Pielęgniarstwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Pielęgniarstwo studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu GUMED) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Pielęgniarstwo to niezwykle potrzebny kierunek. Studenci mają okazję nabywać wiedzę odnoszącą się do nauk medycznych. Uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które należą do kategorii nauk podstawowych, społecznych, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, nauk w zakresie opieki specjalistycznej.
Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 10 tys. kandydatów (o 948 mniej niż rok wcześniej).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. 
 
Praca po studiach
Absolwenci zawodowo zajmują się opieką zdrowotną oraz zarządzaniem w tym zakresie. Pracują w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Wykonują świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dostać się na studia na kierunku Pielęgniarstwo na uczelni w Trójmieście, należy podejść do egzaminu maturalnego z przedmiotów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii, fizykii i chemii, na poziomie rozszerzonym – wynik uzyskany z egzaminu podstawowego może być nie wystarczający ze względu na konkurencję. Przedmiotami mającymi znaczenie w drugiej kolejności, będą: język obcy nowożytny oraz język polski.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka

 

Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni lub ulegać zmianom na przestrzeni czasu pod wpływem różnych czynników. Dlatego aby oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu, warto na bieżąco śledzić ustalenia danej uczelni za pośrednictwem strony internetowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek pielęgniarstwo w Trójmieście w interdyscyplinarny sposób łączy wiedzę odnoszącą się do nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, która ma być przydatna w pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zwłaszcza w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Absolwenci zdobywają potrzebne kompetencje do ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra.

Zdobędziesz odpowiednie zdolności i zgłębisz najważniejsze zagadnienia, które ułatwią rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nauczysz się organizować i podtrzymywać bezpiecznego środowiska opieki i pracy oraz dokumentować etapy procesu pielęgnowania.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia studiów medycznych w Trójmieście na kierunku pielęgniarstwo uzależnione są od wybranej uczelni i realizowanej specjalizacji. Studenci zdobywają potrzebną wiedzę, która będzie niezbędna w przypadku oceny stanu zdrowia pacjenta, a także rozpoznawania czynników zagrażających zdrowiu. Realizowane zajęcia ułatwią rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia.

Nauczysz się organizować czas wolny osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, a także poznasz zasady etyki zawodowej, normy kulturowe i prawa człowieka.

 

W programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy pielęgniarstwa
 • podstawowa opieka
 • badania fizykalne
 • badania naukowe w pielęgniarstwie
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • opieka paliatywna
 • podstawy ratownictwa medycznego
 • promocja zdrowia psychicznego

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek pielęgniarstwo powinni wykazywać się empatią i komunikatywnością. Jest to kierunek, który wymaga otwartości i zaangażowania w kontakt z drugim człowiekiem, a także umiejętności pracy w zespole. Musisz wykazywać się odpowiedzialnością, odpornością na stres, a także szybką reakcją w sytuacjach kryzysowych.

Studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa będą idealne dla osób, które chcą poznawać ludzkie ciało, a także odpowiadać na jego potrzeby. Jeśli chcesz pracować w szpitalu, zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, ośrodku opieki paliatywno-hospicyjnej czy domu opieki społecznej, ten kierunek jest dla Ciebie.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

W trakcie zdobywanego kształcenia na studiach medycznych w zakresie pielęgniarstwo będziesz miał/a okazję poznać budowę ludzkiego ciała w podejściu topograficznym, które obejmuje kończynę górną i dolną, klatkę piersiową, brzuch, miednicę, grzbiet, szyję, głowę, a także w podejściu czynnościowym, to znaczy w zakresie układu kostno-stawowego, układu mięśniowego, układu pokarmowego, układu moczowego, układu płciowego, układu nerwowego, narządów zmysłów.

Studenci poznają czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne, budowę chromosomów i molekularne podłoże mutagenezy, a także zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech i dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej.

 

Umiejętności

Studenci pielęgniarstwa nabywają określone umiejętności, które są niezwykle cenne w pracy w zawodzie. Uczą się łączyć obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych. Rozwijają zdolności umożliwiające ocenę wpływu choroby i hospitalizacji na stan fizyczny i psychiczny człowieka.

Będziesz miał/a okazję analizować i oceniać funkcjonowanie różnych systemów opieki medycznej, a także identyfikować źródła ich finansowania. Studenci rozwijają predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uczą się zdobywać informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego, analizy dokumentacji w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej. Będziesz w stanie wykonywać również testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci pielęgniarstwa szanują godność i autonomię osób, które są powierzone ich opiece, a także okazują szacunek różnym światopoglądom religijnym i kulturowym. Mają świadomość, że ukończenie studiów medycznych wiąże się z nieustannym dokształcaniem się.  Nauczysz się przestrzegać wartości i powinności moralnych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie.

Będziesz przestrzegał/a praw pacjenta oraz zasad etycznych, zachowasz tajemnicę zawodową, a także będziesz w stanie pracować w zespole. W trakcie pracy będziesz przejawiał/a empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami.

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania, jakim charakteryzują się kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to zazwyczaj kwestia odgórnie ustalona i uregulowana przez regulamin uczelni, dlatego też długość twojej edukacji w ramach Pielęgniarstwa powinna być taka sama na większości polskich uczelni.

Pielęgniarstwo należy do szerokiego grona kierunków, których przebieg można przedstawić w formie dwóch etapów – studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Pierwsza opcja przeznaczona jest dla ludzi nieposiadających wyższego wykształcenia medycznego, ukończenie jej będzie trwało trzy lata, a zwieńczone zostanie dyplomem licencjata.

Magisterskie studia drugiego stopnia składają się z czterech semestrów, czyli dwóch lat czasu i zaprocentują zauważalnym poszerzeniem zdobytych kompetencji i zwiększą atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy, który być może będzie bardziej skłonny do zaproponowania wyższej stawki godzinowej.

Pielęgniarstwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W TRÓJMIEŚCIE

Absolwenci pielęgniarstwa mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Zajmują się między innymi promocją i edukacją zdrowotną, to znaczy prowadzą poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia, przekazują wiedzę prozdrowotną w instytucjach oświatowych, uczą chorych życia z chorobą i niepełnosprawnością, a także organizują i uczestniczą w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym.

Absolwenci zajmują się wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami, jak również wspierają jednostki, rodziny i grupy społeczne w prowadzeniu zdrowego stylu życia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • publiczne placówki służby zdrowia
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety, rehabilitacyjne
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • żłobki, szkoły
 • hospicja
 • zakłady penitencjarne
 • poradnie ogólne i przemysłowa opieka zdrowotna
 • stacje pogotowia ratunkowego
 • ośrodki naukowo-badawcze

Ukończone kursy, specjalizacje, poziomy studiów wpływają na stanowisko pracy, które będziesz obejmował/a.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • pielęgniarka
 • pielęgniarz
 • menedżer
 • organizator opieki medycznej
 • specjalista ds. promocji zdrowia

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pielęgniarstwo?

Absolwenci po uzyskaniu dyplomu z zakresu pielęgniarstwa, mogą szukać swojej pierwszej pracy w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza. Kierują się najczęściej do szpitali, przychodni, laboratorium, stacji pogotowia ratunkowego, ośrodków badawczych oraz domów pomocy społecznej i żłobków. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Pielęgniarka

Pielęgniarkę i pielęgniarza możemy zaliczyć do jednego z zawodów zaufania publicznego. Zawód pielęgniarki w Polsce jest dość sfeminizowany, jednak możemy zauważyć, że w szpitalach pojawia się coraz więcej pielęgniarzy, co jest dobrą wiadomością, ponieważ jest to zawód dla wszystkich – niezależnie od płci.

Czym zajmuje się pielęgniarka na co dzień? Pielęgniarki i pielęgniarze w zależności od miejsca pracy mają różne obowiązki. Na przykład w szpitalach, hospicjach czy na stacjach pogotowia ratunkowego zajmują się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym lub chorym m.in. poprzez ogólną kontrolę stanu zdrowia taką jak temperatura, czy ciśnienie, a także poprzez zmianę opatrunków czy przeprowadzenie wywiadu i kontakt z bliskimi. Pielęgniarki doglądają pacjentów, podają im leki oraz informują o ich stanie zdrowia lekarzy. Mogą one również uczestniczyć w zabiegach i operacjach. Pielęgniarki mogą również pracować w laboratoriach, gdzie zajmują się wykonywaniem badaniem, a także w żłobkach i szkołach, gdzie opiekują się dziećmi w razie pogorszenia ich samopoczucia.

Zarobki pielęgniarek często uzależnione są od przepracowanych nadgodzin, stażu pracy oraz miejsca, w którym pracują. Mediana zarobków pielęgniarki wynosi około 4330 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Absolwenci kierunku studiów Pielęgniarstwo mogą również zdecydować się na pozostanie na uczelni i rozwijanie swojej kariery naukowej. Pracownik naukowo-badawczy zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych, a także prowadzeniem własnych badań naukowych, które po ich ukończeniu są publikowane. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 5370 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2022/2023, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 132 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Uczelnie w Trójmieście na każdy z kierunków studiów ustalają limity miejsc. W przypadku pielęgniarstwa na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym są to 132 miejsca. 

Jak zostać studentem pielęgniarstwa w Trójmieście? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie rekrutacji, która opiera się na konkursie świadectw maturalnych. W rekrutacji na pielęgniarstwo brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka. 

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): 132 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Pielęgniarstwo w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Studia niestacjonarne z kolei są płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna.

Czesne na poszczególnych uczelniach może się różnić. Więcej informacji na temat czesnego i możliwości rozłożenia go na raty można znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej):

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Dzień ogłoszenia wyników rekrutacji przez uczelnie jest bardzo wyczekiwany przez kandydatów na studia. Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników może trwać nawet i kilka tygodni. Jak wygląda proces rekrutacji oraz kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym IRK, kandydaci na pedagogikę muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych, bowiem każda z uczelni może ustalić inny termin. Listy zakwalifikowanych najczęściej publikowane są w połowie lipca.

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na pielęgniarstwo w Trójmieście? Informację o dostaniu się na studia, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): do 17.07.2022   

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez poszczególne uczelnie. W przypadku uczelni w Trójmieście jest to osobiste dostarczenie przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dodatkowo uczelnie zwykle umożliwiają wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zazwyczaj są to dokumenty w formie skanów). Warto zadbać o to, aby dokumenty były kompletne, bowiem brak, któregoś z nich może skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na pielęgniarstwo w Trójmieście po dostaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Zwykle mają na to około kilku dni.   

Przyszli studenci powinni mieć na uwadze, aby dostarczane dokumenty były we właściwej formie oraz co najważniejsze kompletne.

Więcej szczegółów, jakie konkretnie dokumenty są potrzebne można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): od 05.08.2022 do 11.08.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W TRÓJMIEŚCIE?

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studia na kierunku pielęgniarstwo, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia.

Wymagane dokumenty

W przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Gdańsku

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Poznanie renomy interesującego nas kierunku studiów może okazać się kluczowe w ostatecznym procesie decyzyjnym – w końcu nikt nie zna lepiej studiów niż właśnie studenci. Wobec tego jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Małgorzata, studentka drugiego roku Pielęgniarstwa w Trójmieście, mówi:

„Pielęgniarstwo to szereg wyzwań i ciężka praca wkładana nie tylko w opiekę nad zdrowiem pacjenta, ale również zapewnienie mu wysokiego komfortu psychicznego. Od zawsze chciałam pomagać ludziom, dlatego zdecydowałam się na studiowanie Pielęgniarstwa. A gdzie? Oczywiście w Trójmieście!”

Poziom i tryb studiów


Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu