Ochrona środowiska - Poznań

Ochrona środowiska - Poznań

Studia na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

25.09.2023

Ochrona środowiska studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Ochrona środowiska w Poznaniu to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej). 

Ochrona środowiska - Poznań
Studia na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona środowiska poświęcone są zagadnieniom z zakresu ekologii, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. W trakcie nauki studenci poznają potrzeby środowiskowe wielu ekosystemów oraz nauczą się jak wdrażać działania prewencyjne. W planie zajęciowy studenci mogą spodziewać się takich przedmiotów jak np.: podstawy geologii i hydrogeologii, organizacja ochrony środowiska, technologie ochrony powietrza czy monitoring i ocena oddziaływania na środowisko. W programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne, dzięki którym studenci zyskają doświadczenie z narzędziami, które wykorzystają w przyszłej pracy w terenie oraz laboratoriach.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać pracy w placówkach, które odpowiadają za działania związane z ochroną przyrody. Są wśród nich urzędy i służby ochrony środowiska, organy kontrolne oraz placówki naukowe. Po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska absolwent może ubiegać się o zatrudnienie na następujących stanowiskach: ekolog, analityk zrównoważonego rozwoju, konsultant certyfikacji ekologicznych, specjalista ds. zarządzania odpadami, inżynier energetyki odnawialnej, audytor środowiskowy, nauczyciel edukacji ekologicznej i badacz naukowy.

 

Uczelnie

W Poznaniu ochronę środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii UAM), Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka.

Żeby dostać się na studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, należy największą wagę przyłożyć do zgłębienia wiedzy przyrodniczej i chemicznej, a następnie udowodnić swoje szerokie kompetencje na egzaminie maturalnym. Dla większości uczelni w Poznaniu wynik z rozszerzonej matury właśnie z tych przedmiotów będzie decydował o kolejności przyjęć na studia.

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby być w pełni świadomym aplikantem na studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, należy na bieżąco sprawdzać ustalenia widniejące na stronie internetowej danej uczelni.

 

Ochrona środowiska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty maturalne

W rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2023/2024 pod uwagę są brane trzy przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto powinni oni wybrać jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka. dowiedz się więcej

Ochrona środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – przedmioty maturalne

Na ochronę środowiska prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w rekrutacji 2023/2024 obowiązują wyniki z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia. dowiedz się więcej
* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Studenci kierunku ochrona środowiska zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ponadto nauczą się podejmowania działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Dowiedzą się także jak dokonywać analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz poznają zasady planowania przestrzennego.
Wśród poznańskich uczelni publicznych ochrona środowiska znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (3 osób na miejsce)
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, instytucjach administracji państwowej, jednostkach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych oraz w firmach konsultingowych i doradczych.
 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na ochronie środowiska w Poznaniu jest tak skonstruowany, aby absolwent po zakończeniu studiów miał pełną wiedzę o ich przedmiocie. Były student będzie profesjonalny w swoim działaniu, a wszelkie decyzje podejmowane w ramach swojej pracy, będzie podejmował w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Ponadto, przygotowany program studiów rozwinie w nim pewność siebie, co ułatwi późniejszą pracę. Problemy otaczającego środowiska nie będą dla niego przeszkodą – będzie w sposób racjonalny radził sobie z przeszkodami. W trakcie praktycznych zajęć terenowych, student dowie się jak rozpoznawać zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza w określonym stopniu oraz będzie znał ich interpretację.

Dzięki studiom, słuchacz pozna metody eliminacji lub ograniczania szkodliwej działalności człowieka – pozna rodzaje energii odnawialnej, sposoby radzenia sobie z odpadami oraz redukcją smogu w atmosferze.

Przykładowe przedmioty na kierunku ochrona środowiska:

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci na kierunku ochrona środowiska zdobywają szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności związane z ochroną i zarządzaniem środowiskiem. Studenci uczą się np. podstaw ekologii, czyli nauki o wzajemnych relacjach między organizmami a ich środowiskiem, zarówno na poziomie ekosystemów, jak i mikroskalowym. Zdobywają wiedzę na temat m.in. struktury i funkcji ekosystemów, procesów ekologicznych, cyklu substancji w przyrodzie, a także roli organizmów w ekosystemach.

Studenci ochrony środowiska zdobywają wiedzę na temat gospodarki zasobami naturalnymi, takimi jak woda, powietrze, gleba, lasy czy surowce mineralne. Uczą się o zasadach zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, ich eksploatacji, ochronie, a także problemach związanych z ich wykorzystaniem i degradacją. Poznają różne technologie stosowane w ochronie środowiska, takie jak m.in. oczyszczanie wód i powietrza, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, zanieczyszczeń czy rekultywacja terenów zdegradowanych. Zdobywają wiedzę na temat zasad działania, rodzajów technologii, ich efektywności oraz oceny ich wpływu na środowisko.

Absolwenci ochrony środowiska znają m.in. metody monitoringu i oceny stanu środowiska, takie jak np. badania jakości wód, powietrza, gleby czy bioróżnorodności. Uczą się analizy danych z m.in. monitoringu, interpretacji wyników i oceny wpływu działalności ludzkiej na środowisko. Studenci zdobywają wiedzę na temat zarządzania środowiskiem, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym. Uczą się planowania, organizowania i kontrolowania działań mających na celu ochronę i zrównoważone zarządzanie środowiskiem, zarządzania projektami ochrony środowiska.


Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje 35 miejsc, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 45 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek ochrona środowiska - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane studia decyduje lista rankingowa. Rekrutacja na określone kierunki przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc, dlatego przyjmowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 45
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 35

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Za studia stacjonarne w uczelniach publicznych nie trzeba płacić. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych lub studentów, którzy uczą się w prywatnych szkołach wyższych – taka możliwość studiowania jest płatna.

W Poznaniu ochronę środowiska studiować można tylko w trybie stacjonarnym w dwóch uczelniach publicznych. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2023
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Można zrobić to osobiście, doręczając kompletny zestaw bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają także możliwość wysłania pliku za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci mają przeważnie kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów do siedziby uczelni. Osoby, które spóźnią się lub dostarczą niekompletny zestaw dokumentów, mogą zostać skreślone z listy zakwalifikowanych kandydatów.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2023 do 21.07.2023 
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – od 17.07.2023 do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii UAM) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

Zastanawia cię, jaką renomą cieszą się studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, gdyż coraz poważniej rozważasz aplikację właśnie na nie? Najpewniej opinie innych studentów rozwieją twoje wątpliwości.

Katarzyna, studentka pierwszego roku studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, mówi:

„Odkąd pamiętam, podziwiałam otaczającą mnie naturę i byłam wyjątkowo wrażliwa na losy przyrody. Ponadto bardzo lubiłam biologię i chemię, a więc wysoki wynik z matury z tych przedmiotów nikogo nie zdziwił. Przez długi czas nie wiedziałam, jaki kierunek studiów chciałabym podjąć, jednak ostatecznie stanęło na Ochronie środowiska w moim rodzinnym, ukochanym miejscu – Poznaniu. Nie wybrałabym inaczej, gdybym miała zrobić to ponownie!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Poznań studia i stopnia

Ochrona środowiska Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Poznań studia stacjonarne

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia