Stosunki międzynarodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Stosunki międzynarodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Stosunki międzynarodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Stosunki międzynarodowe studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe stanowią istotny element organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego, a także stanowi odpowiedź na potrzeby kadr sił zbrojnych. Studenci tego kierunku określają uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa, a także szkolą się w zakresie m.in.: tworzenia kampanii wyborczych, prognozowania możliwych scenariuszów politycznych i gospodarczych, krytycznego i twórczego myślenia czy wykorzystywania analitycznych kompetencji w odniesieniu do polityki zagranicznej lub zarządzania strategicznego na poziomie państwa i poziomów gospodarczych.
Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.
 
Specjalności
Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście: dyplomacja, dyplomacja gospodarcza, nowe media i komunikacja międzykulturowa... specjalności na stosunkach międzynarodowych w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4100 złWykaz opłat za studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci stosunków międzynarodowych są otwarci na otaczający ich świat i potrafią współpracować w zespołach (również międzynarodowych) czy analizować i prognozować trendy światowej polityki. Specjaliści tej dziedziny przygotowani są do pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach, a także w strukturach zajmujących się administracją i bezpieczeństwem porządku publicznego. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są także m.in. w: polityce, organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach działających na rzecz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego czy naukowych ośrodkach badawczych.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studenci stosunków międzynarodowych muszą rozumieć społeczne, historyczne i geograficzne uwarunkowania danego kraju. Dlatego kandydaci na ten kierunek powinni na liście przedmiotów maturalnych uwzględnić m.in. geografię, historię czy wiedzę o społeczeństwie. Dobrze też, by przyszli studenci potrafili komunikować się w języku obcym.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studenci stosunków międzynarodowych zgłębiają zagadnienia dotyczące problematyki międzynarodowej ze wszystkich rejonów świata. Absolwenci tego kierunku zdobywają kompleksowe wykształcenie odpowiadającego na potrzeby instytucji publicznych, osób prywatnych czy firm działających w wymiarze globalnym lub regionalnym.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście realizowane są w ramach tylko studiów I stopnia (licencjackich) i trwają 3 lata. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Spotkania na terenie uczelni pozwalają studentom zbliżyć się do profesjonalnego środowiska związanego z zawodami, które ich interesują. Uczestnicy zajęć pracują pod opieką doświadczonych ekspertów z różnorodnych branż oraz częściej biorą aktywny udział w życiu uczelni.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić pracę na pełnym etacie.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni bez problemu mogą podjąć pracę na pełnym etacie lub zająć się domowymi obowiązkami, bez konieczności porzucania studiów. Ten tryb wymaga jednak systematyczności, determinacji i samodzielności.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.


 

Program studiów i przedmioty

Przyszli specjaliści stosunków międzynarodowych zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. nauk społecznych i humanistycznych. W programie kierunku znajdują się liczne przedmioty poświęcone np.: polityce, ekonomii, historii, filozofii czy socjologii.

W trakcie zajęć studenci poznają charakterystykę zarówno polskiej, jak i międzynarodowej struktury politycznej, a także zapoznają się z najważniejszymi instytucjami decyzyjnymi w Unii Europejskiej. Stosunki międzynarodowe kierowane są w szczególności do tych osób, które pragną zdobyć wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowych.

Przedmiotami, które najprawdopodobniej napotkasz na drodze swojej przygody z tym kierunkiem, będą:

 • Komunikacja międzykulturowa
 • Społeczeństwa i kultury Europy
 • Polityka zagraniczna
 • Systemy polityczne państw Unii Europejskiej
 • Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na stosunki międzynarodowe powinni odznaczać się doskonałą pamięcią oraz zdolnościami językowymi. Dobrze, by przyszli studenci tego kierunku myśleli logicznie i potrafili dokonywać sensownych analiz. Studenci stosunków międzynarodowych muszą być wnikliwi i zainteresowani światem – w szczególności jego kontekstem społecznym i politycznym.

W studiowaniu tego kierunku przydatna będzie determinacja i chęć ciągłego rozwoju. Kandydaci na te studia powinni być odpowiedzialni, dojrzali i racjonalni. Przyszli specjaliści stosunków międzynarodowych powinni być też komunikatywni i otwarci.

Predyspozycje kandydatów na studia na stosunki międzynarodowe:

 • doskonała pamięć
 • zdolności językowe
 • zdolność logicznego myślenia
 • umysł analityczny
 • zainteresowanie światem (m.in. polityką)
 • determinacja, chęć ciągłego rozwoju
 • odpowiedzialność, racjonalność
 • komunikatywność, otwartość

 

Wiedza i umiejętności

Przyszli specjaliści stosunków międzynarodowych uczą się m.in. utrzymywania relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, organizowania kampanii wyborczych, analizowania aktualnych problemów gospodarczych oraz stosowania przepisów unijnych z korzyścią dla podmiotu gospodarczego. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności oraz wiedzę umożliwiającą im prognozowanie różnorodnych zjawisk i procesów w środowisku międzynarodowym.

 


Wiedza

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe zyskują gruntowną wiedzę z zakresu m.in.: nauk społecznych, nauk o polityce i administracji czy nauk o bezpieczeństwie. Uczestnicy zajęć teoretycznych poznają podstawowe pojęcia, teorie i metody wyjaśniające złożoność stosunków międzynarodowych, a także analizują czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym i regionalnym.

Absolwenci stosunków międzynarodowych rozumieją cywilizacyjne uwarunkowania procesów gospodarczych i społeczno-politycznych w różnych regionach świata. Ponadto specjaliści tej dziedziny dostrzegają rolę oraz znaczenie dyplomacji czy narzędzi politycznych w funkcjonowaniu państwa i systemu międzynarodowego, a także dostrzegają istotne związki pomiędzy zjawiskami politycznymi, gospodarczymi oraz kulturowo-cywilizacyjnymi w wymiarze lokalnym i globalnym.

Wiedza, którą mają absolwenci stosunków międzynarodowych:

 • znają podstawowe pojęcia, teorie i metody wyjaśniające złożoność stosunków międzynarodowych
 • analizują czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym i regionalnym
 • rozumieją cywilizacyjne uwarunkowania procesów gospodarczych i społeczno-politycznych
 • dostrzegają rolę oraz znaczenie dyplomacji lub narzędzi politycznych w funkcjonowaniu państwa
 • dostrzegają istotne związki między zjawiskami politycznymi, gospodarczymi itp.


 

Umiejętności

Stosunki międzynarodowe kładą duży nacisk na zdolności językowe studentów – absolwenci tego kierunku posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym i pracują w grupie, realizując zadania zgodnie z pełnioną rolą społeczną i zawodową. Studenci w trakcie zajęć stosują sprawdzone metody badawcze i rozwiązują proste problemy o charakterze politycznym lub międzynarodowym.

Absolwenci stosunków międzynarodowych sporządzają różne formy opracowań dotyczących polityki państw i stosunków międzynarodowych. Specjaliści tej dziedziny planują i realizują m.in. kampanie wyborcze lub inne działania polityczne. Studenci potrafią prowadzić dyskusje oraz debaty publiczne.


Umiejętności, które mają absolwenci stosunków międzynarodowych:

 • posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym
 • pracują w grupie i realizują zadania zgodnie z pełnioną rolą społeczną i zawodową
 • stosują sprawdzone metody badawcze, rozwiązują problemy o charakterze politycznym
 • sporządzają różne formy opracowań dot. polityki państw i stosunków międzynarodowych
 • planują i realizują kampanie wyborcze i działania polityczne
 • prowadzą dyskusje i debaty publiczne
Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście organizowany jest w tylko ramach studiów I stopnia (licencjackich).

Studenci stosunków międzynarodowych przez 6 semestrów zdobywają szczegółową wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących na arenie międzynarodowej – zarówno pod względem społecznym, jak i kulturowym, gospodarczym czy politycznym. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą otrzymać tytuł licencjata i kontynuować edukację na pokrewnych kierunkach lub rozpocząć karierę zawodową.

Stosunki międzynarodowe w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Absolwenci stosunków międzynarodowych w Trójmieście przygotowani są do praktycznego działania zarówno w sektorze publicznym, jak prywatnym czy pozarządowym. Specjaliści tej dziedziny potrafią dostosować się do warunków pracy oraz wykorzystywać zdobytą w czasie studiów na rzecz instytucji publicznych lub podmiotów gospodarczych działających w wymiarze międzynarodowym. Eksperci mogą szukać rozwoju także w polityce lub biznesie.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe:

 • Służba dyplomatyczna (po zdaniu wymaganych egzaminów państwowych)
 • Administracja i organy Unii Europejskiej
 • Administracja rządowa lub samorządowa (stanowiska związane z koordynacją współpracy międzynarodowej)
 • Publiczne lub prywatne ośrodki badawczo-analityczne zajmujące się sprawami międzynarodowymi.
 • Publiczne lub prywatne agencje informacyjne
 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w skali międzynarodowej
 • Organizacje pozarządowe działające w skali międzynarodowej
 • Polityka


 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Stosunki międzynarodowe?

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci kierunku studiów Stosunki międzynarodowe mogą szukać pierwszej pracy, która będzie związana z ich studiami. Mogą oni podjąć pracę np. w firmach lub instytucjach, które są związane z firmami zagranicznymi i utrzymują z nimi kontakt na poziomie biznesowym. Absolwenci mogą pracować na takich stanowiskach jak m.in. dyplomata, dziennikarz lub specjalista do spraw handlu zagranicznego. Za co odpowiadają i ile zarabiają miesięcznie?

 

Dyplomata

Dyplomata może podjąć zatrudnienie w instytucjach w kraju, a także za granicą. Do głównych obowiązków dyplomaty możemy zaliczyć reprezentowanie interesów swojego państwa na arenie międzynarodowej. Jeśli dyplomata pracuje w placówce na terenie innego państwa, to odpowiada za pomoc i ochronę rodaków na terenie danego kraju, a także kontakt z lokalnymi władzami. W przypadku, kiedy dyplomata pracuje we własnym kraju, może zajmować się interesami i spotkaniami z dyplomatami innych państw. Mediana zarobków dyplomaty wynosi około 3934 zł brutto miesięcznie.

 

Dziennikarz

Absolwenci Stosunków międzynarodowych mogą pracować również jako dziennikarze, którzy zajmują się działem politycznym i aktualnymi wydarzeniami na świecie. Obowiązki dziennikarza mogą być różne i są one uzależnione od mediów, w których pracuje. Pracując w telewizji, może przygotowywać materiały i reportaże, które będą opierały się na dźwięku i obrazie, natomiast pracując w radiu, dziennikarz będzie bazować na samym dźwięku. Jednak do głównych obowiązków dziennikarza możemy zaliczyć przygotowywanie reportaży, wywiadów i serwisów informacyjnych. Mediana zarobków Dziennikarza wynosi około 4660 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw handlu zagranicznego

Specjalista do spraw handlu zagranicznego może znaleźć zatrudnienie w działach firm odpowiedzialnych za handel międzynarodowy i kontakt z zagranicznymi firmami i kontrahentami. Czym zajmuje się na co dzień? Odpowiada on za utrzymywanie kontaktu z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie nowych. Przedstawia oferty kontrahentom, negocjuje oraz przygotowuje umowy i niezbędne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne np. na granicy przy kontroli celnej. Mediana zarobków specjalisty do spraw handlu zagranicznego wynosi około 5100 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międynarodowe, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AMW oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4100 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Jak dostać się na kierunek stosunki międzynarodowe w Trójmieście?

Aby dostać się na stosunki międzynarodowe w Trójmieście, należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym i aplikować na wybrany kierunek studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, która układana jest na podstawie konkursu świadectw.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na stosunki międzynarodowe w Trójmieście to: geografia, historia, język obcy oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście:  

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych): 40

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście w uczelniach publicznych są bezpłatne. W przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, studia są płatne, istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach.

Więcej informacji na ten temat czesnego za kierunek stosunki międzynarodowe w Trójmieście znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Trójmieście:  

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych): 
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: 4100 zł 

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci, którzy chcą studiować stosunki międzynarodowe w Trójmieście po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych czekają na dzień ogłoszenia wyników. Może to potrwać nawet kilka tygodni – dzień opublikowania listy zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie przez poszczególnych uczelniach. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ustaliła termin do 31 sierpnia.  

Kandydaci na stosunki międzynarodowe w Trójmieście informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście:  

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych): do 31.08.2022  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?  

Rekrutacja na stosunki międzynarodowe w Trójmieście opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci na stosunki międzynarodowe muszą zarejestrować się w systemie, a następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty w Trójmieście? Uczelnie zazwyczaj decydują się na to, aby dokumenty były składane osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Mogą oni również wysłać dokumenty pocztą tradycyjną lub elektroniczną – w tym przypadku brana pod uwagę jest data nadania listu.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci po dostaniu się na stosunki międzynarodowe muszą jeszcze złożyć komplet dokumentów. Uczelnie w Trójmieście zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów dopiero po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają około kilku dni, a daty uzależnione są od poszczególnych uczelni.   

Co, kiedy kandydat nie zdąży dostarczyć dokumentów? W takiej sytuacji ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. Dlatego zdecydowanie warto być uważnym.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście:  

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych): do 31.08.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Pozytywne przejście przez wszystkie etapy procesu rekrutacji jest kluczowe, żeby móc myśleć o ukończeniu wybranego kierunku studiów. A żeby umożliwić sobie odniesienie sukcesu podczas rekrutacji, należy poznać jej szczegółowe procedury i ustalenia wybranej uczelni.

 

Proces rekrutacji

Zgłoszenie swojej kandydatury pozwoli na wzięcie cię pod uwagę podczas wybierania najlepszych przyszłych absolwentów Stosunków międzynarodowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej uczelni formularza swoimi danymi osobowymi oraz osiągniętymi na maturze lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia wynikami.

Kiedy poznasz rezultat swoich zmagań z egzaminem maturalnym lub pierwszym stopniem studiów, będziesz miał doskonałą okazję, aby pochwalić się nimi za pośrednistwem internetowego formularza rekrutacyjnego. Wystarczy, że uzupełnisz wypełniany wcześniej formularz o potrzebne dane.

 

Potrzebne dokumenty

Ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na jednej z uczelni w Trójmieście to świetna wiadomość dla marzących o karierze w tym kierunku. Aby nie zostać skreślonym, należy donieść następujące dokumenty:

 • Fotografię o wymiarach 35X45mm
 • Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopię powyższych dokumentów

To bardzo proste, prawda? Dlatego nie powinieneś dłużej zwlekać i natychmiast przystąpić do rekrutacji na Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie!

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Trójmieście

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Wybór miejsca podjęcia studiów jest niemal tak samo ważny, jak decyzja w kwestii kierunku swojej przyszłej edukacji. Aby podjąć jak najbardziej świadomą decyzję, warto zgłębić opinie studentów wybranego kierunku.

Małgorzata, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Trójmieście, mówi:

„Nie ukrywam, że przez długi czas nie wiedziałam, na jaki kierunek studiów się zdecydować. Ponieważ od zawsze lubiłam ludzi i poznawanie nowych kultury, ostatecznie postanowiłam pójść w stronę Stosunków międzynarodowych. Za miejsce studiów obrałam Trójmiasto, bo tutaj mam wiele możliwości rozwoju.”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki humanistyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

dyplomacja
filozofia
logopedia
rosjoznawstwo
sinologia
slawistyka
socjologia
Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu