Administracja - Szczecin

Administracja - Szczecin

Studia na kierunku administracja w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

06.05.2024

Administracja - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Administracja w Szczecinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 10 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na administracji w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja - Szczecin
Studia na kierunku administracja w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku

Administracja to kierunek studiów, który pozwala studentom zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu m.in. nauk ekonomicznych, prawnych czy społecznych. Przyszli specjaliści poznają szczegółowo przebieg procedur urzędowych oraz najważniejsze regulacje prawne. Studia na kierunku administracja umożliwiają studentom udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne oraz usprawnić ich organizację pracy.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: specjalista do spraw administracji, sekretarz czy pracownik działu obsługi klienta. Specjaliści administracji mogą szukać zatrudnienia np. w: urzędach wojewódzkich, miast i gmin; starostwach powiatowych; urzędach marszałkowskich; samorządach; przedsiębiorstwach czy polityce.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Szczecinie rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Administracja Szczecin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek administracja w Szczecinie

W Szczecinie administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena wynosi około 4680 zł.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Szczecinie:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku administracja w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, historia, geografia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka. administracja Szczecin - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Administracja w Szczecinie wymaga od studentów znajomości podstaw nauk społecznych i humanistycznych. Kandydaci na ten kierunek powinni uwzględnić na liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych np. geografię, historię, filozofię lub wiedzę o społeczeństwie. Dobrze też, by dobrze posługiwali się oni językiem polskim lub obcym. Wśród kandydatów cenione są także znajomość języków mniejszości narodowych i zdolności matematyczne.

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Szczecinie

Studia na kierunku administracja w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Szczecinie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Administracja jest kierunkiem należącym do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a treści nauczania koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawno- administracyjnych, ekonomicznych, jak również innych wybranych nauk społecznych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo konstytucyjne
 • zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • prawo pracy i stosunki pracownicze
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • publiczne prawo gospodarcze

 

Nabywane umiejętności

Administracja pozwala studentom zdobyć wiedzę z zakresu m.in. teorii organizacji i zarządzania czy prawa i ekonomii. W trakcie zajęć uczą się oni np. zarządzania projektami unijnymi, prowadzenia rozmów służbowych, konfrontowania opinii czy organizacji czasu pracy. Absolwenci tego kierunku rozumieją dynamikę współczesnej administracji i przygotowani są do stawiania czoła trudnościom zawodowym w różnorodnych warunkach.

Studenci administracji w Szczecinie poznają m.in.: aspekty podatkowe różnorodnych działań społeczno-gospodarczych, okoliczności powstawania i ograniczania obciążeń podatkowych, parametry opisu zjawisk ekonomiczno-gospodarczych czy metody prawidłowego zbierania danych statystycznych. Absolwenci tego kierunku przewidują konsekwencje prawne alternatywnych wersji przebiegu operacji gospodarczych, a także są gotowi do podejmowania działań w wymiarze ekonomicznym.

Studenci administracji uczą się m.in. tego, w jaki sposób poprawnie gromadzić dokumentacje i informacje o charakterze ekonomicznym czy statystycznym. Przyszli specjaliści poznają techniki nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych, a także zapoznają się z zasadami prowadzenia postępowań administracyjnych. W trakcie zajęć studenci administracji w Szczecinie sporządzają przykładowe sprawozdania oraz protokoły z posiedzeń i zebrań. Ponadto opracowują oni projekty aktów administracyjnych. Absolwenci tego kierunku potrafią w sposób uporządkowany prowadzić dokumentację księgową, która związana jest z planowaniem kosztów i przychodów, a także gospodarować majątkiem czy zarządzać zespołem pracowników.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na administracji w Szczecinie

Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku administracja w Szczecinie: administracja morskaadministracja ochrony i obsługi prawnejadministracja samorządowa, administracja zatrudnieniazatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami w administracji publicznej...

Sprawdź specjalności na administracji w Szczecinie

 

Czy warto iść na studia z administracji

Administracja staje się coraz popularniejszym kierunkiem, ponieważ umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności, które poszukiwane są przez pracodawców, a oprócz tego daje możliwość poruszania się i zdobywania wiedzy specjalistycznej i jasno określonej, ponieważ oferuje studentom specjalności. Specjalności te pozwalają zagłębić się w zagadnienia dotyczące między innymi: administracji ochrony i obsługi prawnej, administracji zatrudnienia, czy też administracji samorządowej.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Administracja studia podyplomowe w Szczecinie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu administracji. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Program studiów na kierunku administracja w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Sprawdź

Administracja w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po administracji

Administracja to studia, które kompleksowo przygotowują przyszłych specjalistów w szczególności do pracy urzędniczej. Absolwenci tego kierunku mają kwalifikacje zawodowe, które związane są z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych. Ponadto wykształceni specjaliści umiejętnie organizują pracę w każdej zbiorowości ludzkiej.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów administracji w Szczecinie:

 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy powiatowe, miejskie, gminne
 • jednostki organizacyjne gminy
 • samorządy zawodowe i gospodarcze
 • przedsiębiorstwa
 • organy organizacji społecznych
 • zakłady usługowe

 

Ile zarabia się po administracji?

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się wszechstronnym przygotowaniem do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Posiadają umiejętności, dzięki którym bez problemów odnajdą się w przestrzeni obowiązków zawodowych, bowiem oprócz solidnej wiedzy na temat podstawowych dyscyplin prawniczych oraz zagadnień z obszaru ekonomii i zarządzania, potrafią redagować pisma urzędowe, posługiwać się technikami mediacji i negocjacji w administracji, jak również posługiwać się specjalistycznym językiem oraz technikami pracy biurowej. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • specjalista administracji publicznej – 4340 złotych
 • specjalista ds. administracyjnych – 4250 złotych
 • inspektor administracji państwowej – 3890 złotych
 • referent w administracji państwowej – 3220 złotych
 • kierownik do spraw administracyjnych – 5280 złotych

Jak wygląda rekrutacja na administrację w Szczecinie

Administracja - rekrutacja na uczelniach w Szczecinie:

sprawdź rekrutacja na studia w Szczecinie

 

Limity miejsc

Każda z uczelni w Szczecinie ustala limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. Dzieje się tak również na kierunku administracja. 

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci administracji w Szczecinie? Rekrutacja na szczecińskie uczelnie opiera się przeważnie na konkursie świadectw. Jednak na niektórych uczelniach przeprowadzany jest także egzamin wstępny.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na administrację w Szczecinie, to m.in.: matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot dodatkowy.

Limity miejsc na kierunku administracja w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: 120

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na administrację w Szczecinie kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji. Kiedy można spodziewać się opublikowania list przyjętnych na poszczególnych uczelniach w Szczecinie?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na administrację w Szczecinie, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na administrację w Szczecinie będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na administrację w Szczecinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wybranej uczelni. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Szczecinie?

Składanie dokumentów rekrutacyjnych na administrację w Szczecinie wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – pod uwagę brana jest data nadania listu. 

Kandydaci na administrację w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dokumenty jakie przyszli studenci administracji muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na administrację w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek administracja w Szczecinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

Gdyby kandydat na administrację w Szczecinie niedopilnował terminu istnieje wtedy ryzyko skreślenia go z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Gdzie warto studiować administrację?

Kandydaci na studia w Szczecinie, którzy zastanawiają się nad studiowaniem omawianego przez nas kierunku mogą podjąć naukę w jednej uczelni publicznej.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku administracja w Szczecinie

Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku administracja w Szczecinie? Cena w 2024 roku za pierwszy rok studiów wynosi około 4680 zł.

Administracja studia w Szczecinie - ceny 2023:   

 • Uniwersytet Szczeciński: 4680

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.  

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Szczecinie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na administracji można podjąć na jednej uczelni publicznej w Szczecinie – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Administrację niestacjonarnie można studiować również na jednej szczecińskiej uczelni prywatnej – w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Ponadto administrację jako specjalność na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji oferuje jedna niepubliczna szkoła wyższa w Szczecinie – Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie.

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku administracja oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Szczecinie (Uniwersytet Szczeciński) – dotyczy to tylko studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja oferują dwie uczelnie w Szczecinie: Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie. Niestacjonarna nauka jest płatna w obu wymienionych szkołach.

Dowiedz się więcej administracja w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Szczecinie

Studia niestacjonarne na administracji są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Szczecinie, a cena za jeden rok akademicki na tym kierunku wynosi około 4680 zł. ceny - administracja Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie studia niestacjonarne na administracji są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Bezpłatną naukę na tym kierunku administracja podjąć można tylko na studiach stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Szczecin studia i stopnia

Administracja Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Szczecin studia stacjonarne

Administracja Szczecin studia niestacjonarne

Administracja w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Opinie studentów wybranego kierunku dostarczają wielu cennych informacji, których próżno szukać w informatorach studenckich i stronach internetowych uczelni. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany Administracją, zapoznaj się z opiniami swoich starszych kolegów.

Krzysztof, student trzeciego roku Administracji w Szczecinie, mówi:

„Od zawsze marzyłem o nauce na Administracji. Jest to niezwykle przyszłościowy i potrzebny naszemu światu kierunek. A dlaczego zdecydowałem się na zgłębianie wiedzy w Szczecinie? To miasto tętni życiem i pozytywną energią, której bardzo często mnie samemu brakuje. Polecam zarówno wybór kierunku studiów, jak i miasta wszystkim zainteresowanym.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek ADMINISTRACJA

komentarze (1)

nati odpowiedz

Dla pracodawcy licencjat, to czasami za mało, w związku z tym postanowiłam jeszcze uzyskać dyplom magistra z administracji. Wybór ostatecznie padł na zajęcia na WSKZ. Dzięki dostępowi do studiów online mogę z wyprzedzeniem zaplanować sobie harmongoram, a uczyć się w wolnej chwili. Zdecydowanie polecam.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia