Pedagogika - Lublin

Pedagogika - Lublin

Studia na kierunku pedagogika w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika +

Szkoła Doktorska KUL  stopień: () ,
forma: stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych KUL  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pedagogika resocjalizacyjna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika resocjalizacyjna

15.04.2024

Pedagogika studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Pedagogika w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 33 różne specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na pedagogice w Lublinie w 2024 r. zaczynają się od 3400 zł za pierwszy rok studiów.

Pedagogika - Lublin
Studia na kierunku pedagogika w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Pedagogika to interdyscyplinarny kierunek studiów, który obejmuje aspekty nauk społecznych, socjologicznych oraz biologicznych. Studenci na tym kierunku zdobywają umiejętności z zakresu opieki, resocjalizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Choć studia mają charakter teoretyczny, to także oferują liczne warsztaty, które pozwalają rozwijać umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Podczas kształcenia studenci dokonują wyboru specjalności np. doradztwo zawodowe i HR, opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych czy pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury, co pozwala ukierunkować ich rozwój już podczas studiów.

Absolwenci pedagogiki mogą podjąć pracę w różnych zawodach, posiadają oni szerokie możliwości kariery zawodowej i umiejętność pracy z osobami w różnym wieku. Dobrze odnajdą się na stanowiskach pedagoga szkolnego, trenera lub coacha edukacyjnego, kierownika placówki edukacyjnej czy badacza edukacyjnego. Specjaliści w dziedzinie pedagogiki są poszukiwani w placówkach takich jak świetlice terapeutyczne, ośrodki pomocy społecznej, instytucje wychowawcze oraz urzędy pracy.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 31 sierpnia 2024 r. | Pedagogika Lublin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek pedagogika w Lublinie

W Lublinie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Lubelksiej Akademii WSEI, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 44 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMCS, KUL oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3400 zł do 3800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek pedagogika - uczelnie w Lublinie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Lublinie

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski. pedagogika Lublin - przedmioty maturalne

Kierunki studiów w Lublinie takie jak pedagogika cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Niegasnąca popularność ogranicza jednak miejsca na listach zakwalifikowanych. Z tego powodu musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z wybranych egzaminów maturalnych. Przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdują się: język polski, język obcy nowożytny, biologia, matematyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie. Warto rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zdecyduj, które przedmioty mogą zagwarantować Ci najkorzystniejsze wyniki i zacznij przygotowania.

 

Pedagogika Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku pedagogika w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych: język polski i język obcy nowożytny. dowiedz się więcej

Pedagogika Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osoby, które chcą rozpocząć studia na pedagogice na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2024/2025, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić język polski, język obcy nowożytny oraz dowolny przedmiot dodatkowy. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na pedagogikę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Uczelnie w Lublinie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Szkoła Doktorska KUL) stacjonarne więcej
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Nauk o Człowieku) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia nastawione są na gruntowne przygotowanie z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, pedagogiki i innych nauk społecznych.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emocję głosu,
 • teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia,
 • psychologię osobowości i rozwoju człowieka,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka,
 • diagnostykę pedagogiczną
 • i wiele innych.

Nie wszystkie przedmioty są obligatoryjne. Wiele z nich realizowana jest na zasadzie fakultatywnej bądź zależy od wybranej specjalności. Wśród ofert specjalizacyjnych znajdują się na przykład: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym. Utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów. Warto śledzić poszczególne oferty na stronach uczelni w Lublinie.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania, a także z obszaru pokrewnych nauk społecznych jak socjologia, filozofia, etyka, a nawet zarządzanie. Rozwijają swoje umiejętności w zakresie prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, potrafią planować i organizować pracę w zespole, a także analizować własne działania i procesy zachodzące w placówkach edukacyjnych różnego rodzaju. Studia pedagogiczne w Lublinie zapewniają interdyscyplinarne wykształcenie, które jest niezwykle przydatne w różnego typu branżach i zawodach.

 

Nabywane umiejętności

W ramach studiów na kierunku pedagogika, studenci zdobywają umiejętności związane m.in. z zarządzaniem oświatą, takie jak planowanie, organizowanie, koordynowanie i ocenianie działań oświatowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami oraz monitorowanie procesów edukacyjnych. Studenci uczą się także o prawie oświatowym, polityce oświatowej, systemie oświaty w Polsce i na świecie, a także kierunkach i trendach rozwoju edukacji. Studenci poznają podstawowe pojęcia i teorie z zakresu psychologii i socjologii edukacji, takie jak rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dziecka, psychologia uczenia się, osobowość i kultura.

Studia na kierunku pedagogika to nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale również rozwijanie praktycznych umiejętności, takich jak prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, diagnoza i terapia pedagogiczna, projektowanie i ocena programów edukacyjnych, obsługa narzędzi i technik badawczych, a także praca z różnorodnymi grupami uczestników procesów edukacyjnych. Studenci uczą się także o różnych problemach edukacyjnych, takich jak wykluczenie społeczne, dyskryminacja, przemoc czy zaburzenia zachowania.

Absolwenci pedagogiki mogą podjąć pracę np. na stanowisku doradczym, opiekuńczym, wychowawczym, kierowniczym, analitycznym, eksperckim lub związanym z komunikacją społeczną, animacją kultury, resocjalizacją, dydaktyką czy marketingiem. Pedagodzy wyróżniają się kompetencjami, które cenione są w różnorodnych środowiskach zawodowych. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia np. w przedsiębiorstwach i korporacjach, instytucjach kultury, jednostkach oświatowych czy w biurach doradczych i w mediach.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na pedagogice w Lublinie

Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Lublinie: kryminologia i resocjalizacja, andragogika, grywalizacja w edukacji, doradztwo zawodowe i hr, edukacja medialna i technologie informatycznementoring i coachinginnowacyjne metody kształcenia... 

Sprawdź specjalności na pedagogice w Lublinie

 

Pedagogika studia podyplomowe w Lublinie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Lublinie

Studia na kierunku Pedagogika w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Pedagogika w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po pedagogice

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych, świetlicach, żłobkach i klubach dziecięcych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, poradniach rodzinnych, placówkach profilaktyki społecznej oraz w placówkach socjalizacyjnych.

Studenci kierunku pedagogika w Lublinie w trakcie kształcenia wybierają specjalności, które ukierunkowują ich w konkretnej dziedzinie. Absolwenci mogą poszczycić się wiedzą z zakresu biologicznego, psychologicznego i społecznego rozwoju człowieka oraz wpływu na jego sylwetkę różnych środowisk wychowawczych. Rozwinięte umiejętności interpersonalne pozwalają rozwiązywać problemy dydaktyczno-wychowawcze poprzez poprawną komunikację z podopiecznymi.

czytaj dalej jaka praca po pedagogice

Jak wygląda rekrutacja na pedagogikę w Lublinie

Studenci rozwiną swoje zdolności pedagogiczne, społeczne i psychologiczne. Ponadto nauczą się prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Dowiedzą się także, w jaki sposób wdrażać terapię pedagogiczną oraz prowadzić działalność resocjalizacyjną, a także podejmować działania z zakresu profilaktyki i terapii rodzinnej.

Pedagogika - rekrutacja na uczelniach w Lublinie:

sprawdź rekrutacja na studia w Lublinie

 

Limity miejsc

Uczelnie w Lublinie mają odgórnie ustalony limit miejsc na każdy z kierunków studiów, tyczy się to również kierunku pedagogika.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci pedagogiki i jak się dostać? W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie i aplikować na wybrany kierunek studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na pedagogikę w Lublinie to: dowolny przedmiot, język obcy oraz język polski.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 44 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w systemie na kierunek pedagogika w Lublinie, kandyaci muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można się ich spodziewać?  

Dzień opublikowania listy osób zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie na poszczególnych uczelniach. Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji na studia składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmuje zarejestrowanie się przez kandydata na wybrany kierunek w systemie. Drugim etapem jest złożenie kompletu dokumentów, które są potwierdzeniem uzyskanych punktów na egzaminie maturalnym.

Jak złożyć dokumenty? Uczelnie najczęściej decydują się na złożenie dokumentów osobiście przez kandydata w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną – jest to opcja dla osób, które nie mogą pojawić się w wyznaczonym terminie na uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Lublinie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci na pedagogikę w Lublinie na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni. Co, jeśli się spóźnią lub nie maja możliwości osobistego pojawienia się na uczelni?

W takim przypadku istnieje ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

Jakie dokumenty powinni zabrać ze sobą przyszli studenci? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.   

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.   

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Ile kosztują studia na kierunku pedagogika w Lublinie

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku pedagogika w Lublinie? Ceny w 2024 roku wahają się od 3400 zł do 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Pedagogika studia w Lublinie - ceny 2023: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 3400 zł
 • Lubelska Akademia WSEI: od 3610 zł  

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Lublinie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku pedagogika można podjąć na dwóch uczelniach publicznych w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie lub na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ponadto pedagogikę stacjonarnie lub niestacjonarnie studiować można w dwóch prywatnych uczelniach  – w Lubelskiej Akademii WSEI i Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia w Lublinie).

Pedagogikę jako specjalność na kierunku pedagogika resocjalizacyjna można studiować także na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika w Lublinie oferują dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarne studia na kierunku pedagogika w Lublinie oferują następujące szkoły wyższe:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Lubelska Akademia WSEI

Dowiedz się więcej pedagogika w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Lublinie

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Lublinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wahają się od 3400 zł do 3800 zł. ceny - pedagogika Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Lublinie studia niestacjonarne na pedagogice są płatne zarówno w publicznych, jak i prywatnych szkołach wyższych. Bezpłatną naukę na tym kierunku można rozpocząć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Lublin studia i stopnia

Pedagogika Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Lublin studia stacjonarne

Pedagogika Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Pedagogika w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Lublinie?

Studia pedagogiczne w Lublinie zapewniają szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki, filozofii, socjologii, a nawet biologii. Kształcą one nie tylko przyszłych nauczycieli, ale i specjalistów z zakresu pomocy społecznej czy sądowniczej.

Karolina, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Bardzo lubię dzieci i zawsze myślałam o tym, by zajmować się ich edukacją od najwcześniejszych lat. Potem jednak zainteresowałam się resocjalizacją. Studia pedagogiczne to zaskakujący kierunek, który zapewnia wykształcenie przydatne w bardzo wielu miejscach czy branżach.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

komentarze (1)

Kasia odpowiedz

Ja się długo nad kierunkiem studiów nie zastanawiałam. Zagadnienia z pedagogiki zawsze mnie interesowały, nawet prywatnie książki czytałam o tej tematyce. Jestem na I roku na WSKZ i robie je online, bo pracuje na pełen etat i to była dla mnie najlepsza opcja, żeby sobie wykształcenie wyższe zrobić i zacząć wreszcie pracować w wymarzonym zawodzie.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia