Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

na kierunku prawo

Odkryj kierunek prawo w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku prawo w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 195 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5000 zł do 6300 zł za pierwszy rok studiów.

 

Prawo w Trójmieście to kierunek uważany za prestiżowy. Studenci tego typu kształcenia mają okazję zgłębić dyscypliny prawnicze, historię prawa, jego źródła i założenia doktrynalne, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które marzą o karierze adwokata, prokuratora, sędziego i innego typu zawodach związanych z prawem i administracją. 

Absolwenci prawa mają szansę na pracę w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach. Są przygotowani do świadczenia usług mediacyjnych i prawnych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Przepustką na studia jest, oczywiście, konkurs świadectw. A z jakich przedmiotów należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami? Z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

PRAWO GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia jednolite

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W TRÓJMIEŚCIE?

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek prawo w Trójmieście uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych. Jest on przeznaczony dla osób, które marzą o karierze adwokata, prokuratora, sędziego i innego typu zawodach związanych z prawem i administracją. Studenci w trakcie całego procesu kształcenia uczą się obserwować i interpretować zjawiska społeczne i analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej.

Program kształcenia opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób. Znajdziesz w nim pulę przedmiotów obowiązkowych, podstawowych, specjalizacyjnych. Studenci odbywają praktyki zawodowe, które pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności. Absolwenci mają szansę na pracę w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Absolwenci prawa szczycą się wiedzą odnoszącą się do nauk prawnych oraz innych nauk pomocniczych, istotnych w przypadku stosowania prawa, również o ich miejscu i znaczeniu w obszarze nauk społecznych. Znają metodologię badań, która stosowana jest wśród nauk o prawie.

Będziesz posiadał wiedzę z zakresu ogólnych dyscyplin prawniczych, historii prawa, jego źródeł i założeń doktrynalnych oraz instytucji ustrojowych i prawnych oraz o zagadnieniach z zakresu prawa polskiego, prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Absolwenci mają wiedzę o systemie prawa i organach z publicznej, procedurach ich działania w Rzeczypospolitej Polskiej. Znają i rozumieją pojęcia i zasady dotyczące zarządzania zasobami własności intelektualnej, a także zasady etyki zawodów prawniczych, również pod względem obowiązku przestrzegania zasad zachowania tajemnicy zawodowej i ochrony uzyskanych informacji.

 

Umiejętności

Kierunek prawo w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie najważniejszych umiejętności, potrzebnych do pracy w zawodzie. Studenci potrafią wyjaśniać, dobierać metody badawcze, analizować dane i interpretować zjawiska i procesy, które zachodzą wewnątrz systemu prawa oraz wskazują na wzajemne relacje zachodzące między nimi.

Będziesz potrafił/a analizować i kreatywnie rozwiązywać problemy prawne przy uwzględnieniu norm i reguły, wypracowane orzecznictwo sądowe i administracyjne, oraz poglądy wyrażane w literaturze w zakresie badanych zagadnień. Rozwiniesz umiejętności językowe w zakresie języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Nabędziesz umiejętności organizacyjne, polegające na kierowaniu pracą zespołu.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci prawa potrafią krytycznie analizować rzeczywistość, a także racjonalnie i merytorycznie dobierają argumenty. Nieustannie podnoszą kompetencje komunikacyjne, a także umiejętnie przekazują wiedzę na poszczególne tematy prawne, społeczne, polityczne, gospodarcze, również osobom, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa.

Będziesz w stanie bronić swoich poglądów oraz wypowiadać się w sprawach społecznych i światopoglądowych. Będziesz posiadał umiejętności retoryczne i erystyczne. Absolwenci prawa chętnie angażują się w projekty społeczne, a uwzględniają przy tym aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Potrafią działać indywidualnie i zespołowo. Rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się, a także przestrzegają zasad etycznych w zawodzie w zakresie prawa.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia na kierunku prawo w Trójmieście uzależnione są od wybranej uczelni i realizowanej specjalizacji. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, psychologii rodziny, a także zdobywają postawy prawne mediacji, które będą niezwykle cenne w przypadku konieczności rozwiązywania konfliktu.

W trakcie zajęć będziesz miał/a okazję zapoznać się z podstawami unijnego prawa podatkowego, prawem papierów wartościowych, a także obrotem nieruchomościami. Dowiesz się, na czym polega postępowanie podatkowe oraz czym jest prawo bankowe. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, a wszelkiego typu zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku Prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo handlowe
 • prawo finansowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo międzynarodowe prywatne i publiczne
 • prawo gospodarcze publiczne
 • międzynarodowe prawo gospodarcze

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia prawnicze w Trójmieście muszą być przygotowani na długie godziny siedzenia w bibliotekach. Prawo to kierunek, który wymaga nieustannego dokształcania się. Są to studia dla osób zorganizowanych, odpornych na stres, mających na celu zaprowadzenie porządku i dbanie o bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa. 

Jest to propozycja kształcenia dla osób, dążących do harmonii i pragną bronić tych, którzy nie mogą bronić się sami. Odnajdą się tutaj Ci, którzy chcą pracować w sądach, kancelariach prawnych, administracji prywatnej i publicznej, w prokuraturze, w różnego rodzaju firmach i urzędach, które wymagają pomocy prawnej. Kandydaci powinni odznaczać się komunikatywnością i otwartością, a także powinni wyrażać chęć pracy w zespole.

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Studia na kierunku prawo w Trójmieście trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku prawo należą do wyjątkowego, bardzo wąskiego grona kierunków jednolitych. Co to oznacza w praktyce? Że zdobywanie edukacji będzie przebiegać jednoetapowo i niepodzielnie. Na ukończenie studiów każdy z przyszłych absolwentów będzie musiał poświęcić pięć lat życia, czyli ukończyć dziesięć semestrów nauki i dopiero po takim czasie otrzyma dyplom magistra.

Warto zaznaczyć, że wykonywana po studiach aplikacja prawnicza to dodatkowe lata nauki, co dodatkowo przedłuży czas trwania tych studiów. Jednak sam przyznasz, że pełnienie tak odpowiedzialnej i wymagającej funkcji społecznej, jaką jest praca w zawodzie prawnika, musi generować pewne niedogodności. Nikt nie chciałby być reprezentowany przez niedoświadczonego i niewyedukowanego w należyty sposób człowieka.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Trójmieście?

 

Prawo studia w Trójmieście - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK PRAWO W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie prawa muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W TRÓJMIEŚCIE

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W TRÓJMIEŚCIE

Absolwenci prawa mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Są oni przygotowani do świadczenia usług mediacyjnych i prawnych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Możesz pracować w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach, zajmujących się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym.

Po ukończeniu studiów w zakresie prawa absolwenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej aplikacji: adwokackiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, legislacyjnej i tym podobne.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Prawo:

 • sąd
 • kancelaria prawna
 • administracja prywatna
 • administracja publiczna
 • prokuratura
 • firmy prywatne
 • urzędy

 

Miejsce pracy i stanowisko związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych odnosi się do ukończonej specjalizacji, aplikacji, zdobytych kompetencji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Prawo:

 • adwokat
 • prokurator
 • sędzia
 • notariusz
 • radca prawny
 • doradca podatkowy
 • doradca prawny
 • prawnik-menedżer
 • reprezentant firm i osób prywatnych w sądach
 • oficer śledczy

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Prawo w Gdańsku opinie?

Aleksander, student pierwszego roku Prawa w Trójmieście, mówi:

Studia prawnicze i miasto Gdańsk to fdla mnie idealnie funkcjonujące połączenie. Zdobywam solidne, poważne wykształcenie, na dodatek w pięknym, mogącym wiele zaoferować, mieście. Świetne połączenie. Przyjechałem na studia z Ełku i wiem, że prędko z Gdańska nie wyjadę, a całkiem prawdopodobne, że zostanę tutaj na zawsze.”

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

 

Komentarze (0)