Advertisement

Pielęgniarstwo - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

07.04.2023

Pielęgniarstwo studia Kraków 2023 | województwo małopolskie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 29 września 2023 r. | Pielęgniarstwo Kraków - terminy rekrutacji >

W Krakowie pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Osoby, które aplikują na kierunek pielęgniarstwo zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych i biologicznych. Dowiedzą się więcej na temat anatomii i fizjologii człowieka, biochemii, genetyki, mikrobiologii, czy zdrowia publicznego. Ponadto nauczą się samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej, wykonywania podstawowych badań oraz współpracy z zespołem medycznym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto mogą podjąć pracę w sanatoriach, domach opieki społecznej, domach dziecka oraz w hospicjach i jednostkach ratownictwa medycznego.

W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język angielski, matematyka.


*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 10 tys. kandydatów (o 948 mniej niż rok wcześniej).

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 7500 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, język angielski, matematyka.

Studia medyczne w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo przyciągają co roku bardzo wielu chętnych. Jednak nie każdy absolwent szkoły średniej może liczyć na znalezienie się na listach osób przyjętych. Jakie wymagania rekrutacyjne trzeba spełnić, aby móc rozpocząć studia na tym kierunku? Przede wszystkim musisz zdać świetnie egzamin z biologii, to on stanowi obligatoryjną podstawę rekrutacji. Oprócz biologii w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić także przedmioty takie jak chemia, matematyka lub język obcy nowożytni. Oczywiście musisz pamiętać, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej dla ciebie.

 

Pielęgniarstwo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z jednego przedmiotu spośród: ciologia, chemia, język angielski, matematyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na pielęgniarstwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Krakowie

Praca po studiach

Osoby, które kończą studia medyczne, nie powinny się martwić o perspektywy swojego przyszłego zatrudnienia. Absolwenci pielęgniarstwa mogą z powodzeniem zasilić personel medyczny szpitali oraz specjalistycznych klinik leczniczych. Przyszli pielęgniarze mogą rozpocząć także pracę w różnego rodzaju ambulatoriach i podstawowych jednostkach ochrony zdrowia – zarówno tych w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Umiejętności pielęgniarzy krakowskich uczelni sprawiają, że mogą oni uczestniczyć w procesie ochrony zdrowia, diagnozy, leczenia, czy rekonwalescencji pacjentów.

Absolwenci tego typu studiów przygotowani są do wspierania wszystkich zachowań prozdrowotnych, mających na celu wspieranie ochrony zdrowia. Uczelnie w Krakowskie uczelnie oferują także międzynarodowy model kształcenia, który sprawia, że przyszłą karierę zawodową można rozpocząć także poza granicami Polski, co rozciąga przed absolwentami tych studiów wiele świetlanych perspektyw.

 

Program studiów i przedmioty

Musisz mieć świadomość, jak wygląda program studiów na kierunku pielęgniarstwo. Ma on bardzo rozbudowany charakter, ponieważ współcześnie pielęgniarz to osoba, która dysponuje wieloma specjalistycznymi kwalifikacjami. Przedmioty, z którymi zapoznają się studenci pielęgniarstwa, można podzielić na kilka podstawowych bloków kształcenia. Dwa pierwsze obejmują podstawowe zagadnienia związane z naukami medycznymi i socjologicznymi. Zatem wszyscy studenci będą dogłębnie zapoznawać się z:

To oczywiście tylko przykładowe przedmioty podstawowe, bez których niemożliwe byłoby zgłębienie specjalistycznych zagadnień i kwalifikacji, wchodzących w zakres obowiązków pielęgniarzy. W ramach kształcenia specjalistycznego studenci będą uczęszczać na zajęcia i wykłady związane z różnego rodzaju typami pielęgniarstwa. Będzie to zatem przykładowo:

  • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne;
  • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne;
  • geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne;
  • opieka paliatywna;
  • czy ratownictwo medyczne.

Absolwenci studiów na kierunku pielęgniarstwo stanowią tę grupę zawodową, która wiąże się z bardzo dużym zaufaniem społecznym. Zatem wiedza i kwalifikacje osób po studiach pielęgniarskich muszą być naprawdę rozległe. To one powinny stanowić podstawę każdego działania praktycznego. Oprócz tego pielęgniarze powinni dysponować szeregiem kompetencji miękkich związanych ze sprawną komunikacją z pacjentem, jego najbliższym otoczeniem i resztą personelu medycznego. Każda osoba, która decyduje się podjąć studia na kierunku pielęgniarstwo, powinna pamiętać, że jest to jeden z tych nielicznych kierunków studiów ściśle związany z powołaniem.

 

Ogólne cele kształcenia

Absolwenci pielęgniarstwa rozpoznają potrzeby jednostek, grup lub zbiorowości, a także umiejętnie określają zasoby niezbędne do ich zaspokajania. Studenci tego kierunku specjalizują się w zakresie m.in.: organizowania i podtrzymywania bezpiecznego środowiska pracy czy planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki pielęgniarskiej. Studenci uczą się, w jaki sposób nawiązywać współpracę z profesjonalistami w celu zapewnienia odpowiedniej opieki jednostce i rodzinie, a także sposobów dokumentowania wszystkich etapów pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki.

Absolwenci pielęgniarstwa wdrażają uznane wyniki badań naukowych do opieki pielęgniarskiej i uczestniczą w działaniach na rzecz rozwoju wiedzy pielęgniarskiej. W trakcie praktycznych zajęć uczestnicy trenują swoje umiejętności w zakresie m.in.: obserwacji i gromadzenia informacji o pacjencie, stawiania odpowiedniej diagnozy czy wykonywania czynności pielęgnacyjno-leczniczych lub higieniczno-pielęgnacyjnych.

Studenci pielęgniarstwa w trakcie studiów mają okazję zdobyć wczesne doświadczenie zawodowe podczas zajęć praktycznych, odbywających się w specjalnych laboratoriach, salach symulacji czy bezpośrednio w szpitalach i klinikach. Dzięki temu absolwenci tego kierunku po ukończeniu studiów mogą szukać zatrudnienia m.in. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach dziennego pobytu, sanatoriach czy hospicjach.

 

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 7500 zł.

Uczelnie w Krakowie- kierunek pielęgniarstwo

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a o przyjęciu kandydatów decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 200

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Za naukę stacjonarną w uczelniach publicznych nie trzeba płacić – nie dotyczy to jedna studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studiów oferowanych przez prywatne uczelnie (taka nauka jest najczęściej płatna).

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 7500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji kandydaci poznają w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie, która za pomocą systemu IRK lub ERK publikuje takie informacje w prywatnych profilach kandydatów. W ten sposób użytkownicy mogą nie tylko dowiedzieć się, czy zostali oni przyjęci na wybrane kierunki studiów, ale również poznać liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj składa się osobiście, bezpośrednio w siedzibie danej uczelni. Czasem niektóre szkoły wyższe decydują się jednak na umożliwienie kandydatom złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – najczęściej kandydaci mają na to zaledwie kilka dni. Warto wcześniej przygotować niezbędną dokumentację, ponieważ spóźnienie lub doręczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Największą pomocą przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia może być opinia innych studentów.

 

Michalina, studentka pielęgniarstwa na trzecim roku, mówi:

Nie wyobrażam sobie nauki w innym mieście akademickim. Kraków to prestiż sam w sobie – mam wrażenie, że moja wiedza jest kompletna i podparta wieloma godzinami ćwiczeń praktycznych. Od zawsze byłam wrażliwa na cierpienie innych ludzi i zastanawiałam się, jak mogę im pomóc. Studia pielęgniarskie stały się idealnym pomysłem na rozwój moich pasji.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Kraków studia i stopnia

Pielęgniarstwo Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Kraków studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Kraków studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia