Administracja - Gdańsk

Administracja - Gdańsk

Studia na kierunku administracja w Gdańsku możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

20.06.2022

Administracja studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku administracja w Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Administracja - Gdańsk
Studia na kierunku administracja w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia w Gdańsku na kierunku administracja możesz podjąć na 1 uczelni publicznej - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 
Opis kierunku

Administracja pozwala studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: prawa, ekonomii, finansów, socjologii czy zarządzania. Studenci administracji analizują szczegółowo współczesny system prawa w Polsce i w Europie, szukają rozwiązań na powszechne problemy sektora prywatnego, a także przyglądają się strukturze administracji publicznej.

Ponadto nabywają oni zdolności związane np. ze sporządzaniem decyzji administracyjnych, odwołań, zażaleń i skarg czy zarządzaniem projektami realizowanymi w urzędach administracji.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku administracja w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 9,1 tys. kandydatów. 

Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4000 zł do 4350 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku administracja są przygotowani w szczególności do pracy urzędniczej w różnych sektorach administracji publicznej i samorządowej oraz w administracji w instytucjach niepublicznych. Specjaliści tej dziedziny cenieni są także m.in. w działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach prawnych czy działach administracyjnych sądów.

 

Jakie wymagania na kierunek administracja w Gdańsku?

Rekrutacja na studia w uczelniach publicznych w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na administrację w Gdańsku powinni przygotować się w szczególności do przedmiotów o charakterze humanistycznym. Na liście przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji na administrację na uczelnie publiczne w tym mieście znajdują się m.in.: język łaciński, wiedza o społeczeństwie czy historia.

dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji na studia

Zasady rekrtuacji na studia

Rekrtuacja na studia krok po kroku

 

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunku administracja w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

Administracja w Gdańsku

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Gdańsku?

Absolwenci administracji znają przepisy określające kompetencje i regulujące organizację oraz uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu m.in. prawa, ekonomii, bezpieczeństwa publicznego czy zarządzania studenci tego kierunku przygotowują się nie tylko do piastowania stanowisk urzędniczych czy kierowniczych, ale także pełnienia usług doradczych czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

studia prawnicze w Gdańsku

studia prawnicze w Trójmieście

administracja studia w Trójmieście

studia w Trójmieście

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku


1. Wiedza i umiejętności:

Studenci administracji zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z różnorodnych dziedzin takich jak np.: prawo, ekonomia, socjologia, finanse czy zarządzanie. Uczestnicy zajęć pracują pod opieką m.in.:doświadczonych osób kierujących organami administracji publicznej, urzędników, samorządowców, radców prawnych, adwokatów czy przedsiębiorców.

 

Wiedza

Studenci administracji analizują i interpretują m.in. prawo samorządu regionalnego czy prawo Unii Europejskiej. Uczestnicy zajęć poznają ustrój administracji publicznej RP oraz reguły i przepisy funkcjonowania instytucji UE. Absolwenci tego kierunku wyszukują przepisy prawa administracyjnego pozwalające na bezkonfliktową współpracę podmiotów polskich i zagranicznych.

Studenci poznają podstawy informatyki prawniczej, badają tradycyjne i nowoczesne źródła informacji, a także dokonują ich prawnej i administracyjnej oceny. W trakcie studiów zapoznani zostają z prawnymi aspektami bezpieczeństwa publicznego oraz regulacje funkcjonowania poszczególnych organów administracji publicznej i prywatnej.


Wiedza, którą mają absolwenci administracji:

 • znają poszczególne aspekty prawa administracyjnego oraz bezpieczeństwa publicznego
 • rozumieją wpływ innych dziedzin ekonomicznych, społecznych i humanistycznych na kształtowanie się współczesnej administracji
 • potrafią scharakteryzować ustrój administracji publicznej RP
 • rozumieją reguły i przepisy funkcjonowania instytucji UE
 • wyszukują przepisy prawa administracyjnego w kontekście międzynarodowym
 • wykorzystują nowoczesne i tradycyjne źródła informacji
 • znają struktury polskich i europejskich organów administracji publicznej i prywatnejUmiejętności

Studenci administracji uczą się m.in. tego, w jaki sposób organizować zamówienia publiczne oraz jak zarządzać budżetem oraz finansami publicznymi. Absolwenci tego kierunku wykorzystują w postępowaniach administracyjnych metody nowoczesnej administracji i bezproblemowo tworzą podstawowe bazy danych. Przyszli specjaliści zarządzają nie tylko finansami podmiotów, ale także informacją czy zasobami ludzkimi i materialnymi, również w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci tego kierunku dokonują prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie je stosują w praktyce. Studenci administracji uczą się tego, w jaki sposób zarządzać projektami realizowanymi w różnorodnych urzędach oraz jak poprawnie sporządzać najważniejsze pisma administracyjne.Umiejętności, które mają absolwenci administracji:

 • organizują zamówienia publiczne
 • zarządzają budżetem oraz finansami publicznymi
 • wykorzystują metody nowoczesnej administracji
 • tworzą bazy danych
 • zarządzają informacją, zasobami ludzkimi i zasobami materialnymi w sytuacjach kryzysowych
 • dokonują prawidłowej wykładni przepisów prawa
 • zarządzają projektami realizowanymi w urzędach
 • sporządzają pisma w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym i egzekucyjnym w administracji

 

2. Poziom i forma studiów

1. Poziom:

 

2. Forma:


Studia w Gdańsku na kierunku administracja realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne pozwalają studentom zdobywać wiedzę oraz umiejętności w profesjonalnych warunkach i pod opieką doświadczonych specjalistów. Stacjonarne studiowanie może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka umożliwia studentom pogodzenie pracy na pełnym etacie ze studiowaniem. Studenci niestacjonarni powinni systematycznie uczestniczyć w zajęciach i potrafić samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.3. Program studiów i przedmioty

Studenci administracji zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin naukowych. W programie kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone zagadnieniom należącym m.in. do ekonomii, socjologii, prawa czy zarządzania. Gruntowne przygotowanie umożliwia absolwentom administracji takie działania jak np. zarządzanie informacją publiczną, organizowanie zamówień publicznych, analizowanie zjawisk ekonomiczno-prawnych czy kontrolowanie jakości pracy urzędniczej.

W programie studiów na kierunku administracja w Gdańsku znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawoznawstwo
 • makro- i mikroekonomia
 • prawo cywilne z umowami administracyjnymi
 • postępowanie administracyjne
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • zamówienia publiczne
 • zarządzanie informacją publiczną
 • rachunkowość podatkowa
 • samorząd lokalny w UE

 

Dowiedz się więcej:

administracja - Uniwersytet Gdański

administracja - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na administrację powinni lubić zagadnienia związane m.in. z prawem, wiedzą o społeczeństwie czy ekonomią. Studenci administracji muszą wyróżniać się nie tylko wiedzą humanistyczno-społeczną, ale także zdolnościami analitycznymi oraz matematycznymi.

Przyszli specjaliści powinni być zorganizowani i dokładni, w zawodzie urzędnika niezbędna jest cierpliwość i komunikatywność. Kandydaci na te studia nie mogą ulegać presji – powinni dobrze radzić sobie ze stresem. Dobrze też, by przyszli studenci administracji posługiwali się językiem obcym, potrafili zarządzać zespołem i umiejętnie obsługiwali podstawowe programy komputerowe.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek administracja w Gdańsku:

 • znajomość podstaw związanych m.in. z prawem, ekonomią, historią, wiedzą o społeczeństwie
 • zdolności analityczne i matematyczne
 • zorganizowanie, dokładność
 • cierpliwość, otwartość komunikatywność
 • odporność na stres
 • znajomość języka obcego i podstawowych programów komputerowych
 • zdolności zarządcze

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

administracja studia online w Trójmieście

studia ekonomiczne w Trójmieście

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku administracja w Gdańsku?

Program studiów na kierunku administracja w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata – przez 6 semestrów studenci administracji poznają czynniki prawne i ekonomiczne kształtujące współczesną administrację w Polsce oraz w Europie. Studenci mają szansę rozwijać się w takich aspektach administracji jak np.: bezpieczeństwo publiczne, biznes i finanse, gospodarka krajowa i międzynarodowa czy zarządzanie informacją.

Absolwenci studiów I stopnia, którzy otrzymali tytuł licencjata, mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia. Studenci przez 4 kolejne semestry rozwijają praktyczne zdolności z zakresu administracji. Po tym czasie mogą oni zawalczyć o dyplom magistra.

dowiedz się więcej

studia I stopnia w Gdańsku

studia II stopnia w Gdańsku

Administracja w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Gdańsku?

Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, instytucjach krajowych i zagranicznych, urzędach miejskich i gminnych czy instytucjach pomocy społecznej. Studenci tego kierunku zdobywają także cenne kompetencje związane z zarządzaniem informacją, projektami czy zasobami ludzkimi i materialnymi.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku administracja:

 • struktury administracji rządowej i samorządowej
 • placówki kulturalne
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe i międzynarodowe
 • instytucje ubezpieczenia społecznego
 • centra zarządzania kryzysowego
 • jednostki i służby porządku publicznego
 • urzędy miejskie i gminne
 • instytucje pomocy społecznej
 • kancelarie prawnicze
 • biura rachunkowe
 • przedsiębiorstwa
 • własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci administracji sprawdzą się w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w prowadzeniu działań doradczych w zakresie prawa i administracji. Specjaliści tej dziedziny mogą aplikować na różnorodne stanowiska, a ich rozwój zawodowy zależy jest od ich kwalifikacji oraz ścieżki specjalizacyjnej, którą obrali w trakcie studiów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Administracja:

 • pracownik organizacji pozarządowych
 • urzędnik
 • pracownik służb resortowych lub agencji rządowych
 • doradca podatkowy
 • pracownik działu kadr i płac
 • menadżer, researcher lub broker informacji

Gdzie studiować na kierunku administracja w Gdańsku?

Administracja studia w Gdańsku - uczelnie 2022/2023:

Uczelnie w Gdańsku - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji UG) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Gdańsk ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 14 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują gdańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź

uczelnie i kierunki studiów w Gdańsku

uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Pozostałe uczelnie w Gdańsku na których jest kierunek ADMINISTRACJA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia