Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Pielęgniarstwo studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Pielęgniarstwo Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejCollegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu CM) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Akademii Kujawsko-Pomorskiej oraz Bydgoskiej Szkole Wyższej.
 
Opis kierunku

Kierunek pielęgniarstwo należy do dziedzin medycznych oraz nauk o zdrowiu. Holistyczne i dogłębne przygotowanie praktyczne studentów pielęgniarstwa w Bydgoszczy uświadamia przyszłych specjalistów o odpowiedzialnej roli pielęgniarza lub pielęgniarki. Uczestnicy zajęć zostają wyposażeni w nowoczesną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów pielęgniarskich – zarówno w perspektywie profesjonalnej, jak i społecznej.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują studentów do samodzielnego wykonywania zawodu, a także pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Uzyskany przez absolwentów bydgoskich uczelni dyplom umożliwia im rozpoczęcie kariery pielęgniarskiej nie tylko w Polsce, ale także w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zawód pielęgniarza cieszy się zaufaniem społecznym i prestiżem – liczne praktyki pozwalają studentom tego kierunku zdobyć wczesne doświadczenie zawodowe.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Pielęgniarstwo, jako dziedzina medyczna, wymaga od kandydatów znajomości przedmiotów ścisłych. Dlatego przyszli studenci pielęgniarstwa na liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić m.in.: biologię, chemię, fizykę, matematykę czy geografię.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

Uczelnie niepubliczne w Bydgoszczy przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń. Od kandydatów na studia medyczne oczekuje się także okazania badań, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Pielęgniarstwo to zawód, który jednocześnie jest powołaniem dla medycznych specjalistów. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do niesienia profesjonalnej pomocy oraz opieki osobom chorym – pielęgniarzy oraz pielęgniarki biorą czyny udział w procesie leczenia i rekonwalescencji pacjentów, poprawiając ich komfort życia w klinicznych lub domowych warunkach.

 

1. Wiedza i umiejętności

Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane m.in. z: promowaniem zdrowia czy prowadzeniem działań profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych lub opiekuńczych.

 

Wiedza

Absolwenci pielęgniarstwa rozpoznają potrzeby jednostek, grup lub zbiorowości, a także umiejętnie określają zasoby niezbędne do ich zaspokajania. Studenci tego kierunku specjalizują się w zakresie m.in.: organizowania i podtrzymywania bezpiecznego środowiska pracy czy planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki pielęgniarskiej.

Studenci uczą się, w jaki sposób nawiązywać współpracę z profesjonalistami w celu zapewnienia odpowiedniej opieki jednostce i rodzinie, a także sposobów dokumentowania wszystkich etapów pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki. Absolwenci tego kierunku wyróżniają się wiedzą z zakresu m.in.: nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa czy regulacji prawnych zawodu i opieki pielęgniarskiej.

Wiedza, którą mają absolwenci pielęgniarstwa:

 • rozpoznają potrzeby jednostek, grup, zbiorowości
 • określają zasoby niezbędne do zaspokajania potrzeb pacjentów
 • organizują i podtrzymują bezpieczne środowisko pracy
 • planują i realizują opiekę pielęgniarską
 • znają priorytety opieki pielęgniarskiej
 • nawiązują współpracę z profesjonalistami, pacjentami i rodzinami
 • dokumentują wszystkie etapy pielęgnowania
 • rozumieją medyczne, społeczne, kliniczne i prawne aspekty dziedziny

 

Umiejętności

Przyszli pielęgniarze oraz pielęgniarki przygotowywani są do poprawnego wykonywania świadczeń m.in. zapobiegawczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Studenci skutecznie przekazują jednostce, rodzinie lub grupie społecznej wiedzę oraz podstawowe umiejętności dotyczące praktyk służących zachowaniu lub przywracaniu zdrowia.

Absolwenci pielęgniarstwa wdrażają uznane wyniki badań naukowych do opieki pielęgniarskiej i uczestniczą w działaniach na rzecz rozwoju wiedzy pielęgniarskiej. W trakcie praktycznych zajęć uczestnicy trenują swoje umiejętności w zakresie m.in.: obserwacji i gromadzenia informacji o pacjencie, stawiania odpowiedniej diagnozy czy wykonywania czynności pielęgnacyjno-leczniczych lub higieniczno-pielęgnacyjnych.

Umiejętności, które mają absolwenci pielęgniarstwa:

 • poprawnie wykonują świadczenia zapobiegawcze i rehabilitacyjne
 • skutecznie przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki zdrowia
 • wdrażają uznane wyniki badań naukowych i rozwijają dziedzinę pielęgniarską
 • obserwują środowisko i gromadzą informacje o pacjencie
 • stawiają podstawowe diagnozy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego
 • wykonują czynności pielęgnacyjno-lecznicze i higieniczno-pielęgnacyjne

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne skierowane są do studentów, którym zależy w szczególności na zdobyciu wykształcenia wyższego. Stacjonarni studenci często korzystają z nowoczesnych narzędzi oraz zaawansowanej technologii dostępnej na terenie uczelni. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni powinni być bardziej uważni podczas zajęć oraz potrafić uczyć się samodzielnie. Niestacjonarna nauka pozwala jednak im na podjęcie pracy na pełnym etacie, bez konieczności porzucenia nauki na uczelni.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci pielęgniarstwa przygotowywani są nie tylko do opieki nad pacjentami, ale także do niesienia podstawowej pomocy medycznej, koordynowania procesem powrotu do zdrowia pacjenta, a także promocji działań np. profilaktycznych, rehabilitacyjnych czy opiekuńczych. Program tego kierunku przewiduje przedmioty poświęcone w szczególności m.in. dziedzinom klinicznym.

W programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • medycyna szkolna
 • promocja zdrowia
 • pielęgniarstwo pediatryczne
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • anestezjologia

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci pielęgniarstwa powinni być cierpliwi, dokładnie i delikatni. Specyfika zawodów związanych z pielęgniarstwem wymaga od specjalistów umiejętności nawiązywania kontaktów oraz empatii czy opiekuńczości. Kandydaci na ten kierunek muszą być odporni emocjonalnie i dobrze radzić sobie ze stresem. Specjaliści tej dziedziny powinni wykazywać się zwinnością, szybkim refleksem i umiejętnością obserwacji oraz wysnuwania wniosków.

W zawodzie pielęgniarskim niezbędne są opanowanie, stanowczość i zdeterminowanie. Absolwenci tego kierunku muszą umieć podejmować decyzje i nie bać się pracy nie tylko z ludźmi – ale i przy ludziach. Na tym stanowisku przydatne będą także m.in.: wytrzymałość fizyczna, umiejętność skupienia i podzielności uwagi, zorganizowanie, dobra pamięć, a także ogromne oddanie.

Predyspozycje kandydatów na studia na pielęgniarstwo:

 • cierpliwość, delikatność, opiekuńczość
 • komunikatywność, dokładność, empatia
 • zwinność, szybki refleks, spostrzegawczość
 • odporność emocjonalna, odporność na stres
 • opanowanie, stanowczość, zdeterminowanie
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • chęć pracy z ludźmi, oddanie sprawie
 • zdolność skupienia, podzielność uwagi
 • zorganizowanie, elastyczność, dobra pamięć

 

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

Program studiów na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci pielęgniarstwa przez 6 semestrów lub 4 semestry (w zależności od poziomu studiów) zdobywają wiedzę z zakresu medycyny. Uczestnicy zajęć biorą udział w cennych wykładach, konserwatoriach, warsztatach i praktykach, dzięki którym poznają specyficzne środowisko kliniczne. Absolwenci wyszkoleni są w zakresie wybranych aspektów pielęgniarstwa, co umożliwia im profesjonalne niesienie pomocy medycznej np. w szpitalach, klinikach, hospicjach czy sanatoriach.

Pielęgniarstwo w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister / magister pielęgniarstwa

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Studenci pielęgniarstwa w trakcie studiów mają okazję zdobyć wczesne doświadczenie zawodowe podczas zajęć praktycznych, odbywających się w specjalnych laboratoriach, salach symulacji czy bezpośrednio w szpitalach i klinikach. Dzięki temu absolwenci tego kierunku po ukończeniu studiów mogą szukać zatrudnienia m.in. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach dziennego pobytu, sanatoriach czy hospicjach.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla pielęgniarki/pielęgniarza:

 • oddziały szpitalne
 • przychodnie i placówki opieki zdrowotnej
 • domy dziennego pobytu
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • indywidualna, domowa opieka nad chorym

Specjaliści tej dziedziny mogą np. pełnić bezpośrednią opiekę nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym czy nad człowiekiem chorym w podstawowej opiece zdrowotnej.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Limity miejsc

Uczelnie w Bydgoszczy na każdy z kierunków studiów ustalają limity miejsc. W przypadku pielęgniarstwa na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu): przeznaczono 150 miejsc. 

Jak zostać studentem pielęgniarstwa w Bydgoszczy? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie rekrutacji, która opiera się na konkursie świadectw maturalnych – dlatego na studia mogą dostać się osoby z najwyższą liczbą punktów.

W rekrutacji na pielęgniarstwo w Bydgoszczy pod uwagę brany jest dowolny przedmiot maturalny. 

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu):

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Pielęgniarstwo w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Kwestia finansów wygląda nieco inaczej w przypadku studiów niestacjonarnych, bowiem są one zawsze płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna.

Czesne na poszczególnych bydgoskich uczelniach może się różnić. Kandydaci więcej informacji na temat czesnego i możliwości rozłożenia go na raty mogą znaleźć na poszczególnych stronach szczecińskich uczelni.

Ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy: 

 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy:
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu):
 • Bydgoska Szkoła Wyższa:
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy:   

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Data ogłoszenia wyników rekrutacyjnych przez bydgoskie uczelnie jest wyczekiwana przez kandydatów, jednak okres oczekiwania może trwać nawet kilka tygodni. Jak wygląda proces rekrutacji oraz kiedy można spodziewać się wyników a pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

Kandydaci na pielęgniarstwo w Bydgoszczy po tym jak zarejestrują się w systemie rekrutacyjnym IRK muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych, bowiem każda z uczelni może ustalić inny termin. Listy zakwalifikowanych najczęściej publikowane są w połowie lipca.  

Gdzie można znaleźć informację o zakwalifikowaniu się na pielęgniarstwo w Bydgoszczy? Informację o dostaniu się na studia, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu): do 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Bydgoskie uczelnie zazwyczaj decydują się na to, aby kandydaci osobiście dostarczali dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydaci powinni zadbać o to, aby dokumenty były kompletne, bowiem brak, któregoś z nich może skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – jest to świetna opcja dla osób, które nie mogą pojawić się osobiście na wydziale.

Jakie dokumenty zabrać? Powinny być to m.in. świadectwo maturalne, zdjęcie do legitymacji, oświadczenia, a także kwestionariusz osobowy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Przyszli studenci pielęgniarstwa w Bydgoszczy po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Zwykle mają na to około kilku dni.   

Kandydaci na pielęgniarstwo w Bydgoszczy powinni mieć na uwadze, aby dostarczane dokumenty były we właściwej formie oraz co najważniejsze kompletne.

Więcej szczegółów, jakie konkretnie dokumenty są potrzebne można znaleźć na stronach uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu): od 23.09.2022 do 26.09.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Bydgoszcz studia i stopnia

Pielęgniarstwo Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Bydgoszcz studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia