Administracja - Szczecin

Administracja - Szczecin

Studia na kierunku administracja w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji

15.01.2024

Administracja - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Administracja w Szczecinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 10 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na administracji w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja - Szczecin
Studia na kierunku administracja w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Szczecinie rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Administracja Szczecin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Administracja to kierunek studiów, który pozwala studentom zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu m.in. nauk ekonomicznych, prawnych czy społecznych. Przyszli specjaliści poznają szczegółowo przebieg procedur urzędowych oraz najważniejsze regulacje prawne. Studia na kierunku administracja umożliwiają studentom udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne oraz usprawnić ich organizację pracy.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: specjalista do spraw administracji, sekretarz czy pracownik działu obsługi klienta. Specjaliści administracji mogą szukać zatrudnienia np. w: urzędach wojewódzkich, miast i gmin; starostwach powiatowych; urzędach marszałkowskich; samorządach; przedsiębiorstwach czy polityce.

 

Uczelnie

W Szczecinie administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie.
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku administracja w Szczecinie: administracja morskaadministracja ochrony i obsługi prawnejadministracja samorządowa, administracja zatrudnieniazatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami w administracji publicznej... specjalności na administracji w Szczecinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku administracja w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, historia, geografia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4680 zł.
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Administracja w Szczecinie wymaga od studentów znajomości podstaw nauk społecznych i humanistycznych. Kandydaci na ten kierunek powinni uwzględnić na liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych np. geografię, historię, filozofię lub wiedzę o społeczeństwie. Dobrze też, by dobrze posługiwali się oni językiem polskim lub obcym. Wśród kandydatów cenione są także znajomość języków mniejszości narodowych i zdolności matematyczne.

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język mniejszości narodowej
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Studenci administracji w Szczecinie przygotowywani są do pełnienia różnorodnych obowiązków związanych nie tylko z koordynacją wewnętrzną działań pracy jednostek organizacyjnych, ale także sporządzaniem dokumentacji, analizowaniem sytuacji prawno-ekonomicznej podmiotów gospodarczych czy planowaniem strategii prawnych. W trakcie studiów przyszli specjaliści zgłębiają zagadnienia związane m.in. z prawem, ekonomią, zarządzaniem czy filozofią.

 

1. Wiedza i umiejętności:

Administracja pozwala studentom zdobyć wiedzę z zakresu m.in. teorii organizacji i zarządzania czy prawa i ekonomii. W trakcie zajęć uczą się oni np. zarządzania projektami unijnymi, prowadzenia rozmów służbowych, konfrontowania opinii czy organizacji czasu pracy. Absolwenci tego kierunku rozumieją dynamikę współczesnej administracji i przygotowani są do stawiania czoła trudnościom zawodowym w różnorodnych warunkach.

 

Wiedza

Studenci administracji w Szczecinie poznają m.in.: aspekty podatkowe różnorodnych działań społeczno-gospodarczych, okoliczności powstawania i ograniczania obciążeń podatkowych, parametry opisu zjawisk ekonomiczno-gospodarczych czy metody prawidłowego zbierania danych statystycznych. Absolwenci tego kierunku przewidują konsekwencje prawne alternatywnych wersji przebiegu operacji gospodarczych, a także są gotowi do podejmowania działań w wymiarze ekonomicznym.

Uczestnicy zajęć uczą się prognozowania przebiegu procesów i zjawisk ekonomicznych, ponadto przygotowują się oni do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. Absolwenci administracji znają i rozumieją główne europejskie systemy prawno-polityczne i są gotowi do krytycznej oceny i analizy aktualnych ideologii.

Wiedza, którą absolwenci administracji:

 • rozumieją funkcjonowanie systemu podatkowego obowiązującego w Polsce
 • znają parametry opisu zjawisk ekonomiczno-gospodarczych
 • stosują metody prawidłowego zbierania i analizowania danych statystycznych
 • przewidują konsekwencje prawne przebiegu operacji gospodarczych
 • podejmują działania w wymiarze ekonomicznym
 • prognozują przebieg procesów i zjawisk ekonomicznych
 • rozumieją rolę i obowiązki pracownika administracji publicznej lub prywatnej
 • znają i rozumieją główne systemy prawno-polityczne
 • dokonują krytycznej analizy i oceny ideologii


 

Umiejętności

Studenci administracji uczą się m.in. tego, w jaki sposób poprawnie gromadzić dokumentacje i informacje o charakterze ekonomicznym czy statystycznym. Przyszli specjaliści poznają techniki nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych, a także zapoznają się z zasadami prowadzenia postępowań administracyjnych.

W trakcie zajęć studenci administracji w Szczecinie sporządzają przykładowe sprawozdania oraz protokoły z posiedzeń i zebrań. Ponadto opracowują oni projekty aktów administracyjnych. Absolwenci tego kierunku potrafią w sposób uporządkowany prowadzić dokumentację księgową, która związana jest z planowaniem kosztów i przychodów, a także gospodarować majątkiem czy zarządzać zespołem pracowników.

Umiejętności, które mają absolwenci administracji:

 • gromadzą dokumentacje i informacje
 • nadzorują wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych
 • prowadzą postępowania administracyjne
 • sporządzają sprawozdania i protokoły z posiedzeń lub zebrań
 • prowadzą dokumentację księgową. Planują koszty i przychody
 • gospodarują majątkiem podmiotu gospodarczego
 • zarządzają zespołem pracowników

 

2. Tyb i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Szczecinie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, program studiów II stopnia przewiduje 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka pozwala studentom rozwinąć cenne kompetencje miękkie oraz zdobyć specjalistyczną wiedzę pod opieką profesjonalistów. Stacjonarni studenci częściej realizują zespołowe projekty i biorą aktywny udział w życiu uczelnianym.

Stacjonarne zajęcia mogą utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni bez problemu mogą pogodzić możliwość pracy na pełnym etacie ze studiowaniem. Niestacjonarna nauka wiąże się jednak z ograniczonym kontaktem z innymi uczestnikami zajęć, dlatego studenci powinni potrafić samodzielnie wykonywać określone zadania oraz systematycznie uczestniczyć w spotkaniach.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Administracja to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Studenci tego kierunku przygotowują się kompleksowo do pełnienia obowiązków związanych m.in. z prawem, zarządzaniem czy finansami. W programie tych studiów przewidywane są przedmioty czerpiące z nauk np. ekonomicznych, społecznych, prawnych czy gospodarczych. Studenci administracji w Szczecinie muszą być przygotowani do stawiania czoła licznym zadaniom matematycznym i analitycznym.

Jesteś ciekaw, jakie przedmioty prawdopodobnie staną ci na drodze? Oto niektóre z nich:

 • podstawy prawoznawstwa
 • prawo administracyjne
 • statystyka z demografią
 • legislacja administracyjna
 • podstawy psychologii
 • administracja skarbowa

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci administracji muszą być zorganizowani, skrupulatni i cierpliwi. Zawód urzędnika często wiąże się z długą pracą nad dokumentami – specjaliści tej branży powinni być rzetelni i uważni, przydatna będzie zdolność analitycznego myślenia oraz spostrzegawczość. Kandydaci na ten kierunek powinni cechować się dobrą pamięcią oraz zainteresowaniem naukami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi.

Administracja wymaga od studentów odpowiedzialności i komunikatywności, wśród kandydatów ceniona jest także znajomość języków obcych. Studenci tego kierunku powinni być odporni na stres i monotonię. Dobrze też, by potrafili oni korzystać z nowoczesnej technologii oraz narzędzi matematycznych.

Predyspozycje kandydatów na studia na administrację:

 • zorganizowanie, odpowiedzialność
 • skrupulatność, spostrzegawczość
 • komunikatywność, cierpliwość
 • zdolności matematyczne i analityczne
 • dobra pamięć, znajomość języków obcych
 • zainteresowanie naukami ekonomicznymi, prawnymi czy społecznymi
 • umiejętność pracy w stresujących i monotonnych warunkach

Uczelnie w Szczecinie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Program studiów na kierunku administracja w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci administracji podczas studiów I stopnia przez 6 semestrów zdobywają podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. W trakcie zajęć analizują i interpretują najważniejsze dla administracji dokumenty i poznają profesjonalne narzędzia pracy stosowane m.in. w urzędach administracji publicznej lub prywatnej. Absolwenci studiów I stopnia otrzymać mogą tytuł licencjata.

Studia II stopnia pozwalają studentom administracji rozwijać profesjonalne kompetencje związane określonymi aspektami współczesnej administracji. Przez kolejne 4 semestry uczestnicy zajęć poznają praktyczne zastosowanie wiedzy administracyjnej w różnorodnych branżach (związanych m.in. z: biznesem, księgowością, prawem czy skarbowością), Absolwenci studiów II stopnia mają szansę na zdobycie tytułu magistra.

Administracja w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Szczecinie

Administracja to studia, które kompleksowo przygotowują przyszłych specjalistów w szczególności do pracy urzędniczej. Absolwenci tego kierunku mają kwalifikacje zawodowe, które związane są z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych. Ponadto wykształceni specjaliści umiejętnie organizują pracę w każdej zbiorowości ludzkiej.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów administracji w Szczecinie:

 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy powiatowe, miejskie, gminne
 • jednostki organizacyjne gminy
 • samorządy zawodowe i gospodarcze
 • przedsiębiorstwa
 • organy organizacji społecznych
 • zakłady usługowe

Gdzie studiować na kierunku administracja w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie oraz jako specjalność w Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena wynosi około 4680 zł.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Szczecinie:

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie 
 
Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Szczecinie 

 

Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie 
 

Limity miejsc

Każda z uczelni w Szczecinie ustala limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. Dzieje się tak również na kierunku administracja. 

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci administracji w Szczecinie? Rekrutacja na szczecińskie uczelnie opiera się przeważnie na konkursie świadectw. Jednak na niektórych uczelniach przeprowadzany jest także egzamin wstępny.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na administrację w Szczecinie, to m.in.: matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot dodatkowy.

Limity miejsc na kierunku administracja w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: 120

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Administracja w Szczecinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni (prywatnej czy publicznej) są zawsze płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym - o czym powinni pamiętać, przyszli studenci.  

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na administrację w Szczecinie.

Administracja studia w Szczecinie - ceny 2023:   

 • Uniwersytet Szczeciński: 4680

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.  

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na administrację w Szczecinie kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji. Kiedy można spodziewać się opublikowania list przyjętnych na poszczególnych uczelniach w Szczecinie?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na administrację w Szczecinie, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na administrację w Szczecinie będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na administrację w Szczecinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wybranej uczelni. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Szczecinie?

Składanie dokumentów rekrutacyjnych na administrację w Szczecinie wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – pod uwagę brana jest data nadania listu. 

Kandydaci na administrację w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dokumenty jakie przyszli studenci administracji muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na administrację w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek administracja w Szczecinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

Gdyby kandydat na administrację w Szczecinie niedopilnował terminu istnieje wtedy ryzyko skreślenia go z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Administracji?

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się wszechstronnym przygotowaniem do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Posiadają umiejętności, dzięki którym bez problemów odnajdą się w przestrzeni obowiązków zawodowych, bowiem oprócz solidnej wiedzy na temat podstawowych dyscyplin prawniczych oraz zagadnień z obszaru ekonomii i zarządzania, potrafią redagować pisma urzędowe, posługiwać się technikami mediacji i negocjacji w administracji, jak również posługiwać się specjalistycznym językiem oraz technikami pracy biurowej. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • specjalista administracji publicznej – 4340 złotych
 • specjalista ds. administracyjnych – 4250 złotych
 • inspektor administracji państwowej – 3890 złotych
 • referent w administracji państwowej – 3220 złotych
 • kierownik do spraw administracyjnych – 5280 złotych

 

Czy warto iść na Administrację?

Administracja staje się coraz popularniejszym kierunkiem, ponieważ umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności, które poszukiwane są przez pracodawców, a oprócz tego daje możliwość poruszania się i zdobywania wiedzy specjalistycznej i jasno określonej, ponieważ oferuje studentom specjalności. Specjalności te pozwalają zagłębić się w zagadnienia dotyczące między innymi: administracji ochrony i obsługi prawnej, administracji zatrudnienia, czy też administracji samorządowej.

 

Gdzie warto studiować Administrację?

Kandydaci na studia w Szczecinie, którzy zastanawiają się nad studiowaniem omawianego przez nas kierunku mogą podjąć naukę w jednej uczelni publicznej.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Program studiów i przedmioty

Administracja jest kierunkiem należącym do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a treści nauczania koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawno- administracyjnych, ekonomicznych, jak również innych wybranych nauk społecznych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo konstytucyjne
 • zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • prawo pracy i stosunki pracownicze
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • publiczne prawo gospodarcze

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Szczecinie

Zanim zdecydujesz się na podjęcie jakiegokolwiek kierunku studiów, powinieneś zawczasu zgłębić szczegółowe procedury rekrutacyjne, aby być przygotowanym na każdą ewentualność i móc osiągnąć pełnię potrzebnych kompetencji tuż przed sprawdzeniem ich przez egzamin dojrzałości. Skoro o nim mowa – aby dostać się na pierwszy stopień studiów administracyjnych w Szczecinie, należy wykazać się doskonałą znajomością zagadnień z historii, matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie oraz udowodnić ją na egzaminie maturalnym.

Swego rodzaju odpowiednikiem konkursu świadectw maturalnych będzie konkurs dyplomów – proces ten przeznaczony jest dla kandydatów ubiegających się o jedno z miejsc na studiach drugiego stopnia. Jeśli jesteś jednym z nich, postaraj się zdobyć jak najlepsze oceny na dyplomie kończącym studia.

Zdobycie zaszczytnego tytułu laureata lub finalisty jednego z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych to nie lada wyzwanie, któremu będą w stanie sprostać jedynie najlepsi. Efekt wynagrodzi wszelkie trudy – każdy z olimpijczyków otrzyma wolny wstęp na dowolnie wybrany kierunek kształcenia, zgodny z tematyką odbytej olimpiady.

 

Proces rekrutacji

Doskonale wszystkim znana elektroniczna rejestracja kandydatów to jedyny i jednocześnie wzorowo funkcjonujący sposób na wyrażenie zainteresowania wybranym kierunkiem studiów oraz zgłoszenie swojej kandydatury. W celu przystąpienia do niej, wystarczy odwiedzić stronę internetową wybranej uczelni i stworzyć własny profil kandydata poprzez uzupełnienie zamieszczonego tam formularza danymi osobowymi oraz wynikami uzyskanymi na maturze lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Potrzebne dokumenty

Fotografia do legitymacji, formularz pobrany ze strony uczelni oraz kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia to dokumenty, których będziesz potrzebował do zwieńczenia rekrutacji, kiedy uda ci się znaleźć swoje nazwisko na jednej z list przyjętych na Administrację w Szczecinie.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Szczecinie

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Szczecinie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na administracji można podjąć na jednej uczelni publicznej w Szczecinie – na Uniwersytecie Szczecińskim.

Administrację niestacjonarnie można studiować również na jednej szczecińskiej uczelni prywatnej – w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Ponadto administrację jako specjalność na kierunku bezpieczeństwo w biznesie i administracji oferuje jedna niepubliczna szkoła wyższa w Szczecinie – Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie.

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku administracja oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Szczecinie (Uniwersytet Szczeciński) – dotyczy to tylko studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja oferują dwie uczelnie w Szczecinie: Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie. Niestacjonarna nauka jest płatna w obu wymienionych szkołach.

Dowiedz się więcej administracja w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Szczecinie

Studia niestacjonarne na administracji są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Szczecinie, a cena za jeden rok akademicki na tym kierunku wynosi około 4680 zł. ceny - administracja Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie studia niestacjonarne na administracji są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Bezpłatną naukę na tym kierunku administracja podjąć można tylko na studiach stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Szczecin studia i stopnia

Administracja Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Szczecin studia stacjonarne

Administracja Szczecin studia niestacjonarne

Administracja w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Szczecinie

Opinie studentów wybranego kierunku dostarczają wielu cennych informacji, których próżno szukać w informatorach studenckich i stronach internetowych uczelni. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany Administracją, zapoznaj się z opiniami swoich starszych kolegów.

Krzysztof, student trzeciego roku Administracji w Szczecinie, mówi:

„Od zawsze marzyłem o nauce na Administracji. Jest to niezwykle przyszłościowy i potrzebny naszemu światu kierunek. A dlaczego zdecydowałem się na zgłębianie wiedzy w Szczecinie? To miasto tętni życiem i pozytywną energią, której bardzo często mnie samemu brakuje. Polecam zarówno wybór kierunku studiów, jak i miasta wszystkim zainteresowanym.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek ADMINISTRACJA

komentarze (1)

nati odpowiedz

Dla pracodawcy licencjat, to czasami za mało, w związku z tym postanowiłam jeszcze uzyskać dyplom magistra z administracji. Wybór ostatecznie padł na zajęcia na WSKZ. Dzięki dostępowi do studiów online mogę z wyprzedzeniem zaplanować sobie harmongoram, a uczyć się w wolnej chwili. Zdecydowanie polecam.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia