Pedagogika - profil praktyczny

Pedagogika - profil praktyczny

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - profil praktyczny studia - kierunek studiów

Rozwój osobowości, kształtowanie wiedzy o rzeczywistości oraz przygotowanie do optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie to główne założenia pedagogiczne, dzięki którym od najwcześniejszych lat u dziecka można wdrażać sprawdzone procesy wychowawcze. Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Humanistyczne treści kształcenia stanowią podstawę dla rozwijania i rozumienia znaczenia zdobywania kształcenia specjalizacyjnego.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz w sobie uważność, zdolność do myślenia przyczynowo-skutkowego i potrafisz wyciagać trafne wnioski z czyichś zachowań, fascynuje Cię proces rozwoju, któremu podlegamy przez całe życie, a w szczególności jego źródło – dzieciństwo z całą swoją psychologiczną i społeczną złożonością, jesteś odpowiedzialny i gotowy do pełnienia roli specjalisty w zakresie proponowania właściwych metod dydaktycznych i wychowawczych a dodatkowo cenisz sobie pracę z ludźmi i masz w sobie cierpliwość, empatię oraz wrażliwość na ich sytuację związaną z przynależnością do konkretnego środowiska, studia na kierunku pedagogika – profil praktyczny mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Oprócz podstawowego wykształcenia pedagogicznego i psychologicznego, będziesz mieć możliwość zdobycia bogatej praktyki zawodowej (warsztaty, hospitacje i coroczne praktyki w placówkach wychowania przedszkolnego oraz na I etapie edukacji szkoły podstawowej). Studiowanie tej specjalności daje przygotowanie praktyczne w zakresie wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej), diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych określonych podstawą programową dla wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej klas I-III szkoły podstawowej. Będziesz przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela klas początkowych. Zainteresują Cię więc filozoficzne, socjologiczne i psychologiczne konteksty procesu dorastania, przyjrzysz się współczesnym teoriom pedagogicznym, które decydują o kształcie edukacji najmłodszych oraz nauczysz się wykorzystywać je w praktyce pedagogicznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Opanujesz też podstawy historii wychowania, by mieć świadomość rozwoju dziedziny, którą się zajmujesz oraz prognozować jej dalsze przemiany. W podobny, spersonalizowany sposób, podejdziesz do tworzenia programów rozwojowych i edukacyjnych, dowiesz się czym jest proces socjalizacji i w jaki sposób przeprowadzić go u dzieci z problemami adaptacyjnymi oraz jakie rozwiązania zaproponować wychowankom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Przekonasz się jaki wpływ na osobowość i umysłowość dziecka ma środowisko, w którym się wychowuje, jak docierać do różnorodnych środowisk społecznych, otwierać je na rozmowę o potrzebach i projektować dla nich najlepsze rozwiązania, polepszające sytuację dzieci. Zostaniesz przygotowany do planowania i prowadzenia zajmujących, rozwojowych zajęć i warsztatów dla najmłodszych, poznasz literaturę dziecięcą, nauczysz się podejmować i prowadzić dialog z rodzicami i przedstawicielami instytucji wspierających rozwój dzieci i środowisk, których są one częścią.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – profil praktyczny? Będziesz przygotowany do realizowania programów wychowawczych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie oraz do pracy w placówkach opiekuńczych na stanowisku opiekuna dziecięcego, w szkole jako pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy, organizator współpracy z rodzicami, asystent rodziny. Twoim miejscem zatrudnienia mogą być także inne placówki wychowawczo- opiekuńcze (żłobki, kluby malucha, internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze), a także administracja szkolna oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Zostaniesz przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela szkolnego, kształcącego dzieci uczące się w klasach I-III w szkołach podstawowych. Będziesz mógł związać swoje zawodowe losy z instytucjami i organizacjami, które wspierają i aktywizują różnorodne śrosowiska dziecięce, z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika świetlic środowiskowych i domów kultury – jako animator, doradca pedagogiczny lub osoba prowadząca warsztaty temayczne (plastyczne, muzyczne, tanecne) i rozwojowe. Z Twojego doświadczenia chętnie skorzystają również żłobki i przedszkola, teatry oferujące repertuar przeznaczony dla najmłodszych widzów (poszukujące konsultanta treści przekazywanych w spektaklach) oraz ośrodki pomocy rodzinie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na pedagogika – profil praktyczny na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy, jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - PROFIL PRAKTYCZNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika - profil praktyczny

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – profil praktyczny?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • diagnozowania aktywności dzieci
   • rozumienia złożonego procesu rozwoju dziecka w odwołaniu do kontekstów podstawowych nauk humanistycznych i społecznych – filozofii, socjologii, psychologii
   • współczesnych teorii pedagogicznych decydujących o kształcie edukacji najmłodszych oraz wykorzystywania ich w praktyce pedagogicznej, uwzględniającej indywidualne potrzeby każdego dziecka
   • podstaw historii wychowania oraz prognozowania dalszych kierunków rozwoju dziedziny
   • tworzenia programów rozwojowych i edukacyjnych
   • rozumienia procesu socjalizacji i wdrażania go u dzieci z problemami adaptacyjnymi
   • rozwiązań pedagogicznych dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych
   • wpływu środowiska wychowania na osobowość i umysłowość dziecka
   • działań doradczych w przestrzeni różnorodnych środowisk, otwierania ich na rozmowy o potrzebach i projektowania rozwiązań polepszających sytuację dzieci wychowujących się w konkretnym otoczeniu społecznym
   • planowania i prowadzenia zajmujących, rozwojowych zajęć i warsztatów dla najmłodszych
   • literatury dziecięcej
   • podejmowania i prowadzenia dialogu z rodzicami oraz przedstawicielami instytucji wspierających rozwój dzieci i środowisk, których są one częścią
   • wrażliwości muzycznej i plastycznej oraz umiejętności w tym zakresie
   • etyki nauczycielskiej
   • szkolnych systemów oceniania
   • prowadzenia terapii pedagogicznej

   Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika - profil praktyczny?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek pedagogika - profil praktyczny można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

   Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami pedagogicznymi.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Jako student kierunku pedagogika - profil praktyczny będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę humanistyczną, społeczną, pedagogiczną oraz psychologiczną. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

   • style muzyczne w edukacji dziecka
   • elementy pedagogiki zabawy
   • kreatywny język dziecka

   Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   Ze względu na praktyczny wymiar studiów na powyższym kierunku pedagogicznych, wykształcisz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz swoje kompetencje z zakresu pedagogiki, dydaktyki oraz psychologii, co z powodzeniem wykorzystasz na stanowisku pedagoga lub nauczyciela. Studenci nauczą się także wybranego języka obcego, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zrealizujesz w szkołach lub świetlicach szkolnych.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika - profil praktyczny będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

   Czas trwania studiów na kierunku pedagogika - profil praktyczny na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – profil praktyczny?

   Absolwent kierunku pedagogika – profil praktyczny znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • asystent rodziny
   • nauczyciel w szkołach podstawowych realizujący program edukacyjny dla klas I-III
   • przedszkolach i zerówkach
   • żłobkach
   • pedagog szkolny
   • świetlicach środowiskowych i domach kultury – jako animator, doradca pedagogiczny lub osoba prowadząca warsztaty tematyczne
   • teatrach dziecięcych w roli konsultanta repertuaru dedykowanego najmłodszym widzom
   • ośrodkach pomocy rodzinie

   Komentarze (0)