LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Kierunek o nazwie Logistyka ekonomiczna może kojarzyć się z nauką w ramach studiów cywilnych, w uczelni o profilu ekonomicznym bądź biznesowym. Tymczasem jest to kierunek prowadzony w ramach studiów wojskowych, a zatem o charakterze odmiennym od powszechnych wyobrażeń. Logistyka ekonomiczna realizowana na studiach wojskowych to kierunek przyporządkowany do nauk społecznych, a dokładnie rzecz ujmując do nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Istotą kształcenia jest przygotowanie absolwentów do właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze ekonomiczno-finansowym resortu obrony narodowej oraz zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych z uwzględnieniem wykonywania zadań w kraju jak i poza jego granicami, jak również nabycie umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do formułowania i analizy problemów ekonomiczno- finansowych oraz zabezpieczenia logistycznego w jednostkach i instytucjach wojskowych realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnej wojny w uwarunkowaniach XXI wieku.

Charakterystyka kierunku wydaje się zrozumiała, jednak należy pamiętać o tym, iż jest on prowadzony w ramach studiów wojskowych, co oznacza że absolwenci nie kończą procesu kształcenia z głowami wypełnionymi wiedzą wyłącznie na temat logistyki ekonomicznej. Studia wojskowe to nie tylko charakterystyczny program kształcenia. To również forma oraz warunki realizowania nauki. Nauki, która kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Kiedy mówimy o studiach wojskowych warto powiedzieć kilka słów o tym, co dzieje się jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Jest to istotne dlatego, ponieważ proces rekrutacji wygląda nieco inaczej i nie polega wyłącznie na wypełnianiu internetowych formularzy. Otóż, studia wojskowe poprzedzone są kilkustopniowym procesem kwalifikacyjnym. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego rozpoczęcie nauki na studiach kandydaci poprzedzają szkoleniem podstawowym zakończonym uroczystą przysięgą wojskową.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby wyróżnić się na tle innych kandydatów, przed aplikacją na kierunek logistyka ekonomiczna – studia wojskowe należy zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe to:

 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • WOS
 • język obcy nowożytny
 • język polski

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka ekonomiczna - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Studia wojskowe są wyjątkowe, ponieważ wymagają od kandydatów nie tylko zainteresowań odnoszących się do wybranego kierunku kształcenia, ale również stosownego przygotowania, mentalności i charakteru. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, iż podjęcie studiów stanowi niemałą zmianę w życiu. Jeśli opuszczenie rodzinnego domu w celu rozpoczęcia nauki nie jest niczym zaskakującym ani rzadko spotykanym, tak opuszczenie rodzinnego domu, przywdzianie munduru i dostosowanie się do obowiązującej dyscypliny może być dla niektórych sporym krokiem w dorosłość, pewnym przewrotem, czy momentem zwrotnym. Niezależnie od tego jak duża będzie to zmiana, warto wiedzieć co nieco na czym ona polega. Pokrótce mówiąc student kierunku Logistyka ekonomiczna na studiach wojskowych staje się nie tylko studentem Logistyki ekonomicznej, lecz również żołnierzem pełniącym służbę kandydacką. Z dniem stawienia się do służby otrzymuje stopień wojskowy i podlega jasno określonym przepisom.

Pewne predyspozycje przydają się nie tylko na studiach, ale również w postępowaniu rekrutacyjnym, bowiem jak już wspomnieliśmy nie polega ono wyłącznie na wypełnieniu internetowego formularza. Z racji tego, iż podejmując naukę stajemy się żołnierzami musimy posiadać dobrą bądź bardzo dobrą kondycję i sprawność fizyczną. Co zrozumiałe przyda się jeszcze choć drobna wiedza na temat wojska, choć trudno wyobrazić sobie, aby w stronę munduru kierowały się osoby, które zupełnie się nim nie interesują.

Predyspozycje kandydata na studia wojskowe na kierunku Logistyka ekonomiczna:

 • zainteresowanie dziedziną logistyki, zwłaszcza w odniesieniu do wojska,
 • zainteresowanie zjawiskami ekonomiczno- finansowymi,
 • zainteresowanie wojskiem i jego historią,
 • sprawność fizyczna,
 • umiejętność nawiązywania relacji,
 • umiejętność działania pod presją czasu.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia wojskowe na kierunku Logistyka ekonomiczna realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich i co oczywiste wyłącznie w trybie stacjonarnym, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Każdy student otrzymuje zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, uposażenie oraz wyposażenie, w skład którego wchodzi zazwyczaj: karabinek (przechowywany w magazynie broni), hełm, łopatka piechoty oraz środki ochrony przed skażeniami.

Program kształcenia podzielony jest na grupę zajęć bloku wojskowego, grupę zajęć bloku sportowo- językowego oraz grupę zajęć bloku akademickiego. Oznacza to, że studenci nabywają umiejętności związanych ze służbą wojskową, umiejętności językowych oraz sprawności fizycznej określonych konkretnymi przepisami oraz umiejętności dotyczących obranego kierunku, czyli Logistyki ekonomicznej.

Profil praktyczny studiów przewiduje, że realizowany program obejmuje przedmioty, w ramach których znaczna część zajęć związana jest z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Podczas ich realizacji rozwijanie umiejętności praktycznych i kompetencji  społecznych odbywa się w trakcie ćwiczeń audytoryjnych, zajęć laboratoryjnych, projektów,  czy seminariów, a także poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych, gdzie studenci uczestniczą w wykonywaniu zadań w jednostkach, wojskowych oddziałach gospodarczych na stanowiskach służbowych w pionie głównego księgowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Mówiąc o studiach wojskowych na kierunku Logistyka ekonomiczna należy zaznaczyć, że studenci zdobywają wiedzę i umiejętności powiązane z wybraną dziedziną oraz wiedzę i umiejętności określone w harmonogramie kształcenia wojskowego. Zdobywają wiedzę interdyscyplinarną z dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, kryzysu i wojny. Pozyskują wiedzę z zakresu systemu dowodzenia i realizacji procesu dowodzenia, wiedzę na temat zasad organizowania i utrzymania gotowości bojowej w pododdziale, wiedzę o organizacji, strukturach, rodzajach i podstawowym wyposażeniu pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz armii innych państw, jak również wiedzę na temat prowadzenia działań taktycznych na współczesnym polu walki na szczeblu plutonu i kompanii. Aby pozyskać specjalistyczną wiedzę studenci uczestniczą w rozmaitych zajęciach, które dotyczą między innymi: ochrony informacji niejawnych, działań pokojowych i stabilizacyjnych, gotowości mobilizacyjnej i bojowej, topografii wojskowej, czy zabezpieczenia logistycznego działań taktycznych.

Oprócz tego, studenci pozyskują wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą algebrę, analizę matematyczną oraz elementy matematyki stosowanej, wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, wiedzę dotyczącą finansów publicznych, czy też wiedzę obejmującą najistotniejsze zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych. Ponadto, zdobywają wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania, wiedzę szczegółową obejmującą  najważniejsze zagadnienia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, wiedzę związaną z realizacją procesów logistycznych w ramach różnych organizacji  gospodarczych, czy też wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów logistycznych oraz wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania, projektowania systemów i procesów logistycznych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Absolwenci studiów logistycznych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i przyszłościowej pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe można związać swoją przyszłość z branżą logistyczną, między innymi z centrami logistycznymi oraz magazynami. Równie ciekawą opcją jest zatrudnienie w instytucjach finansowych. Jednak przede wszystkim studenci zostaną przygotowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logistyka ekonomiczna – studia wojskowe:

 • wojsko
 • centra logistyczne
 • instytucje finansowe
 • magazyn
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)