Prawo - Lublin

Prawo - Lublin

Prawo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Prawo 

Odkryj Prawo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Lublin| woj. lubelskie

Dla kogo ten kierunek?

Nie będzie przesadne stwierdzenie, że bez prawa nie funkcjonowałaby cywilizacja. Kiedy społeczności zaczęły się tworzyć i współpracować, prawo było niezbędne, by utrzymać w nich porządek. Nie są nam obce stwierdzenia: „oko za oko, ząb za ząb” lub „prawo nie działa wstecz”. Są to prawdy radykalne, funkcjonujące już od czasów starożytnych. Prawo jednak musi być przede wszystkim bezstronne i sprawiedliwe w stosunku do każdego człowieka. Symbolem tych idei jest Temida, czyli bogini prawa i praworządności.

Współczesne media, ale i literatura czy film kreują nam obrazy prawników, radców, sędziów, którymi chcielibyśmy być ze względu na prestiż ich zawodu i nieustanną walkę o prawdę. Pamiętaj jednak, że liczy się przede wszystkim rzeczywistość, a rzeczywistość wymaga od przyszłych kandydatów na kierunek prawo rzetelności, odpowiedzialności, wiarygodności, pracowitości i pasji. Tego typu studia humanistyczne wiążą się z ogromną ilością wiedzy, która jest niezbędna w późniejszej karierze zawodowej. Jeśli jesteś na to gotowy i naprawdę się tym interesujesz, prawo może być kierunkiem idealnym dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

W Lublinie kierunek prawo możesz studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uniwersytety te oferują pięcioletnie studia magisterskie, podczas których będziesz mógł zdobyć gruntowne wykształcenie i przygotować się do wybranej przez siebie aplikacji.

Interdyscyplinarne programy kształcenia obfitują w szereg interesujących przedmiotów. Podczas studiów prawniczych będziesz mógł zapoznać się szczegółowo z różnymi kategoriami prawa, takimi jak na przykład: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo handlowe, prawo pracy czy prawo konstytucyjne. Studenci zapoznają się także z filozofią prawa, postępowaniem sądowoadministracyjnym, ekonomią czy socjologią. Siatki zajęciowe przewidują przedmioty obligatoryjne, ale także fakultatywne, które studenci wybierają sami.

Praca po studiach

Absolwenci posiadają gruntowne wykształcenie z najważniejszych działów prawa, a także zdobywają podstawy teoretyczne, które dotyczą zasad dokonywania wykładni prawa. W praktyce mają okazję zobaczyć, jak funkcjonują sądy, prokuratura czy kancelarie prawnicze, opanowują także język prawny i prawniczy oraz języki obce, które są niezwykle przydatne na przykład w organizacjach i instytucjach, które wymagają wiedzy prawniczej, ale mają także charakter międzynarodowy.

Abiturienci po ukończeniu studiów prawniczych w Lublinie mogą przystąpić do egzaminu na aplikację, która uprawnia absolwentów do wykonywania takich zawodów prawniczych jak: sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat, notariusz, komornik. Dzięki temu studenci podejmują pracę w sądach, prokuraturze, organach administracji publicznej, instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych, a także zakładają własne działalności gospodarcze.

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Lublinie?

Kierunek prawo to najbardziej prestiżowy kierunek humanistyczny. Każdego roku na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, dlatego próg punktowy jest bardzo wysoki. By zapewnić sobie miejsce na liście zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów takich jak: historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub geografia. Jak widzisz, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę bierze się bardzo różnorodne dziedziny, dlatego możesz zdecydować, w czym czujesz się najlepiej i już teraz zacząć przygotowania do egzaminów zwłaszcza na poziomie rozszerzonym.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE W LUBLINIE

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Kierunek prawo w Lublinie możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie w dwóch wariantach: zaocznie bądź wieczorowo. Tego typu podział jest o tyle komfortowy, że pozwala zdecydować studentom, jaka forma studiowania najbardziej im odpowiada, by mogli także połączyć z nią życie prywatne, a niejednokrotnie zawodowe. Pamiętaj jednak o tym, że tryb niestacjonarny nawet na uczelniach publicznych jest płatny.
Program kształcenia studiów prawniczych obfituje w przedmioty związane z różnymi działami prawa, na przykład: prawo pracy, prawo administracyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, prawo karne, prawo cywilne i inne. Prawo zgłębiane jest gruntownie i na wielu poziomach. Siatka zajęć przewiduje prócz tego na przykład:
  • teorię i filozofię prawa,
  • logika prawnicza,
  • historia ustrojów państwa,
  • łacina prawnicza,
  • prawoznawstwo,
  • kryminalistyka
  • i wiele innych.
Studia prawnicze nie przewidują specjalizacji. Przygotowują jednak do egzaminu na aplikację, która jest niezbędna, by rozpocząć karierę zawodową jako: sędzia, adwokat, prokurator, radca prawny, komornik, kurator, rzecznik czy notariusz.
Absolwenci kierunku prawo w Lublinie zdobywają gruntowne wykształcenie, które opiera się na szczegółowej znajomości różnych działów prawa. Opanowują język prawny i prawniczy, a także języki obce. Są zaznajomieni z zasadami dokonywania wykładni prawa, a także poznają w praktyce jak funkcjonują sądy, prokuratura czy kancelarie prawnicze.
Abiturienci rozwijają kompetencje komunikacyjne i specjalistyczne. Komunikując się, wykorzystują specjalistyczną terminologię prawną, potrafią prowadzić negocjacje prawnicze, sporządzać pisma procesowe i umowy, a także krytycznie myśleć i odpowiednio do sprawy dobierać informacje. By podejmować trafne decyzje, ćwiczą analizowanie aktów prawnych, orzecznictwa, literatury. Rozwijają swoje umiejętności informatyczne, potrafią korzystać z wybranych programów komputerowych, a także zdobywają wiedzę z zakresu cyberprzestępczości czy ochrony danych osobowych. Studia prawnicze to kierunek interdyscyplinarny, który przygotowuje studentów do pracy nie tylko w ramach prawa, ale i administracji.

Ile trwają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Kierunek prawo w Lublinie, jak i na innych uczelniach w Polsce, realizowany jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Studenci po prawie trzech latach edukacji, wybierają seminaria magisterskie, które ukierunkowują ich nie jako w dziedzinie, którą chcieliby się zajmować. Po ukończeniu studiów jednolitych i zdobyciu tytułu magistra studenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację, która pozwoli im wykonywać dany zawód, na przykład sędziego czy notariusza.
Studenci obowiązkowo muszą zaliczyć praktyki w kancelarii, sądzie, prokuraturze bądź innej placówce, która zajmuje się także kwestiami prawnymi. Realizowanie studiów prawniczych w sposób jednolity wiąże się z ogromem wiedzy, której nie można rozdzielać bądź pozostawiać ku uzupełnieniu na przykład na studiach drugiego stopnia. Cały tok kształcenia przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia aplikacji, a następnie pracy zawodowej w interesujących ich dziedzinach.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Lublinie?

Nie ulega wątpliwości, że studia prawnicze to jeden z najbardziej renomowanych i popularnych kierunków nie tylko humanistycznych. Są to studia, które uchodzą za prestiżowe w wielu środowiskach, dlatego cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Wymagają nie tylko dużej pracowitości, ale po prostu poświęcenia, nieustannego dokształcania się i pasji. Pamiętaj o tym, że idealny kandydat na tego typu studia powinien:
  • interesować się kwestiami prawnymi i politycznymi;
  • mieć predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych;
  • dążyć do prawdy i sprawiedliwości i uważać je za swoje priorytety.
Jeśli dostrzegasz w sobie te cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce na tego typu studia zawsze jest wielu kandydatów, dlatego postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a rozważyć warto: historię, wiedzę o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografię, matematykę, fizykę, filozofię, chemię, biologię. Twoje szanse wzrosną także, jeśli weźmiesz udział w konkursie bądź olimpiadzie. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe wyniki i mocne pozycje na liście osób zakwalifikowanych. Możesz rozważyć na przykład Olimpiadę Wiedzy o Państwie i Prawie bądź Olimpiadę Matematyczną.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu najpotrzebniejszych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o znaczących wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

Jaka praca po kierunku prawo w Lublinie?

Ukończenie studiów prawniczych dopuszcza absolwentów do przystąpienia egzaminu na aplikację (sędziowską, prokuratorską, radcowską, notarialną, komorniczą, kuratorską, rzecznikowską, legislacyjną), która zapewnia pracę w danym zawodzie, chociażby prokuratora czy komornika. Abiturienci pracują w takim razie w sądach i prokuraturze, organach administracji publicznej oraz w instytucjach i organizacjach publicznych i prywatnych, które wymagają specjalistów z dziedziny prawa. Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą i zdobywają ku temu wiedzę w trakcje realizowania programu kształcenia.
Po ukończeniu studiów prawniczych abiturienci mogą także pracować w innych zawodach prawniczych, to znaczy jako: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk czy biegły rewident. Wielu studentów ukierunkowuje się na pracę w administracji publicznej, instytucjach finansowych, komórkach organizacyjno-prawnych. Uczestniczą w życiu polityczno-gospodarczym Polski, pracują w międzynarodowych korporacjach zajmując się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym. Wielu absolwentów decyduje się także na karierę naukową przez podjęcie studiów doktoranckich.
Studenci już w trakcie studiów dbają o swoje doświadczenie zawodowe poprzez realizowanie praktyk bądź staży, udział w międzynarodowych wymianach, a także działalność w prospołecznych klinikach prawa.
Tak naprawdę absolwenci studiów prawniczych mogą pracować w każdym miejscu, które wymaga pomocy prawnej, administracyjnej bądź z zakresu ekonomii i finansów. Jest to kierunek na tyle uniwersalny, że zapewnia stabilną pozycję na rynku pracy. Jeśli myślisz o studiowaniu prawa, przygotowania zacznij już dziś.

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Lublinie?

Kierunek prawo w Lublinie to bardzo popularny i prestiżowy kierunek studiów humanistycznych, który zapewnia uniwersalne i gruntowne wykształcenie.

Maciek, student piątego roku studiów magisterskich, wyznaje:

Myślę o aplikacji notarialnej. Studia prawnicze przygotowuję mnie do aplikacji i mojej przyszłości prawniczej. Jest dużo nauki, ale wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Polecam!

KIERUNKI PRAWNICZE W LUBLINIE


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)