Studia skandynawsko-bałtyckie

Studia skandynawsko-bałtyckie

Dodaj do ulubionych

Studia skandynawsko-bałtyckie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Studia Skandynawsko - Bałtyckie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek studia skandynawsko-bałtyckie na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: historia sztuki, geografia, drugi język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Studia skandynawsko-bałtyckie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 11.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając studia skandynawsko-bałtyckie?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Przekazanie zaawansowanej wiedzy w zakresie historii i kultury państw regionu Morza Bałtyckiego, jak też znajomości wybranego języka państw tego regionu, podstaw warsztatu badacza regionu bałtyckiego to główny cel programu nauczania na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie.

Wykształcenie umiejętności stosowania różnych metod upowszechniania zdobytej wiedzy, tworzenia projektów dotyczących organizacji, promocji i obsługi ruchu turystycznego są priorytetowe w ramach prowadzonych na kierunku zajęć. Bedziesz posługiwać się umiejętnościami wnioskowania, referowania i argumentowania w oparciu o źródła historyczne i najnowsze wyniki badań z zakresu historii i kultury państw regionu Morza Bałtyckiego.

Kierunek doskonale przygotuje Cię do prowadzenia pod kierunkiem, indywidualnie i zespołowo, prac i rozwiązywania problemów w zakresie dziejów i kultury regionu bałtyckiego, z zachowaniem zasad szacunku i tolerancji wobec odmiennych poglądów i kultur. Ponadto poznasz specyfikę badań metodologicznych, będziesz poruszać się po najważniejszych kontekstach kulturowo-historycznych, aby w sposób kreatywny rozwijać swoje predyspozycje do pracy zawodowej.

Nauczysz się terminologii z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Przekonasz się, które aspekty kulturowe, językowe i historyczne miały największe znaczenie na współczesny wizerunek krajów bałtyckich i skandynawskich. Będziesz mieć szansę wykorzystać metody interpretacji oraz hierarchizacji różnych tekstów kultury dotyczących języka, kultury, historii, historii sztuki i literatury danego regionu.

Zdobędziesz szeroką wiedzę odnośnie do historycznej zmienności znaczeń języków klasycznych oraz nowożytnych, będziesz świetnie zorientowany we współczesnym życiu kulturalnym oraz staniesz się częścią procesów badawczych, które warunkują obecną kondycję języka, kultury, historii sztuki, literatury oraz historii poszczególnych regionów Morza Bałtyckiego.

Co więcej, nauczysz się niezależnie interpretować teksty kultury, na podstawie których stworzysz krytyczne opinie. Zrozumiesz rolę kultury, języka, historii i twórczości literackiej, ich miejsca w kreowaniu komunikacji zarówno kulturowej, jak i interkulturowej. Ponadto zintegrowana wiedza interdyscyplinarna pozwoli Ci na jej wykorzystywanie w codziennej pracy zawodowej.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego
 • podstawowej terminologii z zakresu nauk pokrewnych historii, pomocnych w badaniu przeszłości regionu Morza Bałtyckiego
 • uporządkowanej chronologicznie i tematycznie wiedzy o przeszłości krajów regionu Morza Bałtyckiego od średniowiecza do współczesności
 • szczegółowo wybranych zagadnień z dziejów poszczególnych państw regionu Morza Bałtyckiego
 • znajomości historii porównawczej państw Basenu Morza Bałtyckiego, powiązań historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi
 • rozumienia w stopniu elementarnym relacji i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływu na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw
 • podstawowej wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badacza i przewodnika regionu Morza Bałtyckiego
 • terminologii z zakresu historii i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego
 • podstawowych metod badawczych oraz narzędzi warsztatu badacza i przewodnika regionu bałtyckiego
 • podstawowej wiedzy pozwalającej na analizę i interpretację wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania przeszłości regionu Morza Bałtyckiego
 • różnych źródeł informacji oraz rozumienia ich przydatności w badaniach nad dziejami i współczesnością krajów bałtyckich
 • podstawowej wiedzy o kulturowym zróżnicowaniu regionu Morza Bałtyckiego
 • rozumienia w stopniu elementarnym relacji i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami w regionie Morza Bałtyckiego
 • nieustannych zmian i rozwoju poglądów
 • istnienia pokrewnych i odmiennych punktów widzenia na temat historii i kultury państw regionu bałtyckiego, determinowanych różnym podłożem kulturowym
 • rozumienia podstawowej terminologii z zakresu historii i kultury państw regionu bałtyckiego przynajmniej w dwóch językach nowożytnych strefy Morza Bałtyckiego, występujących w źródłach historycznych i współczesnych
 • podstaw języka łacińskiego
 • orientacji w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę na temat krajów bałtyckich
 • podstawowych wiadomości o metodach upowszechniania wiedzy na temat krajów regionu Morza Bałtyckiego
 • rozumienia podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • podstawowej wiedzy geograficznej o regionie Morza Bałtyckiego
 • zdobywania wiedzy w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji
 • wskazywania, uzasadniania i omawiania wzajemnych relacji różnych kierunków badań nad dziejami regionu Morza Bałtyckiego
 • opanowania i stosowania podstawowych umiejętności badawczych w zakresie historii i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego
 • definiowania oraz stosowania w mowie i w piśmie podstawowej terminologii w zakresie pracy badawczej, jak i popularyzacji wiedzy o regionie Morza Bałtyckiego
 • prezentowania efektów swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik
 • realizowania zadań badawczych i popularyzatorskich stosując metodę projektu
 • formułowania i uzasadniania własnych opinii dotyczących ważnych zagadnień życia publicznego
 • rozumienia dłuższych wypowiedzi i wykładów na tematy związane z kierunkiem studiów w przynajmniej jednym języku nowożytnym państw regionu bałtyckiego
 • przygotowania wystąpień ustnych w przynajmniej jednym języku nowożytnym państw regionu bałtyckiego oraz zaprezentowania w tym języku efektywnego komunikatu słownego w typowych sytuacjach życia codziennego, jak również dotyczących zagadnień związanych z kierunkiem studiów
 • porozumiewania się w przynajmniej jednym języku nowożytnym państw regionu bałtyckiego na tematy ogólne i związanych z kierunkiem studiów, stosując różne techniki komunikacyjne
 • tłumaczenia prostych tekstów źródłowych z języka łacińskiego i objaśniania oraz tłumaczenia złożonych tekstów z dwóch języków nowożytnych państw regionu bałtyckiego i ich interpretacji
 • umiejętności językowych w zakresie przynajmniej jednego języka obcego z regionu Morza Bałtyckiego zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • stosowania różnorodnych metod upowszechniania wiedzy z zakresu historii i kultury państw bałtyckich
 • wykorzystywania wiedzy do przygotowania projektów dotyczących organizacji, promocji i obsługi ruchu turystycznego
 • rozpoznawania i oceniania kulturowych zróżnicowań regionu Morza Bałtyckiego
 • świadomości zakresu swojej wiedzy na temat przeszłości i kultury państw bałtyckich i umiejętności warsztatowych oraz rozumienia potrzeby dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie znajomości tego regionu
 • współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role
 • świadomości wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego
 • potrzeby umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy na temat przeszłości regionu Morza Bałtyckiego
 • odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie lub innych zadania
 • uznania i szacunku różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym
 • wykazywania niezależności i samodzielności myśli
 • szacunku jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech
 • zdolności do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych i kulturowych
 • prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w instytucjach kulturalnych oraz branży turystycznej
 • rozumienia konieczności przestrzegania norm etycznych w pracy przewodnika turystycznego i popularyzacji wiedzy na temat krajów regionu bałtyckiego
 • promowania tradycji oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu Morza Bałtyckiego
 • uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
 • podejmowania prób uczestnictwa w dyskusjach i przekazywania informacji osobom zainteresowanym regionem bałtyckim spoza grona fachowców
 • roli przeszłości dla kształtowania więzi społecznych na poziomie regionalnym, narodowym i ponadnarodowym
 • rozumienia podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu badań nad językiem, historią, historią sztuki, kulturą oraz literaturą
 • swobodnego poruszania się po cywilizacyjnych, kulturowych oraz historycznych kontekstach
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami językoznawczymi oraz literaturoznawczymi
 • komparatystyki literackiej, językowej lub kulturowej, rozumienia procesów wymiany kulturowej oraz ich znaczenia dla współczesnych procesów integracyjnych na Starym Kontynencie
 • interpretacji, wartościowania i problematyzacji różnych tekstów kultury
 • podstawowych pojęć i zasad prawa autorskiego oraz ochrony zasobów własności intelektualnej
 • historycznej zmienności znaczeń języka
 • współczesnego życia kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji tekstów kultury
 • formułowania krytycznych opinii o wytworach kultury i cywilizacji
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • skutecznej argumentacji i perswazji

Jak wyglądają studia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie?

Szwecja, Norwegia, Niemcy, Dania – to kraje, które jako pierwsze przychodzą na myśl w kontekście aspektów bałtycko-skandynawskich. Nie tylko pod względem masowej emigracji, trwającej od kilkunastu lat, ale również zasobów kultury, języka, historii i sztuki. Kultura skandynawsko-bałtycka oddaje szerokie spektrum specjalizacji, dzięki którym będziesz mógł spojrzeć na różne aspekty z wielu perspektyw.

Możesz realizować kilka modułów, koncentrujących się na konkretnych regionach w aspekcie badań, tj. norweski, szwedzki, duński czy fiński. Studia skandynawsko-bałtyckie pogłębiają znajomość kultury, dziejów i języków państw skandynawskich oraz regionu Bałtyku. Uczą otwartości na Europę i świat, na różnorodność kulturową regionu, kształtują również świadomość wartości spuścizny kulturowej.

Dają pogłębione kompetencje intelektualne - umiejętność analizy, syntezy, argumentacji i prezentacji, wypowiedzi ustnej i pisemnej, umiejętność organizacji pracy i prezentacji jej wyników. Pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania dobrami szeroko pojętej kultury.

Zapewniają naukę języków obcych (język norweski, niemiecki, rosyjski), oferują możliwość studiów za granicą, w państwach skandynawskich i regionu bałtyckiego. W czym tkwi fenomen norweskich fiordów? Z czego wynika neutralna pozycja polityczna państw skandynawskich? W jaki sposób Szwedzi korzystają z zasobów kultury? Co wpływa na relacje państw nadbałtyckich z resztą krajów Europy?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek studia skandynawsko-bałtyckie jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Studia Skandynawsko - Bałtyckie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które dostaną się na kierunek studia skandynawsko-bałtyckie zdobędą kompleksową wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, społeczną oraz kulturową. W toku nauczania poznają historię, kulturę oraz język krajów skandynawskich oraz tych z regionu Morza Bałtyckiego. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów, powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Archeologia strefy Bałtyku
 • Historia nowożytnej Skandynawii
 • Propedeutyka badań skandynawskich
 • Miejsca pamięci kulturowej krajów skandynawskich

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach studiów na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie, studenci zdobędą wiele istotnych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się oni języka norweskiego, tym samym zwiększając swoje szanse na rozpoczęcie kariery w środowisku międzynarodowym.

Program kształcenia zakłada także realizacje lektoratów z innych języków obcych. Ponadto studenci poznają zasady dokonywania analizy wybranych zjawisk społecznych, kulturowych czy gospodarczych występujących w Skandynawii oraz regionach Morza Bałtyckiego. W ramach studiów odbędzie się szereg ciekawych wyjazdów zagranicznych, umożliwiających poznanie innych kultur oraz języków.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli w obrębie Twoich zainteresowań znajduje się kultura państw regionu Morza Bałtyckiego z całym pakietem historyczno-językowo-literackim, fascynuje Cię Skandynawia i jej wpływy na sąsiadujące obszary geograficzne, Twoja przygoda z krajami skandynawskimi wykracza poza książki Jo Nesbo i Stiega Larssona, pragniesz zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie zagadnień kulturowych i językowych danego regionu i mieć szansę na ogólnohumanistyczne przygotowanie na rozumienie oraz interpretację procesów zachodzących we współczesnej Europie, studia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie to zdecydowanie najlepszy wybór dla Ciebie.

 

5. Gdzie studiować kierunek Studia Skandynawsko - Bałtyckie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Studia Skandynawsko - Bałtyckie:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Studia Skandynawsko - Bałtyckie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia skandynawsko-bałtyckie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia skandynawsko-bałtyckie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku studia skandynawsko-bałtyckie?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie? Jako interdyscyplinarny specjalista rozumiejący fenomen kultury państw Morza Bałtyckiego i regionu skandynawskiego znajdziesz zatrudnienie w takich obszarach, gdzie Twoje umiejętności oraz merytoryczna wiedza na temat języka, kultury, sztuki i historii poszczególnych regionów będą niezastąpione.

Odnajdziesz się zarówno w roli opiniotwórczego dziennikarza współpracującego z dowolnym medium, krytyka sztuki lub pracownika instytucji kulturalnych, takich jak muzea, domy kultury czy galerie sztuki.

Doskonałą perspektywą jest także praca w strukturze uniwersyteckiej, natomiast jeśli w zasięgu Twoich zawodowych marzeń jest kariera polityczna lub pragniesz związać się na polu zawodowym z organizacjami pozarządowymi i fundacjami czy zostać animatorem kultury, a przy tym nie brakuje Ci charyzmy oraz konsekwencji w swoich działaniach, studia nad kulturą skandynawsko-bałtycką pozwolą Ci na ich realizację.

 

Absolwent kierunku studia skandynawsko-bałtyckie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • dziennikarz współpracujący z radiem, telewizją lub prasą
 • niezależnym magazynie internetowym
 • pracownik naukowy/akademicki
 • krytyk sztuki
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • polityk
 • przewodnik turystyczny
 • pracownik agencji reklamowych i marketingowych
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • animator kultury

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

Komentarze (0)