Administracja - Bydgoszcz

Administracja - Bydgoszcz

Administracja - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku administracja

Odkryj kierunek administracja w Bydgoszczy i sprawdź gdzie, możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Administracja w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 1940 zł do 3300 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studia administracyjne są niezwykle często wybierane przez studentów, ponieważ gwarantują nabycie potrzebnych umiejętności. W trakcie zdobywanego wykształcenia studenci uczą się, jak posługiwać się prawem, stosować prawidłową argumentację na podstawie przepisów prawa, stosować doktrynę i orzecznictwo, konstruować pisma urzędowe, prowadzić postępowania administracyjne.

W zależności od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji absolwenci zatrudniani są w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, to znaczy gmin, powiatów i województw, w instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości.

 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Administracja +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia w Bydgoszczy na kierunku administracja możesz rozpocząć na wielu uczelniach, co stanowi odpowiedź na ich popularność. Należy pamiętać jednak, że duże zainteresowanie kierunkiem przekłada się także na dużą liczbę zainteresowanych kandydatów, co w praktyce oznacza wiele osób chętnych. By mieć pewność, że staniesz się jednym ze studentów administracji, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego musisz zacząć już dziś. Rozważ zdawanie przedmiotów z puli społeczno-ekonomicznej. Mogą to być przykładowo WOS lub historia na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Kierunek administracja w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej uniwersalnych, a wszechstronne wykształcenie pozwala podjąć pracę w wielu miejscach. W trakcie zajęć studenci mają okazję zdobyć wiedzę z zakresu prawa i administracji. Kierunek jest nowoczesny, a przedmioty realizowane są w praktyczny sposób, dzięki czemu studenci zdobywają potrzebne do pracy umiejętności.

Nauczysz się tworzyć i stosować przepisy prawa na podstawie konkretnych przypadków, a także prowadzić i uczestniczyć w postępowaniach prawnych, zarówno administracyjnym, cywilnym, podatkowym, jak i sądowo-administracyjnym. Studenci uczą się przygotowywać projekty pism i umów występujących w ramach wszystkich form działania administracji. Potrafią przy tym stosować zasady etykiety służbowej, pracować w zespole i pod presją czasu. Korzystają także z nowoczesnego oprogamowania wspomagającego funkcjonowanie współczesnej administracji.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci administracji w Bydgoszczy poznają i rozumieją terminologię używaną w naukach prawnych i administracyjnych. Zdobywają wiedzę o miejscu nauk prawnych i administracyjnych w systemie nauk, a także o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami.

Studia administracyjne to idealny moment, by zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa państwowego i prawa międzynarodowego, zwłaszcza o podstawowych pojęciach i instytucjach prawnych. Studenci zgłębiają zagadnienia związane ze strukturą i funkcjami systemu administracji publicznej, formami działania, organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Poznają systemy źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także rozumieją zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu prawa, a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze.

 

Umiejętności

Studenci administracji potrafią wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień prawnych i administracyjnych. W poprawny sposób stosują poznaną terminologię z zakresu nauk prawnych i administracyjnych, wykorzystują wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i administracyjnych, a także powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów prawnych, społecznych, z zakresu ekonomii i zarządzania.

Nauczysz się analizować przyczyny i przebieg, a także przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze społecznej i gospodarczej przez różne podmioty. Rozwiniesz umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i realizowanie prostych projektów badawczych, formułowanie wniosków, opracowywanie wyników. Nauczysz się podejmować czynności jako uczestnik postępowania administracyjnego i sądowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci administracji rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się, a także dążą do rozwoju zawodowego i nieustannie doskonalą swoje umiejętności. Potrafią podejmować i inicjować działania badawcze. Są przygotowani do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.

Nauczysz się organizować pracę własną i oceniać w krytyczny sposób jej wynik. Absolwenci mają świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Dostrzegają i formułują problemy moralne i dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i mediów masowych. Są wrażliwi na potrzebę ochrony praw i wolności obywatelskich.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studia w Bydgoszczy w zakresie administracji mają charakter interdyscyplinarny. Siatka zajęć i program kształcenia tworzone są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Nowoczesne podejście do nauki, praktyczny, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy program, pozwala także wypracować potrzebne umiejętności i kompetencje.

Studenci nabywają zdolność do posługiwania się prawem, stosowania prawidłowej argumentacji na podstawie przepisów prawa, doktryny, orzecznictwa, a także do konstruowania pism urzędowych, prowadzenia postępowań administracyjnych. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowane grono dydaktyczne.

 

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo administracyjne
 • instytucje ochrony prawa
 • prawa człowieka
 • podstawy logiki
 • wprowadzenie do materialnego prawa administracyjnego
 • ustrój administracji rządowej
 • postępowanie administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • ustrój samorządu terytorialnego

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia administracyjne w Bydgoszczy przeznaczone są dla osób, które chcą zajmować się działalnością organizatorską, tworzeniem i usprawnianiem biurokracji, rozwiązywaniem problemów związanych z zarządzaniem państwa. Kandydaci na tego typu kierunek powinni być zorganizowani i odpowiedzialni.

W zakresie Twoich zainteresowań powinny znajdować się nauki prawne i społeczne. Kandydaci powinni być komunikatywni, nastawieni na pracę z drugim człowiekiem, powinni też mieć predyspozycje językowe.  Po ukończeniu kształcenia masz szansę podjąć pracę w wielu branżach.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Administracja w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W Polsce najbardziej powszechny model kształcenia wyższego obejmuje studia pierwszego oraz drugiego stopnia. Tak dzieje się również w przypadku administracji. Studenci swoją przygodę tym kierunkiem zaczynają od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To czas zdobywania podstawowej i niezbędnej wiedzy, który kończy się otrzymaniem tytułu licencjata.

Warto pomyśleć o rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, ponieważ one gwarantuję pełnię wykształcenia, a ono otwiera drogi do zawodowego rozwoju. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają dwa lata. Studenci w ich trakcie poszerzają znacznie swoje umiejętności oraz systematyzują informacje, uzyskane podczas poprzednich lat kształcenia. To również czas pisania pracy dyplomowej, której pomyślna obrona gwarantuje doceniany na rynku pracy tytuł magistra.

Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Absolwenci administracji w Bydgoszczy mają wiele możliwości zatrudnienia. Pracują między innymi w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, to znaczy w gminach, powiatach, województwach, w instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości.

Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji możesz pracować w sądach i w prokuraturze, jako funkcjonariusze Policji, w inspekcjach i stażach, w miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa. Mogą zajmować się doradztwem podatkowym, służbą kuratorską, gospodarką mienia publicznego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja:

 • konsulaty
 • ambasady
 • struktury unijne
 • firmy i organizacje współpracujące z Unią Europejską
 • administracja firm prywatnych i przedsiębiorstw
 • administracja rządowa
 • struktury samorządowe
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe
 • placówki kulturalne

Miejsce zatrudnienia i stanowisko pracy uzależnione są od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji zawodowych.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Administracja:

 • pracownik organizacji pozarządowych
 • urzędnik
 • pracownik służb resortowych lub agencji rządowych
 • doradca podatkowy
 • pracownik działu kadr i płac

Gdzie studiować na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Bydgoskiej Szkole Wyższej, Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie administracji muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Pamiętaj, że ulegają one zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia ekonomiczne w Bydgoszczy

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Studia administracyjne będą świetnym wyborem dla osób, którym zależy na stabilnej pracy w przyszłości.

Wiola, studentka trzeciego roku, wskazuje:

To studia, na których jest bardzo dużo zagadnień teoretycznych – przynajmniej na początku, więc trzeba sporej motywacji, by uczyć się systematycznie. Z drugiej strony wiem, że dzięki administracji nie będę martwić się o swoją pracę w przyszłości. To dla mnie ważny argument.

Kierunki prawnicze i administracja w Bydgoszczy

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)