Prawo - Gdańsk

Studia w Gdańsku

na kierunku prawo

Odkryj kierunek prawo w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

05.06.2023

Prawo studia Gdańsk 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku prawo w Gdańsku to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć  w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 4 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Prawo Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Gdańsku prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Gdańskim (Wydział Prawa i Administracji UG) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej Wyższej Szkole bankowej w Gdańsku.
 
Opis kierunku

Prawo to kierunek umożliwiający studentom zdobycie kompetencji z zakresu funkcjonowania państwa i wymiaru sprawiedliwości, a także współczesnej ekonomii i gospodarki. Studenci prawa przygotowują się nie tylko do pracy w zawodach prawniczych, ale również prowadzenia działań w środowisku biznesowym. Uczestnicy zajęć zgłębiają zagadnienia związane m.in. z prawem międzynarodowym, dostępem do informacji publicznej czy postępowaniem procesowym.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 
Ceny

Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 20 tys. kandydatów. W Łodzi najwięcej kandydatów (ponad 1,4 tys. osób) chciało studiować prawo w Uniwersytecie Gdańskim. 

Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wynoszą ok. 5000 zł zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych. Specjaliści tej dziedziny mogą realizować się także w roli prawnika korporacyjnego czy eksperta w firmie consultingowej lub doradczej. Prawnicy mogą dołączyć do wysoko wykwalifikowanych urzędników w strukturach krajowych i europejskich, a także z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Gdańsku?

Prawo studia w Gdańsku - uczelnie 2023/2024:

 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Administracja i biznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i biznes

Pokaż więcej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania na kierunek prawo w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studia prawnicze wymagają od studentów znajomości podstawowych zagadnień związanych m.in. z historią czy wiedzą o społeczeństwie. Przyszli studenci prawa powinni wykazywać się zdolnościami językowymi i umiejętnością logicznego myślenia. Dobrze też, by interesowali się oni kulturą antyczną.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku prawo w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo - gdańsk w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Gdańsku?

Studenci prawa zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu m.in. prawa krajowego i międzynarodowego – w tym ich niszowych obszarów. W trakcie studiów uczestnicy zajęć uczestniczą w praktycznych warsztatach, w których trakcie studenci uczą się np. konstruowania pism procesowych czy postępowania w przypadku określonych trybów i procedur postępowania.

Dowiedz się więcej

studia prawnicze w Gdańsku

studia prawnicze w Gdyni

prawo studia w Trójmieście

prawo studia w Gdyni

studia prawnicze w Trójmieście

uczelnie w Trójmieście


1. Wiedza i umiejętności:


Prawo na gdańskich uczelniach przewiduje praktyczne przygotowanie studentów do pełnienia funkcji w szczególności prawniczych. Studenci uczestniczą w symulacjach rozpraw sądowych i ćwiczą swoje zdolności związane m.in. z negocjacją czy mediacją. Przyszli specjaliści kształcą się pod okiem doświadczonych specjalistów (np. sędziów wydziałów cywilnego i karnego, radców prawnych, rzeczników patentowych czy notariuszy).


Wiedza

Studenci prawa zdobywają wiedzę z zakresu m.in. wymiaru sprawiedliwości, biznesu, polityki czy sektora pozarządowego. Przyszli specjaliści obserwują i analizują różnorodne zjawiska społeczne i badają ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Studenci poznają historię prawa, a także jego źródła i założenia doktrynalne. W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy zajęć dowiadują się, w jaki sposób funkcjonują określone instytucje ustrojowe i prawne w Polsce i w Europie.

Przyszli prawnicy zgłębiają zagadnienia poświęcone np. zarządzaniu zasobami własności intelektualnej czy etyce zawodów prawniczych. Studenci analizują i interpretują treści różnorodnych dokumentów prawnych i zapoznają się ze specyfiką m.in. prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, międzynarodowego czy finansowego.


Wiedza, którą mają absolwenci prawa:

 • obserwują i analizują zjawiska społeczne
 • badają powiązania zjawisk społecznych z obszarami działalności prawnej
 • znają historię i źródła prawa
 • znają specyfikę poszczególnych kodeksów prawnych
 • rozumieją sposób funkcjonowania instytucji ustrojowych i prawnych w Polsce i w Europie
 • znają zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • postępują zgodnie z etyką prawniczą


 

Umiejętności

Studenci prawa interpretują różnorodne przepisy prawne oraz rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, prezentacyjne i językowe. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu absolwenci tego kierunku bez problemu argumentują swoje stanowisko oraz prowadzą skuteczne negocjacje i mediacje. Studenci biorą udział w symulowanych rozprawach sądowych, w których trakcie studenci zapoznają się szczegółowo z zawodami sądowniczymi.

Uczestnicy praktycznych zajęć szkolą się w zakresie m.in. udzielania porad indywidualnych, wystawiania prawnych opinii w sprawach sądowych czy zajmowania określonego stanowiska w procesie sądowym. Przyszli prawnicy sporządzają określone pisma procesowe i uczą się zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi.


Umiejętności, które ma absolwent prawa

 • interpretuje przepisy prawne
 • dokonuje efektywnej autoprezentacji
 • argumentują swoje stanowisko
 • prowadzą skuteczne negocjacje i mediacje
 • udzielają porady indywidualne
 • wystawiają prawne opinie w sprawach sądowych
 • zajmują określone stanowiska w procesie sądowym
 • zarządzają zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi


 

2. Typ i tryb studiów
 

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

 

1. Typ:

Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

studia stacjonarne

studia niestacjonarne


Studia na kierunku prawo w Gdańsku realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka umożliwia studentom realizowanie zespołowych projektów pod opieką doświadczonych specjalistów. Studenci stacjonarni mogą aktywnie uczestniczyć w życiu uczelnianym, dołączając do różnorodnych kół naukowych lub organizacji studenckich. Stacjonarny tryb może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci bez problemu mogą połączyć możliwość nauki z pracą, obowiązkami lub zainteresowaniami. Studia niestacjonarne wymagają od studentów jednak umiejętności samodzielnej pracy oraz obowiązkowości.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci gdańskich uczelni, którzy zdecydowali się studiować prawo, mogą liczyć na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu określonych przestrzeni prawnych. Kwalifikacje absolwentów prawa zależą od tego, jaką ścieżkę nauki wybiorą w trakcie studiów.

Dzięki bogatemu programowi kierunku studenci zyskują kompetencje związane m.in. ze szczegółową znajomością prawa polskiego i europejskiego, uczestniczeniem w procesach sądowych czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Gdańskie szkoły wyższe zapewniają studentom także znajomość prawa morskiego.

 

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawoznawstwo
 • logika dla prawników
 • prawo karne
 • prawo Unii Europejskiej
 • Postępowanie cywilne
 • prawo morskie


4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek prawo powinni wykazywać zainteresowanie przedmiotami o charakterze humanistycznym i społecznym. Przyszli studenci muszą rozumieć podstawowe struktury polskiego systemu prawa oraz stale chcieć poszerzać swoją wiedzę. Na studiach prawniczych przydatna będzie bardzo dobra pamięć oraz umiejętność organizacji. Studenci tego kierunku są ambitni i zdeterminowani, potrafią przeprowadzać sprawne analizy i myślą logicznie.

Przyszli prawnicy powinni wykazywać się merytorycznymi zdolnościami oraz znajomością języka obcego. Dobrze, by kandydaci na te studia byli komunikatywni, kreatywni i otwarci. Powinni mieć zdolności zarządcze i perswazyjne. Prawnicy muszą być odpowiedzialni i kierowani potrzebą sprawiedliwości – nie mogą też ulegać presji.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek prawo:

 • zainteresowanie przedmiotami o charakterze humanistycznym i społecznym
 • chęć ciągłego kształcenia się
 • zdolności analityczne i logiczne
 • umiejętności językowe i retoryczne
 • komunikatywność, otwartość
 • zdolności zarządcze, perswazyjne
 • odpowiedzialność
 • potrzeba sprawiedliwości
 • odporność na stres

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

studia prawnicze i administracja w Trójmieście

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku prawo w Gdańsku?

Program studiów na kierunku prawo w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat.

Przez 10 semestrów studenci prawa poznają specyfikę polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz związki polskiego prawa z międzynarodowymi przepisami. Przyszli specjaliści rozwijają swoje kompetencje w różnorodnych aspektach prawa, kształtując jednocześnie zdolności miękkie, które cenione są w wielu dziedzinach zawodowych.

Absolwenci prawa mogą otrzymać tytuł magistra. Specjaliści, którzy swoją karierę zawodową chcą związać ze stanowiskiem typowo prawniczym, powinni podjąć jedną z aplikacji prawniczych (np. sędziowska, adwokacka, radcowska, prokuratorska czy notarialna).

Prawnicy mogą także prowadzić zawodowe dyplomacje, działać w korpusie służby cywilnej, prowadzić własną działalność gospodarczą czy rozwijać się w polityce.

Prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku prawo w Gdańsku?

Zawody prawnicze cieszą się dużym powodzeniem, a zapotrzebowanie na usługi prawne w społeczeństwie stale wzrasta. Studenci tego kierunku mogą rozwijać się w specjalnościach, które najbardziej odpowiadają ich predyspozycjom oraz zainteresowaniom. Dzięki uniwersalnym zdolnościom absolwenci prawa mogą prowadzić m.in. działania doradcze w zakresie prawa i administracji lub własną działalność gospodarczą.

 

Absolwent prawa może rozpocząć pracę w:

 • Administracji państwowej
 • Administracji samorządowej
 • Instytucjach administracji europejskiej
 • Sądach
 • Prokuraturze
 • Kancelariach adwokackich
 • Przedsiębiorstwach
 • Punktach doradztwa prawnego
 • Służby mundurowe

Absolwenci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, mogą ubiegać się o przyjęcia na aplikację, która umożliwi im rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowiskach takich jak m.in.: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz czy radca prawny. Specjaliści tej dziedziny doskonale się odnajdą również w środowisku biznesowym i związanym z administracja publiczną lub samorządową.

 

Absolwent prawa może zostać:

 • Adwokatem
 • Sędzią
 • Radcą prawnym
 • Komornikiem
 • Prokuratorem
 • Notariuszem
 • Rzecznikiem patentowy
 • Kuratorem

Ile zarabia się po Prawie?

Wykształcenie pozyskane na studiach prawniczych stanowi podstawę do ubiegania się o prawo do wykonywania między innymi takich zawodów jak: adwokat, prokurator, notariusz czy radca prawny. Aby to prawo otrzymać należy zaliczyć proces aplikacyjny. Co to oznacza? Oznacza to, że posiadając dyplom ukończenia studiów można wykonywać wiele interesujących zawodów, opartych na wiedzy prawniczej, ale żeby wykonywać te zawody, o których marzy zdecydowana większość studentów należy jeszcze pokonać ostatni odcinek edukacyjnej drogi. Ponadto – i o tym również warto pamiętać – zarobki uzależnione są od co najmniej kilku czynników, a najistotniejszym z nich jest doświadczenie.

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2023 roku:

 • radca prawny - 8650 złotych
 • adwokat w kancelarii – 6500 złotych
 • młodszy prawnik – 5800 złotych
 • dyrektor regionalny działu prawnego - 20000 złotych
 • prawnik wewnętrzny – 11000 złotych

 

Czy warto iść na Prawo?

Prawo kojarzy się z dużymi wymaganiami, stresem i niejedną nieprzespaną nocą. A i tak należy do czołówki najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Dlaczego? Ponieważ wysiłek włożony w studia może po prostu się opłacić. Prawo jest kierunkiem dla osób, które faktycznie chcą związać swoje życie zawodowe z zagadnieniami prawnymi, a nie tylko dostąpić zaszczytu bycia studentem.

 

Gdzie warto studiować Prawo?

Kandydaci na studia w Trójmieście, zdecydowani na studia prawnicze mogą skorzystać z propozycji jednej uczelni publicznej.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Trójmieście:

 • Uniwersytet Gdański

Osoby zainteresowane nauką coraz częściej zaznajamiają się z ofertami kształcenia uczelni niepublicznych. W Trójmieście znajdziemy dwie, które w swoich edukacyjnych katalogach oferują Prawo.

Prawo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Trójmieście:

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Prawa zdobywają szeroką wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucjami i konstrukcjami prawniczymi, a także zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, a także praw człowieka i obywatela. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • logika prawnicza
 • prawo administracyjne
 • prawo karne
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • system prawny i zawody prawnicze

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji UG) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Prawo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia jednolite

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia