Budownictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Budownictwo studia 2023 - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście budownictwo możesz studiować w ramach kierunku 1 uczelni publicznej: Politechnice Gdańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Budownictwo to kierunek o charakterze technicznym. Absolwenci tych studiów przygotowani są kompleksowo m.in. do: kierowania pracami budowlanymi; projektowania i wznoszenia budowli wodnych lub lądowych, a także obiektów kolejowych, dróg, mostów, elementów infrastruktury energetycznej, portów rzecznych i morskich czy wielu innych obiektów budowlanych. Studenci budownictwa zyskują podstawy do twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów czy nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych budownictwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Gdańskiej (1,5 tys. zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku budownictwo w Trójmieście: inżynieria transportowa, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i zarządzanie w budownictwie ... specjalności na budownictwie w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku budownictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6420 zł | Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Ścieżka kariery absolwenta budownictwa zależy od specjalizacji, którą wybrał on w czasie studiów. Dzięki temu przyszli specjaliści mogą szukać stabilnego zatrudnienia m.in. w: biurach konstrukcyjno-projektowych, przemysłach materiałów budowlanych czy jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej. Studenci budownictwa szkolą się w zakresie np.: tworzenia kosztorysów robót, wykonawstwa i nadzoru budowlanego czy prowadzenia prac badawczych w zakresie tej dziedziny. Absolwenci budownictwa mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Trójmieście?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na budownictwo w Trójmieście powinni wykazać się odpowiednią wiedzą z zakresu np. matematyki, fizyki czy informatyki. Dobrze też, żeby poprawnie komunikowali się zarówno w języku polskim, jak i obcym.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku budownictwo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Trójmieście

Budownictwo to dziedzina, która stale rozwija się wraz z postępem technologicznym oraz zmianami kulturalno-społecznymi. Zapotrzebowanie na usługi inżynierów budownictwa wciąż jest duże, a wymagania klientów stawiają przed specjalistami coraz większe wymagania. Budownictwo jest kierunkiem, który pozwala przyszłym specjalistom zdobyć profesjonalne przygotowanie m.in. do projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych zgodnie ze znormalizowanymi zasadami bezpieczeństwa i użyteczności publicznej.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście realizowane są w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3,5 roku lub 4 lata, studia II stopnia przewidują 1,5 roku lub 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.


 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne skierowane są do osób, które chciałyby pracować w profesjonalnych warunkach i pod okiem doświadczonych specjalistów. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.


 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni bez problemu pogodzić mogą pracę na pełnym etacie lub własne zainteresowania z nauką na terenie uczelni. Niestacjonarne studiowanie wymaga jednak od nich dużej determinacji i systematyczności.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Budownictwo to niezwykle rozwinięta dziedzina techniczna, która przygotowuje przyszłych inżynierów do wykonywania bardzo odpowiedzialnych zawodów związanych m.in. z projektowaniem czy wznoszeniem obiektów budowlanych. Uczelnie w Trójmieście oferują studentom budownictwa liczne specjalizacje, które pozwalają przyszłym ekspertom podjąć pracę w zawodach poświęconych np. tworzeniu dróg i autostrad, konstruowaniu mostów lub budowli żelbetonowych czy zarządzaniu pracami budowlanymi.

Przedmioty, które prawdopodobnie napotkasz na drodze swoich zmagań z Budownictwem, to:

 • Techniki informatyczne
 • Technologia i organizacja robót budowlanych
 • Ekonomika budownictwa

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na budownictwo muszą wykazać się specyficznymi zdolnościami manualnymi i analitycznymi. Studenci tego kierunku muszą umiejętnie liczyć i rozumieć podstawowe zagadnienia z zakresu np. fizyki czy techniki. Przyszli inżynierowie budownictwa powinni być sprawni fizycznie. W tym zawodzie niezbędna jest także odpowiedzialność. Bardzo ważne jest to, żeby kandydaci na te studia byli zorganizowani i przykładali uwagę do szczegółów.

Kierunek ten często wymaga od studentów zdolności komunikacyjnych – przyszli specjaliści muszą umieć pracować w zespole, a w niektórych przypadkach wykazywać się zdolnościami zarządczymi. Kandydaci na budownictwo powinni rozumieć język angielski, a także przejawiać podzielność uwagi. W tym zawodzie niezbędne są także systematyczność, terminowość i zmysł przestrzenny. Inżynier budownictwa musi umieć pracować w stresie – nie może ulegać presji czasu.

Predyspozycje kandydatów na kierunek budownictwo:

 • zdolności manualne, matematyczne i analityczne
 • odpowiedzialność, terminowość
 • zorganizowanie, szczegółowość
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • zdolności zarządcze
 • systematyczność, podzielność uwagi
 • zmysł przestrzenny

 

Wiedza i umiejętności

Absolwenci budownictwa wyszkoleni są w zakresie sprawowania kontroli nad pełną organizacją prac budowlanych o dowolnym charakterze. Studia te gruntownie przygotowują studentów do wykonywania określonych zadań w procesie budowlanym, a specyfika zawodu, którego będą mogli się oni później podjąć, zależna jest od specjalizacji, którą wybiorą w trakcie nauki. Dzięki temu mogą oni rozwijać się w zakresie np.: budowy dróg i autostrad, konstrukcji mostów, modelowania konstrukcji inżynierskich czy technologii i organizacji budownictwa.

 

Wiedza

Studenci tego kierunku poznają najważniejsze zagadnienia związane z technicznymi, inżynierskimi i wizjonerskimi aspektami współczesnego budownictwa. W pierwszych latach uczestnicy zajęć teoretycznych zdobywają cenną wiedzę z zakresu nauk podstawowych – w ten sposób zapoznawani zostają np. z: fizyką budowli, geologią, mechaniką czy chemią. Studenci uczą się zastosowania matematycznych rozwiązań w projektowaniu, a także wykorzystania ekonomii w przeprowadzaniu określonych procesów budowlanych.

W programie budownictwa przewidywane są także przedmioty o charakterze społecznym lub humanistycznym. Dzięki zagadnieniom z zakresu np. psychologii czy zarządzania studenci tego kierunku uczą się tego, w jaki sposób koordynować pracę zespołu wykonawczego, a także jak skutecznie rozpoznawać i spełniać potrzeby zleceniodawców. Absolwenci tych studiów doskonale współpracują ze specjalistami dziedzin pokrewnych.

Wiedza, którą mają absolwenci budownictwa:

 • rozumieją rolę techniki, inżynierii i wizjonerstwa w budownictwie
 • rozumieją podstawy fizyki, mechaniki i chemii w kontekście budowlanym
 • znają zastosowanie matematycznych rozwiązań w projektowaniu
 • wykorzystują zasady ergonomii i ekonomii w budownictwie
 • potrafią zarządzać pracą zespołów wykonawczych
 • rozpoznają i spełniają indywidualne potrzeby zleceniodawców
 • współpracują ze specjalistami dziedzin pokrewnych

 


Umiejętności

Absolwenci budownictwa przygotowani są do sprawowania samodzielnych funkcji koordynujących wszystkie fazy realizacji procesów budowlanych. Studenci szkoleni są w zakresie m.in.: projektowania, planowania i realizacji robót budowlanych czy proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych. Przyszli specjaliści wykorzystują nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, z uwzględnieniem uniwersalnych zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Inżynier budownictwa może projektować i realizować różnorodne obiekty budowlane, a także działać twórczo w zakresie m.in.: projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych czy organizowania produkcji elementów budowlanych. Absolwenci budownictwa umiejętnie oceniają i przeobrażają istniejące już konstrukcje, a także projektują proste fundamenty obiektów budowlanych.

Umiejętności, które mają absolwenci budownictwa:

 • sprawują samodzielne funkcje koordynujące fazy realizacji procesów budowlanych
 • projektują, planują i realizują obiekty budowlane
 • stosują proekologiczne rozwiązania budowlane
 • wykorzystują nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym
 • działa twórczo w zakresie np. projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych czy komunikacyjnych
 • organizują produkcję elementów budowlanych
 • oceniają i przeobrażają istniejące już konstrukcje
 • projektują proste fundamenty obiektów budowlanych
Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Trójmieście

Program studiów na kierunku budownictwo w Trójmieście organizowany jest w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci I stopnia przez 7 lub 8 semestrów kształcą się w zakresie budownictwa i dziedzin pokrewnych (np. architektury, hydrauliki, ekologii). W pierwszych latach nauki studenci rozwijają wiedzę podstawową, która pozwoli im zrozumieć w późniejszym czasie te zagadnienia, które poświęcone zostały określonym aspektom budownictwa. Absolwenci studiów I stopnia mogą otrzymać tytuł inżyniera.

Ci studenci, którzy postanowią kontynuować naukę na studiach II stopnia, nabyte wcześniej kompetencje mogą rozwijać szczególnie praktycznie. Przez kolejne 3 lub 4 semestry przyszli eksperci mają szansę zdobywać wczesne doświadczenie zawodowe w określonych specjalizacjach budownictwa.

Budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Trójmieście?

Kompetencje inżynierów budownictwa doceniane są na różnorodnych stanowiskach kierowniczych, wykonawczych czy projektowych. Absolwenci budownictwa mogą podjąć pracę np. w biurze projektowym czy firmie wykonawczej. Ponadto na specjalistów tej dziedziny czekają także przemysły materiałów budowlanych czy jednostki administracji państwowej i samorządowej. Wykształceni inżynierowie mogą sprawdzić się również na stanowisku np. przedstawiciela handlowego czy doradcy technicznego firm.

Ponadto każdy z absolwentów będzie miał okazję postarać się o różnorakie stanowiska, zależne w głównej mierze od doświadczenia i osobistych dążeń, w następujących miejscach:

 • firmach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • produkcji materiałów budowlanych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Budownictwo?

Absolwenci kierunku studiów Budownictwo zazwyczaj wybierają pracę w firmach budowlanych, biurach projektowych oraz nadzorze budowlanym. Niektórzy również zakładają własne działalności z zakresu usług budowlanych lub produkcji materiałów budowlanych. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. inżynier budowlany, projektant konstrukcji budowlanych oraz kierownik budowy. Ile średnio zarabiają miesięcznie i za co są odpowiedzialni na co dzień?

 

Inżynier budowlany

Inżynier budowlany może znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach oraz firmach budowlanych. Odpowiada on za przegotowanie budowy, zorganizowanie pracowników, a także opracowanie ich grafików. Inżynier budowlany odpowiada również za rozłożenie harmonogramu prac i poszczególnych etapów budowy. W trakcie prac kontroluje ich przebieg i czy są wykonywane zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz BHP. Do zadań inżyniera budowlanego można jeszcze zaliczyć zarządzanie pracą podległych mu pracowników. Mediana zarobków inżyniera budowlanego wynosi około 5360 zł brutto miesięcznie.

 

Projektant konstrukcji budowlanych

Projektant konstrukcji budowlanych może podejmować pracę m.in. w biurach projektowych lub przedsiębiorstwach. Zajmuje się opracowaniem planu budowy oraz przygotowaniem niezbędnych materiałów, narzędzi i maszyn, które wykorzystywane są na budowie. Projektant konstrukcji budowalnych odpowiada również za wybór materiałów, które muszą być dobre jakościowo i bezpieczne, aby spełniały wymogi prawa budowlanego, a co najważniejsze były bezpieczne. Mediana zarobków projektanta konstrukcji budowlanych wynosi około 4000 zł brutto miesięcznie.

 

Kierownik budowy

Kierownik budowy pracuje w firmach budowlanych, jednak większość czasu może spędzać na budowie, nadzorując wykonywane prace. Odpowiada za zapewnienie warunków BHP na miejscu budowy, aby była ona bezpieczna dla pracowników oraz przechodniów, jeśli prace budowlane trwają przy drodze. Kierownik budowy odpowiada również, za wykonanie budynku zgodnie z prawem budowlanym Mediana zarobków kierownika budowy wynosi 8320 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Gdańskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Gdańska oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PG. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6420 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Każda z uczelni w Trójmieście oferuje tylko ograniczoną ilość miejsc na poszczególne kierunki studiów.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci budownictwa w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście na kierunek budownictwo opiera się na konkursie świadectw. Warto dodać, że studia w październiku rozpoczną tylko najlepsi kandydaci.  

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na budownictwo w Trójmieście, to m.in.: fizyka, informatyka, język obcy, język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska): 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Budownictwo w Trójmieście w trybie stacjonarnym, podobnie jak inne kierunki techniczne i nie tylko, w uczelniach publicznych jest bezpłatne. To świetna opcja dla osób, które chcą się w pełni poświecić studiowaniu, a przy tym mieć wolne weekendy.

Studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni i kierunku studiów zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w przypadku studiów niestacjonarnych, jak i stacjonarnych. 

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni. Istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego na raty.  

Ceny studiów na kierunku budownictwo w Trójmieście:   

 • Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska): 6420 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na budownictwo w Trójmieście, kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników – zwykle dzieje się to na początku lipca. Kiedy można spodziewać się ogłoszenia wyników rekrutacji na budownictwo w Trójmieście?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na budownictwo w Trójmieście, podobnie jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie.

Kandydaci na budownictwo informację o zakwalifikowaniu się na studia w Trójmieście będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska):  do 10.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na budownictwo w Trójmieście, kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne na budownictwo w Trójmieście?

Proces rekrutacji na budownictwo w Trójmieście wygląda podobnie, jak w innych miastach. Kandydaci, którzy są zdecydowani na studiowanie budownictwa muszą w terminie złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Muszą oni również zadbać o to, aby dokumenty były kompletne i w odpowiedniej formie.

Co powinni dostarczyć kandydaci? M.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości oraz zdjęcie do legitymacji. W

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na studia w Trójmieście kandydaci, którzy dostali się na budownictwo w Trójmieście i chcą je podjąć już od października, muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek budownictwo w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Uczelnie zwykle przeznaczają około kilku dni ma dostarczenie dokumentów. W przypadku Politechniki Gdańskiej, kandydaci mogą składać dokumenty od 15 lipca do 22 lipca.

Co w przypadku, kiedy kandydat nie dopilnuje terminu? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska):  od 15.07.2022 do 22.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Trójmieście

Na całokształt wiedzy, jaką należy posiąść tuż przed aplikacją na wybrany kierunek studiów, składa się między innymi regulamin danego kierunku studiów. Dlatego zanim zdecydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Budownictwo, powinieneś nieco wiedzieć o samej procedurze rekrutacyjnej, ustalonej przez uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

 

Proces rekrutacji

Całokształt rekrutacji na większość kierunków studiów w Trójmieście przebiega dwuetapowo i nie jest niczym skomplikowanym. Jako że Budownictwo należy do kanonu nauk technicznych, przedmiotami wiodącymi, a więc takimi, które warto zdawać na rozszerzonej maturze, będą matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytny. Po otrzymaniu wyników z tych właśnie przedmiotów lub zapoznaniu się z ocenami na świadectwie ukończenia studiów pierwszego stopnia, będziesz mógł przejść do dalszej części procedury aplikacyjnej.

Szczęśliwcy, którym uda się odnieść sukces na szczeblu ogólnopolskim podczas zmagań z olimpiadą przedmiotową, otrzymają odgórnie wstęp na dowolnie wybrany kierunek studiów, w którego kanonie znajduje się przedmiot ich wyspecjalizowania.

Pierwszym krokiem, który z pewnością przybliży cię do zasilenia grona studentów tego prestiżowego kierunku, będzie zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej, formularza. Przed tobą najtrudniejsza część – oczekiwanie na udostępnienie list przyjętych.

 

Potrzebne dokumenty

Jeśli dostąpisz zaszczytu możliwości ujrzenia swojego nazwiska na liście przyjętych na studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w Trójmieście, powinieneś udać się do fotografa i poprosić o wykonanie zdjęcia o wymiarach 35X45mm. Ponadto powinieneś dostarczyć swoje świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dowód osobisty.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Trójmieście

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Trójmieście?

Okres kwalifikacyjny na studia bywa niełatwy i skomplikowany. Po wyborze kierunku kształcenia, należy zastanowić się w którym mieście chcemy podjąć studia? Wśród wielu pytań, jakie zadają kandydaci na studia, powinno pojawić się następujące: Jakie ma kierunek Budownictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Krzysztof, student pierwszego roku Budownictwa w Trójmieście, mówi:

„Wybieranie przez mnie studiów to była ciągła batalia z samym sobą. Porównywałem, pytałem, sprawdzałem. Ostatecznie wybór padł na Budownictwo. Chociaż tak naprawdę dopiero niedawno zacząłem ten kierunek, już wiem, że był to strzał w dziesiątkę. Zdecydowałem się studiować w Gdańsku. Tutaj otrzymałem wiele możliwości, wiele dróg, którymi mogłem pójść. Nie żałuję. A nawet polecam.”   

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu