Administracja - Wrocław

Administracja - Wrocław

Studia na kierunku administracja w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

09.01.2024

Administracja studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Administracja we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 31 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na administracji we Wrocławiu w 2024 r. zaczynają się od 5350 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja - Wrocław
Studia na kierunku administracja w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci uczą się przedmiotów z dziedzin prawa oraz przyglądają się budowie i funkcjonowaniu administracji publicznej. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i usprawniają proces komnunikacji.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: specjalista do spraw HR, administrator danych czy urzędnik. Absolwenci kierunku odnajdują się w biurach doradczych, działach human resources czy organizacjach pozarządzowych. Ukończenie studiów na kierunku administracja daje także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.

 

Uczelnie

We Wrocławiu administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Administracji i Ekonomii UWR) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku administracja w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów waha się od 5350 zł do 6500 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja we Wrocławiu >

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli studenci administracji powinni wykazać się wiedzą z zakresu takich przedmiotów jak np. geografia, wiedza o społeczeństwie czy historia. Kandydaci na administrację muszą osiągnąć wysoki wynik z matematyki i języka polskiego. Dobrze też, by potrafili oni komunikować się w języku obcym.

 

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

Administracja Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego nowożytnego oraz historii albo matematyki. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, historia, matematyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na administrację w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację we Wrocławiu

Administrację we Wrocławiu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, a także dwóch niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filii we Wrocławiu), Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

 

 

 

Gdzie studiować administrację bezpłatnie we Wrocławiu

Administrację we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach studiów stacjonarnych, gdzie podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu maturalnego. 

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku administracja we Wrocławiu można podjąć na Uniwersytecie Wrocławskim, Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia we Wrocławiu), Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Cena za pierwszy rok studiów na kierunku administracja we Wrocławiu waha się od 5350 zł do 6500 zł.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie uczelnie we Wrocławiu oferujące studia niestacjonarne pobierają za nie opłaty. Wyjątkiem są tylko studia stacjonarne na uczelni publicznej. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Administracja to kierunek należący do nauk prawnych. Studenci administracji zapoznają się m.in. z najważniejszymi dla systemu administracyjnego w Polsce zagadnieniami prawnymi czy ekonomicznymi. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone np. prawu administracyjnemu, polityce administracyjnej, ochronie środowiska czy systemom bankowym i kredytowym. Ponadto studenci administracji rozwijają swoje zdolności kierownicze, informatyczne i organizacyjne.

 

Praca po studiach

W trakcie zajęć uczestnicy rozwiązują problemy związane przykładowo z bezpieczeństwem wewnętrznym, administracją europejską, samorządami terytorialnymi lub sektorem publicznym. Absolwenci administracji we Wrocławiu mogą rozwijać swoją karierę zawodową m.in. w organach państwa, samorządu terytorialnego czy administracji podmiotów gospodarczych. Kompleksowe przygotowanie pozwala specjalistom nie tylko na podjęcie pracy urzędniczej, ale także prowadzenie działań doradczych, pełnienie funkcji kierowniczej lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Administracja jako nauka prawna przewiduje zajęcia poświęcone w szczególności zagadnieniom prawnym i gospodarczym. Studenci administracji w trakcie realizacji programu poznają szczegółowo najważniejsze dla tej dziedziny treści prawne, a także badają struktury poszczególnych organów państwowych i samorządowych. Nic więc dziwnego, że w planie przewidywane są przedmioty takie jak np. prawo finansów publicznych, prawo Unii Europejskiej czy system bankowy i kredytowy.

Studenci poznawać będą zagadnienia z zakresu:

 • prawa administracyjnego;
 • publicznego prawa gospodarczego;
 • postępowania i sądownictwa administracyjnego itd.

Absolwenci administracji jednej z wrocławskich uczelni potrafią skutecznie kontrolować małe i duże struktury administracyjne lub gospodarcze. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu potrafią oni organizować pracę urzędu czy przedsiębiorstwa, a także zarządzać m.in. finansami, bezpieczeństwem, zasobami ludzkimi czy informacjami. Ponadto studenci poszczególnych uczelni mogą wybrać specjalizację, która najbardziej odpowiada ich predyspozycjom i zainteresowaniom.

Przyszli administratorzy moją rozwijać swoją szczegółową wiedzę z zakresu:

 • bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • administracji europejskiej;
 • samorządu terytorialnego;
 • czy administracji sektora publicznego.

 

Ogólne cele kształcenia

Administracja pozwala studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: prawa, ekonomii, finansów, socjologii czy zarządzania. Studenci administracji analizują szczegółowo współczesny system prawa w Polsce i w Europie, szukają rozwiązań na powszechne problemy sektora prywatnego, a także przyglądają się strukturze administracji publicznej. Ponadto nabywają oni zdolności związane np. ze sporządzaniem decyzji administracyjnych, odwołań, zażaleń i skarg czy zarządzaniem projektami realizowanymi w urzędach administracji.

Studenci poznają podstawy informatyki prawniczej, badają tradycyjne i nowoczesne źródła informacji, a także dokonują ich prawnej i administracyjnej oceny. W trakcie studiów zapoznani zostają z prawnymi aspektami bezpieczeństwa publicznego oraz regulacje funkcjonowania poszczególnych organów administracji publicznej i prywatnej. Absolwenci tego kierunku dokonują prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie je stosują w praktyce. Studenci administracji uczą się tego, w jaki sposób zarządzać projektami realizowanymi w różnorodnych urzędach oraz jak poprawnie sporządzać najważniejsze pisma administracyjne.

Absolwenci studiów na kierunku administracja są przygotowani w szczególności do pracy urzędniczej w różnych sektorach administracji publicznej i samorządowej oraz w administracji w instytucjach niepublicznych. Specjaliści tej dziedziny cenieni są także m.in. w działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach prawnych czy działach administracyjnych sądów. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub związać swoją karierę zawodową np. z dyplomacją czy polityką.

 

Gdzie studiować na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznych (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów waha się od 5350 zł do 6500 zł.

Kierunek administracja - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc – uczelnie mogą przyjąć tylko ograniczoną liczbę kandydatów, dlatego przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku administracja we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Nauka na studiach nie musi być płatna – za szansę studiowania należy zapłacić głównie w ramach studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiów oferowanych przez większość prywatnych szkół wyższych. Studia stacjonarne w uczelni publicznej są bezpłatne w uczelniach publicznych.

Administracja studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Dolnośląski DSW – od 5350 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 6500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikacji wyników postępowania kwalifikacyjnego może różnić się w poszczególnych szkołach wyższych. Kandydaci otrzymują informacje na temat ostatecznej decyzji uczelni w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oraz które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej – w zależności od preferowanej przez daną szkołę wyższą formy doręczenia zestawu. Najczęściej jednak kandydaci składają dokumenty osobiście.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj niedługo po opublikowaniu wyników rekrutacji – kandydaci mają zaledwie kilka dni na dostarczenie plików do siedziby uczelni. Formalności należy dopełnić w ustalonym przez daną szkołę wyższą terminie, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Administracji?

Absolwenci Administracji to wykształceni specjaliści, sprawnie poruszający się przede wszystkim po zagadnieniach prawnych, zagadnieniach dotyczących tworzenia i funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej oraz prowadzących działalność gospodarczą, jak również po zagadnieniach reprezentujących organizację, zarządzanie i ekonomię. Tych specjalistów można spotkać między innymi w: urzędach administracji centralnej, terenowej administracji rządowej, firmach doradczych, czy też różnego rodzaju przedsiębiorstwach i korporacjach. A ile zarabiają absolwenci Administracji?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • specjalista administracji publicznej – 4500 złotych
 • specjalista ds. administracyjnych – 4280 złotych
 • dyrektor ds. administracyjnych – 8670 złotych
 • kierownik ds. administracyjnych – 6100 złotych

 

Czy warto iść na Administrację?

Administracja jest propozycją kształcenia, którą wybierają osoby zainteresowane zagadnieniami z obszaru prawa, funkcjonowaniem administracji publicznej, a także pracą w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Administracja jest kierunkiem, który cieszy się sporą popularnością, ponieważ pozwala pozyskać wiedzę i umiejętności, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku, i które otwierają szeroką przestrzeń zawodowych możliwości.

 

Gdzie warto studiować Administrację?

Kandydaci na studia we Wrocławiu mogą podjąć naukę w dwóch uczelniach. Jedna reprezentuje obszar uczelni publicznych, a druga obszar uczelni niepublicznych. Co ważne, każda z nich kładzie nacisk na pozyskanie identycznej wiedzy, licznych umiejętności oraz coraz częściej poszukiwanych na rynku kompetencji społecznych.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski

Jak już wspomnieliśmy, osoby zainteresowane studiowaniem Administracji otrzymują wybór. Jeśli w kwestii programów kształcenia oraz zdobywanej wiedzy nie występują rozbieżności, to różnic należy doszukiwać się w kwestii opłat za studia. Mówiąc dokładniej, w uczelni niepublicznej każda forma kształcenia, czyli stacjonarna i niestacjonarna, jest odpłatna.

Administracja studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Dolnośląski DSW

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Administracji zdobywają wiedzę z zakresu gałęzi prawa przynależnych do prawa publicznego i prawa prywatnego, charakteru prawa publicznego i prywatnego oraz relacji prawa do innych dyscyplin naukowych, jak również wiedzę z zakresu instytucji prawnych funkcjonujących w obszarze prawa publicznego i prawa prywatnego oraz struktur organizacyjnych funkcjonujących w administracji. W toku kształcenia spotykają się między innymi z takimi przedmiotami jak:

 • prawo administracyjne,
 • administracja publiczna i polityka administracyjna,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie i sądownictwo administracyjne,
 • organizacja i zarządzanie

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku administracja mogą rozpocząć przygodę życia, jeżeli tylko towarzyszy im pasja i zaangażowanie.

Marcelina, studentka trzeciego roku, mówi:

Do studiowania tego kierunku zachęciła mnie uniwersalność w zakresie różnych możliwości pracy. Dzięki nim wiem, że będę mogła dowolnie sterować swoją karierą, a jest to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ cenię sobie dynamizm i lubię zmiany.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Wrocław studia i stopnia

Administracja Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Wrocław studia stacjonarne

Administracja Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (1)

Gaja odpowiedz

Ja właśnie myślę o magisterce z administracji, bo to taki kierunek w którym uważam, że warto się rozwijać. Jestem na macierzyńskim, więc nie mam jak dojeżdżać na zjazdy i chyba zdecyduje się na studia online na WSKZ, bo widziałam, że mają u siebie ten kierunek.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie