Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AMW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 3800 zł do 5600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, dzięki czemu studenci mają okazję nabyć wszechstronne wykształcenie. Nauczysz się przygotowywać plany reagowania kryzysowego, dowiesz się, w jaki sposób należy chronić dane osobowe i informacje niejawne, a także jak udzielać informacji środkom masowego przekazu.

Absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego. W zależności od ukończonej specjalizacji pracują w kadrowym resorcie spraw wewnętrznych i administracji, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz firm i pozostałych instytucji, które funkcjonują w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. 

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dołączyć do grona studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego na jednej z wybranych uczelni wyższych w Trójmieście, należy podejść do egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, którymi są najczęściej: geografia, historia, język angielski lub osiągnąć zadowalające wyniki w postaci ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski.

 

Pamiętaj, aby na bieżąco śledzić aktualne ustalenia rekrutacyjne wybranej przez siebie uczelni, gdyż mogą się one zmieniać pod wpływem pewnych czynników, a także różnić w zależności od miejsca podjęcia swojej edukacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście uzależniony jest od uczelni, na której odbywa się proces kształcenia. Studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego, a także bezpieczeństwa na poziomie branżowym, to znaczy bezpieczeństwa ekologicznego, finansowego, energetycznego, zdrowotnego. Zajmiesz się badaniem różnego rodzaju przestępczości łącznie z terroryzmem.

Studia tego typu realizowane są we współpracy z Policją, natomiast wiele zajęć prowadzonych jest przez komendantów policji. Wykładowcy związani są z wojskiem lub służbami specjalnymi. Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia łączy nauki prawne, ekonomiczne, humanistyczne i z zakresu zarządzania w odniesieniu do organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzn w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

W trakcie realizowanych zajęć studenci bezpieczeństwa wewnętrznego poznają różne rodzaje bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania systemów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego uwarunkowań w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Poznają podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka, a także elementy kultury języka oraz zasady retoryki, które mają zastosowanie praktyczne.

Studia w Trójmieście umożliwią Ci zapoznanie się z metodami i technologiami informacyjnymi, które wykorzystywane są w badaniach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Poznasz zasady i normy etyczne, etyczno-prawne i kulturowe, mające znaczenie dla stosunków międzynarodowych. Zapoznasz się również z funkcjonowaniem różnych rodzajów struktur społecznych, instytucji życia społecznego i więzi społecznych. Będziesz zgłębiał procesy zmian, które pojawiają się w ustroju państw, systemów politycznych, administracji, gospodarce, strukturach społecznych i systemach bezpieczeństwa.

 

Umiejętności

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście uczą się dokonywać obserwacji i analizy zjawisk i procesów społecznych i politycznych, a uwzględniają przy tym rolę instytucji publicznych, politycznych i innych organizacji w życiu współczesnych społeczeństw. Komunikują się z jednostkami i grupami społecznymi z zakresu procedur dotyczących oceny zagrożeń i problemów. Umiejętnie wykorzystują język obcy w zakresie problematyki bezpieczeństwa i innych nauk społecznych i humanistycznych.

Nauczysz się interpretować i stosować przepisy prawne zwłaszcza w zakresie funkcjonowania państwa, systemów politycznych, systemów bezpieczeństwa, funkcjonowania organizacji. Nauczysz się organizować swoją pracę, gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają świadomość i potrzebę nieustannego dokształcania się. Nieustannie rozwijają umiejętności badawcze, a także potrafią określać priorytety zawodowe. Potrafią oceniać w krytyczny sposób zdobywaną i posiadaną wiedzę, a sugerują się przy tym opiniami ekspertów.

Będziesz przekazywał swoje poglądy oraz ich bronił, a także postępował etycznie w zakresie wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych oraz w relacjach personalnych. W prawidłowy sposób będziesz identyfikował i rozstrzygał problemy, a także dylematy związane z wykonywanym zawodem. Absolwenci dbają również o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywanych zadań również w aspekcie działalności zawodowej.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia oraz siatka zajęć odnoszące się do kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście uzależnione są od wybranej uczelni i specjalności. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz szereg umiejętności praktycznych, które umożliwią Ci podjęcie pracy lub służbę w instytucjach, które są odpowiedzialne za szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Będziesz miał/a okazję poznać specyfikę funkcjonowania państwa w aspekcie procesu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Przygotujesz się do pracy na różnych stanowiskach w służbach mundurowych, zwłaszcza w Policji, w strukturach reagowania i zarządzania kryzysowego, w administracji publicznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych praktyków, bardzo często przez komendantów policji. Odbywają się zarówno w murach uczelni, jak i w terenie.

 

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współpraca ze środkami masowego przekazu
 • wykorzystanie psychologii w praktyce działania służb
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • bezpieczeństwo państwa 
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w unii europejskiej
 • systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Przede wszystkim kandydaci na studia w Trójmieście na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne muszą posiadać świadectwo dojrzałości. Jest to kierunek dla osób, które chcą pracować w strukturach działających w kraju i zajmujących się zagrożeniami państwa.

Oznacza to, że sprawdzą się tutaj Ci, którzy chcą rozwijać swoją karierę w służbach mundurowych odpowiedzianych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP i w wielu innych miejscach. Kierunek przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych, odpornych na sytuacje stresowe, a także komunikatywnych. Ważna jest także odpowiednia sprawność fizyczna.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania wybranego kierunku studiów jest uzależniony od regulaminu danej uczelni wyższej oraz różni się w zależności od tytułu, gwarantowanego przez ukończenie edukacji. Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście prawdopodobnie będą trwały trzy lata i kończyły się wraz z obroną dyplomem licencjata.

Studia drugiego stopnia na opisywanym kierunku w istotny sposób wzbogacają posiadane dotychczas kompetencje o całkiem nowe i uzupełniają niektóre treści edukacyjne. Dzięki temu każdy z absolwentów, mogących się pochwalić tytułem magistra, może liczyć na jeszcze lepsze perspektywy zatrudnienia na współczesnej arenie międzynarodowej.

Mówiąc w skrócie – łączny czas, przeznaczony na ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia, będzie wynosił pięć lat. Wobec tego długość studiów na każdym ze stopni musi się wzajemnie uzupełniać.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W TRÓJMIEŚCIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W TRÓJMIEŚCIE

Absolwenci studiów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego zatrudniani są w zespołach reagowania kryzysowego, służbach mundurowych, instytucjach państwowych i samorządowych, działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych.

Na rynku pracy wykształceni specjaliści potrzebni są w kadrowym resorcie spraw wewnętrznych i administracji, innych służb mundurowych, administracji państwowej oraz firm i pozostałych instytucji, które funkcjonowały w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Możesz pracować w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach wdrożeniowych, placówkach kulturalno-oświatowych, sektorze przemysłu morskiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Policja
 • Siły Zbrojne RP
 • Służba Celna
 • ABW
 • Agencja Wywiadu
 • Straż Graniczna
 • organy administracji rządowej i samorządowej
 • firmy i instytucje z sektora ochrony osób i mienia
 • wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji
 • agencje detektywistyczne

Ukończenie odpowiednich specjalizacji i kursów dodatkowych umożliwia zdobycie kwalifikacji potrzebnych do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • urzędnik państwowy
 • funkcjonariusz służb mundurowych
 • specjalista w dziale bezpieczeństwa
 • pracownik jednostek WOPR
 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Po ukończeniu studiów i odebraniu dyplomu absolwenci kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne mają przed sobą szerokie perspektywy w sektorze zajmującym się bezpieczeństwem. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach jak np. Policja, straż graniczna, ABW, agencja detektywistyczna, firmy prywatne zajmujące się bezpieczeństwem oraz w administracji. Najczęściej obejmowanymi stanowiskami są m.in. policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej, detektyw oraz funkcjonariusz ABW. Czym zajmują się na co dzień i ile zarabiają średnio miesięcznie?

 

Policjant

Praca policjanta jest niezwykle odpowiedzialna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli. Obowiązki policjanta często są uzależnione od wydziału, w którym pracuje. Absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego może podjąć pracę np. w wydziale do walki z przestępczością gospodarcza, kryminalnym lub do walki z korupcją. Do jego głównych obowiązków możemy zaliczyć dbanie o bezpieczeństwo obywateli, zajmowanie się przydzielonymi sprawami, a także wypełnianie niezbędnej dokumentacji. Mediana zarobków Policjanta wynosi około 5150 zł miesięcznie.

 

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Do głównych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej możemy zaliczyć utrzymywanie bezpieczeństwa na granicy państwa oraz kontrolę wyjeżdżających, jak i wyjeżdżających osób z państwa. Funkcjonariusze sprawdzają, czy nie osoby przekraczające granice nie mają ze sobą np. substancji psychoaktywnych, broni lub czy nie są odpowiedzialni za przemyt. Mogą również sprawdzać tożsamość i ważność dokumentów. Mediana zarobków funkcjonariusza Straży Granicznej wynosi około 7010 zł brutto miesięcznie.

 

Detektyw

Detektyw może pracować m.in. w agencjach detektywistycznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Obowiązki detektywa polegają głównie na przyjmowaniu zleceń od klientów, zapoznaniem się ze sprawą, a następnie jej rozwiązanie. Każda sprawa jest inna, dlatego ciężko określić konkretne zajęcia detektywa. Z pewnością detektywi muszą być przygotowani na różne godziny pracy, ponieważ nie jest to zwykła praca biurowa w określonych ramach czasowych. Mediana zarobków detektywa wynosi około 6200 zł brutto miesięcznie.

 

Funkcjonariusz ABW

Funkcjonariusz ABW, jak sama nazwa wskazuje, pracuje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czym się on jednak zajmuje? Do jego głównych obowiązków należy zapewnienie bezpieczeństwa państwa w zakresie terroryzmu, korupcji i oszustw podatkowych. Szerokim działem jest walka z nielegalnym posiadaniem i rozpowszechnianiem substancji psychoaktywnych i broni. Mediana zarobków funkcjonariusza ABW wynosi około 6560 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście:

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Gdańska oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne będące propozycją Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni realizowane jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne)
 • niestacjonarne

 

Jeśli interesuje cię praca służb mundurowych na przykład w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Straży Granicznej, a także jesteś odporny na stres, to kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne może być dla ciebie ciekawą propozycją. Akademia Marynarki Wojennej oferuje swoim studentom takie specjalności jak:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzięki tym specjalnością studenci mogą rozwijać swoje umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie.

Wybierając kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, zostaniesz przygotowany do pracy w służbach mundurowych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. W trakcie studiów dowiesz się, jak funkcjonuje państwo oraz jakie środki podejmuje, aby zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne. Poznasz również zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, a także zarządzania. Wiedzę, którą zdobędziesz na zajęciach, będziesz mógł wykorzystać w czasie praktyk, które możesz odbyć w różnych instytucjach, które zajmują się zapewnianiem szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne, będziesz mieć styczność z wieloma przedmiotami, są to m.in. bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo ekonomiczne, ekologiczne, imprez masowych, język obcy oraz psychologia w praktyce działanie służb. Tak opracowany program studiów pozwala na wykształcenie wysokiej rangi specjalistów.

Absolwenci po uzyskaniu dyplomu mogą podjąć pracę np. jako urzędnicy państwowi, policjanci, funkcjonariusza ABW, a także jako specjaliści do spraw zarządzania kryzysowego.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne oferowane przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni realizowane jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5600 zł)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5200 zł)

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczone jest dla osób, które chciałyby pracować w służbach mundurowych i zajmować się zachowaniem bezpieczeństwa państwa, a także osób. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferuje swoim studentom specjalności, dzięki którym mogą oni rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie, w której konkretnie chcieliby pracować, są to:

 • mediacje,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • menedżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe,
 • służby specjalne i policyjne,
 • detektywistyka i ochrona osób i mienia,
 • zarządzanie kryzysowe.

 

Wybierając kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, dowiesz się jak dbać o bezpieczeństwo państwa, firm, a także osób prywatnych. Nauczysz się również zarządzać informacjami, a także dowiesz się jak je chronić, ponieważ w dzisiejszych czasach informacje są bardzo cenne. W czasie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ekonomii oraz prawa. Zostaniesz również przygotowany do prowadzenia śledztw o charakterze kryminalnym.

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego, będą mogli zmierzyć się z takimi przedmiotami jak: bezpieczeństwo danych osobowych, koncepcję kryminologiczne, zarządzanie czasem, bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych, a także język obcy. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki.

Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w administracji, służbach mundurowych, firmach prywatnych zajmujących ochroną mienia lub osób.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku realizowane jest w systemie dwustopniowym, są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4300 zł)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4300 zł)

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne przeznaczone jest dla osób, które interesują się pracą w służbach bezpieczeństwa i czują, że odnalazłyby się, pracując w służbach mundurowych lub biurach detektywistycznych. Wyższa szkoła bankowa w Gdańsku oferuje swoim studentom na studiach pierwszego stopnia cztery specjalności, są to:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • kryminalistyka,
 • służby specjalne i policyjne,
 • specjalista do spraw BHP.

 

Wybierając bezpieczeństwo wewnętrzne, stosowanie szeroką wiedzę o systemach politycznych, a także ustroju państwa oraz jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać państwu. W trakcie studiów poznasz metody zapobiegania i przewidywania zagrożeń oraz poznasz przepisy prawa, które wykorzystywane są funkcjonowaniu państwa i organizacji.

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne, będziesz uczęszczać na różne przedmioty, które często uzależnione są od wybranej specjalności, są to m.in. bezpieczeństwu państwa, bezpieczeństwo społeczne, teoria bezpieczeństwa, język obcy, systemy polityczne, a także udzielanie pierwszej pomocy. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki, które studenci mogą odbyć w różnych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w policji, agencjach detektywistycznych, Straży Granicznej, ABW, służbie celnej oraz w prywatnych firmach zajmujących się ochroną.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne będące propozycją Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni realizowane jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3800 zł)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3800 zł)

 

Na kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne odnajdą się te osoby, które interesują się szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem organów zapewniających bezpieczeństwo. W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni możemy znaleźć cztery specjalności takie jak:

 • kryminalistyka,
 • specjalista do spraw BHP,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • służby specjalne i policyjne.

Wybór specjalności umożliwi ci rozwijanie wiedzy w wybranym przez ciebie kierunku.

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne, poznasz, co może wybrać państwu oraz bezpieczeństwu jego obywateli, a także dowiesz się jak zabezpieczać informacje, a także dane osobowe, które są niezwykle cenne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dowiesz się także jak przekazywać informacje w mediach w taki sposób, aby nie siać paniki wśród społeczeństwa. Rozwiniesz również swoje umiejętności z języka obcego na poziomie B2 i poznasz słownictwo specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych.

Program studiów przewiduje zajęcia m.in. z wykorzystania psychologii w działaniu służb, współpracy ze środkami masowego przekazu, kryminalistyki, bezpieczeństwa państwa, języka obcego, a także zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach masowych. Oczywiście część przedmiotów będzie uzależniona od wybranej specjalności.

Po ukończeniu studiów i odebraniu dyplomu absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w policji, ABW, Straży Granicznej, administracji i siłach zbrojnych jako policjant, funkcjonariusz służb mundurowych, specjalista do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz urzędnik.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku oferuje kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Jeśli interesuje cię praca w służbach mundurowych, a także zagadnienia z zakresu kryminologii lub kryminalistyki to kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne może być dla ciebie ciekawą propozycją. W ofercie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku możemy znaleźć takie specjalności jak m.in.

 • antyterroryzm,
 • specjalność wojskowa,
 • specjalność policyjna,
 • zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • kryminalistyka z detektywistyką,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo w pandemii,
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa.

Dzięki takiemu wyborowi specjalności, studenci mogą rozwijać się w interesujących ich dziedzinach, a także mogą obrać już ścieżkę kariery.

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, a także profilaktyki. Szczegółowa wiedza uzależniona jest od wybranej przez ciebie specjalności, ponieważ poszczególne moduły różnią się od siebie niektórymi przedmiarami. W czasie studiów nauczysz się także jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i jak stosować wiedzę z zakresu psychologii i socjologii, co znacznie ułatwi ci pracę w służbach mundurowych lub instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem. Umiejętności, które zdobędziesz w trakcie teoretycznych zajęć, będziesz mieć okazję sprawdzić w czasie obowiązkowych praktyk studenckich.

Program studiów przewiduje przedmioty z zakresu m.in. bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej, etyki zawodowej, bezpieczeństwo państwa i komunikacji, języka obcego, a także w psychologii.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie służbach mundurowych instytucjach państwowych oraz prywatnych odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę mienia, a także w administracji i działach odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Dowiedz się więcej

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci ustalić, jakie przedmioty maturalne warto zdawać.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Podejmowanie poważnych decyzji, których skutki będą miały odzwierciedlenie prawdopodobnie w całym przyszłym życiu, to ważna część życia każdego człowieka. Niestety, niejednokrotnie jesteśmy postawieni przed koniecznością dokonania znaczącego wyboru, do którego w ogóle nie jesteśmy gotowi. Jednym z takich wyborów jest kierunek studiów. Z pewnością opinie studentów rozjaśnią ci umysł w tej kwestii.

Joanna, studentka drugiego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Trójmieście, mówi:

„Dobro naszego kraju, a raczej bezpieczeństwo każdego z ludzi zamieszkujących jego terytorium, to wartość kluczowa, którą powinno się szanować. Zdecydowałam się na Bezpieczeństwo wewnętrzne, bo to studia, które mają przyszłość. Na Trójmiasto dlatego, bo tutaj się urodziłam.”

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)