Pedagogika - Rzeszów

Pedagogika - Rzeszów

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

25.05.2024

Pedagogika – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Pedagogika w Rzeszowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 24 różne specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na pedagogice w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 3700 zł za pierwszy rok studiów.

Pedagogika - Rzeszów
Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku

Pedagogika to dziedzina łącząca zagadnienia z zakresu m.in. psychologii, socjologii i dydaktyki. Absolwenci tego kierunku wiedzą, w jaki sposób pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz osobami starszymi. W trakcie studiów przyszli specjaliści przyglądają się różnorodnym aspektom rozwoju człowieka i badają wszelkie niewłaściwości występujące na poszczególnych jego etapach. Pedagodzy przygotowani są m.in. do: opracowywania i wdrażania skutecznych planów działania, których celem jest niesienie wsparcia jednostkom wymagającym opieki np. wychowawczej czy edukacyjnej.

Dzięki uniwersalnym zdolnościom absolwenci pedagogiki mogą prowadzić współpracę z wieloma środowiskami na różnorodnych stanowiskach. Specjaliści tej dziedziny zdobywają cenne kompetencje, które pozwalają im na prowadzenie działań w zakresie m.in. opieki, wychowania, edukacji, resocjalizacji czy kultury. Absolwenci pedagogicy mogą poszukiwać zatrudnienia na stanowiskach pedagogów szkolnych, trenerów i coachy edukacyjnych, kierowników placówek edukaycjnych,a  nawet badaczy edukacyjnych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 19 lipca 2024 r. | Pedagogika Rzeszów - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek pedagogika w Rzeszowie

W Rzeszowie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia w Rzeszowie).

Kierunek pedagogika - uczelnie w Rzeszowie:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Rzeszowie

W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka. pedagogika Rzeszów - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli pedagodzy muszą być utalentowani językowo – ich działania ściśle związane będą z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów zawodowych z podopiecznymi np. podczas zajęć dydaktycznych. Dlatego kandydaci na ten kierunek powinni na rozszerzonej maturze zdawać język polski oraz język angielski.

Uczelnie niepubliczne w Rzeszowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Studenci Pedagogiki rozwijają liczne umiejętności, a do najważniejszych należą między innymi: posługiwanie się warsztatem diagnostycznym oraz posługiwanie się pojęciami teoretycznymi i badawczymi. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika społeczna
 • współczesne kierunki pedagogiczne
 • psychologia wychowania i kształcenia
 • prawo oświatowe
 • pedagogika porównawcza

 

Studenci rzeszowskich uczelni na kierunku pedagogika mogą rozwijać się nie tylko w tradycyjnym ujęciu tej dziedziny, ale również w nowoczesnych aspektach technologicznych współczesnej dydaktyki. W zależności od wybranej specjalności absolwenci tych studiów przygotowani są m.in. do pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami starszymi, a także profesjonalnego wykorzystywania mediów i technologii informacyjnych np. w branżach związanych z oświatą lub marketingiem.


Nabywane umiejętności

Uczestnicy zajęć zdobywają szeroką wiedzę m.in.: pedagogiczną, społeczno-kulturową, psychologiczną, medialną, historyczno-filozoficzną i biologiczną. Dziedziny te pozwalają studentom poznać teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w wielu obszarach. Absolwenci pedagogiki rozumieją czynniki kształtujące np.: współczesny system oświaty i pomocy społecznej oraz mechanizmy wspierające procesy rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego jego życia.

Absolwenci pedagogiki posiadają niezbędne umiejętności, które związane są m.in. z opisywaniem, analizowaniem, interpretowaniem i projektowaniem różnorodnych strategii działań pedagogicznych. W trakcie zajęć studenci dowiadują się, w jaki sposób pozyskiwać i wykorzystywać materiały dydaktyczne.

Absolwenci pedagogiki diagnozują potrzeby podopiecznych i przeciwdziałają zaburzeniom w przystosowaniu społecznym jednostki. Ponadto są oni także przygotowani do prowadzenia działań na rzecz np. promocji kultury – rzeszowskie szkoły wyższe pozwalają studentom zapoznać się z nowoczesnymi metodami i narzędziami, wykorzystywanymi w środowisku medialnym.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na pedagogice w Rzeszowie

Współczesne studia pedagogiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Rzeszowie: innowacyjne metody kształceniaandragogika, opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dziecka, mentoring i coaching doradztwo zawodowe i hredukacja medialna i technologie informatycznegrywalizacja w edukacji...

Sprawdź specjalności na pedagogice w Rzeszowie

 

Czy warto iść na studia z pedagogiki

Pedagogika jest kierunkiem otwierającym szerokie pole zawodowych możliwości oraz kierunkiem, który może zaspokoić apetyt na wiedzę złożoną z licznych zagadnień, obejmującą wiele dyscyplin. Ponadto, pedagogika jest dziedziną, która zmienia się wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie i w społeczeństwie, co najlepiej odzwierciedlają oferowane studentom ścieżki specjalizacyjne.

 

Pedagogika studia podyplomowe w Rzeszowie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Sprawdź

Pedagogika w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po pedagogice

Studenci tego kierunku szkolą się w zakresie niesienia profesjonalnej pomocy pedagogicznej dzieciom, młodzieży, osobom starszym lub osobom, które zmagają się z problemami np. wychowawczymi czy edukacyjnymi. Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w miejscach poświęconych m.in. edukowaniu lub opiece społecznej.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów pedagogiki:

 • instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola)
 • media cyfrowe (np. portale i wortale o tematyce edukacyjnej)
 • agencje reklamowe, marketing, firmy szkoleniowe
 • ośrodki kultury (np. biblioteki, muzea, galerie sztuki, teatry)
 • instytucje opieki społecznej
 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne
 • organizacje zajmujące się pomocą osobom poszkodowanym i byłym skazanym

Uniwersalne kompetencje absolwentów pedagogiki pozwalają im także związać swoją karierę zawodową z instytucjami, które zajmują się np. resocjalizacją lub promocją kultury. Ponadto studenci rzeszowskich uczelni rozwijać mogą specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych mediów – tak wykształceni pedagodzy mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w marketingu czy oświacie.

Przykładowe stanowiska dla absolwentów pedagogiki:

 • przedszkolanka
 • specjalista ds. resocjalizacji
 • animator kultury
 • specjalista ds. HR.
 • wychowawca
 • pracownik socjalny
 • instruktor kompetencji miękkich
 • nauczyciel

 

Ile zarabia się po pedagogice?

Atutem absolwentów Pedagogiki jest wykształcenie, na które składają się zagadnienia reprezentujące liczne dyscypliny. Ich edukacyjny bagaż stanowi nie tylko wiedza pedagogiczna, ale również społeczno- kulturowa, psychologiczna, medialna, biologiczna i historyczno- filozoficzna, a także szeroka paleta umiejętności, do których należą przede wszystkim kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, planowania i realizacji działań opiekuńczo- wychowawczych, a także racjonalnego poruszania się w przestrzeni medialnej.

Średnie zarobki absolwentów Pedagogiki w 2023 roku:

 • pedagog szkolny – 4000 złotych
 • wychowawca w placówce wychowawczej – 3600 złotych
 • wychowawca działu penitencjarnego – 4200 złotych
 • pedagog w poradni psychologiczno- pedagogicznej – 4300 złotych

Jak wygląda rekrutacja na pedagogikę w Rzeszowie

Pedagogika - rekrutacja na uczelniach w Rzeszowie:

sprawdź rekrutacja na studia w Rzeszowie

 

Gdzie warto studiować pedagogikę?

Kandydaci na studia w Rzeszowie, zdecydowani na Pedagogikę mogą ją studiować między innymi w uczelni publicznej. Cechą charakterystyczną uczelni publicznej jest to, że stacjonarna forma nauczania jest bezpłatna.

Pedagogika studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski

dowiedz się więcej

 

Kandydaci mają także drugą możliwość, w postaci wyboru uczelni niepublicznej. W tym przypadku należy pamiętać o tym, że każda forma kształcenia jest odpłatna.

Pedagogika studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Rzeszowie:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie? Ceny w 2024 roku wahają się od 3700 zł do 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Rzeszowie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku pedagogika w Rzeszowie oferuje jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Rzeszowski.

Ponadto pedagogikę stacjonarnie lub niestacjonarnie studiować można w jednej prywatnej szkole wyższej w tym mieście (Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie).

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Rzeszowie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Rzeszowie

Niestacjonarną naukę na kierunku pedagogika oferuję dwie szkoły wyższe w Rzeszowie: Uniwersytet Rzeszowski oraz Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie. Studia niestacjonarne na pedagogice są płatne we wszystkich szkołach wyższych w tym mieście.


Dowiedz się więcej pedagogika w Rzeszowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Rzeszowie

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Rzeszowie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3700 zł do 3800 zł. ceny - pedagogika Rzeszów >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Rzeszowie studia niestacjonarne na kierunku pedagogika są płatne we wszystkich szkołach wyższych w tym mieście. Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatne nauki na pedagogice, mogą zdecydować się na studia stacjonarne na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Rzeszów studia i stopnia

Pedagogika Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Rzeszów studia stacjonarne

Pedagogika Rzeszów studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Rzeszowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Pedagogika w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. Nie tylko kierunek studiów jest kluczowy w perspektywie dalszego życia zawodowego, równie istotne jest miasto, które zagwarantuje uzyskanie potrzebnych umiejętności. By pomóc kandydatom w podjęciu tej ważnej decyzji, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Rzeszowie opinie?

Milena, studentka ostatniego roku Pedagogiki w Rzeszowie, mówi:

„Od początku liceum zakładałam, że będę studiować w Rzeszowie, bo tutejsze uczelnie prezentują wysoki poziom i miasto daje wiele możliwości młodym ludziom. Potem został już tylko wybór kierunku kształcenia. Od zawsze lubiłam dzieci i chciałam wiązać przyszłość z pracą z nimi. Pedagogika w Rzeszowie to wymagające studia, dla ambitnych.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

komentarze (1)

Ula odpowiedz

Myślałam długo jak mam temat studiów ugryźć, bo mam pracę w nieregularnych godzinach i pewnie przegapiłabym większość zajęć. Dowiedziałam się od koleżanki z pracy, że na WSKZ są studia online. Zapisałam się i jestem bardzo zadowlona z wyboru.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia