Bezpieczeństwo wewnętrzne - Rzeszów

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Rzeszów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie - uczelnie niepubliczne


15.01.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 3300 zł za pierwszy rok studiów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Rzeszów
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 26 września 2024 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeszów - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: obronność państwa, zarządzanie kryzysowe czy cyberbezpieczeństwa. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej. W programie kształcenia studenci mogą spodziewać się przedmiotów takich jak np.: zwalczanie przestępczości, psychologia sytuacji kryzysowych, podstawy prawa karnego czy systemy polityczne.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia instytucjach bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej czy centrach zarządzania kryzysowego. Niektórzy absolwenci decydują się na rozwój swojej dyplomatycznej kariery bądź aplikują na stanowiska w służbach specjalnych — Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Uczelnie

W Rzeszowie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie:  kryminalistyka i kryminologiabezpieczeństwo lotniczeobronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe, kryminologia i kryminalistykamenadżer bezpieczeństwa zarządzanie kryzysowecyberbezpieczeństwo... specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym w Rzeszowie >

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3300 zł do 5740 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie >

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Wymagania na uczelniach, na których można zdobyć kierunkowe wykształcenie z Bezpieczeństwa wewnętrznego sprawiają, że jako kandydat będziesz musiał podejść do matury z matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego, aby mieć realne szanse na zasilenie grona studentów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać pewnym zmianom w czasie. Dlatego postaraj się na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej placówki edukacyjnej, zgłębiając niezbędną wiedzę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZ W RZESZOWIE?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie jest idealny dla osób, które chcą poznać zasady funkcjonowania instytucji państwa. Studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie, które obejmuje znajomość norm prawnych, regulujących funkcjonowanie państwa. Zapoznają się z zadaniami administracji publicznej w wymiarze tych regulacji, a także z problematyką zarządzania kryzysowego.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą specjalizować się w zarządzaniu kryzysowym, bezpieczeństwie publicznym, służbach mundurowych, zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym i wiele innych. Zgłębiają nauki społeczne, które wiążą się stricte z zagadnieniami odnoszącymi się do polityki bezpieczeństwa państwa. Zapoznają się również z zagadnieniami z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz sposobów zwalczania przestępczości. Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę na tematy polityczne, historyczne, prawne, ekonomiczne, psychologiczne i kulturowe w odniesieniu do bezpieczeństwa państwa.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie zapoznają się z systemami społeczno-politycznymi i ich elementami. Zdobywają wiedzę z zakresu organizacji państwa, instytucji, a także ich roli. Uczą się podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa państwa, jak również występujących relacji w ujęciu krajowym, międzynarodowym i międzykulturowym. Poznają czynniki, które kształtują systemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jak również ich wpływ na zmiany zachodzące w państwie.

W trakcie zdobywanego kształcenia będziesz miał/a okazję poznać metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania, co może mieć zastosowanie w zakresie kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Znają podstawowe normy prawne, które regulują funkcjonowanie struktur i instytucji, działających w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Poznają uczestników stosunków międzynarodowych, ich pozycje i role, czynniki je kształtujące.

 

Umiejętności

Studia w Rzeszowie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego pozwolą Ci interpretować zjawiska, które zachodzą w państwie, a także określać ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci uczą się rozpoznawać i definiować zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także pozyskiwać dane niezbędne do analizowania i oceny rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nauczysz się przeprowadzać krytyczną analizę problemów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, dokonywać ich oceny i podejmować odpowiednie decyzje. Dzięki zdobywanej wiedzy będziesz w stanie przewidywać procesy, które zachodzą w kraju i na arenie międzynarodowej, mające wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci analizują procesy i zjawiska, które zachodzą w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych. Stosują także wszelkiego rodzaju procedury prawne, odnoszące się do bezpieczeństwa, również procedury zarządzania kryzysowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się i podwyższania swoich kwalifikacji. Są przygotowani do pracy w zespole, w którym pełnią różne role i funkcje. We właściwy sposób formułują cele i określają priorytety, które prowadzą do ich osiągnięcia.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które będą niezbędne do podejmowania decyzji w pracy zawodowej. Będziesz opracowywał/a różnego typu projekty społeczne przy uwzględnieniu aspektów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Absolwenci są także przygotowani do podejmowania działalności przedsiębiorczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie uzależnione są od wybranej uczelni i specjalności. Studenci mają okazję zgłębiać nauki społeczne, organizacji i zarządzania. Zapoznają się z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wewnętrznego, a także poznają konkretne, optymalne sposoby postępowania.

Studenci uczą się uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji. Poznają zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, szczegóły odnoszące się do ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także metod zwalczania przestępczości i terroryzmu.

 

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo konsumentów
 • polityka obronna państwa
 • podstawy socjologii
 • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia
 • zwalczanie przestępczości
 • organizacja i zarządzanie
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • system penitencjarny
 • media w sytuacjach kryzysowych
 • systemy ratownictwa Rzeczypospolitej Polskiej

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Rzeszowie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przeznaczone dla osób, które chcą zajmować się ochroną danych osobowych, kryminalistyką, zwalczaniem przestępczości i terroryzmu. Zawodowo Twoim obowiązkiem będzie dbanie o bezpieczeństwo obywateli w różnorodnym zakresie.

Kandydaci powinni być komunikatywni i odpowiedzialni. Muszą odznaczać się zorganizowaniem i poczuciem spełniania społecznej misji. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą pracować w służbach mundurowych lub chcą przyspieszyć swój awans zawodowy w tym zakresie. Czekają na Ciebie różnego rodzaju specjalizacje, między innymi wojskowość i edukacja obronna. Kierunek daje wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia.

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Zarządzania ) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Rzeszowie zawierają w sobie wiele organizacyjnych kwestii, które warto poznać tuż przed przystąpieniem do rekrutacji. Jedną z nich jest czas, jaki należy poświęcić, aby ukończyć wybrane studia. Jeżeli rozważasz podjęcie Bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie, musisz być przygotowany na trzyletni cykl kształcenia, ukończony licencjatem.

Studia drugiego stopnia na tym kierunku trwają dwa lata, a każdy z absolwentów zostanie nagrodzony tytułem magistra za wytrwałość i dodatkowy wysiłek intelektualny. Zdecydowanie warto rozważyć ukończenie obu stopni, bo to nie tylko świetna przygoda, ale również dodatkowe szanse na dobry zawód.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWENĘTRZNE W RZESZOWIE

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego znają zasady funkcjonowania instytucji państwa oraz procedury zapewniania mu bezpieczeństwa. Oznacza to, że mogą poszczycić się wiedzą na temat norm prawnych, które regulują funkcjonowanie państwa, a także zadań administracji publicznej w tym wymiarze. Posiadają umiejętności w zakresie strzelectwa i samoobrony.

Absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, cenią pracę zespołową w organizacjach politycznych, są zatrudniani w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Możesz pracować w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, służbach specjalnych, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Policja
 • Siły Zbrojne RP
 • Służba Celna
 • ABW
 • Agencja Wywiadu
 • Straż Graniczna
 • organy administracji rządowej i samorządowej
 • firmy i instytucje z sektora ochrony osób i mienia
 • wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji
 • agencje detektywistyczne

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od realizowanej specjalizacji oraz zdobywanych kompetencji. Możliwości zatrudniania jest bardzo wiele.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa sektorów publicznych i prywatnych
 • pracownik Narodowych Sił Rezerwowych
 • pracownik Wojska Obrony Terytorialnej
 • strażnik graniczny
 • strażnik kolei
 • policjant
 • pracownik personelu pomocniczego prokuratora
 • pracownik personelu pomocniczego kuratora sądowego

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 75 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR, PRZ oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 3300 zł do 5740 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Rzeszowie:

 

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - uczelnie w Rzeszowie

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - uczelnie w Rzeszowie
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Rzeszowie

 

Ile osób na miejsce na bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Rzeszowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Rzeszowski aplikowało 521 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się prawie 7 kandydatów.

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W RZESZOWIE?

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W RZESZOWIE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ponieważ konkurencja jest wysoka, warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które uczelnie ustalają indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Sprawdź, czy kandydaci powinni przechodzić badania lekarskie lub innego rodzaju testy. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na dwóch uczelniach publicznych w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferuje jedna uczelnia niepubliczna w Rzeszowie – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Rzeszowie

Bezpłatne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie można rozpocząć tylko w trybie stacjonarnym na dwóch uczelniach publicznych: na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz na Uniwersytecie Rzeszkowskim.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Rzeszowie

Niestacjonarną naukę na studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie można rozpocząć w następujących szkołach wyższych:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Rzeszowie

Studia niestacjonarne na uczelniach rzeszowskich są płatne, a cena za jeden rok akademicki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wynosi od 3300 zł do 5740 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeszów >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Rzeszowie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na bezpieczeństwie wewnętrznym. Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki na tym kierunku, mogą aplikować na studia stacjonarne na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeszów studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeszów studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeszów studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie

Świadome podjęcie wybranego kierunku studiów wiąże się z wnikliwym poznaniem siatki programowej, wymagań rekrutacyjnych, a także opinii absolwentów i aktualnych studentów. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany podjęciem Bezpieczeństwa wewnętrznego, poniższy akapit z pewnością okaże się dla ciebie wartościowy.

Wojciech, student drugiego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeszowie, mówi:

„Ważne jest, aby studiować taki kierunek, dzięki któremu czujesz, że nie marnujesz swojego cennego czasu na uczelni. Ja tak mam z Bezpieczeństwem wewnętrznym. Lubię politykę, jestem patriotą, zależy mi na zapewnianiu swojemu państwu ochrony. A dlaczego Rzeszów? Bo to moje miast rodzinne, lubię towarzystwo moich bliskich.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Co zdawać na maturze

komentarze (1)

Oliwia odpowiedz

Urodziłam się w Rzeszowie, więc myślałam, że będę studiować w rodzinnym mieście, ale los chciał chyba inaczej i przeprowadziłam się do Niemiec. Chciałam bardzo iść na studia, ale niestety odległość i dzieci trochę odwlekły te plany. Znalazłam na jakimś forum informacje, że na WSKZ można zrobić licencjat z bezpieczeństwa wewnętrznego online. Poszperałam jeszcze trochę i rzeczywiście uczelnia od 20 lat na rynku, bardzo dużo pozytywnych opinii i ciekawa kadra, w której przewijały się nawet znane nazwiska. Zapisałam się niedawno i od października zaczynam.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia