Studia podyplomowe Warszawa

Studia podyplomowe Warszawa

kierunki studiów podyplomowe

Studia podyplomowe w Warszawie

 

Dla kogo studia podyplomowe w Warszawie?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło. Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Warszawie

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe prawie zawsze są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają semestrów cztery.

Praca po studiach podyplomowych w Warszawie

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować. Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Oferta studiów podyplomowych w Warszawie

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, ważne miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Oprócz stacjonarnych studiów podyplomowych z polskim językiem wykładowym na UW można wybrać również studia e-learningowe, a także z obcym językiem wykładowym.

 


UNIWERSYTET WARSZAWSKI studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW (NKJO)
 • Dla Nauczycieli oraz Nauczycieli Akademickich w Zakresie Nauczania po Angielsku Przedmiotów Humanistycznych, Społecznych, Przyrodniczych, Ścisłych i Artystycznych
 • Studia dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka francuskiego.
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego (CNS) Prawa Dowodowe, Kryminalistyka oraz Nauki Pokrewne
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (CSSTRL) Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Instytut Ameryk i Europy Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie „Ameryka Łacińska we Współczesnym Świecie (Kultura, Polityka, Gospodarka)”
Ośrodek Badań nad Migracjami Współczesne Migracje Międzynarodowe
Wydział Biologii Ochrona Środowiska
Wydział Chemii
 • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii,
 • Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej
 • Studium Podyplomowe Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Unii Europejskiej,
 • Marketing Europejski,
 • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalność: Zabezpieczenie Medyczne Sytuacji Kryzysowych,
 • Etyka i Polityka
 • Studia Podyplomowe w Zakresie Rynku Pracy o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa,
 • Podyplomowe Studia Laboratorium Reportażu
 • Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa.
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (WGSR)
 • Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli,
 • Geoinformatyka w Ochronie Środowiska i Planowaniu Przestrzennym
 • Rozwój w Dobie Globalizacji - Global Development
Wydział Historyczny
 • Podyplomowe Studia Muzealnicze oraz Archeologia Podwodna,
 • Podyplomowe Studia Varsavianistyczne.
Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej,
 • Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel,
 • Budżet Zadaniowy i Efektywność Administracji Publicznej
 • Zarządzanie Bankiem Komercyjnym „Pieniądz i Bankowość
Wydział Neofilologii Doskonalenie Warsztatu Tłumacza w Zakresie Przekładu Pisemnego
Wydział Orientalistyczny
 • Podyplomowe Studia Wschodnie
 • Islam w Świecie Współczesnym.
Wydział Pedagogiczny
 • Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się,
 • Podyplomowe Studia w Zakresie Diagnozowania i Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Wieku 0-10 lat, 
 • Trener – Andragog,
 • Wychowanie Przedszkolne Metodą Marii Montessori.
Wydział Prawa i Administracji
 • Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów,
 • Podyplomowe Studium Administracji - kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej,
 • Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego,
 • Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych,
 • Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej, 
 • Studia Podyplomowe Prawa Pracy
 • Studia Podyplomowe „Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika”.
Wydział Psychologii
 • Coaching w Organizacji,
 • Psychologia Pozytywna w Praktyce: Trener Umiejętności Psychospołecznych
 • Psychologia Sądowa.
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Studia Kultura Kulinarna
 • Zachowania Problemowe Młodzieży-Profilaktyka,
 • Wsparcie, Interwencja.
Wydział Zarządzania
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych (ARiS)
 • Telekomunikacja Studia Menedżerskie w zakresie Negocjacji w Biznesie,
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury
 • Program Executive MBA.

 

 


POLITECHNIKA WARSZAWSKA studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Akademia Samorządowa
Wydział Architektury
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne 
 • Podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, 
 • Informatyzacja technologii chemicznej 
 • Logistyka w przedsiębiorstwie.
Wydział Chemiczny
 • Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych 
 • Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi
 • Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 • Informatyka i technologia informacyjna — zastosowania albo Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów.
Wydział Elektryczny
 • Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka,
 • Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych
 • Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce
 • Przekształtniki i magazyny energii dla energetyki odnawialnej - PR PW 
 • Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz „green cars”.
Wydział Geodezji i Kartografii
 • Systemy informacji przestrzennej,
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościam
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Lądowej
 • Budownictwo infrastrukturalne,
 • Eksploatacja i Utrzymanie Dróg 
 • Psychologia zarządzania projektami w budownictwie.
Wydział Inżynierii Produkcji
 • Inżynieria produkcji w poligrafii
 • Inżynieria Spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) 
 • Projektowanie w systemach CAD/CAM,
 • Programowanie obrabiarek CNC
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo,
 • Auditing Energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Inżynieria gazownictwa
 • Klimatyzacja i chłodnictwo
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Akademia 3D – projektowanie i druk 3D
 • Budownictwo energooszczędne
 • Certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków
 • Nowoczesna energetyka odnawialna
Wydział Mechatroniki AutomatykaInformatyka przemysłowa i Mechatronika w kształceniu zawodowym - PR PW
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Badania zdatności drogowej pojazdów, 
 • Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia 
 • Identyfikacja hałasowo-wibracyjnych zagrożeń środowiska.
Wydział Transportu
 • Inżynieria zarządzania portami lotniczymi, 
 • Powstanie i likwidacja szkód komunikacyjnych
 • Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk i spedytor
Wydział Zarządzania
 • Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej 
 • Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania.
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Zarządzanie finansami i marketing
 • Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelami Przedsięwzięć.
Szkoła Biznesu Executive Master of Business Administration Katalyst (EMBA Katalyst) I Total Design Management

 

 


SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE studia podyplomowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada 133 programy studiów dla absolwentów pierwszego i drugiego stopnia, którzy przeważnie rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Tutaj kierunki nie są podzielone na konkretne wydziały, a na tematykę związaną ze studiami. Po każdym tematem zaprezentujemy kilka przykładowych kierunków.

grupa kieurnków

kierunki studiów podyplomowych

Administracja
 • Administracja i zarządzanie,
 • Administrowanie funduszami unijnymi, 
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Menedżer samorządu terytorialnego
 • Podatki czy Windykacja należności
Audyt
 • Audyt, kontrola zarządcza i rachunkowość
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 
 • Ewaluacja, zarządzanie i kontrola funduszy UE – poziom zaawansowany
Bankowość
 • Alternatywne źródła kapitału na rozwój,
 • inżynieria finansowa
 • Bankowość
 • Bankowość inwestycyjna dla analityków bankowych
 • Doradztwo finansowe
Coaching
 • Coaching
 • Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching,
 • Lider zarządzania
 • Menedżer kultury

 

Finanse
 • Administrowanie funduszami unijnymi,
 • ​Alternatywne źródła kapitału na rozwój, inżynieria finansowa
 • Business intelligence – systemy wspomagania decyzji biznesowych
 • Doradztwo finansowe
 • Handel zagraniczny
 • Inwestycje kapitałowe i projekty rozwojowe firmy
 • Metody wyceny spółki kapitałowej.

 

Fundusze europejskie
 • Administrowanie funduszami unijnymi,
 • Ewaluacja, zarządzanie i kontrola funduszy UE – poziom zaawansowany
 • Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Przywództwo w innowacjach 
 • Regulacje i nadzór bankowy w Polsce i w Unii Europejskiej.
IT
 • Analityk biznesowy – profesjonalista na styku IT i biznesueBusiness
 • Kluczowe technologie w biznesie (Cloud Computing, Mobility, IoT, Data Science, VR/AR)ERP II – zintegrowane systemy informatyczne
 • Informatyczne systemy zarządzania – strategia, projektowanie, integracja albo Inżynieria danych - big data.
Logistyka, transport i spedycja
 • Handel zagraniczny,
 • Lean w usługach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Rynek kolejowy w Polsce w kontekście wyzwań europejskich 
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym.
Marketing
 • Studia marketingowo-logistyczne,
 • Marketing i strategie marketingowe,
 • Marketing internetowy,
 • Marketing sportu,
 • Menedżer marketingu,
 • Menedżer kultury,
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa,
 • Menedżer turystyki zdrowotnej,
 • Menedżerskie – roczne podyplomowe studia menedżerskie,
 • Studia menedżerskie dla deweloperów,
 • Menedżersko-finansowe,
 • Nowoczesna promocja,
 • PublicRelations i strategiczne komunikowanie w firmach.

 

 

Ochrona zdrowia
 • Lean w usługach,
 • Menedżer turystyki zdrowotnej,
 • Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie podmiotami leczniczym
 • Zarządzanie biznesem medycznym.
Promocja
 • Marketing i strategie marketingowe,
 • Marketing internetowy,
 • Marketing sportu,
 • Menedżer marketingu,
 • Menedżer kultury,
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa,
 • Menedżer turystyki zdrowotnej,
 • Menedżerskie – Roczne podyplomowe studia menedżerskie,
 • Nowoczesna promocja,
 • Public relations,
 • Reklama
 • Zarządzanie marką
Rachunkowość
 • Akademia controllingu finansowego w grupach kapitałowych,
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Ewaluacja, zarządzanie i kontrola funduszy UE – poziom zaawansowany,
 • Inwestycje kapitałowe i projekty rozwojowe firmy,
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) w praktyce,
 • Rachunkowość,
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość według MSSF do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Rynek energetyki
 • Akademia energetyki,
 • Funkcjonowanie rynku energii
 • Handel energią na rynku europejskim
Ubezpieczenia
 • Akademia ubezpieczeń,
 • Analityka bankowa,
 • Doradztwo finansowe,
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Zarządzanie
 • Zarządzanie bankiem
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie finansami organizacji w okresie zmian (fuzje i przejęcia, reorientacja strategiczna, reorganizacja)
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych 
 • Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia

 

 


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
 • Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa
 • Przyroda oraz Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego
 • Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
 • Choroby psów i kotów
 • Choroby zwierząt nieudomowionych
 • Epizootiologia i administracja weterynaryjna
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Ochrona zdrowia publicznego
 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
Wydział Leśny
 • Infrastruktura drogowa w lasach
 • Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych
 • Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 • Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej
 • Florystyka – sztuka układania kwiatów
 • Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych
 • Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym
 • Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie.
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków
 • Ocena efektywności energetycznej budynków
 • Projektowanie geotechniczne
 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
 • Zarządzenie obszarami Natura 2000
Wydział Technologii Drewna
 • Podyplomowe studia konserwacji drewna
 • Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli 
 • Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym

 

 

Wydział Nauk o Zwierzętach
 • Dobrostan zwierząt
 • Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa
 • Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie
 • Techniki molekularne - zastosowanie w diagnostyce, ekologii i rolnictwie
 • Zoopsychologia - problemy behawioru psów
 • Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie
Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Administracja i finanse publiczne
 • Audyt wewnętrzny w praktyce
 • Biznes i informatyka
 • CSR – Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • LogistykaMedioznawstwo i zarządzanie informacją
 • Metody i techniki menedżerskie
 • Prawo podatkowe - kadry i płace
 • Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
 • Rachunkowość gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
 • Wycena nieruchomości
Wydział Nauk o Żywności
 • Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
 • Podstawy zarzadzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
 • Organizacja turystyki, agroturystyki i hotelarstwa
 • Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Żywienie człowieka i gastronomia
Wydział Inżynierii Produkcji
 • Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych
 • Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
 • Zarządzanie w energetyce
Wydział Nauk Społecznych
 • Gerontologia społeczna
 • Instytucje globalne i edykacja międzykulturowa
 • Komunikacja w biznesie
 • Komunikacja w pracy socjalnej
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki
 • Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego nauczycieli
 • Terapia pedagogiczna
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
 • Administracja systemami i aplikacjami
 • Akademia SAS
 • Przetwarzanie i analiza danych w biznesie,
 • Edukacja zdalna w erze cyfrowej
 • Efektywna administracja systemami linuksowymi
 • Informatyka i technologie informacyjne
 • Podyplomowe studia baz danych
 • Podyplomowe studia e-Biznesu i e-Learningu
 • Systemy informacyjne i analiza danych

 

 


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Centrum Kształcenia Podyplomowego

 

 


AKAKDEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej,
 • Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych, 
 • Doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie,
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Grafika Komputerowa i Multimedialna,
 • Logopedia

 

 


AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Podyplomowe Studia Polityki Obronnej
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe,
 • Przygotowanie obronne państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

 

 

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania
 • Inżynieria Pożarowa Budynku
 • Ochrona przeciwpożarowa lasu
 • Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń
 • Przeszkolenie zawodowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczym, 
 • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, 
 • Dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej
 • W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej
 • W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz Zapobieganie pożarom i awariom.
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Logistyka w bezpieczeństwie kraju
 • Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych
 • Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej

 

 

 


UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE studia podyplomowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi zajęcia na poziomie studiów podyplomowych na Wydziałach:

Wydział Studiów nad Rodziną (4 kierunki), wydział Biologii i Nauk o Środowisku (3 kierunki), Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (2 kierunki), Wydziale Matematyczno-przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych (2 kierunki), Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (5 kierunków), Wydziale Nauk Humanistycznych (4 kierunki), Wydziale Nauk Pedagogicznych (5 kierunków), Wydziale Prawa i Administracji (4 kierunki), Wydziale Prawa Kanonicznego (1 kierunek) oraz Wydziale Teologicznym (5 kierunków).

 


UNIWERSYTET MUZYCZNY W WARSZAWIE studia podyplomowe

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Menedżer Muzyki, Studia Kompozycji oraz Studia Teorii Muzyki (Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki), Strojenia i regulacji fortepianu, Studia podyplomowe dla pianistów – coaching oraz Studium pieśni (Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów), Studia Teorii tańca oraz Studia pedagogiki kształcenia słuchu i audycji muzycznych (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca).

 


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE studia podyplomowe

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Dziennikarstwo sportowe, Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym, Psychologia sportu, Relaksacja i joga, Szkolne wychowanie fizyczne, Taniec, Trener personalny oraz Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie.

 


CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE studia podyplomowe

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Asystent rodzinyOrganizacja i zarządzanie oświatą oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Anna Szumacher

Komentarze (0)