Stosunki międzynarodowe - Łódź

Stosunki międzynarodowe - Łódź

Stosunki międzynarodowe - Łódź
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Stosunki międzynarodowe studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Stosunki międzynarodowe w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 6 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie takie dziedziny jak prawo, językoznawstwo czy ekonomia. Program nauczania oferuje studentom zajęcia dotyczące m.in. polityki zagranicznej, stosunków gospodarczych czy politycznych. Studia na stosunkach międzynarodowych kładą duży nacisk na umiejętności językowe studentów, dzięki czemu absolwenci posługują się angielskim na poziomie zaawansowanym.

Osoby, które ukończyły ten kierunek potrafią prognozować trendy światowej polityki i tworzyć kampanie wyborcze co jest przepustką do podjęcia pracy w organizacjach bezpieczeństwa państwa czy w polityce. Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają uniwersalne umiejętności, które pozwolą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.

 

Uczelnie

W Łodzi stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ).
 
Specjalności
Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

W przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunku międzynarodowe w Łodzi, należy mieć na uwadze, że chętnych na jedno miejsce może być dużo, a więc odpowiednie przygotowanie się do matury z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Przedmiotami, które mają największe znaczenie w przypadku aplikacji na Stosunki międzynarodowe w Łodzi są: język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia oraz matematyka.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, historia, WOS, geografia, matematyka, język polski, filozofia, informatyka.

Należy pamiętać, że wymagania te mogą ulegać zmianie, dlatego warto zasięgnąć odpowiednich informacji ze strony wybranej uczelni tuż przed aplikacją na Stosunku międzynarodowe w Łodzi.

 

Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język obcy (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) oraz historia albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo matematyka. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, filozofia lub informatyka. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Łodzi

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe studenci nauczą się analizowania procesów politycznych i gospodarczych występujących na arenie międzynarodowej. Ponadto poznają zasady prowadzenia negocjacji handlowych, badania rynków międzynarodowych oraz podejmowania działań związanych z marketingiem eksportowym.

Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8 tys. kandydatów.

Wśród łódzkich uczelni publicznych stosunki miedzynarodowe znałazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (7 osób na miejsce).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe można podjąć pracę w organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w mediach. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z działami PR, dyplomacją oraz z organizacjami pozarządowymi.


Program studiów i przedmioty

Jako że program studiów jest interdyscyplinarny, w trakcie nauki spotkasz się z przedmiotami z zakresu takich nauk, jak prawo, ekonomia, geografia, czy językoznawstwo. Natomiast szczegółowe treści kierunkowe będą zależały tylko i wyłącznie od decyzji, jaką podejmiesz w trakcie studiów podczas wyboru specjalności. Studia w Łodzi na kierunku Stosunki międzynarodowe uposażą cię w gruntowną wiedzę matematyczną, ze szczególnym naciskiem na statystykę, która umożliwi ci dokonywanie poprawnych interpretacji danych istotnych z punktu widzenia światowej gospodarki.

Nauka na tym kierunku to nie tylko teoria – bez dobrze ugruntowanych umiejętności praktycznych nikt nie mógłby zostać dobrym pracownikiem współczesnego rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych, opartych w dużej mierze na pracy w grupach, poznasz najlepsze techniki negocjacyjne, dzięki czemu będziesz w stanie przekonać do swojej racji największych oportunistów, a w skrajnych przypadkach osiągnąć kompromis.

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci stosunków międzynarodowych w trakcie zajęć m.in. określają uwarunkowania środowiska bezpieczeństwa, a także szkolą się w zakresie np.: tworzenia kampanii wyborczych, prognozowania możliwych scenariuszów politycznych i gospodarczych, krytycznego i twórczego myślenia czy wykorzystywania analitycznych kompetencji w odniesieniu do polityki zagranicznej lub zarządzania strategicznego na poziomie państwa i poziomów gospodarczych. Studenci zyskują gruntowną wiedzę z zakresu m.in.: nauk społecznych, nauk o polityce i administracji czy nauk o bezpieczeństwie.

Stosunki międzynarodowe kładą duży nacisk na zdolności językowe studentów – absolwenci tego kierunku posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym i pracują w grupie, realizując zadania zgodnie z pełnioną rolą społeczną i zawodową. Absolwenci stosunków międzynarodowych rozumieją cywilizacyjne uwarunkowania procesów gospodarczych i społeczno-politycznych w różnych regionach świata. Ponadto specjaliści tej dziedziny dostrzegają rolę oraz znaczenie dyplomacji czy narzędzi politycznych w funkcjonowaniu państwa i systemu międzynarodowego, a także dostrzegają istotne związki pomiędzy zjawiskami politycznymi, gospodarczymi oraz kulturowo-cywilizacyjnymi w wymiarze lokalnym i globalnym.

Absolwenci stosunków międzynarodowych są otwarci na otaczający ich świat i potrafią współpracować w zespołach (również międzynarodowych) czy analizować i prognozować trendy światowej polityki. Specjaliści tej dziedziny przygotowani są do pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach, a także w strukturach zajmujących się administracją i bezpieczeństwem porządku publicznego. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są także m.in. w: polityce, organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach działających na rzecz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego czy naukowych ośrodkach badawczych.


Gdzie studiować na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 50 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek stosunki międzynarodowe - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Liczba miejsc, na które mogą aplikować kandydaci na poszczególne kierunki, jest ograniczona. W ramach postępowania kwalifikacyjnego selekcjonowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe miejsca w liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi:

  • Uniwersytet Łódzki – 50

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

Ile kosztują studia na kierunku stosunki międzynarodowe

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Za studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych lub za studia w większości prywatnych uczelni należy zapłacić.

W Łodzi kierunek stosunki międzynarodowe studiować można tylko w w ramach studiów stacjonarnych w jednej uczelni publicznej - w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci o tym, czy zostali przyjęci na wybrany kierunek, mogą dowiedzieć się poprzez informację umieszczoną w ich prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Uczelnie udostępniają indywidualne wyniki rekrutacji na poszczególne studia, dzięki czemu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które zajęli miejsce na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne osobiście lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Dla każdej uczelni preferowana forma doręczenia kompletnego pliku dokumentów może być inna.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani kandydaci zazwyczaj mają kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów do wybranej uczelni – najczęściej mogą to robić tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci powinni zatem się pospieszyć! Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Przed ostatecznym wyborem studiów, warto zapoznać się z opiniami ludzi, mającymi bezpośrednią styczność z danym kierunkiem.

 

Piotr, student trzeciego roku Stosunków międzynarodowych, mówi:

„Uważam, że nie ma lepszej drogi niż studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi dla prawdziwych miłośników międzykulturowości i nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Cieszę się ze swojego wyboru i z czystym sumieniem mogę polecić go innym.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Łódź studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Łódź studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia