Prawo - Gdańsk

Prawo - Gdańsk

Studia na kierunku prawo w Gdańsku możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej

17.06.2022

Prawo studia Gdańsk 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku prawo w Gdańsku to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Prawo - Gdańsk
Studia na kierunku prawo w Gdańsku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej - Uniwersytet Gdański (UG) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Opis kierunku

Prawo to kierunek umożliwiający studentom zdobycie kompetencji z zakresu funkcjonowania państwa i wymiaru sprawiedliwości, a także współczesnej ekonomii i gospodarki. Studenci prawa przygotowują się nie tylko do pracy w zawodach prawniczych, ale również prowadzenia działań w środowisku biznesowym. Uczestnicy zajęć zgłębiają zagadnienia związane m.in. z prawem międzynarodowym, dostępem do informacji publicznej czy postępowaniem procesowym.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku prawo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 
Ceny

Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 20 tys. kandydatów. W Łodzi najwięcej kandydatów (ponad 1,4 tys. osób) chciało studiować prawo w Uniwersytecie Gdańskim. 

Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wynoszą ok. 5000 zł zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych. Specjaliści tej dziedziny mogą realizować się także w roli prawnika korporacyjnego czy eksperta w firmie consultingowej lub doradczej. Prawnicy mogą dołączyć do wysoko wykwalifikowanych urzędników w strukturach krajowych i europejskich, a także z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą.

Jakie wymagania na kierunek prawo w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studia prawnicze wymagają od studentów znajomości podstawowych zagadnień związanych m.in. z historią czy wiedzą o społeczeństwie. Przyszli studenci prawa powinni wykazywać się zdolnościami językowymi i umiejętnością logicznego myślenia. Dobrze też, by interesowali się oni kulturą antyczną.

dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji na studia

Zasady rekrtuacji na studia

Rekrtuacja na studia krok po kroku

 

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunku prawo w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Gdańsku?

Studenci prawa zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu m.in. prawa krajowego i międzynarodowego – w tym ich niszowych obszarów. W trakcie studiów uczestnicy zajęć uczestniczą w praktycznych warsztatach, w których trakcie studenci uczą się np. konstruowania pism procesowych czy postępowania w przypadku określonych trybów i procedur postępowania.

Dowiedz się więcej

studia prawnicze w Gdańsku

prawo studia w Trójmieście

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku


1. Wiedza i umiejętności:


Prawo na gdańskich uczelniach przewiduje praktyczne przygotowanie studentów do pełnienia funkcji w szczególności prawniczych. Studenci uczestniczą w symulacjach rozpraw sądowych i ćwiczą swoje zdolności związane m.in. z negocjacją czy mediacją. Przyszli specjaliści kształcą się pod okiem doświadczonych specjalistów (np. sędziów wydziałów cywilnego i karnego, radców prawnych, rzeczników patentowych czy notariuszy).


Wiedza

Studenci prawa zdobywają wiedzę z zakresu m.in. wymiaru sprawiedliwości, biznesu, polityki czy sektora pozarządowego. Przyszli specjaliści obserwują i analizują różnorodne zjawiska społeczne i badają ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Studenci poznają historię prawa, a także jego źródła i założenia doktrynalne. W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy zajęć dowiadują się, w jaki sposób funkcjonują określone instytucje ustrojowe i prawne w Polsce i w Europie.

Przyszli prawnicy zgłębiają zagadnienia poświęcone np. zarządzaniu zasobami własności intelektualnej czy etyce zawodów prawniczych. Studenci analizują i interpretują treści różnorodnych dokumentów prawnych i zapoznają się ze specyfiką m.in. prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, międzynarodowego czy finansowego.


Wiedza, którą mają absolwenci prawa:

 • obserwują i analizują zjawiska społeczne
 • badają powiązania zjawisk społecznych z obszarami działalności prawnej
 • znają historię i źródła prawa
 • znają specyfikę poszczególnych kodeksów prawnych
 • rozumieją sposób funkcjonowania instytucji ustrojowych i prawnych w Polsce i w Europie
 • znają zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • postępują zgodnie z etyką prawniczą


 

Umiejętności

Studenci prawa interpretują różnorodne przepisy prawne oraz rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, prezentacyjne i językowe. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu absolwenci tego kierunku bez problemu argumentują swoje stanowisko oraz prowadzą skuteczne negocjacje i mediacje. Studenci biorą udział w symulowanych rozprawach sądowych, w których trakcie studenci zapoznają się szczegółowo z zawodami sądowniczymi.

Uczestnicy praktycznych zajęć szkolą się w zakresie m.in. udzielania porad indywidualnych, wystawiania prawnych opinii w sprawach sądowych czy zajmowania określonego stanowiska w procesie sądowym. Przyszli prawnicy sporządzają określone pisma procesowe i uczą się zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi.


Umiejętności, które ma absolwent prawa

 • interpretuje przepisy prawne
 • dokonuje efektywnej autoprezentacji
 • argumentują swoje stanowisko
 • prowadzą skuteczne negocjacje i mediacje
 • udzielają porady indywidualne
 • wystawiają prawne opinie w sprawach sądowych
 • zajmują określone stanowiska w procesie sądowym
 • zarządzają zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi


 

2. Poziom i forma studiów

1. Poziom:

 

2. Forma:


Studia na kierunku prawo w Gdańsku realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka umożliwia studentom realizowanie zespołowych projektów pod opieką doświadczonych specjalistów. Studenci stacjonarni mogą aktywnie uczestniczyć w życiu uczelnianym, dołączając do różnorodnych kół naukowych lub organizacji studenckich. Stacjonarny tryb może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci bez problemu mogą połączyć możliwość nauki z pracą, obowiązkami lub zainteresowaniami. Studia niestacjonarne wymagają od studentów jednak umiejętności samodzielnej pracy oraz obowiązkowości.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci gdańskich uczelni, którzy zdecydowali się studiować prawo, mogą liczyć na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu określonych przestrzeni prawnych. Kwalifikacje absolwentów prawa zależą od tego, jaką ścieżkę nauki wybiorą w trakcie studiów.

Dzięki bogatemu programowi kierunku studenci zyskują kompetencje związane m.in. ze szczegółową znajomością prawa polskiego i europejskiego, uczestniczeniem w procesach sądowych czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Gdańskie szkoły wyższe zapewniają studentom także znajomość prawa morskiego.

 

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawoznawstwo
 • logika dla prawników
 • prawo karne
 • prawo Unii Europejskiej
 • Postępowanie cywilne
 • prawo morskie

 

Dowiedz się więcej:

prawo - Uniwersytet Gdański

prawo - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek prawo powinni wykazywać zainteresowanie przedmiotami o charakterze humanistycznym i społecznym. Przyszli studenci muszą rozumieć podstawowe struktury polskiego systemu prawa oraz stale chcieć poszerzać swoją wiedzę. Na studiach prawniczych przydatna będzie bardzo dobra pamięć oraz umiejętność organizacji. Studenci tego kierunku są ambitni i zdeterminowani, potrafią przeprowadzać sprawne analizy i myślą logicznie.

Przyszli prawnicy powinni wykazywać się merytorycznymi zdolnościami oraz znajomością języka obcego. Dobrze, by kandydaci na te studia byli komunikatywni, kreatywni i otwarci. Powinni mieć zdolności zarządcze i perswazyjne. Prawnicy muszą być odpowiedzialni i kierowani potrzebą sprawiedliwości – nie mogą też ulegać presji.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek prawo:

 • zainteresowanie przedmiotami o charakterze humanistycznym i społecznym
 • chęć ciągłego kształcenia się
 • zdolności analityczne i logiczne
 • umiejętności językowe i retoryczne
 • komunikatywność, otwartość
 • zdolności zarządcze, perswazyjne
 • odpowiedzialność
 • potrzeba sprawiedliwości
 • odporność na stres

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

studia prawnicze i administracja w Trójmieście

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Uczelnie w Gdańsku - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji UG) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku prawo w Gdańsku?

Program studiów na kierunku prawo w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat.

Przez 10 semestrów studenci prawa poznają specyfikę polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz związki polskiego prawa z międzynarodowymi przepisami. Przyszli specjaliści rozwijają swoje kompetencje w różnorodnych aspektach prawa, kształtując jednocześnie zdolności miękkie, które cenione są w wielu dziedzinach zawodowych.

Absolwenci prawa mogą otrzymać tytuł magistra. Specjaliści, którzy swoją karierę zawodową chcą związać ze stanowiskiem typowo prawniczym, powinni podjąć jedną z aplikacji prawniczych (np. sędziowska, adwokacka, radcowska, prokuratorska czy notarialna).

Prawnicy mogą także prowadzić zawodowe dyplomacje, działać w korpusie służby cywilnej, prowadzić własną działalność gospodarczą czy rozwijać się w polityce.

Prawo w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku prawo w Gdańsku?

Zawody prawnicze cieszą się dużym powodzeniem, a zapotrzebowanie na usługi prawne w społeczeństwie stale wzrasta. Studenci tego kierunku mogą rozwijać się w specjalnościach, które najbardziej odpowiadają ich predyspozycjom oraz zainteresowaniom. Dzięki uniwersalnym zdolnościom absolwenci prawa mogą prowadzić m.in. działania doradcze w zakresie prawa i administracji lub własną działalność gospodarczą.

 

Absolwent prawa może rozpocząć pracę w:

 • Administracji państwowej
 • Administracji samorządowej
 • Instytucjach administracji europejskiej
 • Sądach
 • Prokuraturze
 • Kancelariach adwokackich
 • Przedsiębiorstwach
 • Punktach doradztwa prawnego
 • Służby mundurowe

Absolwenci, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, mogą ubiegać się o przyjęcia na aplikację, która umożliwi im rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowiskach takich jak m.in.: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz czy radca prawny. Specjaliści tej dziedziny doskonale się odnajdą również w środowisku biznesowym i związanym z administracja publiczną lub samorządową.

 

Absolwent prawa może zostać:

 • Adwokatem
 • Sędzią
 • Radcą prawnym
 • Komornikiem
 • Prokuratorem
 • Notariuszem
 • Rzecznikiem patentowy
 • Kuratorem

Gdzie studiować na kierunku prawo w Gdańsku?

Prawo studia w Gdańsku - uczelnie 2022/2023:

Prawo w Gdańsku

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Gdańsk ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują gdańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź

uczelnie i kierunki studiów w Gdańsku

uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia