Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku ×

ul. Arciszewskiego 22A,

76-200 Słupsk

tel./fax.: (059) 84 05 327 

Kierunki studiów - Uniwersytet Pomorski w Słupsku: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Pomorski w Słupsku: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Pomorski w Słupsku: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1)	Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) oraz akt ślubowania studenta wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
2)	Świadectwo dojrzałości lub dokument równorzędny, w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika AP,
3)	Aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4)	Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu, 
5)	Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią;
6)	W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule,
7)	Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek 

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

1) Osobiście do Punktu Rekrutacyjnego - ul. Boh. Westerplatte 64, Słupsk 76-200 Słupsk, I piętro
2) Ktoś w imieniu kandydata może dostarczyć dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego, wówczas wymagane jest upoważnienie
3) pocztą lub kurierem na adres Akademii Pomorskiej (liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!!):
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk z dopiskiem - Punkt Rekrutacyjny
4) Nie akceptujmy dokumentów w formie skanów wysłanych drogą elektroniczną. Jedynie kandydaci zagraniczni na wstępnym etapie rekrutacji mogą przesłać skany dokumentów aplikacyjnych na studia.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie. Dokumenty może dostarczyć ktoś w imieniu kandydata, ale pod warunkiem jest posiadanie upoważnienia/pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu) uwierzytelnioną przez pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku albo przez notariusza, albo przez organ, który ten dokument wydał lub z oryginałem tego dokumentu.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dokumenty nie muszą być poświadczone notarialnie. Tylko w przypadku składania dokumentów przez kogoś innego wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo, które ważne jest wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu) uwierzytelnioną przez pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku albo przez notariusza, albo przez organ, który ten dokument wydał lub z oryginałem tego dokumentu.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak. Dokumenty może dostarczyć ktoś inny w imieniu kandydata, ale pod warunkiem jest posiadanie upoważnienia/pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu) uwierzytelnioną przez pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku albo przez notariusza, albo przez organ, który ten dokument wydał lub z oryginałem tego dokumentu.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie. Osoby z listy rezerwowej powinny złożyć dokumentu po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do wpisania na listę przyjętych. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie. Tylko część pisemna.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci i finaliści olimpiad wymienionych w uchwale Senatu AP w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Akademii Pomorskiej w Słupsku zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego.
Tacy kandydaci muszą do dokumentów dołączyć zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z póź. zm.) stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Nie wyznaczamy progów punktowych. Tworzone są listy rankingowe na podstawie wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Wyniki możesz sprawdzić, logując się na swoje konto w e-rekrutacji. Na stronie głównej lub w zakładce "Dane kandydata" po lewej stronie zobaczysz pole "Status" - tam odczytasz swój status o zakwalifikowaniu a później o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie. Po zakwalifikowaniu się na dany kierunek należy dostarczyć dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego i dokonać wpisu na studia w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, uważane będzie za rezygnację kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek, na który się zarejestrował. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty należy dokonać na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany podczas logowania się w e-rekrutacji.

Co wpisać w tytule przelewu?+

opłata rekrutacyjna

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Termin logowania i wnoszenia opłat będzie określony w szczegółowym harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji. Harmonogram zostanie opublikowany nie później niż do końca kwietnia 2019.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Nie zakwalifikujesz się do następnego etapu rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie ma znaczenia z jakiego konta będzie dokonywany przelew.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

To zależy od kierunku.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Niestety tak.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, o wymiarach 236x295 pikseli, powinno być wgrane podczas logowania się w e-rekrutacji. Brak zdjęcia skutkuje niemożliwością otrzymania legitymacji studenckiej.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Kierunki studiów

 • Zasady rekrutacji

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2023/2024

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Kierunki studiów

Grupa kierunku

Archiwum

Opinie (1)

Ja Ocena odpowiedz

Jak ktoś chce dostać tylko papierek to jak najbardziej miejsce dla niego.. Jak ktoś chce się czegoś nauczyć to szkoda czasu. Porażka. Wykładowcy w większości bardzo młodzi, bez jakiejkolwiek umiejętności nauczania (najgorsi młodzi, którzy ledwo co skończyli studia..). Zajęcia odwoływane prawie że codziennie, oczywiście bez informowania studentów.. Najbardziej bawi mnie brak kredy i mazakow w salach. Zajęcia odwołane z powodu braku kredy!! Czuje się jak w przedszkolu a nie na uczelni. Żałuję wyboru no ale cóż, zapłacone...