Architektura - Poznań
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Architektura studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Architektura w Poznaniu to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz 5,5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej).

Studia na kierunku architektura w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Architektura to kierunek studiów opierający się głównie na zajęciach praktycznych, przygotowujących studentów do wejścia na wymagający rynek pracy. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności projektowania obiektów architektonicznych oraz zespołów urbanistycznych. Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej kierunek architektura daje możliwość rozwijania predyspozycji artystycznych. Studia oferują także poszerzenie wiedzy z dziedzin prawa i fizyki, która wykorzystywana jest w codziennej pracy architekta. Kształcenie na kierunku architektura zostanie zwieńczone uzyskaniem uprawnienia budowlanego do projektowania w specjalności architektonicznej.

Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej i architektonicznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich czy biurach urbanistycznych. Ponadto, mogą starać się o zatrudnienie w firmach zajmujących się architekturą wnętrz, aranżacją i projektowaniem terenów zielonych czy deweloperskich. Studia przygotowują też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. w postaci pracowni architektonicznych czy indywidualnych konsultacji z klientami.

 

Uczelnie

W Poznaniu architekturę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa UAP) oraz Politechncie Poznańskiej (Wydział Architektury PP).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku architektura w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, jezyk obcy, matematyka. Dodatkowo podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Architektura - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Architektura stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Poznaniu?

Pierwszym krokiem w procesie kwalifikacyjnym na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się jak najlepszą oceną z języka obcego, języka polskiego i matematyki. Drugim krokiem jest egzamin praktyczny, który służy ocenie predyspozycji kandydata do studiowania tego kierunku. Wymagania na Architekturę w Poznaniu są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów o różnym zakresie tematycznym. Wśród nich wyróżnić można:
 • teorię urbanistyki,
 • prawo budowlane,
 • materiałoznawstwo,
 • rewitalizację obszarów śródmiejskich,
 • wzornictwo przemysłowe.

 

Architektura Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na kierunku architektura na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu powinny pamiętać o tym, że w rekrutacji 2023/2024 na ten kierunek obowiązują wyniki sprawdzianu kwalifikacyjnego, który polega na przeglądzie prac dostarczonych drogą elektroniczną przez kandydata. Poza portfolio do uczelni należy dostarczyć list motywacyjny oraz przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną. dowiedz się więcej

Architektura Politechnika Poznańska - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku architektura w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2023/2024 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto przyszli studenci tego kierunku studiów muszą przejść pozytywnie sprawdzian, podczas którego sprawdzone zostaną ich uzdolnienia artystyczne. dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Poznaniu

Architekturę w Poznaniu można studiować na 2 uczelniach. Tymi uczelniami są: Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Obie te uczelnie oferują ciekawy program studiów oraz wiele zajęć praktycznych, które umożliwiają studentom rozwijanie ich umiejętności.

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Poznaniu

Architekturę w Poznaniu można studiować bezpłatnie na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uczelnie oferują tylko tryb stacjonarny (dzienny), gdzie podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu wstępnego.

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku architektura w Poznaniu nie są oferowane przez żadną z uczelni. 

Jakie przedmioty są potrzebne na architekturę w Poznaniu

Bezpłatne studia stacjonarne w uczelniach publicznych
Proces rekrutacji na architekturę w Poznaniu na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych opiera się na konkursie świadectw oraz egzaminie wstępnym. Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymagane na kierunek architektura w Poznaniu to: matematyka, język polski oraz język obcy. 

Jakie przedmioty na architekturę na Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Podstawą kwalifikacji na architekturę na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu są takie przedmioty jak: matematyka, język polski oraz język obcy. Jednak największe znaczenia ma wynik uzyskany na egzaminie wstępnym. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku architektura nauczą się projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz poznają zasady dokonywania modeli przestrzennych i rysunków technicznych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać zaawansowane narzędzia i programy informatyczne, używane w procesie projektowania. Co więcej, poznają zasady dokonywania pomiarów oraz oceny wybranych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych.
Wśród poznańskich uczelni publicznych architektura znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (10 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, urzędach administracji architektoniczno-budowlanej, firmach budowlanych i deweloperskich oraz w biurach projektowania przestrzennego.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku architektura uzależniony jest od wybranej uczelni. Każda z akademickich placówek układa go indywidualnie, dlatego propozycje przedmiotów i założenia programowe mogą się nieco różnić.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych, technicznych, plastycznych, a także w terenie. Realizowane zajęcia wymagają zdolności rysunkowych oraz podstawowych wiadomości z zakresu matematyki czy fizyki. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, fakultatywne, a także specjalizacyjne.

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku architektura przygotowują studentów do pracy m.in. w dziedzinie projektowania i planowania przestrzeni budowlanych. Program ten obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak np. projektowanie budynków, urbanistyka, historia architektury, materiały i technologie budowlane oraz teoria projektowania. Przykładowe przedmioty, które są nauczane na tych studiach, to m.in.: projektowanie architektoniczne, rysunek techniczny, modelowanie 3D, konstrukcje budowlane, akustyka, ochrona środowiska, psychologia koloru i styl architektoniczny.

Uczestnicy zajęć rozwijają m.in. umiejętności techniczne, które pozwalają na poznanie np. zasad budowy i konstrukcji budynków oraz materiałów i technologii budowlanych. Wiedza ta umożliwia projektowanie bezpiecznych i wytrzymałych budynków i przestrzeni. W trakcie studiów studenci uczą się również m.in. skutecznego komunikowania swoich projektów i pomysłów z klientami, zespołami projektowymi, urzędnikami i innymi interesariuszami. Umiejętności te pomagają w przekonaniu innych do przyjęcia projektu.

Rozwijanie kreatywności i wyobraźni jest również ważnym elementem kształcenia na kierunku architektura. Studenci uczeni są, jak wykorzystać swoją kreatywność i wyobraźnię do projektowania innowacyjnych rozwiązań architektonicznych. Absolwenci architektury są przygotowani m.in. do pracy w różnych dziedzinach związanych z projektowaniem i planowaniem przestrzeni lub elementów budowlanych. Osoby te mogą pracować np. w biurach projektowych, w sektorze publicznym lub prywatnym, jako projektanci budowli lub jako nauczyciele architektury.Gdzie studiować na kierunku architektura w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 165 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Kierunek architektura - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie listy rankingowej, utworzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona, dlatego na studia dostają się te osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów.

Limity miejsc na kierunku architektura w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 165

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są z kolei płatne.

W Poznaniu architekturę można studiować tylko w ramach studiów stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują terminy ogłoszenia wyników rekrutacji an poszczególne studia. Kandydaci otrzymują wszystkie niezbędne informacje w systemach IRK oraz ERK – w prywatnych profilach użytkowników udostępniane są dane dotyczące m.in. decyzji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do osób zakwalifikowanych, liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 12.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które dostały się na wybrane kierunki studiów, powinny dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w określonym przez uczelnię terminie. Można tego dokonać zazwyczaj osobiście, doręczając komplet bezpośrednio do siedziby szkoły wyższej. Czasem niektóre uczelnie umożliwiają kandydatom przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji – etap ten trwa zaledwie kilka dni, dlatego należy dopełnić formalności w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 12.07.2023 do 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Architekturze?

Co możemy powiedzieć o absolwentach Architektury? Na pewno to, że posiadają wiedzę złożoną z wielu zagadnień oraz liczne umiejętności praktyczne. Kiedy zastanawiamy się nad perspektywami zawodowymi osób, które ukończyły studia na tym kierunku niemal od razu przychodzą nam do głowy biura architektoniczne, czy też biura planowania przestrzennego. To oczywiście trafne skojarzenia, ale absolwenci Architektury odnajdują się także w innych miejscach i innych rolach, między innymi: scenografów, dekoratorów wnętrz, czy designerów. A ile zarabiają absolwenci Architektury?

Średnie zarobki absolwentów Architektury w 2023 roku:

 • architekt – 5350 złotych
 • konserwator zabytków – 4000 złotych
 • projektant wnętrz – 5100 złotych
 • projektant mebli – 3930 złotych
 • architekt planowania przestrzennego – 3900 złotych

 

Czy warto iść na Architekturę?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Architektura jest kierunkiem przeznaczonym dla osób o konkretnych zainteresowaniach oraz konkretnych umiejętnościach. Nie jest kierunkiem, który można wybrać bez głębszego namysłu, w drodze losowania, czy też z braku innych pomysłów, zwłaszcza że aby zostać studentem należy przejść proces rekrutacji, składający się z egzaminów wstępnych. Ale Architektura, oprócz tego że jest kierunkiem wymagającym, jest kierunkiem niezwykle ciekawym, w którym mieszają się zagadnienia reprezentujące różne obszary; techniczne i artystyczne.

 

Gdzie warto studiować Architekturę?

Architektura jest kierunkiem nie tylko wyjątkowym, ale i elitarnym, przez co nie występuje w katalogach dydaktycznych wszystkich uczelni. Kandydaci na studia w Poznaniu mogą wybrać spośród dwóch uczelni, oferujących kształcenie.

Architektura studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Artystyczny

Uczelnie w Poznaniu - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Architektury PP) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa) stacjonarne studia II stopnia i jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Poznaniu?

Wybraliśmy kierunek studiów; będzie nim Architektura. Czy to koniec wyborów postawionych przed kandydatem? Nie. Należy jeszcze wybrać miejsce, w którym będziemy się kształcić. Podróżując palcem po mapie i przenosząc się w obszar Wielkopolski, warto zadać sobie pytanie: Jakie ma kierunek Architektura w Poznaniu opinie?

 

Miłosz, student Architektury mówi:

„Architektura to taki specyficzny kierunek, który powinno się studiować w miejscu ciekawym, inspirującym. Poznań do takich miejsc zdecydowanie należy. Gdy spacerujesz po Starym Rynku wiesz, że Architektura to dobry wybór. Nie wiem jak to wytłumaczyć. To miasto, po prostu, generuje pozytywną energię, która przekłada się na energię do nauki.”

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Poznań studia stacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia