Pedagogika - Rzeszów

Pedagogika - Rzeszów

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

15.01.2024

Pedagogika – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Pedagogika w Rzeszowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 24 różne specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na pedagogice w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 3700 zł za pierwszy rok studiów.

Pedagogika - Rzeszów
Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 19 lipca 2024 r. | Pedagogika Rzeszów - terminy rekrutacji >

Opis kierunku
Pedagogika to dziedzina łącząca zagadnienia z zakresu m.in. psychologii, socjologii i dydaktyki. Absolwenci tego kierunku wiedzą, w jaki sposób pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz osobami starszymi. W trakcie studiów przyszli specjaliści przyglądają się różnorodnym aspektom rozwoju człowieka i badają wszelkie niewłaściwości występujące na poszczególnych jego etapach. Pedagodzy przygotowani są m.in. do: opracowywania i wdrażania skutecznych planów działania, których celem jest niesienie wsparcia jednostkom wymagającym opieki np. wychowawczej czy edukacyjnej.
Dzięki uniwersalnym zdolnościom absolwenci pedagogiki mogą prowadzić współpracę z wieloma środowiskami na różnorodnych stanowiskach. Specjaliści tej dziedziny zdobywają cenne kompetencje, które pozwalają im na prowadzenie działań w zakresie m.in. opieki, wychowania, edukacji, resocjalizacji czy kultury. Absolwenci pedagogicy mogą poszukiwać zatrudnienia na stanowiskach pedagogów szkolnych, trenerów i coachy edukacyjnych, kierowników placówek edukaycjnych,a  nawet badaczy edukacyjnych.

Uczelnie

W Rzeszowie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia w Rzeszowie).
 
Specjalności
Współczesne studia pedagogiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Rzeszowie: innowacyjne metody kształceniaandragogika, opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dziecka, mentoring i coaching doradztwo zawodowe i hredukacja medialna i technologie informatycznegrywalizacja w edukacji... specjalności na pedagogice w Rzeszowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3700 zł do 3800 zł za pierwszy rok studiów. 
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Rzeszowie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli pedagodzy muszą być utalentowani językowo – ich działania ściśle związane będą z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów zawodowych z podopiecznymi np. podczas zajęć dydaktycznych. Dlatego kandydaci na ten kierunek powinni na rozszerzonej maturze zdawać język polski oraz język angielski.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski, 
 • język obcy.

Uczelnie niepubliczne w Rzeszowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Studenci pedagogiki uczą się tego, w jaki sposób dokonywać ewaluacji działań podejmowanych na rzecz osób w różnym wieku i znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy zajęć szkoleni są m.in. w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych indywidualnych lub grupowych, animowania kultury czy działania w ramach resocjalizacji.

 

1. Wiedza i umiejętności

Studenci rzeszowskich uczelni na kierunku pedagogika mogą rozwijać się nie tylko w tradycyjnym ujęciu tej dziedziny, ale również w nowoczesnych aspektach technologicznych współczesnej dydaktyki. W zależności od wybranej specjalności absolwenci tych studiów przygotowani są m.in. do pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami starszymi, a także profesjonalnego wykorzystywania mediów i technologii informacyjnych np. w branżach związanych z oświatą lub marketingiem.


 

Wiedza

Uczestnicy zajęć zdobywają szeroką wiedzę m.in.: pedagogiczną, społeczno-kulturową, psychologiczną, medialną, historyczno-filozoficzną i biologiczną. Dziedziny te pozwalają studentom poznać teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w wielu obszarach. Absolwenci pedagogiki rozumieją czynniki kształtujące np.: współczesny system oświaty i pomocy społecznej oraz mechanizmy wspierające procesy rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego jego życia.

Uczestnicy zajęć przygotowywani są do pracy z ludźmi w różnym wieku i znajdującymi się na dowolnym etapie rozwojowym. Uczestnicy zajęć uczą się znaczenia podstawowych pojęć pedagogicznych i badają struktury systemu pedagogicznego obowiązującego w Polsce. Studenci rzeszowskich uczelni poznają także strukturę i zastosowanie nowoczesnym mediów.

Wiedza, którą mają absolwenci pedagogiki:

 • rozumieją wpływ różnorodnych czynników na rozwój człowieka
 • potrafią scharakteryzować poszczególne etapy rozwojowe człowieka
 • znają mechanizmy wspierające proces rozwoju człowieka
 • znają podstawowe pojęcia pedagogiczne
 • badają struktury systemu pedagogicznego obowiązującego w Polsce
 • znają strukturę i zastosowanie nowoczesnych mediów


 

Umiejętności

Absolwenci pedagogiki posiadają niezbędne umiejętności, które związane są m.in. z opisywaniem, analizowaniem, interpretowaniem i projektowaniem różnorodnych strategii działań pedagogicznych. W trakcie zajęć studenci dowiadują się, w jaki sposób pozyskiwać i wykorzystywać materiały dydaktyczne.

Absolwenci pedagogiki diagnozują potrzeby podopiecznych i przeciwdziałają zaburzeniom w przystosowaniu społecznym jednostki. Ponadto są oni także przygotowani do prowadzenia działań na rzecz np. promocji kultury – rzeszowskie szkoły wyższe pozwalają studentom zapoznać się z nowoczesnymi metodami i narzędziami, wykorzystywanymi w środowisku medialnym.

Umiejętności, które mają absolwenci pedagogiki:

 • opisują, analizują, interpretują i projektują strategie działań pedagogicznych
 • pozyskują i wykorzystują profesjonalne materiały dydaktyczne
 • diagnozują potrzeby podopiecznych
 • przeciwdziałają zaburzeniom w przystosowaniu społecznym jednostki
 • promują kulturę, zarządzają współczesnymi mediami i wykorzystują nowoczesne technologie

 

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich)

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.


 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka motywuje studentów do aktywnego uczestniczenia w życiu uczelnianym. Uczestnicy stacjonarnych zajęć mają szansę dołączyć do organizacji studenckich lub kół naukowych. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić stacjonarnym studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.


 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni mogą studiować na uczelni, jednocześnie znajdując czas na pracę na pełnym etacie, domowe obowiązki czy własne zainteresowania. Niestacjonarna nauka wymaga od studentów systematyczności i umiejętności samodzielnego uczenia się.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci pedagogiki przygotowywani są w szczególności do prowadzenia działań dydaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych w ramach pracy z pojedynczymi podopiecznymi lub grupami. Dzięki temu uczestnicy zajęć poznają najważniejsze zagadnienia związane m.in. z: biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowych rozwojem człowieka czy technikami i metodami stosowanymi we współczesnej pedagogice.

Przykładowe przedmioty na kierunku pedagogika w Rzeszowie:

 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • psychologia rozwoju i wychowania,
 • kultura żywego słowa,
 • psychologia mediów,
 • diagnostyka resocjalizacyjna,
 • probacja i kuratela sądowa.

Absolwenci pedagogiki rzeszowskich uczelni mogą swoją karierę związać m.in. ze środowiskiem oświatowym, resocjalizacyjnym, kulturowym czy społecznym. Ponadto studenci szkół wyższych w Rzeszowie mogą wybrać specjalność poświęconą pedagogice obecnej np. w wymiarze sprawiedliwości lub technologii i mediach.

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci pedagogiki muszą być pełni współczucia i wyrozumiałości. Przy podejmowaniu decyzji powinni kierować się dobrem podopiecznego. Kandydaci na ten kierunek muszą być otwarci i komunikatywni. Przyszłych specjalistów powinny cechować dojrzałość, odpowiedzialność i troskliwość. Dobrze też, by mieli oni wcześniejsze doświadczenie z opieką nad dziećmi lub osobami starszymi.

Pedagog musi być zdeterminowany do tego, by nieść wsparcie wychowawcze lub dydaktyczne osobom, które znajdują się na różnych stadiach rozwoju. Warunki pracy pedagogów bywają różne, niejednokrotnie specjaliści mierzą się trudnymi sytuacjami, które wymagają od nich elastyczności i odporności psychicznej. Kandydaci na ten kierunek mogą wyróżniać się zainteresowaniami artystycznymi – zdolności plastyczne i kreatywność z pewnością wspomogą specjalistów w ich działaniach dydaktycznych.

Predyspozycje kandydatów na studia na pedagogikę:

 • współczucie, wyrozumiałość
 • cierpliwość, troskliwość
 • otwartość, komunikatywność
 • dojrzałość, odpowiedzialność
 • determinacja, elastyczność
 • odporność psychiczna
 • kreatywność, liczne zainteresowania

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Program studiów na kierunku pedagogika w Rzeszowie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Przez 6 semestrów studenci studiów I stopnia poznają podstawowe zagadnienia poświęcone m.in. społeczno-kulturowym, psychologicznym i dydaktycznym aspektom współczesnej pedagogiki. W tym czasie mogą zdobyć wczesne doświadczenie np. w pracy z dziećmi czy osobami starszymi, a także w środowisku związanym z kulturą czy mediami.

Absolwenci studiów I stopnia, po obronie swojej pracy, otrzymują dyplom licencjata. Naukę mogą kontynuować na studiach II stopnia, na których przez 4 semestry rozwijają swoje kompetencje zawodowe – w szczególności praktyczne umiejętności związane m.in. z diagnozowaniem patologii społecznych czy prowadzeniem działań na rzecz kultury, wychowania i edukacji.

Pedagogika w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Studenci tego kierunku szkolą się w zakresie niesienia profesjonalnej pomocy pedagogicznej dzieciom, młodzieży, osobom starszym lub osobom, które zmagają się z problemami np. wychowawczymi czy edukacyjnymi. Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w miejscach poświęconych m.in. edukowaniu lub opiece społecznej.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów pedagogiki:

 • instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola)
 • media cyfrowe (np. portale i wortale o tematyce edukacyjnej)
 • agencje reklamowe, marketing, firmy szkoleniowe
 • ośrodki kultury (np. biblioteki, muzea, galerie sztuki, teatry)
 • instytucje opieki społecznej
 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki socjalizacyjne i resocjalizacyjne
 • organizacje zajmujące się pomocą osobom poszkodowanym i byłym skazanym

Uniwersalne kompetencje absolwentów pedagogiki pozwalają im także związać swoją karierę zawodową z instytucjami, które zajmują się np. resocjalizacją lub promocją kultury. Ponadto studenci rzeszowskich uczelni rozwijać mogą specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych mediów – tak wykształceni pedagodzy mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w marketingu czy oświacie.

Przykładowe stanowiska dla absolwentów pedagogiki:

 • przedszkolanka
 • specjalista ds. resocjalizacji
 • animator kultury
 • specjalista ds. HR.
 • wychowawca
 • pracownik socjalny
 • instruktor kompetencji miękkich
 • nauczyciel

Ile zarabia się po Pedagogice?

Atutem absolwentów Pedagogiki jest wykształcenie, na które składają się zagadnienia reprezentujące liczne dyscypliny. Ich edukacyjny bagaż stanowi nie tylko wiedza pedagogiczna, ale również społeczno- kulturowa, psychologiczna, medialna, biologiczna i historyczno- filozoficzna, a także szeroka paleta umiejętności, do których należą przede wszystkim kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, planowania i realizacji działań opiekuńczo- wychowawczych, a także racjonalnego poruszania się w przestrzeni medialnej.

Średnie zarobki absolwentów Pedagogiki w 2023 roku:

 • pedagog szkolny – 4000 złotych
 • wychowawca w placówce wychowawczej – 3600 złotych
 • wychowawca działu penitencjarnego – 4200 złotych
 • pedagog w poradni psychologiczno- pedagogicznej – 4300 złotych

 

Czy warto iść na Pedagogikę?

Pedagogika jest kierunkiem otwierającym szerokie pole zawodowych możliwości oraz kierunkiem, który może zaspokoić apetyt na wiedzę złożoną z licznych zagadnień, obejmującą wiele dyscyplin. Ponadto, pedagogika jest dziedziną, która zmienia się wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie i w społeczeństwie, co najlepiej odzwierciedlają oferowane studentom ścieżki specjalizacyjne.

 

Gdzie warto studiować Pedagogikę?

Kandydaci na studia w Rzeszowie, zdecydowani na Pedagogikę mogą ją studiować między innymi w uczelni publicznej. Cechą charakterystyczną uczelni publicznej jest to, że stacjonarna forma nauczania jest bezpłatna.

Pedagogika studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski

Kandydaci mają także drugą możliwość, w postaci wyboru uczelni niepublicznej. W tym przypadku należy pamiętać o tym, że każda forma kształcenia jest odpłatna.

Pedagogika studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Rzeszowie:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Pedagogiki rozwijają liczne umiejętności, a do najważniejszych należą między innymi: posługiwanie się warsztatem diagnostycznym oraz posługiwanie się pojęciami teoretycznymi i badawczymi. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika społeczna
 • współczesne kierunki pedagogiczne
 • psychologia wychowania i kształcenia
 • prawo oświatowe
 • pedagogika porównawcza

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowiena których można podjąć studia na kierunku Pedagogika, ustalają własne procedury rekrutacyjne, którym należy sprostać, aby mieć szansę na dołączenie do grona studentów. Podążanie z zamkniętymi oczami po nieznanym dotychczas gruncie z dużym prawdopodobieństwem poskutkuje przewróceniem się, dlatego żeby dobrze wypaść na rekrutacji, należy zawczasu poznać jej regulamin.

Przedmiotami wiodącymi, czyli takimi, z których warto uzyskać jak najwyższy wynik procentowy najlepiej na maturalnym poziomie rozszerzonym, to matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz język obcy nowożytny. Jeżeli chcesz starać się o zakwalifikowanie na studia pierwszego stopnia, rozpocznij naukę do egzaminu już dzisiaj.

Jeżeli natomiast posiadasz już tytuł licencjata z Pedagogiki lub dziedzin pokrewnych, a chcesz kontynuować kształcenie na drugim stopniu studiów, zdobądź dobre oceny na dyplomie ich ukończenia – to właśnie one zadecydują o twoim przyjęciu.

Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata z przedmiotowych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim to nie tylko ogromny powód do dumy, ale również klucz do niemal wszystkich furtek prowadzących do rozpoczęcia studiów na wybranym kierunku studiów.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Elektroniczna rejestracja kandydatów to wszystkim dobrze znany proces, którego efektem jest wyrażenie chęci do podjęcia studiów na wybranym wcześniej kierunku oraz uzupełnienie proflu kandydata osiągniętymi wynikami na drodze poprzednich lat edukacji. Zatem jeżeli marzysz o rozpoczęciu nauki na Pedagogice w Rzeszowie, najpierw wybierz uczelnię oferującą ten kierunek, a następnie zarejestruj swoją kandydaturę za pośrednictwem internetowej strony danego ośrodka akademickiego.

Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych na studia, należy dostarczyć następujące dokumenty w ustalonym odgórnie terminie:

 • fotografię o wymiarach określonych przez regulamin wybranej uczelni,
 • kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego etapu edukacji
 • dokument tożsamości
 • wypełniony formularz rekrutacyjny ze strony internetowej uczelni

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Rzeszowie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Rzeszowie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku pedagogika w Rzeszowie oferuje jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Rzeszowski.

Ponadto pedagogikę stacjonarnie lub niestacjonarnie studiować można w jednej prywatnej szkole wyższej w tym mieście (Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie).

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Rzeszowie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika w Rzeszowie podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Rzeszowie

Niestacjonarną naukę na kierunku pedagogika oferuję dwie szkoły wyższe w Rzeszowie: Uniwersytet Rzeszowski oraz Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie. Studia niestacjonarne na pedagogice są płatne we wszystkich szkołach wyższych w tym mieście.


Dowiedz się więcej pedagogika w Rzeszowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Rzeszowie

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Rzeszowie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3700 zł do 3800 zł. ceny - pedagogika Rzeszów >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Rzeszowie studia niestacjonarne na kierunku pedagogika są płatne we wszystkich szkołach wyższych w tym mieście. Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatne nauki na pedagogice, mogą zdecydować się na studia stacjonarne na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Rzeszów studia i stopnia

Pedagogika Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Rzeszów studia stacjonarne

Pedagogika Rzeszów studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Rzeszowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Pedagogika w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. Nie tylko kierunek studiów jest kluczowy w perspektywie dalszego życia zawodowego, równie istotne jest miasto, które zagwarantuje uzyskanie potrzebnych umiejętności. By pomóc kandydatom w podjęciu tej ważnej decyzji, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Rzeszowie opinie?

Milena, studentka ostatniego roku Pedagogiki w Rzeszowie, mówi:

„Od początku liceum zakładałam, że będę studiować w Rzeszowie, bo tutejsze uczelnie prezentują wysoki poziom i miasto daje wiele możliwości młodym ludziom. Potem został już tylko wybór kierunku kształcenia. Od zawsze lubiłam dzieci i chciałam wiązać przyszłość z pracą z nimi. Pedagogika w Rzeszowie to wymagające studia, dla ambitnych.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

komentarze (1)

Ula odpowiedz

Myślałam długo jak mam temat studiów ugryźć, bo mam pracę w nieregularnych godzinach i pewnie przegapiłabym większość zajęć. Dowiedziałam się od koleżanki z pracy, że na WSKZ są studia online. Zapisałam się i jestem bardzo zadowlona z wyboru.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu