Trzeba pamiętać, aby dokumenty były kompletne oraz w odpowiedniej formie. Niezbędne może okazać się również zdjęcie w formie takiej jak m.in. do dowodu czy legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Rekrutacja na filologię angielską w Lublinie opiera się na dwóch etapach. Pierwszym etapem rekrutacji na uczelnie jest rejestracja na stronie internetowej, a kolejnym złożenie dokumentów przez kandydata – gwarantuje to również znalezienie się na liście studentów.

Uczelnie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej. Na złożenie kompletu dokumentów kandydaci na filologię angielską mają około kilku dni.   

Co w przypadku niedostarczenia dokumentów? Jeśli kandydat spóźni się z dostarczeniem dokumentów, istnieje ryzyko skreślenia z listy studentów. Może tak się również wydarzyć w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie – dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę.  

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek anglistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filologiczny UMCS) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Filologia angielska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia językowe.

Marlena, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

Pasja do języka angielskiego narodziła się w moim przypadku przez filmy i seriale. Zapragnęłam nauczyć się tego języka w jak najwyższym stopniu, by móc pracować przy tłumaczeniach nie tylko filmowych, ale i na przykład wydawniczych. Język angielski jest teraz językiem uniwersalnym. Jego znajomość naprawdę się opłaca.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Lublin studia i stopnia

Anglistyka Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia