Wydziały i kierunki

Grupa Uczelni Vistula w Warszawie ×

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

Kierunki studiów - Grupa Uczelni Vistula w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Grupa Uczelni Vistula w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Wiek nie ogranicza - można podejmować studia niezależnie od wieku.
Jednak jest ograniczenie formalne czyli spełnienie warunków rekrutacji.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply) + skany dokumentów
oryginał świadectwa dojrzałości
dowód osobisty
1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisana imieniem i nazwiskiem,
umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach (po 2 egzemplarze)
potwierdzenie właściwych opłat

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Wstępnie do systemu rekrutacyjnego należy dołączyć skan świadectwa dojrzałości i skan zdjęcia ( studia I stopnia) + skan dyplomu I stopnia i suplement na studia II stopnia.
Następnie kandydat po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi z uczelni zgłasza się z oryginałami dokumentów do biura rekrutacji, gdzie sprawdzamy dokumenty i zapisujemy kandydata na studia. Biuro rekrutacji pok. 28 ( parter).

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty należy składać osobiście lub składa je osoba przez nas upoważniona.
W tym przypadku osoba upoważniona przedstawia w biurze rekrutacji pisemne upoważnienie, w którym jest napisane, że upoważnia do złożenia i podpisania dokumentów w imieniu osoby upoważniającej.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Notarialne poświadczenie dokumentów dotyczy wszystkich wymaganych tłumaczeń na język polski lub angielski typu dyplom, transkrypt ocen i innych, które przedstawia kandydat, a które niezbędne są w procesie rekrutacji.
Wymóg ten dotyczy przede wszystkim cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie do uczelni.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty należy składać osobiście lub składa je osoba przez nas upoważniona.
W tym przypadku osoba upoważniona przedstawia w biurze rekrutacji pisemne upoważnienie, w którym jest napisane, że upoważnia do złożenia i podpisania dokumentów w imieniu osoby upoważniającej.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

W uczelni nie funkcjonuje lista rezerwowa

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wynik z egzaminu maturalnego jaki należy wpisać w systemie rekrutacyjnym dotyczy wyłącznie wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego.
Pozwala to uczelni przydzielić kandydata do konkretnej grupy językowej o odpowiednim poziomie.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

dotyczy wyłącznie wyniku z języka obcego

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Tak samo jak innych kandydatów, nie ma specjalnych preferencji.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

W uczelni nie funkcjonują progi punktowe

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Każdy kandydat po wypełnieniu aplikacji na stronie rekrutacyjnej i załączeniu skanów niezbędnych dokumentów otrzymuje zwrotnego maila z decyzją o warunkowym przyjęciu na studia.
Warunkowe przyjecie oznacza, ze kandydat zgłasza się z oryginałami dokumentów do biura rekrutacji i oficjalnie zapisuje się na studia.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

W uczelni nie ma limitu miejsc. W momencie kiedy zgłosi się duża liczba kandydatów na dany kierunek uczelnia tworzy kolejne grupy zajęciowe.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Tak, to znaczy że kandydat spełnia wymogi rekrutacyjne i ostatnim krokiem będzie złożenie dokumentów w biurze rekrutacji.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, daje taką podstawę.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Każdy kandydat otrzymuje informację mailowo o numerze rachunku uczelni, na który należy dokonać płatności.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy wpisać swoje imię, nazwisko, numer pesel, kierunek studiówOpłatę rekrutacyjna mozna wnieść przed złożeniem dokumentów w biurze rekrutacji

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną można wnieść przed złożeniem dokumentów w biurze rekrutacji lub w dniu składania dokumentów w uczelni.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Bez potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej dokumenty nie są przyjmowane

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie ma znaczenia kto robi przelew. Ważne żeby w tytule przelewu wpisać kto jest płatnikiem, imię i nazwisko kandydata, pesel i kierunek

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Nie ma znaczenia jakie przedmioty kandydat na studia zdawał na maturze.
Jedynym wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Wyjątek stanowi kierunek Filologia, gdzie należy mieć rozszerzenie z języka angielskiego lub certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B1.nie dotyczy naszych wymogów rekrutacyjnych

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

nie dotyczy 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

można aplikować na wszystkie, jednak ostateczną decyzję podejmuje kandydat w trakcie rekrutacji na miejscu w uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Procedura przeniesienia jest dokładnie opisana na stronie uczelni w zakładce- Pytania i odpowiedzi

https://www.vistula.edu.pl/pytania-i-odpowiedzi/

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

skan zdjęcia należy zamieścić w elektronicznej aplikacji.
Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg . Typ zdjęcia dowodowego lub paszportowego.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Grupa Uczelni Vistula - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • O uczelni

  • Biuro karier

  • Stypendia

  • Koła i organizacje

  • Program mentorski

Grupa Uczelni Vistula - kierunki studiów

Opinie (0)