Uniwersytet Zielonogórski

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Zielonogórski ×

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

Tel.: (+48 68) 328 2000 lub  (+48 68) 328 3000

www.uz.zgora.pl

Kierunki studiów - Uniwersytet Zielonogórski: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Zielonogórski: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Zielonogórski: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie. Możliwość podjęcia studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych ma każdy, bez względu na wiek.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Do najważniejszych z nich należy:
- Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia.
- Oryginał świadectwa dojrzałości, matury EB, matury IB, w zależności do rodzaju zdawanej matury (ewentualnie odpis OKE, odpis notarialny) oraz jego kserokopia.
- Ważny dowód osobisty (ewentualnie paszport lub odpis notarialny) oraz jego kserokopia. 
- Jedna aktualna fotografia (podpisana czytelnie ołówkiem na odwrocie), 3,5 cm x 4,5 cm, spełniająca wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dodatkowe dokumenty są uzależnione od wybranego kierunku studiów i mogą to być: orzeczenie lekarza medycyny pracy, oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, w przypadku kandydatów będących laureatami albo finalistami olimpiad stopnia centralnego oraz jego kserokopia czy też oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych (ewentualnie odpis OKE, odpis notarialny) oraz jego kserokopia. Pełna lista dokumentów znajduje się na stronie internetowej Rekrutacji. 

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Kandydat ma możliwość złożenia dokumentów osobiście, jak również może wysłać je pocztą na adres Biura Rekrutacji (liczy się data wpływu dokumentów na Uczelnię do wskazanego terminu umieszczonego w kalendarzu rekrutacji), komplet dokumentów może również w imieniu kandydata dostarczyć osoba trzecia. Przyjmowaniem dokumentów zajmuje się Biuro Rekrutacji UZ.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie, kandydat może wysłać je pocztą na adres Biura Rekrutacji (liczy się data wpływu dokumentów na Uczelnię do wskazanego terminu umieszczonego w kalendarzu rekrutacji), komplet dokumentów może również w imieniu kandydata dostarczyć osoba trzecia.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Jeżeli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, której przekazać może oryginały dokumentów (dowód osobisty, paszport, świadectwo dojrzałości i/lub aneks do świadectwa maturalnego, zaświadczenie o udziale w olimpiadzie itp.), to należy pamiętać, aby wyżej wymienione były poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku dowodów osobistych lub paszportów, podmiotem upoważnionym do poświadczenia kopii za zgodność, może być urząd je wydający.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, komplet dokumentów może w imieniu kandydata dostarczyć osoba do tego upoważniona, nie jest potrzebne upoważnienie notarialne, wystarczy wypełnienie formularza dostępnego do pobrania na stronie internetowej Rekrutacji. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie, dokumenty składane są tylko przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na wybrany kierunek studiów.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, wyniki matury z określonych dla kierunku przedmiotów kandydat wpisuje samodzielnie zakładając konto w systemie rekrutacji internetowej. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W przypadku kandydatów z "nową maturą", brane są pod uwagę punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości na określonym poziomie. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim, laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na studia, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne na dany kierunek studiów przewiduje egzaminy wstępne, każdy kandydat musi do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł laureata albo finalisty.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Nie ustala się progów punktowych na Uczelni. Jednakże, aby pozytywnie zdać egzamin na kierunkach, gdzie przewiduje się egzaminy praktyczne istnieje minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać i jest to:
    20 pkt - na kierunki: architektura
    30 pkt – na kierunki: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, sztuki wizualne
    40 pkt – na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
    50 pkt – na kierunki: jazz i muzyka estradowa
W przypadku kierunku lekarskiego, nie przewiduje się egzaminów praktycznych, jednak zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

- Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata.
- Informacja o umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej na dany kierunek studiów pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata.
- Decyzja o przyjęciu na studia pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata oraz wysyłana jest listownie na adres do korespondencji wskazany przez kandydata również we wniosku o przyjęcie na studia.
- Lista z wynikami przyjętych na studia zamieszczana jest równocześnie na stronie internetowej Rekrutacji w zakładce wyniki rekrutacji.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc wszyscy kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskają największą liczbę punktów.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie. Kandydat „zakwalifikowany do przyjęcia” zostanie „przyjęty” na studia dopiero po dostarczeniu kompletu wszystkich wymaganych dokumentów. Po spełnieniu tego warunku otrzyma ostateczną decyzję o przyjęciu na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać bezpośrednio przez system rejestracji internetowej lub za pośrednictwem wygenerowania z niego druków, w celu zapłaty bezpośrednio w oddziale banku czy punkcie pocztowym. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

Każdy kandydat posiada swój indywidualny numer, a wszelkie informacje jego dotyczące znajdują się na internetowym koncie założonym przez daną osobę. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać do terminu zakończenia rejestracji na studia, wskazanego w kalendarzu rekrutacji. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Kandydat nie spełni wymogów rekrutacyjnych, a tym samym nie będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Może w imieniu kandydata zrobić przelew osoba trzecia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Wszystko zależy od wybranego kierunku studiów. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotów branych bod uwagę w procesie naboru na studia, znajdują się na stronie internetowej Rekrutacji.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Tylko w przypadku rekrutacji na kierunek lekarski. Na pozostałe - w przypadku braku na maturze punktowanego przedmiotu, w to miejsce wpisuje się zero punktów, a za pozostałe przedmioty wpisuje się punkty zgodnie z wynikami na świadectwie dojrzałości. Należy jednak pamiętać, iż w takiej sytuacji kandydat nigdy nie uzyska maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych, aczkolwiek nie oznacza to również, że nie zostanie przyjęty na studia.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną ilość kierunków – w przypadku rekrutacji na podstawie konkursu świadectw oraz w przypadku rekrutacji na podstawie egzaminów wstępnych, pod warunkiem, że odbywają się one w różnych terminach.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Wszelkie przeniesienia w ramach uczelni oraz pomiędzy uczelniami dokonywane są w ramach wydziałów.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie powinno spełniać wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych, a jego umieszczenie w formularzu rejestracyjnym następuje podczas wypełniania wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat nie dokończy rejestracji elektronicznej bez wgranego zdjęcia. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów

Grupa kierunku

Archiwum

Opinie (12)

Mark Ocena odpowiedz

Studia w Zielonej Górze na UZ to doskonały czas i moment na rozwój własnej osobowości, rozwój wiedzy kierunkowej i specjalnościowej w wytyczonym kierunku studiów oraz nawiązywanie bardzo pozytywnych kontaktów i relacji międzyludzkich z innymi wartościowymi ludźmi, które w przyszłości mogą zaowocować w różnorakich formach na dalszej ścieżce zawodowej, w działalności zawodowej i nie tylko. Doskonała kadra naukowa oraz zaplecze laboratoryjne uczelni daje ogromne możliwości zdobywania umiejętności i rozwijania zainteresowań. Szereg kół naukowych , konferencje naukowe i odczyty, cer­ty­fikowane szkole­nia ksz­tałcące kom­pe­tencje zawodowe, warsz­ta­ty ksz­tałcące kom­pe­tencje zawodowe czy wiz­yty studyjne oraz zajęcia dodatkowe u pracodawców sprawiają, że nie jest to sucha forma przekazanej wiedzy. Polecam Wydziały szczególnie inżynierskie-techniczne. Sam studiuję na WIEA. 10/10 (Y)

Katarzyna Ocena odpowiedz

Trochę za dużo zapychania planu. ECTSy ECTSami, ale po co zawracać głowę sobie i innym? Najlepiej nastawić się na to, co najważniejsze i dążyć do celu. Kadra bardzo miła, a co najważniejsze - kompetentna :)

Michaela Ocena odpowiedz

Daję 4*. Plus za bardzo fajnych, zaangażowanych wykładowców, natomiast mały minus za godziny działania dziekanatu.

Antek Ocena odpowiedz

Niektóre wykłady wydają się być niepotrzebne, ale myślę, że jest to wada wszystkich uczelni, wszędzie znajdą się jakieś zapchaj dziury :D Ogólnie uczelnie oceniam na plus

Nina Ocena odpowiedz

Fajna uczelnia, plus za lokalizację wydziałów :)

Aniaaaa Ocena odpowiedz

Polecam ze względu na dużo zajęć praktycznych oraz ciekawe koła zainteresowań

Rafał Ocena odpowiedz

Wszystko zależy od tego, co się studiuje... Na wykładach czasem można usnąć, ale ćwiczenia i laboratoria to świetna sprawa. Jestem mile zaskoczony kadrą i programem zajęć. Wszystko zorganizowane pod studenta, da się połączyć studiowanie z życiem prywatnym.

Monika Ocena odpowiedz

Uniwersytet Zielonogórski był dla mnie oczywisty wyborem ze względu na to, że pochodzę z okolic miasta. To bardzo dobra uczelnia, która oferuje dużo ciekawych zajęć i ma porządną kadrę wykładowczą. Polecam!

Basia Ocena odpowiedz

Pochodzę z Zielonej Góry i nigdy nie chciałam jej opuszczać. Na szczęście nie musiałam, gdyż tutaj mam szkołę wyższą, która spełnia najwyższe standardy kształcenia. Uniwersytet Zielonogórski to świetna uczelnia, pełna wykwalifikowanej kadry, ale to także miejsce zawierania ciekawych znajomości, które mogą procentować również w przyszłym życiu zawodowym.

Grzesiek Ocena odpowiedz

Największymi atutami studiowania Informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim są świetne zajęcia, świetna kadra wykładowców i nowoczesne laboratoria. Poza tym, zawsze możesz dołączyć do koła naukowa i wraz z kolegami rozwijać swoje pomysły. Tutaj, na Uniwersytecie Zielonogórskim uwierzyłem w swoje własne projekty i z optymizmem patrzę w przyszłość.

Andrzej Ocena odpowiedz

Studiuję na Uniwersytecie Zielonogórskim z dwóch względów. Po pierwsze, chcę zdobyć dobre wykształcenie a oferta kształcenia zielonogórskiej uczelni jest dla mnie w stu procentach satysfakcjonująca. Po drugie, pochodzę z Zielonej Góry i nie chciałem jej nigdy opuszczać. Uniwersytet Zielonogórski to świetna oferta dla osób wymagających, takich jak ja.

beata Ocena odpowiedz

oceniam na 5