Ochrona środowiska - Lublin

Ochrona środowiska - Lublin

Studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

26.09.2023

Ochrona środowiska studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Ochrona środowiska w Lublinie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na ochronie środowiska w Lublinie w 2023 r. zaczynają się od 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Ochrona środowiska - Lublin
Studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona środowiska skupiają się na zagadnieniach z zakresu ekologii, ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej. W trakcie studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę dotyczącą potrzeb ekologicznych różnych ekosystemów oraz uczą się, jak podejmować działania zapobiegawcze w celu ochrony środowiska. Absolwenci tego kierunku są wyposażeni w umiejętności projektowania i wdrażania technologii oczyszczania wody i powietrza, identyfikacji i oceny zagrożeń dla środowiska naturalnego, stosowania przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska, inwentaryzacji i wyceny różnorodnych ekosystemów oraz zarządzania energią. Program studiów obejmuje także zajęcia praktyczne, które pozwalają studentom zdobyć doświadczenie w pracy z narzędziami przydatnymi w terenie i laboratoriach.
Absolwenci kierunku ochrona środowiska mogą podjąć pracę w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę przyrody, takich jak urzędy i agencje ochrony środowiska, organy nadzoru oraz instytucje badawcze. W ostatnich latach, wśród absolwentów tego kierunku studiów zyskują na popularności zawody związane z odnawialnymi źródłami energii, koordynacją lub planowaniem gospodarki wodno-ściekowej oraz doskonaleniem procesów logistycznych związanych z ochroną środowiska.
 
Uczelnie
W Lublinie ochronę środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kierunki studiów w Lublinie takie jak ochrona środowiska cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język obcy nowożytny, wos, biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia, informatyka czy matematyka. Dodatkowe punkty zapewni Ci także udział w konkursach i olimpiadach. Z wymogami rekrutacyjnymi szczegółowo możesz zapoznać się na stronach uczelni w Lublinie.

Ochrona środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kandydaci na ochronę środowiska w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w rekrutacji 2023/2024 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych: języka obcego nowożytnego oraz biologii albo chemii, albo fizyki, albio geografii, albo informatyki, albo matematyki. dowiedz się więcej


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Studenci kierunku ochrona środowiska zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologii. Przede wszystkim nauczą się podejmowania działań związanych z z ochroną środowiska naturalnego. Ponadto poznają zasady racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz nauczą się wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu krajobrazu.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, firmach projektowych, przemyśle rolniczym, jednostkach administracji publicznej oraz w samorządach terytorialnych.

Absolwenci kierunku ochrona środowiska w Lublinie znajdują zatrudnienie w przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, firmach projektowych i konsultingowych, samorządach terytorialnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, administracji (również w administracji rządowej), dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych, organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną, a także w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, jakość środowiska i kontrolę stanu środowiska (na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska).
Studia te zapewniają wiedzę z zakresu odnowy środowiska, ekosystemu czy bioremediacji. Zapewniają wiele możliwości pracy, a absolwenci mogą pracować także w biurach planistyczno-uranistycznych, w laboratoriach, jak również w firmach konsultingowych czy doradczych.
 
 
Program studiów i przedmioty
Program kształcenia opiera się na przedmiotach z zakresu ekologii, biologii, fizyki i chemii.
 
W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:
  • meteorologia i klimatologia,
  • chemia z elementami inżynierii procesowej,
  • monitoring środowiska,
  • technologie bioenergetyczne,
  • techniki ochrony i obrony ekosystemów lądowych
  • i wiele innych.
Studia przyrodnicze w Lublinie przewidują szereg ciekawych specjalności, na przykład: ochrona zasobów faunistycznych, zarządzanie zasobami wód i torfowisk, ochrona i kształtowanie krajobrazu, proekologiczne systemy produkcji żywności. Utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowań i zapotrzebowania studentów. Zweryfikuj poszczególne oferty zamieszczone na stronach internetowych ośrodków akademickich w Lublinie.
Absolwenci kierunku ochrona środowiska w Lublinie potrafią diagnozować procesy zachodzące w przyrodzie i to, jaki człowiek ma wpływ na środowisko. Zapoznaje się z podstawowymi procesami technologicznymi, zwłaszcza takimi, które są przyjazne środowisku. Rozwijają umiejętności prowadzenia prac badawczych, prac monitorowanych zarówno w laboratoriach, jak i w terenie, a także prac projektowych. Dbają także o bezpieczeństwo badań i efektywne działania, odnoszące się również do pracy w grupie. Studia w zakresie ochrony środowiska to kierunek interdyscyplinarny, zapewniający nieustający rozwój i wiele możliwości zatrudnienia.
 

Ogólne cele kształcenia

Studenci uczą się zarządzania projektami i programami ochrony środowiska, w tym analizowania, planowania, realizowania i monitorowania działań związanych z ochroną środowiska. Zdobywają także umiejętność oceny wpływu działań ludzkich na środowisko oraz wdrażania działań proekologicznych w różnych sektorach gospodarki. Studenci poznają przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Uczestnicy zajęć uczą się także o ekonomicznych aspektach ochrony środowiska, takich jak rynki emisji, instrumenty ekonomiczne, koszty i korzyści związane z ochroną środowiska, a także ekonomię zasobów naturalnych. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie monitoringu i oceny stanu środowiska, takie jak badanie jakości powietrza, wód, gleby, ocena oddziaływania działalności człowieka na środowisko oraz analiza danych i raportowanie wyników.

Absolwenci ochrony środowiska są przygotowani również np. do przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach ochrony środowiska we współczesnym świecie. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w instytucjach edukacyjnych czy w redakcjach czasopism naukowych. Ponadto ochrona środowiska przygotowuje do pracy np. w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach społecznych.

 

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP w Lublinie. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5000 zł.

Kierunek ochrona środowiska - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Każda z uczelni w Lublinie określa ilość osób, jaką może przyjąć na poszczególne kierunki studiów. Podobnie jedzie się w przypadku ochrony środowiska. Jak wyglądają limity miejsc na ten kierunek studiów?  

Aby zostać studentem kierunku ochrona środowiska w Lublinie należy wziąć udział w rekrutacji, która opiera się na konkursie świadectw. Na podstawie wyników maturalnych kandydatów powstaje lista osób zakwalifikowanych. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na ochronę środowiska w Lublinie, to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Lublinie:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Biologii Środowiskowej): 30

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Ochrona środowiska w Lublinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei inną opcją są studia niestacjonarne. Są one płatne niezależnie od typu uczelni. Studia niestacjonarne realizowane są w czasie weekendowych zjazdów, dzięki czemu studenci mają wolne od poniedziałku do piątku. 

Cena za czesne ustalana jest przez poszczególne uczelnie, które umożliwiają rozłożenie kwoty na raty.

Ochrona środowiska studia w Lublinie - ceny 2023:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: 5000 zł    

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci, którzy aplikowali na ochronę środowiska w Lublinie muszą czekać zwykle około kilku tygodni, aby poznać decyzję o dostaniu się na studia.   

Uczelnie, także te w Lublinie, ustalają własny indywidualny termin opublikowania listy. Informacje o wyniku można znaleźć w systemie IRK, gdzie można znaleźć takie informacje jak liczba uzyskanych punktów, a także zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: 13.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024) 

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na ochronę środowiska w Lublinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Należy złożyć je osobiście, jednak istnieje również możliwość wysłania ich pocztą.

Jakie dokumenty kandydaci powinni zabrać? Są to m.in. świadectwo maturalne, zaświadczenie, podanie, a także zdjęcie do legitymacji. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.   

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Ostatnim etapem rekrutacji po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na ochronę środowiska, jest składanie dokumentów. Jak to zrobić?

Kandydaci, którzy dostali się na ochronę środowiska w Lublinie, na dostarczenie kompletu dokumentów mają zwykle kilka dni. Ważne, aby dostarczyć wszystkie dokumenty, w prawidłowej formie, a co ważniejsze w terminie bowiem niedopatrzenie ze strony kandydata może skutkować wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.  

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: od 14.07.2023 do 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Kierunek ochrona środowiska w Lublinie to studia bardzo rozwijające, zapewniające wiele możliwości pracy.

Amelia, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Dbanie o życie ziemi jest niezwykle ważne. Myślę, że od zawsze czułam do tego powołanie. Należy uświadomić społeczeństwu, że jest to nasz glob to nasz wspólny dom, a jego zanieczyszczenie to nasz wspólny problem. Bardzo zachęcam do pogłębiania swojej wiedzy w tym kierunku.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Lublin studia i stopnia

Ochrona środowiska Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Lublin studia stacjonarne

Ochrona środowiska Lublin studia niestacjonarne

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia