Administracja - Lublin

Administracja - Lublin

Studia na kierunku administracja w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Administracja i zarządzanie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

09.04.2024

Administracja studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Administracja w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 7 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na administracji w Lublinie w 2024 r. zaczynają się od 3610 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja - Lublin
Studia na kierunku administracja w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci uczą się tego jak funkcjonuje system administracji publicznej i rynkowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu prawa. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które w przyszłości wykorzystywane będą do porozumiewania się z klientami.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: administrator danych, specjalista do spraw HR czy urzędnik. Absolwenci kierunku odnajdują się w firmach doradczych i konsultingowych, czy organizacjach rządowych lub pozarządowych. Ukończenie studiów na kierunku administracja daje także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Lublinie rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 31 sierpnia 2024 r. | Administracja Lublin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek administracja w Lublinie

W Lublinie administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawała II oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lubelskiej Akademii WSEI. 

Bezpłatne nauczanie oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3610 zł do 4500 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Lublinie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Lublinie

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku administracja w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, filozofia, historia, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. administracja Lublin - przedmioty maturalne

Kierunki studiów w Lublinie takie jak administracja cieszą się popularnością, dlatego na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Spowodowane jest to faktem, że kierunek ten jest na tyle uniwersalny, iż pozwala odnaleźć się w wielu branżach, firmach, korporacjach.

By zwiększyć swoje szanse na znalezienie się na listach zakwalifikowanych, zadbaj o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym a są wśród nich: filozofia, biologia, geografia, historia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia. Jak widzisz, możesz zdecydować, w czym czujesz się najlepiej i przygotować się z kategorii, które zapewnią Ci najwyższe wyniki.

 

Administracja Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osoby, które chcą rozpocząć studia na administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2024/2025, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na Adminsitrację w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Lublinie

Studia na kierunku administracja w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Lublinie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Uczelnie wyższe w Lublinie tak dopasowały swój program studiów, by absolwenci tego kierunku w sposób profesjonalny wykonywali swoją późniejszą pracę. Wykładowcom zależy na wysokiej jakości przekazywanych informacji, pamiętając o ciągle zmieniających się przepisach w zakresie administracji publicznej i niepublicznej. Student, zostanie także wyposażony w niezbędną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, handlowego, prawa pracy i innych.

Ponadto, w ofercie uczelni z Lublina można znaleźć wiele interesujących specjalności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnych studentów. Są to między innymi: e-administracja, zarządzanie w administracji, lub administracja bezpieczeństwa publicznego. Ważne jest jednak, że uczelnia uruchamia te specjalności w oparciu o zainteresowanie studentów – jeśli jest niewielu chętnych, specjalność nie otwiera się.

Jakie przedmioty są w programie studiów?

 • Zamówienia publiczne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • prawo wykroczeń
 • prawo cywilne z umowami administracji
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • ekonomia
 • prawo administracyjne
 • podatki i opłaty lokalne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • stanowienie prawa miejscowego

 

Nabywane umiejętności

Administracja to kierunek, który pozwoli przyszłym specjalistom na zdobycie niezbędnych do pełnienia funkcji urzędniczych zdolności. Na studiach uczestnicy zajęć zapoznają się z prawem polskim i europejskim, ucząc się poprawnego przeprowadzania analizy oraz interpretowania najważniejszych dokumentów prawnych. Kierunek ten szkoli studentów w zakresie dziedzin ekonomicznych, gospodarczych, prawnych, a także socjologicznych. Studenci administracji rozróżniają rodzaje instytucji administracyjno-prawnych, a także znają charakterystykę ich struktur. Ponadto uczestnicy zajęć zapoznawani są z przebiegiem procesu administracyjnego czy egzekucyjnego,

Studia na administracji pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: prawa, finansów i rachunkowości, socjologii czy zarządzania. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się np.: analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań w administracji publicznej lub prywatnej; analizowania i interpretowania tekstów prawnych; wykorzystywania orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych do rozwiązywania problemów natury administracyjnej.

Absolwenci administracji są przygotowani również np. do wdrażania innowacji w administracji publicznej oraz prowadzenia elektronicznego systemu zarządzania. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na podjęcie pracy m.in. w kancelariach prawniczych, sądach, urzędach skarbowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, urzędach pracy, firmach marketingowych, punktach poradnictwa prawnego czy w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na administracji w Lublinie

Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku administracja w Lublinie: innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimadministracja publiczna, e-administracja...

Sprawdź specjalności na administracji w Lublinie

 

Administracja studia podyplomowe w Lublinie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu administracji. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Lublinie

Studia na kierunku Administracja w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Administracja w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po administracji

Po ukończeniu studiów  absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, urzędach państwowych oraz w instytucjach niepublicznych.

czytaj dalej jaka praca po administracji

Jak wygląda rekrutacja na administrację w Lublinie

Studenci administracji w Lublinie nauczą się sporządzania pism procesowych oraz dopełniania niezbędnych formalności związanych z postępowaniem rejestracyjnym przedsiębiorców. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu argumentacji, prowadzenia dyskusji czy zastosowania specjalistycznej terminologii prawniczej. Studia przygotowują także do wykorzystywania narzędzi informatycznych w e-administracji oraz zarządzania strategicznego.

Administracja - rekrutacja na uczelniach w Lublinie:

sprawdź rekrutacja na studia w Lublinie

 

Limity miejsc

Limity miejsc określane są odgórnie przez uczelnie na poszczególnych kierunkach studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę przez uczelnie w Lublinie to m.in. biologia, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w systemie na wybrany przez siebie kierunek, każdy z kandydatów z niecierpliwością oczekuje wyników rekrutacji. Daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych są ustalane indywidualnie na poszczególnych uczelniach.

Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK, razem z ilością uzyskanych punktów oraz zajętym miejscem.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci musza złożyć komplet niezbędnych dokumentów.

Większość uczelni decyduje się, na to, aby kandydaci osobiście składali dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Niektóre z dokumentów, o których kandydaci powinni pamiętać, to m.in. formularz rekrutacyjny, świadectwo maturalne, zdjęcie, a także dowód osobisty.  

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Rekrutacja na studia składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja na stronie internetowej, a kolejnym jest złożenie dokumentów przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnym w terminie.

Uczelnie w Lublinie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej – jest to potwierdzenie wyników maturalnych, a także pozwala to na wpisanie kandydata na ostateczną listę studentów, którzy rozpoczną zajęcia już w październiku.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle kilka dni. W przypadku spóźnienia się przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.  

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować Administrację w Lublinie

Studia na kierunku administracja można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na jednej uczelni publicznej w Lublinie: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ponadto administrację w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub online oferują dwie lubelskie prywatne szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelska Akademia WSEI.

Administrację jako specjalność na administracji i zarządzaniu publicznym można podjąć na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować Administrację bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatną naukę na administracji oferuje jedna uczelnia publiczna w Lublinie – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Łodzi

Niestacjonarne studia na kierunku administracja można rozpocząć na dwóch lubelskich uczelniach:

 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Dowiedz się więcej administracja w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Lublinie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja we wszystkich szkołach wyższych w Lublinie są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3610 zł do 4500 zł. ceny - administracja Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Lublinie nie ma żadnej uczelni, która oferowałyby kandydatom na administrację możliwość bezpłatnego studiowania w trybie niestacjonarnym. Naukę, która nie wiąże się z opłatami, można rozpocząć na studiach stacjonarnych na tym kierunku (dotyczy uczelni publicznych).

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Lublin studia i stopnia

Administracja Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Lublin studia stacjonarne

Administracja Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Lublinie

Administracja w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Administracja to bardzo popularny kierunek studiów, który zapewnia stabilne zatrudnienie w bardzo wielu miejscach pracy.

Kornelia, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Wybrałam te studia, ponieważ są one niezwykle praktyczne. Dają bardzo wiele możliwości pracy, a ja nie muszę od razu postanawiać, czym konkretnie chcę się zajmować. Myślę, że znajdę coś dla siebie. Zajęcia są bardzo interesujące, a wiadomości z zakresu prawa powinny być obowiązkowe dla wszystkich, ponieważ warto wiedzieć, co nam wolno, a czego nie. Bardzo polecam.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (1)

Magda odpowiedz

Mój brat rozważał studia w Lublinie, ale żadna oferta mu nie odpowiadała. Obecnie robi administrację online na WSKZ i bardzo sobie chwali. Przede wszystkim nie musi dojeżdżać z naszego miasta, bo może spokojnie uczyć się z domu i ma wszystkie materiały pod ręką cały czas.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia