Administracja - Gdynia

Studia w Gdyni

administracja 

Odkryj administrację w Gdyni i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

24.02.2023

Administracja studia Gdynia - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku administracja w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia na kierunku administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 4 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Administracja Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Gdyni administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychAkademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW), Uniwersytecie Morskim w Gdyni (Wydział Elektryczny UMG), oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

 

Opis kierunku

Program kierunku administracja przewiduje liczne przedmioty poświęcone teoretycznym zagadnieniom prawnym i ekonomicznym. Studenci poznają nowoczesne metody oraz narzędzia stosowane we współczesnych systemach administracyjnych. Przyszli specjaliści uczą się m.in. organizacji struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, a także sprawnego posługiwania się środkami informacji i technikami biurowymi.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdyni na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 9,1 tys. kandydatów. 

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wynoszą ok. 5000 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Uniwersalne kompetencje absolwentów administracji umożliwiają im podjęcie pracy nie tylko w zawodach urzędniczych – specjaliści tej dziedziny cenieni są m.in. na stanowiskach kierowniczych oraz w środowiskach prawniczych. Studenci tego kierunku szkolą się także w zakresie np. prowadzenia działań doradczych lub zarządzania własną działalnością gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku Administracja w Gdyni?

Uczelnie na których można studiować kierunek lub specjalność administracja w Gdyni

 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Gdynia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: online
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wojsko w systemie służb publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Gdyni?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Uczelnie niepubliczne w Gdyni przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Gdyni?

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Gdyni?

Administracja to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które swoją karierę zawodową chciałyby związać z pełnieniem funkcji np. w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach czy instytucjach europejskich i międzynarodowych. Studenci administracji w trakcie nauki zdobywają kompetencje cenione na stanowiskach menadżerskich i urzędniczych.

 

Dowiedz się więcej

studia prawnicze w Gdańsku

studia prawnicze w Gdyni

studia prawnicze w Trójmieście

administracja studia w Gdańsku

administracja studia w Trójmieście

uczelnie w Trójmieście

 

1. Wiedza i umiejętności:

Studenci administracji zdobywają wiedzę w zakresie m.in. publiczno-prawnych form i procedur działania administracji rządowej i samorządowej, sądowej kontroli administracji czy prawa finansowego. Przyszli specjaliści poznają aktualne problemy ustrojowe i kompetencyjne, a także procesy reform i modernizacji w administracji publicznej.

Wiedza

Studenci administracji w Gdyni poznają najważniejsze źródła informacji i badają ustrój administracji publicznej w Polsce oraz w Europie. Uczestnicy zajęć analizują i interpretują treści prawne, a także zapoznają się z ekonomicznymi i gospodarczymi problemami. W trakcie studiów przyglądają się prawnym aspektami bezpieczeństwa publicznego oraz regulacjom funkcjonowania poszczególnych organów administracji publicznej i prywatnej.

Absolwenci administracji, w zależności od ścieżki specjalizacyjnej, którą obrali w trakcie studiów, mają wiedzę z zakresu m.in. problematyki funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery sektora bankowego i gospodarczego czy procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej. Sprawnie orientują się w zakresie zadań publicznych poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.Wiedza, którą mają absolwenci administracji:

 • znają najważniejsze źródła informacji
 • badają ustrój administracji publicznej w Polsce i w Europie
 • analizują i interpretują treści prawne
 • rozwiązują ekonomiczne i gospodarcze problemy
 • znają zasady bezpieczeństwa publicznego i regulacje funkcjonowania organów administracji publicznej i prywatnej
 • wykonują zadania publiczne poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego


Umiejętności

Studenci administracji wykorzystują praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu różnych gałęzi prawa. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku prowadzą współpracę z jednostkami administracji publicznej przy realizacji projektów unijnych lub tych finansowanych ze środków publicznych. Uczestnicy zajęć szkoleni są m.in. do zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach krajowych i europejskich.

Absolwenci administracji samodzielnie podejmują decyzje na stanowiskach średniego szczebla w szeroko pojętej administracji rządowej i samorządowej, a także wykorzystują technologie informacyjne i telekomunikacyjne w administracji publicznej. Studenci zdobywają zdolności menadżerskie, a także umożliwiające im samodzielne zgłębianie prawnych aspektów obrotu gospodarczego czy prowadzenie działalności gospodarczej.


Umiejętności, które mają absolwenci administracji:

 • stosują przepisy prawne w praktyce administracyjnej
 • prowadzą współpracę z jednostkami administracji publicznej
 • zajmują stanowiska kierownicze w instytucjach krajowych i europejskich
 • podejmują decyzje na stanowiskach średniego szczebla w szeroko pojętej administracji rządowej i samorządowej
 • wykorzystują technologie informacyjne i telekomunikacyjne w administracji publicznej


2. Typ i tryb studiów


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:


1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)


2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne


Studia na kierunku administracja w Gdyni realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 1,5 roku nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne skierowane są do studentów, którzy chcieliby zdobywać wiedzę oraz umiejętności w profesjonalnych warunkach. Stacjonarna nauka motywuje do aktywnego udziału w życiu uczelnianym oraz realizowania zespołowych projektów.

Stacjonarni studenci mogą mieć problem z podjęciem pracy na pełnym etacie. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studia niestacjonarne skierowane są do studentów, którym zależy na możliwości pracy na pełnym etacie przy jednoczesnym studiowaniu. Studenci niestacjonarni powinni jednak potrafić samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz systematycznie uczestniczyć w zajęciach.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.3. Program studiów i przedmioty

Administracja w Gdyni oferuje studentom możliwość rozwoju w wybranej specjalizacji. Dzięki temu przyszli eksperci zdobywają szerokie kompetencje z zakresu m.in. obsługi i biznesu, zarządzania miastami i metropoliami czy przeprowadzania mediacji. Studenci przygotowywani są kompleksowo do pełnienia funkcji zawodowych np. w administracji celnej, skarbowej, rządowej i samorządowej.

 

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse i prawo finansowe
 • prawo celne
 • procesy decyzyjne w administracji
 • marketing i PR w administracji
 • psychologia konfliktu
 • podstawy prawne i metodologiczne mediacji
 • obrót nieruchomościami
 • prawo papierów wartościowych

 

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej administracji. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone poszczególnym zagadnieniom prawnym i społecznym, a także ekonomiczno-gospodarczym problemom, z którymi zmagają się współczesne organy administracji publicznej i prywatnej.

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci administracji powinni być zainteresowani różnorodnymi dziedzinami społecznymi, humanistycznymi i ekonomicznymi. W trakcie zajęć zgłębiać będą tajniki m.in. prawa, ekonomii, finansów, bankowości czy socjologii. Ponadto przyszli specjaliści ćwiczyć będą swoje zdolności informatyczne. Dobrze więc, by kandydaci na ten kierunek potrafili obsługiwać podstawowe programy komputerowe i odznaczali się zmysłem analitycznym.

Administracja wymaga od studentów zdolności organizacyjnych i zarządczych. Specjaliści administracji są odpowiedzialni i rzetelni. W nauce studentom tego kierunku przyda się dobra pamięć. Kandydaci na administrację powinni radzić sobie ze stresem i umiejętnie komunikować się z klientami. Przydatna będzie także znajomość języka obcego.

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek administracja w Gdyni:

 • znajomość podstaw związanych m.in. z prawem, ekonomią, historią, wiedzą o społeczeństwie
 • zdolności analityczne i matematyczne
 • zorganizowanie, dokładność
 • cierpliwość, otwartość komunikatywność
 • odporność na stres
 • znajomość języka obcego i podstawowych programów komputerowych
 • zdolności zarządcze

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

administracja studia online w Trójmieście

studia ekonomiczne w Trójmieście

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku administracja w Gdyni?

Program studiów na kierunku administracja w Gdyni organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i pozwalają studentom poznać oraz zrozumieć strukturę współczesnej administracji w Polsce i w Europie. Dzięki podstawowym zagadnieniom z różnorodnych dziedzin naukowych przyszli eksperci mogą świadomie podjąć dalszą ścieżkę kształcenia na jednej ze specjalizacji kierunkowych.

Absolwenci studiów I stopnia mogą otrzymać dyplom licencjata, a następnie kontynuować swoją edukację na studiach II stopnia lub podjąć pracę w zawodzie. Ci, którzy zdecydowali się dalej studiować, przez 3 semestry uzupełniają swoją wiedzę o specjalistyczne zagadnienia z zakresu różnorodnych aspektów administracji. Po ukończeniu studiów II stopnia mogą zawalczyć o dyplom magistra.

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Gdyni?

Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Gdyni?

Przyszli eksperci szkolą swoje zdolności rachunkowe oraz poszerzają swoją wiedzę z zakresu finansów i prawa. Dzięki temu absolwenci administracji mogą rozwinąć swoją karierę zawodową w takich miejscach jak np. centra zarządzania kryzysowego, biurach rachunkowych czy kancelarie prawnicze.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku administracja:

 • struktury administracji rządowej i samorządowej
 • placówki kulturalne
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe i międzynarodowe
 • centra zarządzania kryzysowego
 • jednostki i służby porządku publicznego
 • urzędy miejskie i gminne
 • instytucje pomocy społecznej
 • kancelarie prawnicze
 • biura rachunkowe
 • własna działalność gospodarcza

Ponadto studenci tego kierunku rozwijają swoje zdolności organizacyjne i zarządcze – specjalistyczna wiedza z zakresu prawa i ekonomii pozwala im rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Administracja:

 • pracownik organizacji pozarządowych
 • urzędnik
 • pracownik służb resortowych lub agencji rządowych
 • doradca podatkowy
 • pracownik działu kadr i płac
 • menadżer, researcher lub broker informacji

Poziom i tryb studiów


Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia