Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku

na Kierunku Lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku lekarskim w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2021/2022, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na GUMEDCena za pierwszy rok studiów wynosi około 34000 zł.

 

Podstawa kształcenia na kierunku lekarskim w Trójmieście trwa sześć lat. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę, która obejmuje nauki morfologiczne, naukowe podstawy medycyny, nauki przedkliniczne, nauki behawioralne i społeczne, nauki kliniczne niezabiegowe, nauki zabiegowe. Odbywają także obowiązkowe praktyki w klinikach i oddziałach szpitalnych z zakresu interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, wybranej specjalności.

Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Mogą podjąć dalsze kształcenie, które umożliwia sprecyzowanie zawodu lekarskiego.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Trójmieście?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Gdańsku? Procesem kwalifikacyjnym jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii, fizykii, matematykii i chemii.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Szczegóły poznasz poprzez zgłębienie informacji zamieszczonych na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek lekarski uchodzi za jeden z najtrudniejszych kierunków medycznych. Program studiów tworzony jest na sześć lat, a następnie przewiduje jeszcze kształcenie w zakresie wybranej specjalności. Studenci mają okazję zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk przedklinicznych, nauk klinicznych niezabiegowych, zabiegowych, a także zgłębiają zagadnienia związane z prawnymi i organizacyjnymi aspektami medycyny.

Studenci odbywają także praktyki zawodowe w klinikach lub oddziałach szpitalnych z zakresu: interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej oraz wybranej specjalizacji. Uczęszczają również na zajęcia fakultatywne, które poszerzają zdobywane kompetencje.

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarski możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studia w Trójmieście na kierunku lekarskim opracowywane są w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają okazję zdobyć wszechstronną wiedzę sprowadzającą się do zapoznania z budową ludzkiego ciała w podejściu topograficznym, które obejmuje kończynę górną i dolną, klatkę piersiową, brzuch, miednicę, grzbiet, szyję, głowę, a także w podejściu czynnościowym, to znaczy w zakresie układu kostno-stawowego, układu mięśniowego, układu pokarmowego, układu moczowego, układu płciowego, układu nerwowego, narządów zmysłów.

Poznasz fizyczne podstawy fizykochemicznych i molekularnych podstaw działania narządów zmysłów oraz werbalnych technik terapeutycznych, również ultradźwięków i naświetlań. Zapoznasz się z budową prostych związków organicznych, które wchodzą w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych. Zgłębisz enzymy, które biorąc udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi związane.

 

Umiejętności

Studenci kierunku lekarskiego mają okazję nauczyć się obsługiwać mikroskop optyczny, również w zakresie korzystania z immersji. Zdobywają potrzebne umiejętności sprowadzające się do odpowiedniego rozpoznawania w obrazach z mikroskopu optycznego lub elektronowego struktury histologicznych, które odpowiadają narządom, tkankom, komórkom i strukturom komórkowym, dokonują opisu i interpretacji ich budowy, interpretują relacje między budową i funkcją.

Będziesz w stanie ocenić szkodliwość dawki promieniowania jonizującego, a także stosować się do zasad ochrony radiologicznej. Będziesz opisywał/a zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia homeostazy, zwłaszcza będziesz określać jego zintegrowaną odpowiedź na wysiłek fizyczny, ekspozycję na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi lub wody, nagłą pionizację, przejście od snu do stanu czuwania. Nauczysz się szacować ryzyko ujawnienia się danej choroby u potomstwa na podstawie predyspozycji rodzinnych i wpływu czynników środowiskowych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci kierunku lekarskiego są świadomi, że ukończenie studiów wiąże się z nieustannym dokształcaniem się. Wykonują swoje obowiązki w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także wyznacznikami etycznymi. Potrafią nawiązać i utrzymać kontakt z pacjentem, respektując przekonania światopoglądowe.

W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych będziesz kierował/a się dobrem chorego i nauczysz się je stawiać na pierwszym miejscu. Absolwenci są świadomi konieczności przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Studenci i absolwenci powinni kierować się dobrem chorego i zawsze stawiają je na pierwszym miejscu. Będziesz w stanie zaplanować postępowanie diagnostyczne i w odpowiedni sposób zinterpretujesz jego wyniki.

 

4. Program studiów i przedmioty

Kierunek lekarski w Trójmieście opracowywany jest w kompleksowy sposób. Program kształcenia i siatka zajęć uzależnione są od wybranej uczelni, a następnie specjalności. Studenci zgłębiają nauki morfologiczne, naukowe podstawy medycyny, nauki behawioralne i społeczne, przedkliniczne, zabiegowe i wiele innych. Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych salach wykładowych, pracowniach laboratoryjnych, pracowniach komputerowych, a także w szpitalach i klinikach.

Masz możliwość uczęszczania na zajęcia fakultatywne z zakresu antropologii, neurobiologii, cytobiologii medycznej, epidemiologii molekularnej, psychoanalizy oraz dyscyplin klinicznych i w tym podobne. Studenci muszą odbyć praktyki programowe z zakresu opieki nad chorym, pomocy doraźnej i ambulatoryjnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii i intensywnej terapii.

 

W programie studiów na kierunku Lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biofizyka
 • socjologia medycyny
 • psychologia lekarska
 • pediatria
 • psychiatria
 • chirurgia ogólna
 • anestezjologia
 • epidemiologia
 • zdrowie publiczne
 • medycyna sądowa

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie kierunku lekarskiego muszą mieć odpowiednie predyspozycje do wykonywania zawodu w tym zakresie. Przyszli studenci powinni być odporni na stres, a także powinni poprawnie działać w sytuacjach ekstremalnych i kryzysowych. Są to studia dla cierpliwych i odpowiedzialnych, a także dla osób komunikatywnych, ponieważ studenci muszą pracować w zespole, a także porozumiewać się z pacjentem i jego rodziną.

Jest to kierunek dla osób, czujących powołanie do pracy w szeroko pojętej służbie zdrowia. Studia medyczne są przeznaczone dla zainteresowanych światem biologii, chemii, fizyki i medycyny oraz tych, którzy chcą się w tym zakresie kształcić, a następnie pracować.

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Trójmieście?

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Trójmieście?

Studia na kierunku lekarskim w Trójmieście trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunki studiów w Trójmieście charakteryzują się dużą odmiennością niemal we wszystkich możliwych aspektach. Podobnie jest z czasem, jaki należy zagospodarować na ukończenie wybranego przez siebie etapu edukacji.

Studia w Trójmieście na kierunku Lekarskim są bez wątpienia najbardziej wyjątkowe pod względem czasu trwania. Każdy z przyszłych absolwentów stanie przed obowiązkiem ukończenia nie tylko aż dwunastu semestrów nauki, co w praktyce przekłada się na sześć lat ciągłego zdobywania wiedzy, ale również odbycia kilkuletnich praktyk i wykonania interesującej specjalności. Dopiero wówczas można starać się o posadę i podjąć dobrze płatną pracę w zawodzie.

Podsumowując – czas potrzebny na zdobycie tytułu zawodowego lekarza wyniesie sześć lat, a wykonanie dodatkowych kursów specjalizacyjnych będzie ściśle uzależnione od ich specyfiki.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LEKARSKIM W TRÓJMIEŚCIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LEKARSKIM W TRÓJMIEŚCIE

Absolwenci kierunku lekarskiego po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego mogą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza, który umożliwia podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

Absolwenci mają bardzo wiele perspektyw na zdobycie dobrze płatnej pracy, a także na rozwój badawczy. Po wyborze i ukończeniu specjalizacji możesz rozwijać karierę zawodową w zakresie chirurgii, pediatrii, kardiologii i tym podobne. Możesz pracować na działach pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, interny, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Lekarskim:

 • instytucje badawcze
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady nauk podstawowych
 • kliniki wyższych uczelni medycznych
 • pogotowie ratunkowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej
 • marketing
 • administracja państwowa i samorządowa

Zajmowane stanowisko pracy uzależnione jest od ukończonej specjalizacji oraz zdobytych kompetencji. Umiejętności i wiedza są tutaj podstawowymi wyznacznikami.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Lekarskim:

 • lekarz ogólny
 • menedżer ochrony zdrowia
 • dyrektor lub menedżer szpitala, ośrodka zdrowia, kliniki
 • chirurg
 • kardiolog
 • pediatra
 • ginekolog

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Lekarski?

Po ukończeniu studiów i specjalizacji absolwenci kierunku studiów Lekarski mogą szukać zatrudnienia m.in. w szpitalach, przychodniach, pogotowiach czy instytucjach badawczych. Jednak jednymi z najczęściej wybieranych specjalności, a zarazem zawodów, przez jeszcze studentów są np. chirurg, kardiolog, pediatra, lekarz rodzinny oraz psychiatra. Jakie są ich codzienne obowiązki zawodowe i ile średnio zarabiają miesięcznie?

 

Chirurg

Chirurg może pracować np. w szpitalach, klinikach lub może prowadzić własną klinikę. Zajmuje się on konsultacjami z klientami, zlecaniem niezbędnych badań oraz przygotowywaniem do operacji, a następnie rekonwalescencją pacjenta. Oczywiście przeprowadza także samą operację. Chirurg może oferować również zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód i u kandydata będzie niezbędna silna odporność na stres. Mediana zarobków chirurga wynosi około 7650 zł brutto.

 

Kardiolog

Kardiolog poza pracą w szpitalach, klinikach i poradniach może także otworzyć własną praktykę. Czym zajmuje się kardiolog? Odpowiada on za diagnozowanie oraz leczenie chorób serca i układu krążenia. Zleca on odpowiednie badania, a także w celu leczenie może przepisywać leki lub kierować na zabiegi. Mediana zarobków kardiologa wynosi około 6900 zł brutto.

 

Psychiatra

Psychiatra jest lekarzem od chorób i zaburzeń psychicznych. Czym jednak różni się psychiatra od psychologa? Psychiatra w przeciwieństwie do psychologa może wdrażać u pacjenta leczenie farmakologiczne. Prowadzi on również terapię, która wspomaga leczenie farmakologiczne. Mediana zarobków psychiatry wynosi 7650 zł brutto miesięcznie.

 

Lekarz rodzinny

Lekarz rodzinny jest najczęściej lekarzem pierwszego kontaktu wśród pacjentów. Zajmuje się on ogólnym diagnozowaniem oraz leczeniem chorób, które nie wymagają konsultacji ze specjalistami. Może on podejmować pracę m.in. w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach oraz szpitalach. Mediana zarobków lekarza rodzinnego wynosi około 9580 zł brutto miesięcznie.

 

Pediatra

Pediatra specjalizuje się w chorobach dzieci. Zajmuje się dziećmi już od narodzin aż do dorosłości. Pilnuje on, aby dziecko dostało każdą dawkę z obowiązujących szczepień, a także prawidłowo się rozwijało. Może on zlecać badania, a także leczyć farmakologicznie. Mediana zarobków pediatry wynosi około 8470 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierunek Lekarski jest ofertą Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jest realizowany w systemie jednostopniowym. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają sześć lat i kończą się tytułem lekarza, po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego, potocznie nazywanym LEKiem.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 34000 zł)

 

Kierunek Lekarski jest jednym z najtrudniejszych kierunków i co roku na jedno miejsce przypada wielu chętnych, dlatego, jeśli interesuje cię ten kierunek, musisz zdać bardzo dobrze maturę. Na tym kierunku odnajdą się z pewnością osoby, które interesują się ludzkim organizmem, chorobami, a także pomaganiem ludziom. Atutem będzie także odporność na stres i widok krwi, który jest częsty w zawodzie lekarza.

Studiując medycynę, zdobędziesz rozległą wiedzę z budowy ludzkiego organizmu, teorię będziesz mógł szybko sprawdzić na zajęciach praktycznych w prosektorium, gdzie dokładnie poznasz wszystkie układy, które wchodzą w skład ciała człowieka. Dowiesz się również jakie procesy zachodzą w organizmie i jaki mają wpływ na pracę poszczególnych narządów. W czasie zajęć będziesz uczyć się również o chorobach ich przyczynach, skutkach, a także profilaktyce. Jako student będziesz również zobowiązany do odbywania praktyk w szpitalach i klinikach, gdzie będziesz zdobywać wiedzę u boku doświadczonych lekarzy.

Przedmioty, które czekają na przyszłych lekarzy, będą uzależnione również od wybranej specjalizacji. Niektóre z przedmiotów będą dotyczyć np. morfologii, patomorfologii, histologii, epidemiologii, anatomii lub etyki zawodowej. Program studiów przewiduje naukę języka obcego na poziomi B2, dzięki czemu studenci poznają słownictwo specjalistyczne.

Absolwenci kierunku Lekarskiego mogą podjąć pracę np. w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej i poradniach m.in. jako lekarz ogólny, chirurg, pediatra, kardiolog lub psychiatra. Poszczególne stanowiska uzależnione są od ukończonych specjalizacji.

Dowiedz się więcej 

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK LEKARSKI W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Jeśli marzy Ci się kierunek lekarski, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Pamiętaj o tym, że progi punktowe są bardzo wysokie, a liczba miejsc jest ograniczona. W zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, musisz zdawać przedmioty rozszerzone odnoszące się przede wszystkim do nauk ścisłych.

Wymagane dokumenty

Kandydaci będą musieli zrobić wymagane badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz odbycia kształcenia w danym zakresie. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym przez nią terminie. 

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Trójmieście?

Dokąd udać się na studia? To, sprawiające wrażenie łatwego, pytanie nierzadko sprawia kandydatom niemałe problemy. By rozwiać wszelakie wątpliwości, warto zapytać: Jakie ma Kierunek Lekarskie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Katarzyna, studentka czwartego roku Kierunku Lekarskiego w Trójmieście, mówi:

„Kierunek Lekarski jest wymagający. Kierunek Lekarski jest trudny. Kierunek Lekarski jest fascynujący. Studia są dla mnie niesamowitą przygodą, a także sprawdzianem własnych możliwości. Od dziecka chciałam być lekarzem i uczyć się tego zawodu tam, gdzie kształcą najlepiej. Dlatego studiuję w Gdańsku."

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)