Pedagogika - Poznań

Pedagogika - Poznań

Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

25.09.2023

Pedagogika studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Pedagogika w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 30 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na pedagogice w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 3700 zł za pierwszy rok studiów.

Pedagogika - Poznań
Studia na kierunku pedagogika w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Pedagogika to interdyscyplinarny kierunek studiów, który zawiera elementy nauk społecznych, socjologicznych, a nawet biologicznych. Studenci tego kierunku uczą się działań opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz zdobywają umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studia mają charakter teoretyczny, ale zawierają liczne warsztaty, które pozwolą na rozwinięcie zdolności prowadzenia negocjacji, czy rozwiązywania sporów.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak pedagog szkolny, animator kultury, czy doradca zawodowy. Absolwenci pedagogiki mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego i umiejętność pracy z ludźmi w różnym wieku. Specjaliści nauk pedagogicznych poszukiwani są w świetlicach terapeutycznych, żłobkach, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wychowawczych, a nawet w urzędach pracy. Pedagodzy mogą ubiegać się o pracę na następujących stanowiskach: pedagog szkolny bądź specjalny, animator kultury, trener edukacyjny, pracownik socjalny, badacz i konsultant edukacyjny.

 

Uczelnie

W Poznaniu pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3700 zł do 5300 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Na proces kwalifikacyjny składa się tzw. konkurs świadectw. W tym konkursie największe szanse mają kandydaci z bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Warto jednak dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianie, bądź, po prostu, różnić się w zależności od uczelni. Wymagania kwalifikacyjne mogą wydawać się nieskomplikowane, lecz będąc studentem należy zmierzyć się z wieloma zagadnieniami, widniejącymi w programie nauczania.
Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: podstawy biologicznego rozwoju człowieka, emisja głosu, psychologia rozwoju człowieka, teoria i praktyka wychowania, socjologia edukacji, warsztat komunikacji interpersonalnej, psychologia społeczna, przedsiębiorczość.

Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty maturalne

W rekrutacji na kierunek pedagogika w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2023/2024 pod uwagę są brane trzy przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto powinni oni wybrać jeden przedmiot spośród: biologia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia muzyki, historia sztuki lub wiedza o tańcu. dowiedz się więcej

Rekrutacja na pedagogikę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Poznaniu

W Poznaniu pedagogikę można studiować w ramach kierunku lub specjalności na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na jednej uczelni niepublicznej: Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Poznaniu

Kierunek studiów Pedagogika w Poznaniu oferowany jest bezpłatnie tyko na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Poznaniu

Pedagogikę w Poznaniu w formie niestacjonarnej (zaocznej) można studiować na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne, jednak ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Pedagogika w Poznaniu wahają się od 3700 zł do 5300 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne są płatne niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W ramach studiów na kierunku pedagogika w Poznaniu studenci zdobędą wiedzę humanistyczną, psychologiczną, socjologiczną oraz społeczną. Ponadto nauczą się przeprowadzania badań pedagogicznych oraz prowadzania zajęć edukacyjnych i resocjalizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych. Poznają także zasady indywidualnej pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz metod arteterapii.
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość zawodową z placówkami oświatowo-wychowawczymi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kulturalnych, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, świetlicach, klubach dziecięcych, zakładach karnych czy w domach opieki społecznej.

 

Program studiów i przedmioty

Kształcenie na kierunku Pedagogika – studia I stopnia profil praktyczny trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnopedagogicznych, socjologii, psychologii oraz filozofii, które są niezbędne do funkcjonowania w obszarze tzw. społeczeństwa wiedzy.

Rozumie społeczno-kulturowy kontekst edukacji, potrafi projektować działania opiekuńcze i wychowawcze w zakresie skutecznego wspierania zarówno jednostek, jak i grup społecznych, a także posiada kompetencje społeczne pozwalające na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy. Ze względu na praktyczny profil kształcenia obowiązuje 600 godzin praktyk zawodowych.

W programie studiów na kierunku Pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku pedagogika to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która przygotowuje studentów do pracy w obszarze np. edukacji, w różnorodnych instytucjach i kontekstach społecznych. Programy studiów na tym kierunku często obejmują takie zagadnienia jak teoria i praktyka wychowania, psychologia rozwoju, metody dydaktyczne, zarządzanie oświatą, diagnoza i terapia pedagogiczna, oraz edukacja w różnorodności kulturowej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają im np. na profesjonalne podejście do pracy z różnorodnymi grupami wiekowymi, zarządzanie procesami edukacyjnymi, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, projektowanie i realizację programów edukacyjnych, a także na rozwijanie swoich kompetencji interpersonalnych i społecznych.

W ramach studiów na kierunku pedagogika studenci poznają teoretyczne podstawy procesu wychowania oraz różnorodne metody pracy pedagogicznej, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Uczą się np. o psychologicznych aspektach procesów edukacyjnych, takich jak rozwój osobowości, procesy uczenia się, motywacja i komunikacja w edukacji. Zdobywają także wiedzę z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania różnych przedmiotów, diagnozy edukacyjnej oraz projektowania programów nauczania. Studenci na kierunku pedagogika często odbywają także praktyki pedagogiczne, które pozwalają im zdobyć doświadczenie w pracy z uczniami, nauczycielami i innymi profesjonalistami w dziedzinie edukacji.

Studenci na kierunku pedagogika uczą się także o zarządzaniu oświatą, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania oświatą publiczną i niepubliczną, organizacją pracy placówek oświatowych, zarządzania kadrami pedagogicznymi, finansami i zarządzaniem zasobami w oświacie. Uczą się także o polityce oświatowej, reformach edukacyjnych, prawie oświatowym i procedurach administracyjnych w oświacie. Studenci zdobywają umiejętności np. planowania, organizowania, wdrażania i monitorowania procesów zarządzania oświatą, a także analizowania i diagnozowania sytuacji w oświacie oraz rozwijania innowacyjnych rozwiązań w edukacji.

 

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3700 zł do 5300 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek pedagogika - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązuje limit miejsc, a na uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę osób. Podczas postępowania rekrutacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której wybierani są najlepsi kandydaci.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 270

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Za studia nie trzeba płacić głównie w przypadku studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych. Niestacjonarna nauka w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach jest z kolei płatna.

Pedagogika studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 3700 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 5100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji można poznać w terminie wybranym przez daną uczelnię – szkoły publikują informacje na temat zakwalifikowania lub niezakwalifikowania się kandydatów na wybrane kierunki studiów w systemie IRK lub ERK. Dane umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników, dzięki czemu mogą oni poznać liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowane miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać osobiście do siedziby wybranej uczelni. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą dostarczyć plików bezpośrednio do szkoły wyższej, mogą czasem przekazać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu może różnić się w zależności od decyzji danej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap przeznaczony na dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj rozpoczyna się niedługo po opublikowaniu wyników postępowania rekrutacyjnego. Termin wyznaczany jest indywidualnie przez uczelnie, a kandydaci muszą dopełnić wszystkich formalności w określonym czasie. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Pedagogice?

Pedagogika to kierunek oferujący pozyskanie wiedzy złożonej z licznych zagadnień, a zatem przygotowujący do wykonywania różnych obowiązków zawodowych. Co warto podkreślić, współczesna pedagogika nie skupia się wyłącznie na problematyce wychowania i edukacji najmłodszych, ale również porusza się po zagadnieniach związanych z pomocą i wsparciem osób dorosłych, o różnych potrzebach. Wszechstronność wykształcenia pedagogicznego sprawia, że absolwentów tego kierunku możemy spotkać między innymi w: firmach szkoleniowych, instytucjach kultury, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, publicznych służbach zatrudnienia, czy instytucjach świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego. A jak prezentują się zarobki osób, które ukończyły Pedagogikę?

Średnie zarobki absolwentów Pedagogiki w 2023 roku:

 • doradca zawodowy: 4200 złotych
 • pedagog szkolny: 3800 złotych
 • pedagog w placówce wychowawczej: 3500 złotych
 • animator czasu wolnego: 3300 złotych

 

Czy warto iść na Pedagogikę?

Jak już wspomnieliśmy, Pedagogika jest kierunkiem umożliwiającym pozyskanie wiedzy złożonej z rozmaitych zagadnień, a zatem adresowany jest do osób o różnych zainteresowaniach i pomysłach na działalność zawodową. Ponadto, jest to kierunek ciekawy, w którego przestrzeni odnajdą się osoby pragnące pracować z ludźmi oraz pragnące wykorzystać swoją kreatywność.

 

Gdzie warto studiować Pedagogikę?

Pedagogika jest kierunkiem niezwykle popularnym. Kandydaci na studia w Poznaniu otrzymują dwie możliwości co do wyboru miejsca kształcenia. Jedną z nich jest uczelnia publiczna.

Pedagogika studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Drugą możliwością są studia w uczelni niepublicznej. Jakie różnice występują między kształceniem w uczelni publicznej a w niepublicznej szkole wyższej? Różnic należy doszukiwać się w aspekcie finansowym, ponieważ za naukę w uczelni niepublicznej pobierane są opłaty.

Pedagogika studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu:

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Pedagogiki rozwijają liczne umiejętności, a do najważniejszych należą między innymi: posługiwanie się warsztatem diagnostycznym oraz posługiwanie się pojęciami teoretycznymi i badawczymi. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • wychowanie w biegu życia,
 • metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej z grupą,
 • metodyka projektu socjalnego,
 • podstawy pedagogiki czasu wolnego,
 • diagnostyka w doradztwie personalnym

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Poznaniu?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją, to prawda. Ale wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Poznaniu opinie?

 

Aneta, studentka drugiego stopnia Pedagogiki mówi:

„Zadaniem pedagogiki jest zaprowadzanie porządku, spokoju, harmonii. Dlatego studia pedagogiczne nie polegają wyłącznie na uczeniu się i poznawaniu nowych metod badawczych, czy historii istotnych myśli. To także wyprawa w głąb siebie, ćwiczenia własnej wrażliwości, empatii, siły. Pedagogika to bardzo ważna i potrzebna dziedzina, dlatego należy uczyć się jej od najlepszych. To jest odpowiedź, dlaczego studiuję w Poznaniu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Poznań studia i stopnia

Pedagogika Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Poznań studia stacjonarne

Pedagogika Poznań studia niestacjonarne

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

Studia na wydziale Studiów Edukacyjnych

 

Pozostałe uczelnie w Poznaniu na których jest kierunek PEDAGOGIKA

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia