Kierunek lekarski - Lublin

Kierunek lekarski - Lublin

Kierunek lekarski - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Lekarskim 

Odkryj Kierunek Lekarski w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek lekarski studia Lublin | woj. lubelskie

Dla kogo ten kierunek?

Dr House uważał, że zostaje się lekarzem, by zajmować się chorobami. Poprzez zajmowanie się nimi doprowadzał do ocalenia wielu żyć. Lekarze dążą do ocalenia ludzi od śmierci i ratowania ich zdrowia w kryzysowych wypadkach. Ale jak my wszyscy, są tylko ludźmi. Pragną ocalić świat, ale nie każdą wojnę udaje się wygrać, nawet jeśli posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie.

Kierunek lekarski w Lublinie to bardzo odpowiedzialna dziedzina nauk medycznych. Kandydaci na tego typu studia muszą liczyć się z ogromną ilością wiedzy, którą będą musieli przyswoić perfekcyjnie, ze stresem, a niejednokrotnie odstawianiem życia prywatnego na dalszy plan. Jeśli myślisz o zawodzie lekarza, musisz mieć chłonny umysł, być bardzo dobry z biologii i chemii, ale także cechować się odpornością na stres, szybką reagować w kryzysowych sytuacjach i mieć w sobie dużo empatii, która jest niezwykle cenna w kontakcie z pacjentami. Jeśli jesteś gotów poświęcić się w życiu, by pomagać innym ludziom, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia medyczne w Lublinie możesz realizować na Uniwersytecie Medycznym. Są to sześcioletnie studia magisterskie realizowane zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jednolity ciąg zgłębiania wiedzy na tego typu studiach związany jest z tym że informacji i kompetencji medycznych, które uzyskują absolwenci, nie da się zrealizować podczas dwóch komplementarnych cykli kształcenia na zasadzie podstawowej i uzupełniającej.

Program kształcenia jest bardzo obszerny i wymaga dużego oddania. Wśród najważniejszych przedmiotów figurują zajęcia z podstaw medycyny w zakresie na przykład układu nerwowego, układu mięśniowo-szkieletowego, układu odpornościowego, układu moczowego i rozrodczego i wielu innych. Przewidziane są także zajęcia z anatomii, fizjologii, psychospołecznych aspektów medycyny, patomorfologii czy mikrobiologii. Kierunek lekarski zapewnia gruntowne wykształcenie w zakresie nauk medycznych, chorób i budowy człowieka, które jest niezbędne w pracy przyszłych lekarzy.

 

Praca po studiach

Absolwenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie teoretycznym i praktycznym, a odnosi się ona do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, które są niezbędne w trakcie wykonywania zawodu lekarza. Studenci podczas corocznej praktyki uczą się jak przeciwdziałać stanom zagrożenia życia i udzielać pierwszej pomocy, a w tym celu rozwijają umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz syntetyczne myślenie.

Abiturienci mogą ubiegać się o pracę w szpitalach i przychodniach, a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W tym celu muszą zadbać także o zdolności komunikacyjne, by jak najlepiej współpracować z ludźmi lub też móc zarządzać placówkami służby zdrowia. Wielu absolwentów decyduje się także podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych lub uczelniach wyższych jako pracownicy naukowi czy naukowo-dydaktyczni.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Lublinie?

     Kandydatów na kierunek lekarski w Lublinie jest zawsze bardzo wielu. Są to bardzo wymagające i trudne studia, na których przyjmuje się jedynie najlepszych. Z tego powodu wymogi kwalifikacyjne są niezwykle zaostrzone. By dostać się na tego typu kierunek, musisz zdać bardzo dobrze egzaminy dojrzałości z trzech przedmiotów: biologii, matematyki oraz chemii bądź fizyki. Przedmioty te powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to te wyniki są szczególnie uwzględniane w rekrutacji. Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach zakwalifikowanych.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

     Studia w Lublinie na kierunku lekarskim możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na regularny dzienny tryb studiów. Tryb niestacjonarny z reguły odbywa się w formie wieczorowej, by możliwie jak najlepiej przyswoić wiedzę zawartą w programie kształcenia. Kierunek lekarski w Lublinie możesz studiować w języku polskim bądź języku angielskim jako wykładowym.
      
     Program studiów i przedmioty
     Program kształcenia obfituje w szereg przedmiotów związanych z podstawami medycyny, w której skład wchodzą na przykład: układ mięśniowo-szkieletowy, układ krwiotwórczy/odpornościowy, układ sercowo-naczyniowy, układ pokarmowy i dokrewny oraz wiele innych. Siatka przedmiotowa przewiduje także między innymi takie zajęcia jak:
     • podstawowe umiejętności kliniczne,
     • psychospołeczne aspekty medycyny,
     • histologia i embriologia z cytofizjologią,
     • propedeutyka i diagnostyka chorób wewnętrznych
     • i tym podobne.

      

     Każdy rok akademicki kończy się wakacyjną praktyką zawodową z różnego rodzaju dyscyplin, na przykład chorób wewnętrznych, postępowania z chorymi, udzielania pomocy doraźnej, lecznictwa otwartego, ginekologii i położnictwa i innych.
     Po sześcioletniej edukacji absolwenci otrzymują tytuł lekarza i są przygotowani do dalszego zgłębiania wiedzy podczas specjalności, które wybierają indywidualnie w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Wśród nich znajdziesz na przykład: ginekologię, pediatrię czy chirurgię.
     Abiturienci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną odnoszącą się do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Potrafią szybko i racjonalnie przeciwdziałać stanom zagrożenia życia i udzielać pierwszej pomocy. W tym celu rozwijają umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i syntetycznego myślenia, a także zdolności komunikacyjne, które są niezwykle użyteczne podczas kontaktu z pacjentem czy personelem i pozwalają także rozwinąć kompetencje zarządcze w celu kierowania placówkami służby zdrowia.
      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     KIERUNEK LEKARSKI LUBLIN STUDIA STACJONARNE

     KIERUNEK LEKARSKI LUBLIN STUDIA ZAOCZNE

      

     kierunek lekarski studia Lublin lubelskie
      

     Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

     Kierunki studiów w Lublinie takie jak kierunek lekarski to jednolite studia magisterskie, które trwają dwanaście semestrów, to znaczy sześć lat. Każdy rok studiów kończy się praktyką wakacyjną. Abiturienci po ukończeniu kierunku lekarskiego zyskują tytuł lekarza i są przygotowani do rozwijania swoich kompetencji podczas specjalności wybranych w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami.
     Kierunek lekarski w Lublinie nie może dzielić się na dwa komplementarne cykle kształcenia, to znaczy stopień pierwszy i drugi, ponieważ ogrom zdobywanej wiedzy musi być przekazywany systematycznie, a jest uzupełniany przez całe życie. Studenci zgłębiają wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Na kolejnych etapach zdobywają wykształcenie odnoszące się do przedmiotów klinicznych w zakresie wiedzy o chorobach, ich leczeniu i zapobieganiu. Poszczególne dziedziny medycyny zgłębiane są zaś w ramach specjalizacji.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia jednolite magisterskie na poszczególnych uczelniach:

     KIERUNEK LEKARSKI LUBLIN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

      

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Lublinie?

     Studia medyczne uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych. Zawód lekarza cieszy się renomą, a poza tym nieustannie jest zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomagają ratować życie i zdrowie. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
     • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
     • Czy Twoim życiowym priorytetem jest niesienie pomocy innym?
     • Czy jesteś gotowy na nieustanne dokształcanie się w zakresie medycznym i życie w gotowości?
      
     Proces rekrutacji i przedmioty
     Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia medyczne mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że jest to kierunek, na który naprawdę trudno się dostać, zwłaszcza że na jedno miejsce jest wielu kandydatów, a progi punktowe są bardzo wysokie. Właśnie dlatego postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych takich jak matematyka, biologia oraz chemia lub fizyka do wyboru. W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brane są aż trzy przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym. Twoje szanse wzrosną, jeśli będziesz laureatem bądź finalistą olimpiady lub konkursu. Zapewniają sobie oni najwyższe wyniki. Pod uwagę warto wziąć na przykład Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Biologiczną bądź Olimpiadę Chemiczną.
     Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa maturalnego do wglądu, zdjęć do legitymacji, badań lekarskich, zaświadczeń o wynikach w konkursach i olimpiadach, jeślim takowe posiadasz. Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie uczelni w Lublinie.

      

      
     kierunek lekarski studia Lublin lubelskie
      

     Jaka praca po kierunku lekarskim w Lublinie?

     Ukończenie kierunku lekarskiego w Lublinie zapewnia absolwentom tytuł lekarza, jeśli tylko zdadzą oni Lekarski Egzamin Końcowy. Następnie abiturienci mogą kontynuować edukację na specjalnościach, które przygotowują ich do pracy w konkretnych dziedzinach medycyny. Zdobyta wiedza i umiejętności zapewnia studentom pracę w szpitalach, przychodniach czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Wiele osób decyduje się także na pracę w instytucjach naukowo-badawczych czy uczelniach wyższych jako pracownicy naukowi czy naukowo-dydaktyczni.
     Kierunek lekarski kreuje ekspertów, którzy pracują w sektorze zdrowia zarówno prywatnym, jak i publicznym, a także różnego rodzaju laboratoriach. Ich życiową misją staje się ratowanie życia i zdrowia.
     Abiturienci po ukończeniu specjalności stają się chirurgami, pediatrami, ginekologami i tym podobne. Studenci skupiają się niejednokrotnie również na psychiatrii, dzięki czemu znajdują zatrudnienie także w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych czy zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze.
     Zawód lekarza od lat uchodzi za jeden z najbardziej elitarnych zawodów w kraju i za granicą. Studia w Lublinie umożliwiają zdobywanie praktyki lekarskich także poza granicami państwa, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Szczegółowe przygotowanie do pełnienia obowiązków lekarskich kształci najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, a przede wszystkim ludzi oddanych sprawie i dbających o zdrowie i życie społeczeństwa. W zależności od miejsca zatrudnienia i pełnionej funkcji zróżnicowane są także zarobki absolwentów. Nim zdecydujesz się na kierunek lekarski, prześledź możliwe ścieżki kariery i możliwości rozwoju, a następnie zapoznaj się z wymogami rekrutacyjnymi, które znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie.
      

     Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

     Studia medyczne w Lublinie na kierunku lekarskim cieszą się nieustającą popularnością i prestiżem. Gwarantują one stabilną pracę i wiążą się z nieustającym rozwojem.

     Kamil, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdza:

     Jest bardzo ciężko, ponieważ leczenie chorych i ratowanie żyć to nie przelewki. Musisz być przygotowany na wszystko. To wymagające studia i zawód wiążący się z dużym poświęceniem. Osobiście chciałbym specjalizować się w pediatrii.

     KIERUNKI MEDYCZNE W LUBLINIE

     Rozwiń

     10 uczelni w Lublinie

     Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)