Prawo - Szczecin

Prawo - Szczecin

Studia na kierunku prawo w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.01.2024

Prawo studia - Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Prawo w Szczecinie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na prawie w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Prawo - Szczecin
Studia na kierunku prawo w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Prawo Szczecin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa karnego, skarbowego czy handlowego. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie egzekucyjne w administracji, etyka prawnicza, prawo karne wykonawcze. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, adwokata czy notariusza. Poza pracą w kancelariach adwokackich, biurach komorniczych i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją.

 

Uczelnie

W Szczecinie prawo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku prawo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, historia, geografia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4680 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Szczecinie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Prawo w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.
 

Kandydaci na prawo powinni w szczególności skupić się na przedmiotach o charakterze humanistycznym. Studenci muszą rozumieć podstawy historyczne i filozoficzne współczesnych systemów prawnych, a także rozumieć społeczne i gospodarcze czynniki kształtujące struktury wymiaru sprawiedliwości w Polsce i na świecie.

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Szczecinie

 

Studenci prawa muszą być przygotowani na ciężką pracę. W programie tego kierunku przewidziano wiele zajęć poświęconych poszczególnym aspektom prawnym – przedmioty dotyczą najważniejszych kodeksów prawnych, a także zagadnień ekonomicznych, socjologicznych czy etycznych. Absolwenci prawa są kompleksowo przygotowani do płynnego poruszania się w przestrzeni prawnej i gospodarczej.

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci tego kierunku sprawnie rozwiązują konflikty o różnorodnym podłożu oraz umiejętnie analizują sytuację prawną podmiotów gospodarczych. Doświadczeni prawnicy mogą świadczyć szereg usług m.in. w dziedzinach mediacyjnych, doradczych, a także zarządzających – zarówno na polskiej, jak i europejskiej scenie prawniczej.

 

Wiedza

Prawo to kierunek poświęcony zagadnieniom o naturze humanistyczno-społecznej. Absolwenci prawa rozumieją dynamikę systemu prawnego, a także wiedzą, w jaki sposób funkcjonuje on w różnych ustrojach politycznych. Studenci uczą się charakterystyki najważniejszych pism procesowych i zastosowanie wykładni prawniczej w praktyce.

W trakcie studiów uczestnicy zajęć poznają szczegółowo strukturę systemu prawnego w Polsce, a także badają specyfikę prawa europejskiego. Studenci prawa poznają najważniejsze zagadnienia socjologiczne, administracyjne, ekonomiczne i gospodarcze — przyglądają się zależnościom występującym między najważniejszymi czynnikami kształtującym system prawny.

Wiedza, którą mają absolwenci prawa:

 • rozumieją dynamikę systemu prawnego
 • rozumieją społeczne, ekonomiczne i gospodarcze aspekty prawa
 • rozróżniają ustroje polityczne
 • znają zastosowanie pism procesowych
 • korzystają z wykładni prawniczej


 


Umiejętności

Absolwenci prawa potrafią sporządzać podstawowe pisma procesowe i sprawnie formułują oceny dotyczące jakości stanu prawnego. Studenci tego kierunku w trakcie praktycznych zajęć szkolą się w zakresie m.in. mediacji czy negocjacji, sprawnego rozwiązywania konfliktów czy profesjonalnego nawiązywania relacji zawodowych. Ponadto przeszli prawnicy skutecznie rozwijają swoje umiejętności w zakresie retoryki.

Praktyczne zajęcia pozwalają uczestnikom zrozumieć charakterystykę pacy prawnika, a także zapoznać się z warunkami, w których być może przyszłym specjalistom przyjdzie pracować – studenci prawa mają okazję brać aktywny udział w symulowanych rozprawach sądowych, które uczelnie organizują w specjalnie przygotowanych do tego salach.

Umiejętności, które mają absolwenci prawa:

 • sporządzają podstawowe pisma procesowe
 • formułują oceny jakości stanu prawnego
 • prowadzą skuteczne negocjacje i mediacje
 • rozwiązują różnorodne konflikty
 • umiejętnie argumentują swoje stanowisko

 

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

 

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku prawo w Szczecinie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni częściej pracują w zespołach i korzystają z profesjonalnych narzędzi zapewnionych przez uczelnie. Ten tryb może jednak znacząco utrudnić studentom podjęcie pracy na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka umożliwia pogodzenie studiów z pracą na pełnym etacie. Rzadkie spotkania wymagają jednak od studentów samodzielności i determinacji.

Studenci niestacjonarni mogą rozpocząć studia bez obaw o możliwość pracy na pełnym etacie. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. 

3. Program studiów i przedmioty

W programie przewidywane są zajęcia, w których trakcie studenci poznają najważniejsze kodeksy prawne i dowiedzą się, jak wyglądają poszczególne procesy związane z egzekwowaniem prawa. Przyszli prawnicy zgłębiają także zagadnienia poświęcone naukom społecznym i humanistycznym. Studenci prawa poszerzą swoją wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii, badają wpływ środowiska społeczno-kulturowego na kształtowanie się prawa polskiego i analizują treści prawa obowiązującego w Polsce, Europie i na świecie.

Przedmiotami, z którymi z dużym prawdopodobieństwem zetkniesz się w czasie studiów, będą:

 • Etyka prawnicza
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • Prawo wykroczeń i prawo karno-skarbowe
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Prawo karne wykonawcze
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Ekonomia

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek ten wymaga ogromnego nakładu czasu oraz energii, kandydat na prawo powinien zatem być zdeterminowany do zdobywania uczelnianych osiągnięć. Systematyczne przygotowania do zajęć oraz samodzielne poszerzanie wiedzy to nieodłączny element kierunku, jakim jest prawo. Studenci prawa powinni mieć doskonałą pamięć i wyróżniać się umiejętnością logicznego myślenia.

Skuteczny prawnik potrafi nie tylko sprawnie rozwiązywać problemy klientów, ale także widzi wpływ systemu prawnego na funkcjonowanie społeczeństwa, postępuje zgodnie z etyką prawniczą i umiejętnie prezentuje się w środowisku specjalistycznym. Dlatego kandydaci na prawo muszą być bardzo odpowiedzialni, zorganizowani i racjonalni, a ich działaniami powinna kierować potrzeba sprawiedliwości.


Predyspozycje kandydatów na studia na prawo:

 • determinacja, ambicja
 • systematyczność, doskonała pamięć
 • umiejętność samodzielnej pracy
 • zdolność logicznego myślenia
 • komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • spostrzegawczość, charyzma
 • odpowiedzialność, zorganizowanie
 • racjonalność, potrzeba sprawiedliwości

Uczelnie w Szczecinie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Szczecinie

Program studiów na kierunku ekonomia w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci prawa przez 10 semestrów kształcą się w zakresie kompetencji głównie prawniczych. Prawo to specyficzna nauka, która wymaga od studentów skupienia i uwagi, a co najważniejsze – ogromnej ilości własnego wkładu. Cierpliwość studentów zostanie jednak wynagrodzona. Z usług specjalistów korzystają nie tylko przeciętni klienci, ale także wielcy przedsiębiorcy czy politycy.

Prawo w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Szczecinie

Wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom rozpoczęcie działalności m.in. w kancelariach prawniczych, sądach, punktach doradztwa prawnego czy przedsiębiorstwach. Wyspecjalizowany prawnik odnajdzie się także w zawodach związanych z polityką czy dyplomacją. Niektórzy absolwenci prawa mogą rozpocząć nawet własną działalność gospodarczą.

Miejsca, które przyjmą cię z otwartymi ramionami, jeśli ukończysz studia prawnicze w Szczecinie, to:

 • Kancelarie adwokackie
 • Sądy
 • Biura komornicze
 • Organy ścigania
 • Prokuratury

Absolwenci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, mogą ubiegać się o przyjęcia na aplikację, która umożliwi im rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowiskach takich jak m.in.: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz czy radca prawny.

Ile osób na miejsce na prawo w Szczecinie

Prawo w Szczecinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Szczecinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Szczeciński aplikowało 581 kandydatów.

 

Gdzie studiować na kierunku prawo w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczeciński oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na USZ oraz uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4680 zł.

 

Kierunek prawo - uczelnie w Szczecinie

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Prawo studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie

 

Prawo studia niestacjonarne - uczelnie w Szczecinie
 
Prawo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie

 

Limity miejsc

Prawo w Szczecinie, jak każdy kierunek studiów ograniczone jest limitami miejsc. W przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego jest to 250 miejsc.

Jak dostać się na prawo w Szczecinie? Aby dostać się na prawo, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, która układana jest na podstawie konkursu świadectw – ważne, aby mieć na uwadze dobre wyniki maturalne, bowiem na studia mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów. 

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na prawo w Szczecinie to: filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. 

Limity miejsc na kierunku prawo w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: 250 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku prawo w Szczecinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, są płatne, istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach – z czego bardzo często korzystają studenci. 

Więcej informacji na temat czesnego i systemu ratalnego można znaleźć na stronach internetowych szczecińskich uczelni.  

Prawo studia w Szczecinie - ceny 2023:  

 • Uniwersytet Szczeciński: 4680 zł 

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na prawo w Szczecinie po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych zwykle muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji bowiem terminy są ustalane indywidualnie przez poszczególne szczecińskie uczelnie.

Kandydaci na prawo w Szczecinie informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK. Jakie dodatkowe informacje można znaleźć w systemie IRK?

Kandydaci w systemie mogą znaleźć również informację o zdobytych punktach, o zajętym miejscu, ale także i jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.   

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji na studia w Szczecinie opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci na prawo muszą zarejestrować się w systemie oraz uiścić opłatę rekrutacyjną, a następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty na prawo w Szczecinie? Uczelnie w Szczecinie najczęściej decydują się na złożenie dokumentów osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdyby kandydat nie mógł pojawić się osobiście w wyznaczonym terminie może on wysłać dokumenty pocztą tradycyjną – brana pod uwagę jest data nadania listu.  

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kiedy należy złożyć dokumenty na studia? Uczelnie w Szczecinie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych, w tym przypadku na kierunek studiów prawo.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni, jest to ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie, dlatego warto uprzednio je sprawdzić.

Jakie dokumenty zabrać? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Prawie?

Prawo jest kierunkiem, który niczym magnes przyciąga niezliczoną rzeszę kandydatów. Co sprawia, że tak wiele osób decyduje się na podjęcie nauki na tak wymagającym kierunku? Przede wszystkim szansa na wykonywanie zawodów, których prestiż łączy się z dobrymi zarobkami. Naturalnie, zanim zaczniemy rozmawiać o wysokości wynagrodzeń należy wspomnieć o tym, że aby wykonywać zawody prawnicze, czyli między innymi takie jak: notariusz, adwokat czy prokurator należy ukończyć odpowiednią aplikację. Poza tym, wysokość zarobków uzależniona jest od kilku czynników, w tym przede wszystkim od doświadczenia.

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2023 roku:

 • asystent prawny - 5000 złotych,
 • radca prawny - 9000 złotych
 • kierownik działu prawnego – 8500 złotych
 • asystent sędziego – 4300 złotych

 

Czy warto iść na Prawo?

Jak już wspomnieliśmy, Prawo jest kierunkiem, który cieszy się olbrzymim powodzeniem, ale warto zaznaczyć, że nie jest propozycja dla każdego. Dlaczego? Studia prawnicze należą do najbardziej wymagających, których nie da się przejść bez zaangażowania i poświęcenia wielu godzin na naukę. Poza tym, studia to dopiero początek, jeśli marzymy o wykonywaniu wymienionych wyżej zawodów. Naturalnie, nie każdy musi ubiegać się o przyjęcie na aplikację, bowiem i bez niej także można wykonywać interesujące zawody.

 

Gdzie warto studiować Prawo?

Kandydaci na studia w Szczecinie, którzy biorą pod uwagę studia na kierunku Prawo mogą skorzystać z jednej oferty dydaktycznej.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Program studiów i przedmioty

Zagadnienia, po których poruszają się studenci Prawa przynależą do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauk prawnych, jak również reprezentują inne dyscypliny, takie jak: ekonomia, finanse, filozofia, czy socjologia. Jakie przedmioty realizowane są w toku studiów? Między innymi:

 • prawo konstytucyjne,
 • prawo karne,
 • międzynarodowe prawo publiczne,
 • postępowanie cywilne,
 • komunikacja prawnicza

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Szczecinie

Podobno stres związany z rekrutacją na wymarzony kierunek studiów jest wprost proporcjonalny do tego, jak bardzo zależy nam na zostaniu studentem. Jeśli czytasz ten akapit, to prawdopodobnie bardzo chciałbyś stać się prawnikiem. Dlatego zanim zdecydujesz się na rekrutację na studia w Szczecinie na kierunku Prawo, powinieneś zgłębić nieco informacji, aby oszczędzić sobie niepotrzebnej dawki dodatkowych emocji, niekoniecznie pozytywnych.

Przepustką na wybrane uczelnie w Szczecinie będzie uzyskanie jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym z wiodących dla wybranego kierunku przedmiotów. W przypadku Prawa, dziedzinami, którymi powinieneś zainteresować się odpowiednio wcześnie, będą język polski, język obcy nowożytny, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Nieco mniej starań włożysz w proces rekrutacji, jeśli uda ci się zdobyć tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ogólnopolskim. To ponadprzeciętne osiągnięcie zapewni ci możliwość wkroczenia w grono studentów dowolnie wybranego kierunku z zakresu tych, dla których opanowana przez ciebie dziedzina wiedzy jest znacząca.

 

Proces rekrutacji

Aby rozpocząć swoje starania o jedno z miejsc na Prawie w Szczecinie, musisz zgłosić swoje zainteresowanie podjęciem studiów poprzez uczestnictwo w elektronicznej rejestracji kandydatów. Za pośrednictwem strony internetowej uczelni, pochwalisz się uzyskanymi na maturze wynikami procentowymi oraz poinformujesz o swoich danych osobowych. Następnie pozostanie ci już tylko czekać na werdykt.

 

Potrzebne dokumenty

Ze względu na dosyć rygorystyczne wymagania, jakie narzuciły uczelnie które oferują możliwość podjęcia studiów prawniczych, na przyszłych studentów oraz samą specyfikę kierunku, tylko nielicznym udaje się dostać możliwość rozpoczęcia nauki już w październiku.

Jeśli po ogłoszeniu list przyjętych będziesz w stanie na jednej z nich odnaleźć swoje nazwisko, to aby nie zostać skreślonym, będziesz musiał dostarczyć  następujące dokumenty:

 • Świadectwo maturalne wraz z kserokopią
 • Fotografię o wymiarach 35X45mm
 • Rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze w Szczecinie

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Szczecinie

Studia na kierunku prawo podjąć można na jednej uczelni publicznej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Ponadto prawo oferuje również jedna szczecińska uczelnia niepubliczna – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.

 

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Szczecinie

Studia bezpłatne na kierunku prawo w Szczecinie podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarne studia na kierunku prawo oferują dwie szkoły wyższe w Szczecinie – Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.

Dowiedz się więcej prawo w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku prawo są płatne we wszystkich szczecińskich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 4680 zł. ceny - prawo Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie studia niestacjonarne na kierunku prawo są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Osoby, którym zależy na rozpoczęciu bezpłatnej nauki na prawie, mogą zdecydować się na studia stacjonarne na uczelni publicznej (Uniwersytecie Szczecińskim).

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Szczecin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Szczecin studia stacjonarne

Prawo Szczecin studia niestacjonarne

Prawo w Szczecinie

 • Prawo w Szczecinie - studia stacjonarne

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Szczecinie - studia stacjonarne na kierunku prawo

  Uniwersytet Szczeciński

  Uniwersytet Szczeciński

  Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Szczecinie?

Wymagający charakter studiów prawniczych w Szczecinie sprawia, że droga do ich ukończenia może wydać się dłuższa niż początkowo zakładałeś. Jednak rekompensatą z pewnością okażą się szerokie możliwości zatrudnienia i dobre zarobki.

Łukasz, student pierwszego roku Prawa w Szczecinie, mówi:

„Prawo to kierunek, o którym marzyłem od najmłodszych lat. Bardzo długo i intensywnie pracowałem, żeby rezultaty mojej edukacji były wystarczające do przyjęcia na ten prestiżowy kierunek. Teraz, kiedy udało mi się to marzenie spełnić, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Każdemu polecam studiowania Prawa w Szczecinie!”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek PRAWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. Gdańska 32, , 90 - 716 Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi