Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

12.05.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 10 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychAkademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (AWF), Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (UŚ) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę konkurs świadectw. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4200 zł do 5700 zł za pierwszy rok studiów.Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach >

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

W przypadku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach niektóre szkoły wyższe podczas rekrutacji wymagają od kandydatów zaświadczenia lekarskiego, które stanowi pozytywną ocenę stanu zdrowia kandydata. Ponadto przyszli studenci powinni być przygotowani na możliwy egzamin sprawności fizycznej.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - przedmioty maturalne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w rekrutacji 2023/2024 na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne przewiduje uwzględnienie wyników z trzech dowolnych przedmiotów maturalnych, zdawanych przez kandydata. Ponadto osoby, które chcą rozpocząć studia na tym kierunku, powinny wykazać się zaświadczeniem lekarskim oraz wykazać się odpowiedniki zdolnościami fizycznymi podczas egzaminu wstępnego. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Katowicach i woj. śląskim przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach można podjąć na jednej publicznej uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, a także jako specjalność na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Bezpieczeństwo wewnętrzne oferowane jest również przez dwie niepubliczne szkoły wyższe (prywatne): Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Filię Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach.

Każda z uczelni oferuje świetne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach bezpłatnie można studiować na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, a także jako specjalność na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Katowicach

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w formie niestacjonarnej (zaocznej) w Katowicach można podjąć na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowiach oraz w Filii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Katowicach

Studia niestacjonarne w Katowicach na uczelniach prywatnych, a także tych państwowych są płatne. Cena za jeden rok akademicki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach wahają się od 4200 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Bezpłatnie można studiować jedynie w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych, a studia stacjonarne niezależnie od uczelni są płatne.  

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, który pozwala studentom zdobyć gruntowne przygotowanie do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. W trakcie zajęć praktycznych studenci doskonalą m.in.: techniki strzeleckie, sposoby samoobrony czy metody stosowania środków przymusu bezpośredniego. Laboratoryjne przygotowanie umożliwia uczestnikom zdobycie umiejętności z zakresu np.: badań kryminalistycznych, technik przesłuchania świadka czy identyfikacji wybranych substancji toksycznych.
Wśród katowickich uczelni publicznych bezpieczeństwo wewnętrzne znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (ponad 90 zgłoszeń).

 

Praca po studiach

Bezpieczeństwo wewnętrzne skierowane jest do osób, które swoją przyszłość zawodową chciałyby związać z instytucjami podległymi administracji publicznej, polityką społeczną, obroną narodową lub sprawami wewnętrznymi. To studia, dzięki którym absolwenci zyskują kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy np. w międzynarodowych sektorach bezpieczeństwa, służbach mundurowych czy organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowywani są do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem państwa, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. W trakcie nauki uczestnicy zajęć zdobywają podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu np.: polityki, sytuacji kryzysowych czy ochrony osób, mienia i obszarów.

W siatce programowej możesz spodziewać się takich przedmiotów jak na przykład:

 • historia wojen i wojskowości;
 • ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów;
 • przestępczość zorganizowana;
 • zwalczanie terroryzmu;
 • psychologia;
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, który pozwala studentom rozwijać kompetencje w jednej z wielu ciekawych specjalizacji związanych z tą dziedziną. Absolwenci katowickich uczelni mają zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne zdolności związane m.in. z: kryminologią i kryminalistyką, zarządzaniem kryzysowym, ochroną danych i informacji w przestrzeni cyfrowej czy zwalczaniem terroryzmu.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, na którym studenci zdobywają wiedzę z zakresu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W ramach programu nauczania studenci uczą się teoretycznych podstaw bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak teoria bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa oraz analiza zagrożeń. Ponadto studenci poznają także praktyczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego, takie jak np. działania służb bezpieczeństwa, taktyki i techniki interwencyjne, a także zarządzanie kryzysowe.

Przedmioty, jakie można spotkać na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne, są poświęcone np.: teorii bezpieczeństwa, polityce międzynarodowej i krajowej, bezpieczeństwu publicznemu, analizie zagrożeń i ryzyka, aktom terroryzmu, cyberbezpieczeństwu, technikom interwencji i zarządzania kryzysowego, psychologii społecznej czy komunikacji. Ponadto studenci tego kierunku rozwijają także umiejętności związane np. z organizowaniem wydarzeń o charakterze masowym, analizowaniem zjawisk społeczno-politycznych czy prowadzeniem negocjacji i dyplomacji.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach, w tym np. w administracji rządowej, służbach specjalnych, wojsku, policji, a także w prywatnych firmach ochroniarskich i doradczych. Możliwości zatrudnienia zależą od specjalizacji, jaką wybierze absolwent, np. bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo transportowe czy bezpieczeństwo publiczne. W zależności od wybranej ścieżki kariery, absolwent może pracować jako np. analityk bezpieczeństwa, specjalista ds. ochrony danych, kierownik bezpieczeństwa, ekspert ds. kryzysowych lub doradca bezpieczeństwa.


Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, jako specjalność na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowiach oraz Filii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oferuje 96 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 4200 zł do 5700 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

Każda z uczelni wyższych przewiduje limity miejsc na poszczególne kierunki, podobnie dzieje się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach.

Co decyduje o przyjęciu kandydata na uczelnię? Wymagania mogą różnić się w zależności od kierunku, jednak zazwyczaj rekrutacja opiera się na uzyskanych wynikach z egzaminu maturalnego. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa.

Aby zostać studentem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni, a następnie dostarczyć komplet dokumentów wraz ze zdjęciem.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Wydział Wychowania Fizycznego): 96

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, jednak kwestia finansowa wygląda inaczej w przypadku studiów niestacjonarnych. Są one płatne niezależnie od typu uczelni – czy jest ona publiczna czy prywatna. Ceny mogą różnić się w zależności od uczelni. Warto dodać, że uczelnie oferują również możliwość rozłożenia czesnego na raty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Ceny studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Wydział Wychowania Fizycznego):
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach: od 5700 zł
 • Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach: od 4200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji są z niecierpliwością oczekiwane przez kandydatów. Jak wygląda rekrutacja i kiedy spodziewać się wyników? Po zarejestrowaniu się przez kandydata w systemie rekrutacyjnym uczelni, musi on poczekać kilka tygodni na opublikowanie listy kandydatów. Daty są ustalane przez poszczególne uczelnie i mogą się między sobą różnić. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na studia? Informację o zakwalifikowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK bądź ERK. Dodatkowo będą oni mogli sprawdzić uzyskaną przez siebie liczbę punktów i miejsce w rankingu.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Wydział Wychowania Fizycznego): do 10.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Osoby, które zakwalifikowały się na studia i są zdecydowane na podjęcie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrze w Katowicach będą musiały dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów. Poza potwierdzeniem deklarowanych wyników maturalnych, są także ostatecznym potwierdzeniem, że chce się studiować dany kierunek.

Każda z katowickich uczelni może zdecydować się na inny sposób dostarczenia dokumentów przez kandydatów. Jednak w przypadku bezpieczeństwa wewnętrznego jest to osobiste dostarczenie dokumentów. Kandydaci mogą złożyć je na wydziale bądź siedzibie uczelni. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. W takim przypadku brana jest pod uwagę data pieczątki świadcząca o nadaniu listu.

Kandydaci muszą również zadbać o to, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci powinni mieć na uwadze, jak ważne dostarczenie jest dokumentów w terminie, bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy zakwalifikowanych.

Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych uczelnie dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem. Przyszli studenci muszą mieć na uwadze, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Wydział Wychowania Fizycznego):

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Wydział Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach) stacjonarne studia I stopnia więcej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo odpowiedzialna dziedzina, którą interesuje się coraz więcej osób. Studia te cieszą się niezwykłą popularnością i prestiżem.

Łukasz, student drugiego roku studiów magisterskich, mówi:

Specjalizuję się w zarządzaniu kryzysowym. Studia na bezpieczeństwie wewnętrznym to wycisk nie tylko intelektualny, ale i fizyczny. Musisz włożyć w to wiele pracy, dlatego zastanów się, czy naprawdę interesujesz się tym tematem. Osobiście polecam ten kierunek.

Poziom i tryb studiów


Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i okolicach

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia