Studia prawnicze Opole

Studia prawnicze Opole

Studia prawnicze Opole

Największy wybór studiów

prawniczych w Opolu

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Opole | woj. opolskie

Prawo, jako kierunek, jest jednym z nielicznych, które nie zostały zmodyfikowane w systemie bolońskim (rozdzielność na licencjat i studia magisterskie), dlatego wszyscy, którzy decydują się na studia prawnicze w Opolu muszą zdawać sobie sprawę, że wybierają kierunek jednolitych i to bardzo wymagających studiów magisterskich. Studia prawnicze to nie tylko potrzeba nauczenia się setek norm prawnych, ale także stałe trzymanie ręki na pulsie, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju i na świecie. Każde nowe rozporządzenie, każda kolejna ustawa może zmienić kilka miesięcy nauki, dlatego studia prawnicze stworzone są dla ludzi nie tylko ze świetną pamięcią, ale także wielkimi ambicjami, zdolnością koncentracji i szybkiego przyswajania nowych informacji.

Wykonując zawód związany z prawem należy również posiadać ogładę w mowie i piśmie, pewność siebie oraz rozwagę w działaniu. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejsze studia prawnicze. Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia, ale i późniejsze aplikacje.

KIERUNKI PRAWNICZE W OPOLU

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OPOLU SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia prawnicze

Rekrutacja na studia prawnicze w Opolu nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Opolu nie są związane wyłącznie z pracą prawnika. Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów.

STUDIA PRAWNICZE W OPOLU - PODYPLOMOWE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET OPOLSKI STUDIA PRAWNICZE

Główną uczelnią publiczną w Opolu jest Uniwersytet Opolski. Tutaj też można uczęszczać na studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Wydział Prawa i Administracji dzieli się na trzy główne kierunki:

  • Prawo - jednolite pięcioletnie studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne. Uruchomione zostały specjalizacje: Cywilistyczna, Prawa gospodarczego i handlowego, Karnistyczna, Prawa finansowego i podatkowego, Ustrojowo-administracyjna, Prawa europejskiego i międzynarodowego oraz Międzynarodowego obrotu gospodarczego.
  • Administracja - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Odbywa się w ramach specjalizacji: Administracja publiczna, Administracja gospodarczo-finansowa, Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Administracja w stosunkach międzynarodowych oraz Administracja organów ochrony prawnej.
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia I stopnia, na których odbywają się zajęcia z Psychologii i socjologii, Organizacji i zarządzania, Nauki o państwie i prawie, Bezpieczeństwa państwa oraz Bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej. Główne treści kierunkowe studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego obejmują treści Praw człowieka i etyki zawodowej Funkcjonariuszy służb państwowych, Kryminologii i kryminalistyki, Zwalczania przestępczości, Bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, Bezpieczeństwa społecznego, Ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni, Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, Zwalczania terroryzmu oraz Zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Na Uniwersytecie Opolskim można również kontynuować naukę na podyplomowych studiach prawniczych z zakresu: Prawa gospodarczego i handlowego z elementami prawa podatkowego, Administracji publicznej, Administracji publicznej i zarządzania, Mechanizmów funkcjonowania strefy Euro, Współczesnych problemów nauk prawnych z seminariami doktoranckimi oraz Asysty prawniczej i menadżerskiej.

dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA STUDIA PRAWNICZE W OPOLU

Drugą opolską uczelnią, na której wykładane jest prawo jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu. Można tutaj studiować:

  • Administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia, ze specjalnościami: Administracja i finanse samorządowe, Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i teleinformatyczne, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo, Kryminologia i kryminalistyka oraz Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa.
  • Prawo w biznesie - studia I stopnia, ze specjalnościami: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa, Ochrona konkurencji i konsumentów, Prawo w finansach oraz Prawo w zarządzaniu firmą.

WSB organizuje również dwusemestralne podyplomowe studia prawnicze z Administracji - zarządzania i organizacji.

Kolejną uczelnią jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, która proponuje swoim studentom studia I stopnia na kierunki Administracji: Finansowo-gospodarczej, Gospodarki samorządowej, Administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego, Usług społecznych i socjalnych, Wymiaru sprawiedliwości, E-administracji i gospodarki oraz Polityki społecznej i ludnościowej.

 


POLITECHNIKA OPOLSKA STUDIA ADMINISTRACJA

Warto też zapoznać się z ofertą Politechniki Opolskiej, gdzie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania otwarte są studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Administracji.

dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UO

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania PO

 

Komentarze (0)