Gospodarka przestrzenna - Łódź

Gospodarka przestrzenna - Łódź

Gospodarka przestrzenna - Łódź

Studia w Łodzi

gospodarka przestrzenna

Odkryj kierunek gospodarka przestrzenna w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Gospodarka przestrzenna studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek gospodarka przestrzenna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna +

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Nauk Geograficznych UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna?

Zainteresowani kierunkiem gospodarka przestrzenna powinni wcześniej zapoznać się z wymaganiami kwalifikacyjnymi, które ustalane są indywidualnie przez każdą łódzką uczelnię i podlegający jej wydział.

Kandydaci na tego typu studia geograficzne muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna w Łodzi - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W ŁODZI?

Gospodarka przestrzenna to kierunek międzywydziałowy, prowadzony przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Interdyscyplinarny charakter kształcenia, który towarzyszy poszczególnym zajęciom, łączy wiedzę z nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, a nawet prawnych. Wiedza z tych dziedzin umożliwia racjonalne i efektywne gospodarowanie przestrzenią.

Zdobywana wiedza i rozwijane umiejętności przekładają się na kompetentne działania w zakresie organizacji przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, rozwiązywania konfliktów przestrzennych, przygotowania interwencji planistycznych.

Zdobędziesz także potrzebne informacje, które odnoszą się do projektowania urbanistycznego, czy też planowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Łodzi realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od wydziału, na którym będziesz studiować, pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, lub studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku.

Studia drugiego stopnia mogą trwać półtora roku lub dwa lata i kończą się tytułem magistra/magistra inżyniera. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Uczelnie w Łodzi umożliwiają kształcenie na studiach geograficznych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci gospodarki przestrzennej zdobywają pożądaną przez pracodawców wiedzę, która obejmuje ekonomikę miasta i regionu, gospodarkę nieruchomościami, planowanie przestrzenne, architekturę krajobrazu, podstawy kartografii i geodezji, waloryzację i ochronę środowiska przyrodniczego.

Nabywają również praktyczne umiejętności odnoszące się do sprawnego posługiwania się oprogramowaniem komputerowym, które usprawnia proces planowania przestrzennego. Będziesz miał/a okazję zapoznać się z programami z rodziny GIS oraz CAD.

Studenci uczęszczają na zajęcia z rysunku i grafiki komputerowej, by usprawnić zajmowanie się projektowaniem urbanistycznym i planowaniem przestrzennym.

Zajęcia praktyczne często realizowane są w terenie. Doświadczenie zawodowe i różnego rodzaju kompetencje studenci zdobywają także w trakcie realizowanych praktyk zawodowych w instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W ŁODZI?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W ŁODZI?

Absolwenci gospodarki przestrzennej mogą poszczycić się szeroką wiedzą i praktycznymi umiejętnościami odnoszącymi się do racjonalnego gospodarowania i kształtowania ładu przestrzennego, świadomego dbania o jakość środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, a także w zakresie posługiwania się instrumentami polityki przestrzennej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna:

  • agencje i biura nieruchomości
  • firmy konsultingowe i doradcze
  • biura urbanistyczno-planistyczne
  • administracja samorządowa, rządowej i unijnej
  • administracja publiczna do spraw rozwoju lokalnego
  • pracownie GIS

Znajomość zasad i procedur w odniesieniu do realizacji polityki regionalnej na poziomie kraju, regionu oraz gminy jest niezwykle użyteczna i z pewnością daje swego rodzaju elastyczność zatrudnienia.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Gospodarka przestrzenna w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

gospodarka przestrzenna studia

studia ekonomiczne w Łodzi

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki geograficzne w Łodzi

Komentarze (0)