Socjokryminologia - kierunek studiów

Tematy szczególnie trudne, niewygodne i zaburzające łagodne rysy naszej uporządkowanej rzeczywistości, odsuwamy czasem na bezpieczną odległość w myśl zasady: „nie muszę być zaangażowany i zainteresowany problemem, dopóki nie dotyczy mnie on osobiście”. Naturalne mechanizmy obronne, takie jak ten, funkcjonują jednak w opozycji do poznawczej ciekawości i potrzeby rozumienia świata takim, jaki jest naprawdę – bez upiększeń i filtrów. Jednym z ciekawszych obiektów naukowej obserwacji jest społeczeństwo. Zrozumienie zależności między jednostką a zbiorowością, między kulturą, tożsamością i siecią stosunków społecznych, to znakomity punkt wyjścia do tego, by dowiedzieć się więcej o sobie i o swoim miejscu w świecie, być świadomym zmian zachodzących w dookolnej rzeczywistości. Zmiany te, dyktowane szybkim tempem życia i rozwojem cywilizacyjnym, coraz częściej są źródłem niedopasowania i wykolejeń, którym ulegają osoby wolniej reagujące na konieczność uruchomienia w sobie odpowiednich mechanizmów społecznych. To właśnie ich problemy stają się przedmiotem naukowego zainteresowania przyszłych absolwentów, wybierających studia na kierunku socjokryminologia.

Jeśli jesteś wrażliwy na los innych i chciałbyś przykładać rękę do pomagania osobom ze szczególnymi problemami adaptacyjnymi, zależy Ci na pracy, która zakłada nieustanny kontakt z ludźmi oparty na dogłębnym rozumieniu ich sytuacji, masz rozwinięte umiejętności interpersonalne i potrafisz prowadzić dialog pomimo różnic i trudności komunikacyjnych a każdy zdiagnozowany problem potrafisz efektywnie rozwiązać w oparciu o wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz praktykę pomocową, studia na kierunku socjokryminologia mogą okazać się tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zanim zajmiesz się indywidualnymi problemami osób wykluczonych społecznie, skonfliktowanych z prawem lub wymagających ukierunkowania w różnorodnych dziedzinach życia, podejmiesz próbę zrozumienia tych i wielu innych zjawisk w szerszej perspektywie – dzięki przyswojeniu wiedzy z zakresu socjologii i nauk pokrewnych. Poznasz reguły i procesy w oparciu o które funkcjonuje współczesne społeczeństwo, nauczysz się rozpoznawać ryzyko występowania wykluczeń i patologii społecznych oraz przeciwdziałać im za pomocą przeznaczonych do tego metod. Przyjrzysz się najnowszym teoriom przestępczości i nauczysz się identyfikować jej rodzaje – przestępczość zorganizowaną, gospodarczą i pospolitą etc., dowiesz się skąd bierze się agresja i jakie uwarunkowania społeczne wpływają na jej eskalację oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą rozwój najnowszych technologii, wciąż nie do końca rozpoznanych pod kątem przeciwdziałania możliwym aktom przestępczym dokonywanym w cyberprzestrzeni. Opanujesz podstawy prawa karnego, przyjrzysz się polityce walki z przestępczością w Polsce, nauczysz się pracować z ofiarami przestępstw, prowadzić warsztaty socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne oraz rozumieć problematykę uzależnień. W Twojej naukowej optyce znajdą się również zagadnienia związane ze współczesnymi formami terroryzmu, poznasz istniejące sekty i subkultury oraz społeczne mechanizmy ich działania, zostaniesz przygotowany do funkcjonowania w roli lidera, który inicjuje wartościowe zmiany społeczne, potrafi pracować z grupami i aktywizować je do działania.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku socjokryminologia? Społecznie zorientowane wykształcenie umożliwi Ci podjęcie pracy bliskiej ludziom, w szczególności tym, którzy nie rozwiążą własnych problemów i nie zidentyfikują swoich potrzeb bez interwencji osób trzecich, wyposażonych w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Z powodzeniem sprawdzisz się więc w roli pracownika placówek wychowawczych, pogotowi opiekuńczych czy domów dziecka, gdzie będziesz mógł zająć się problemami dzieci i młodzieży, którym wczesna interwencja specjalisty jest wyjątkowo potrzebna w procesie dostosowywania się do norm społecznych. Będziesz mógł również zdecydować się na pracę w charakterze terapeuty lub doradcy w ośrodkach pomocy rodzinie oraz ośrodkach dla bezdomnych, pracować z osobami zdradzającymi zaburzenia zachowania lub zmagającymi się z uzależnieniami, organizować warsztaty i pracownie integrujące społeczność dotkniętą patologiami i wykluczeniem. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku socjokryminologia bardzo często decydują się również na pracę w organach porządku społecznego: w policji, straży miejskiej, służbie więziennej lub w zakładach poprawczych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na socjokryminologię na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOKRYMINOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjokryminolgię?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw socjologii i pokrewnych nauk społecznych
 • reguł i procesów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa
 • rozpoznawania ryzyka wystąpienia wykluczeń i patologii społecznych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im w praktyce
 • teorii przestępczości
 • umiejętności rozpoznania i scharakteryzowania rodzajów przestępczości, takich jak przestępczość zorganizowana, pospolita czy gospodarcza
 • procesu powstawania zachowań agresywnych oraz uwarunkowań społecznych wpływających na eskalację agresji
 • zależności między rozwojem najnowszych technologii a pojawianiem się nowych metod przestępczych a także projektowania działań przeciwdziałających przestępczości
 • podstaw prawa karnego
 • polityce walki z przestępczością w Polsce
 • pracy z ofiarami przestępstw
 • prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • problematyki uzależnień
 • współczesnych form terroryzmu
 • sekt i subkultur oraz społecznych mechanizmów ich działania
 • inicjowania wartościowych zmian społecznych, pracy w grupie oraz umiejętnego aktywizowania wykluczonych grup społecznych

Gdzie będziesz pracował po kierunku socjokryminolgia?

Absolwent kierunku socjokryminolgia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • organach porządku społecznego: w policji, straży miejskiej, służbie więziennej lub w zakładach poprawczych
 • organizator warsztatów i pracowni zajęciowych dla osób wykluczonych społecznie lub skonfliktowanych z prawem
 • socjoterapeuta
 • placówkach opiekuńczych, ośrodkach wychowawczych oraz domach dziecka – jako osoba odpowiedzialna za aktywizację i dostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 • ośrodkach pomocy rodzinie
 • ośrodkach dla bezdomnych
 • specjalista w zakresie uzależnień oraz problemów osób z zaburzeniami zachowania
 • animator społeczny, kreator lokalnego życia społecznego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOKRYMINOLOGIA

Komentarze (0)