Pielęgniarstwo - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Pielęgniarstwo

Odkryj kierunek Pielęgniarstwo w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Pielęgniarstwo studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Pielęgniarstwo w Toruniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci nauczą się diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Ponadto poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywania ran oraz wykonywania podstawowych badań medycznych. 
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach POZ, domach opieki społecznej, żłobkach, domach dziecka, uzdrowiskach i sanatoriach, czy w hospicjach.

 

Uczelnie

W Toruniu pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunek pielęgniarstwo w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych kierunków wśród propozycji studiów medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną zakwalifikowane, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz: biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię, informatykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Wiele pielęgniarek uważa, że ich zawód to powołanie do służenia innym ludziom swoją pomocą. Pielęgniarstwo kreuje specjalistów, którzy stają się niezależnymi pracownikami ochrony zdrowia. To oni opiekują się ludźmi chorymi, edukują ludzi zdrowych, asystują lekarzom podczas operacji i zabiegów, biorą czynny udział w procesach diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa muszą odznaczać się empatią, cierpliwością i odpornością na stres. Ważna jest komunikacja z drugim człowiekiem – zarówno z pacjentem, jak i jego rodziną. Musisz także mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii, i zdawać sobie sprawę z tego, że zawód pielęgniarza i pielęgniarki wiąże się z nieustannym dokształcaniem.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak położnictwo możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Gospodarczej. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić najwyższą jakość kształcenia także w sferze edukacji o zdrowiu i ratowania życia.

 

4. Praca po studiach

Studia medyczne w Toruniu w zakresie pielęgniarstwa zapewniają swoim studentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci pełnią bezpośrednią opiekę nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym w miejscach nauczania i wychowania, w poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej, w poradniach dziecka zdrowego; opiekują się człowiekiem chorym w zakresie opieki środowiskowej, specjalistycznej i domowej lub w podstawowej opieki zdrowotnej.

Absolwenci są zatrudniani w poradniach specjalistycznych, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych, w oddziałach szpitalnych, w stacji pogotowia ratunkowego, w sanatorium, w szpitalu uzdrowiskowym, w klinikach, a także w administracji państwowej i samorządowej.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia i etyka zawodu pielęgniarki,
 • higiena i epidemiologia,
 • podstawowa opieka zdrowotna: medycyna szkolna,
 • promocja zdrowia psychicznego,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • pielęgniarstwo położnicze,
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne,
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia,
 • promocja zdrowia
 • i wiele innych.

 

Zajęcia podzielone są na wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, samokształcenie i seminaria. Studenci zobowiązani są także do odbycia wielu godzin praktyki zawodowej.

Absolwenci kształcą umiejętności sprowadzające się do odpowiedniej komunikacji z pacjentem czy żywienia osób w wieku podeszłym lub pacjentów onkologicznych. Zdobywają wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktycznej w chorobach nowotworowych oraz roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem pulmonologicznym czy onkologicznym. Kształcą się także w zakresie psychologii, pedagogiki, filozofii czy historii. Najważniejsza jest jednak wiedza medyczna i szczegółowa z zakresu pielęgniarstwa. Umiejętności komunikacyjne, zdolności empatyczne i odporność na stres oraz racjonalne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, to najważniejsze cechy pielęgniarek i pielęgniarzy.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Toruniu takie jak pielęgniarstwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. W takim przypadku możesz je realizować zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Pierwszy etap kształcenia zapewnia podstawową i niezbędną wiedzę do podjęcia pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie edukacji na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i umożliwiają zdobycie dodatkowych umiejętności. Studia magisterskie może realizować przede wszystkim absolwent pierwszego stopnia pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku pielęgniarstwo zobowiązują absolwentów do pełnienia bezpośredniej opieki nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym w poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej, w poradniach dziecka zdrowego czy w miejscach nauczania i wychowania; do pełnienia opieki nad człowiekiem chorym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki środowiskowej, specjalistycznej i domowej; do pracy w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w stacji pogotowia ratunkowego, w oddziałach szpitalnych, w sanatorium, w poradniach specjalistycznych, w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych, w szpitalu uzdrowiskowym.

Absolwenci z powodzeniem zatrudniani są w ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, w publicznych i niepublicznych jednostkach medycznych, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, w ośrodkach naukowo-badawczych, w różnych podmiotach leczniczych, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, na uczelniach, w hospicjach czy w uzdrowiskach.

Absolwenci zajmują się promocją zdrowia, prowadzą działania profilaktyczne, działania wychowawcze i opiekuńcze, działania rehabilitacyjne, działania terapeutyczne. W ramach powierzanych obowiązków zajmują się ludźmi zarówno chorymi, jak i zdrowymi, pracują w stacjach pogotowia ratunkowego, w poradniach specjalistycznych, w miejscach nauczania i wychowania, w poradniach ogólnych i w przemysłowej opiece zdrowotnej. Kierunek pielęgniarstwo w Toruniu to bardzo renomowane i niezwykle ważne studia, które dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMK oraz na uczelni niepublicznej.

 

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Pielęgniarstwo studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa są niezwykle odpowiedzialne i pracochłonne. Zawód pielęgniarki bądź pielęgniarza wymaga odpowiedniego podejścia, odpowiedzialności i racjonalnego myślenia nawet w przypadkach kryzysowych. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś rozwinięty/a empatycznie i nie masz problemu z komunikacją z innymi ludźmi?
 • Czy jesteś odporny/a na stres, a w życiu pragniesz pomagać innym ludziom?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, tego typu kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać dodatkowy przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz: biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię, informatykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Toruniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

Kierunek pielęgniarstwo w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych wśród kierunków medycznych.

Karolina, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyznała:

Uwielbiam moją pracę! Praktyki i praca w szpitalu dają mi wiele satysfakcji. Pielęgniarstwo to bardzo trudny i wymagający zawód, dlatego wiąże się z nieustannym dokształcaniem. Jeśli jesteś gotowy poświęcić się dla pacjentów, spróbuj, my Cię potrzebujemy!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Toruń studia i stopnia

Pielęgniarstwo Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Toruń studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Toruń studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia