Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Śląski w Katowicach ×

ul. Bankowa 12, pok. 10 

40-007 Katowice 

czynne: poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30 

tel. 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 17 70, 32 359 16 22 

tel. kom.: +48 667 771 009 

e-mail: rekrutacja@us.edu.pl

 

Kierunki studiów - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do przyjęcia na studia i złoży w terminie komplet wymaganych dokumentów zostanie przyjęta na studia - bez względu na wiek.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Komplet dokumentów kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie:
•	kopię świadectwa dojrzałości, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; 
•	podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) i podpisane przez kandydata; 
•	aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tożsamą fotografię w formie elektronicznej; 
•	zaświadczenie lekarskie – w przypadku, gdy jednostka rekrutująca wymaga takiego zaświadczenia;
•	inne dokumenty wymagane na studia, zgodne z określonymi na te studia szczegółowymi warunkami naboru;
•	upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę do dziekanatu kierunku na wydziale. (wzór upoważnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego)

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty może złożyć w imieniu kandydata upoważniona osoba (wzór upoważnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego)

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Żadne dokumenty nie muszą być poświadczane notarialnie.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty może złożyć w imieniu kandydata upoważniona osoba (wzór upoważnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego).

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Osoby na listach rezerwowych nie składają dokumentów na studia do czasu, gdy w systemie IRK pojawi się status „zakwalifikowany do przyjęcia”. Może to nastąpić wyłącznie w przypadku nie złożenia dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia - tym samym limit przyjęć na dany kierunek studiów nie został w całości wykorzystany. Na niewykorzystane miejsca komisja rekrutacyjna wszczyna procedurę kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Nie ma takiej potrzeby. Wyniki pobierane są z Krajowego Rejestru Matur. W przypadku braku zgody na ich pobranie należy wgrać skan świadectwa dojrzałości na swoje konto rejestracyjne IRK (Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia kandydat wyraża przed maturą, przy wypełnianiu „DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM …”).

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Na wybranych kierunkach studiów (zwłaszcza filologia ) — TAK.
Przed rejestracją do systemu IRK, kandydat powinien zapoznać się z kryterium kwalifikacji na dany kierunek studiów. 

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z wykazem olimpiad i konkursów dostępnych na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifikacji - żaden z kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nie wprowadził ograniczenia w postaci wymaganych progów punktowych.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja o zakwalifikowaniu / przyjęciu na studia pojawia się na indywidualnym koncie kandydata w systemie internetowej rekrutacji IRK oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w terminie określonym w terminarzu rekrutacyjnym.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń (rejestracji w systemie IRK) nie ma znaczenia.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

NIE. Aby kandydat „zakwalifikowany do przyjęcia” otrzymał status „przyjęty” powinien w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, złożyć wymagane dokumenty i dokonać wpisu na listę studentów.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
1)	zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK,
2)	wniosła opłatę rekrutacyjną,
3)	posiada dokument, stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia,
4)	spełnia inne warunki określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki lub specjalności studiów.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny 26 cyfrowy numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Wpłaty można dokonać wykorzystując druk przelewu wygenerowany dla kandydata albo dokonać opłaty przez internet.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Przelew powinien być zatytułowany „opłata rekrutacyjna”.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej jest ostatni dzień rejestracji na dany kierunek studiów.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Ostatni dzień rejestracji na dany kierunek studiów jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty. Opłata wniesiona po terminie powoduje nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranym kierunku.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego konta (nie musi to być konto kandydata). Najważniejsze, aby opłata została uiszczona na właściwy numer konta - wygenerowany indywidualnie dla kandydata przez system elektronicznej rejestracji.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Przedmioty brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym uzależnione są od ustalonych kryteriów kwalifikacji na wybranym kierunku studiów. Przed rejestracją do systemu IRK, kandydat powinien zapoznać się z kryterium kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie dyskwalifikuje. Jednakże, jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w kryterium kwalifikacji, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskuje zerową liczbę punktów z tego przedmiotu lub poziomu. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może się ubiegać o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków. Warunkiem jest dokonanie elektronicznej rejestracji, zapisanie się na wybrane kierunki oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na każdy z tych kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Przeniesienie na inny kierunek lub specjalność studiów w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów. Decyzje podejmuje dziekan wydziału.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia wgrywa na swoje konto w IRK zdjęcie w formacie jpg, wymiary 400x500 pikseli. Podanie — ankieta osobowa — o przyjęcie na studia jest drukowane z konta kandydata wraz ze zdjęciem.

Wasze pytania:

Dzień dobry, potrzebuje informacji odnośnie kierunku bibliotekarstwo, gdzie można studiować jakie sa wymagania i za każda info będę wdzięczna. Pozdrawiam Teresa +
Pytanie od: Teresa

Dzień dobry, kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest prowadzony na Wydziale Humanistycznym (Katowice, ul. pl. Sejmu Śląskiego 1). Dla kandydatów z nową maturą kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (waga 50%) oraz języka obcego nowożytnego (waga 50%). Więcej informacji o samym kierunku, charakterystyce oferowanych specjalności czy o perspektywach zawodowych znajdziesz w katalogu kierunku: https://katalog.us.edu.pl/catalog/program/index?year=2021&ProgramSearch%5Bname%5D=bibliotekoznawstwo. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@us.edu.pl
 

Dzień dobry! Nazywam się Hanna Arakelian i mieszam na Białorusi. W następnym roku będę absolwentkę liceum. Obecnie moja średnia ocen wynosi 8,9 , dlatego myślę że mogę powiedzieć iż jestem dobrą uczennicą. Aktywnie uczę się języka polskiego. Chciałabym studiować w Polsce na Państwa Uniwersytecie. Niestety sytuacja finansowa mojej rodziny nie pozwala mi liczyć na jej wsparcie. W związku z tym poproszę o informację na temat możliwości studiowania bez ponoszenia oplat za studia. (Mam na myśli, czy przwidyje Państwa Uniwersytet Śląski darmowe miejsca dla kandydatów którzy, uzyskają najwyższą ilość punktów) Bardzo poproszę o odpowiedź Z wyrazami szacunku, H. Arakelian+
Pytanie od: Hanna Arakelian

Dzień dobry. Wielu cudzoziemców jest uprawnionych do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat. Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie: https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy/oplaty-za-studia/. Jednocześnie każdego roku Uniwersytet Śląski w Katowicach stara się nagrodzić najlepszych zagranicznych kandydatów na studia za ich dotychczasowe wyniki w nauce. Dla najlepszych kandydatów cudzoziemców Uniwersytet oferuje konkurs, w ramach którego można odbywać studia bez ponoszenia opłat. Serdecznie zachęcamy do dalszych sukcesów w nauce oraz do aplikowania na Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Co zrobić jak na ostatnim roku nie zda się jednego egzaminu w 2 terminie a wykładowca nie zgadza się na kolejny ostateczny termin i mówi że za rok może zdać warunkek+
Pytanie od: Pochopień Justyna

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • Aktywności studenckie

 • Śląski Festiwal Nauki

 • Wsparcie studentów

 • Dla cudzoziemców

 • Studiuj po angielsku

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Zasady rekrutacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach - kierunki studiów

Aktywności studenckie

Grupa kierunku

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (13)

Jolanta Ocena odpowiedz

Uniwersytet, to miejsce, w którym każdy może podążać własną ścieżką, gdzie liczy się indywidualność, swoboda myślenia, pomysłowość. Niestety, tutaj tak nie jest!

Agata Ocena odpowiedz

Oceniam 5 na 5.

MUSZIK Ocena odpowiedz

tak

Janek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Śląski to super uczelnia. Polecam wszystkim

Maria Ocena odpowiedz

Uniwersytet Śląski daje mnóstwo okazji do prowadzenia badań i poznania super ludzi w kołach naukowych. Czas studiów wspominam jako najlepszy w życiu.

Kamila Ocena odpowiedz

UŚ jest świetną uczelnia, osobiście studjuje na wydziale nauk społecznych który znajduje się zaraz pomiędzy rektoratem i CiNiBą czyli świetną biblioteką akademicką. Ja tutaj poczułam się świetnie, dużo wspaniałych ludzi i możliwości rozwoju.

Mateusz Ocena odpowiedz

Polecam szczególnie wydziały techniczne, świetni specjaliści prowadzący zajęcia, dobre przygotowanie do zawodu.

Kasia Ocena odpowiedz

Bardzo dobrze wspominam studia na UŚ, poznałam wiele cudownych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt!

Alicja Ocena odpowiedz

Jestem studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim i uważam, że to świetna uczelnia. Wykładowcy są bardzo pomocni, a Uniwersytet daje dużo możliwości zarówno w czasie studiów, jak i po ich ukończeniu. Studia pozwalają mi znacznie rozwinąć mój warsztat pisarski, ale też pogłębić wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Kierunek ma wiele przyszłościowych specjalizacji, osobiście wybrałam dyskurs publiczny i używam swoich umiejętności językowych także w praktyce - do analizy i tworzenia tekstów reklamowych. Sądzę, że nie ma lepszej uczelni dla pasjonatów literatury, a oferta specjalizacyjna pozwala znaleźć dużo ciekawych ścieżek kariery.

Mateusz Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Śląskim to dla mnie rewelacyjnie spędzony czas i również co najważniejsze po obronie, wachlarz zawodowych możliwości.

Ola Ocena odpowiedz

Organizacja na tym Uniwersytecie to dno.

martyna Ocena odpowiedz

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim to bardzo mocne zagłębienie się w tę dziedzinę i niemal rozbieranie jej na czynniki pierwsze. To fascynujące. Polecam

Kamil Ocena odpowiedz

Dla mnie ta uczelnia jest po prostu słaba.