PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE

Dodaj do ulubionych

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

 

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-studia online  to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie online. 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem, który rozwija kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jego popularność sprawia, że kandydaci na studia otrzymują coraz łatwiejszy dostęp do kształcenia się w tej dziedzinie za pomocą platform e- learningowych i materiałów multimedialnych, czyli w ramach studiów online, zakładających pozyskanie identycznej wiedzy i umiejętności podobnych do tych, jakie zdobywają studenci formy tradycyjnej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online to kierunek specyficzny, bowiem realizowany jest na podstawie jasno określonych standardów kształcenia. Jest również kierunkiem interdyscyplinarnym, czyli przekazującym wiedzę różnorodną, między innymi ogólnopedagogiczną, historyczno- filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, która ułatwia zrozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną.

Studia te dają przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno- praktycznym, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego i nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warto zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni. Dzięki temu kandydaci mają więcej czasu na przygotowania i tym samym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji. W przypadku uczelni niepublicznych, studenci muszą zaliczyć egzamin maturalny oraz dostarczyć wymagane dokumenty.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
tryb: online

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Studia rozwijają konkretne umiejętności oraz kompetencje niezbędne do wykonywania późniejszych obowiązków zawodowych, ale Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowana w ramach studiów online jest kierunkiem, który wymaga od studentów pewnych postaw, zainteresowań, a także cech charakteru. Łatwo odgadnąć, że fundamentem i najważniejszą cechą jest wrażliwość na potrzeby dzieci. Z racji tego, iż jest to zagadnienie złożone kandydaci na studia powinni charakteryzować się cierpliwością, umiejętnością nawiązywania kontaktów, zdolnością komunikacji zarówno z najmłodszymi, jak i ich opiekunami i rodzicami. Bardzo istotna jest również kreatywność, bez której późniejsza praca zawodowa wydaje się niemal niemożliwa.

W toku studiów studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na studiach online rozwijają liczne kompetencje społeczne, takie jak wrażliwość, refleksyjność i otwartość na problemy edukacyjne wszystkich podmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ale muszą posiadać pewien zalążek, pewną część kompetencji czy umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem studenckiej drogi.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzona na studiach online jest takim kierunkiem, który nie określa konkretnego zasobu talentów, czy zainteresowań. Jest kierunkiem interdyscyplinarnym, złożonym, a zatem każda dziedzina, którą się interesujemy może okazać się przydatna zarówno na studiach, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Może to być muzyka, plastyka, technika, języki, biologia…

Predyspozycje kandydata na studia online na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • wrażliwość na potrzeby dziecka,
 • otwartość,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • umiejętność pozyskiwania i selekcjonowania informacji.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który prowadzony zarówno w formie tradycyjnej jak i w formie online realizowany jest w trybie jednolitych studiów magisterskich. Studia te to proces, który przekazuje wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średnim i w wieku późnego dzieciństwa oraz wskazuje istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I– III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I– III szkoły podstawowej.

Studia online na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to pięcioletni proces dostarczający wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wśród których trudno wyróżnić najważniejsze. Zdobywane wykształcenie to zbiór różnorodnych, tak samo istotnych elementów, które razem tworzą przygotowanie do rozwiązywania zadań obejmujących między innymi animowanie, monitorowanie i dokonywanie ewaluacji zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo- wychowawczych, skuteczne oddziaływanie na wychowanków przejawiających trudności w nauce i zachowaniu, czy też diagnozowanie potrzeb, możliwości ograniczeń dzieci oraz indywidualizowanie procesów kształcenia, wychowania i terapii pedagogicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online to kierunek interdyscyplinarny, czyli złożony z wielu elementów i dostarczający wiedzy z zakresu różnych dziedzin. Mówiąc ogólnie, dzięki nauce studenci mogą pozyskać rozszerzoną wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno- filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Co to dokładnie oznacza? Aby dowiedzieć się jaka wiedza płynie z procesu kształcenia, wystarczy sprawdzić jakie zagadnienia poruszane są podczas zajęć.

Programy nauczania na studiach online na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zawierają zagadnienia dotyczące między innymi antropologii kulturowej, socjologii edukacji, teoretycznych podstaw wychowania, organizacji i funkcji systemu edukacji. Posiadają przedmioty obejmujące psychologię ogólną, psychologię wychowawczą, konstruowanie programów nauczania, modele wspierania rozwoju dziecka, monitorowanie i ocenianie osiągnięć dziecka.

Jak już wspomnieliśmy, studenci studiów online na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Poznają klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania, strukturę i funkcje systemu oświaty, zasady funkcjonowania instytucji edukacyjnych, prawa dziecka, zasady projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka,
 • zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów,
 • projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych,
 • funkcjonowania i dysfunkcji aparatu mowy, słuchu i wzroku,
 • rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dzieci i uczniów,
 • tworzenia, testowania i modyfikowania materiałów, środków oraz metod adekwatnych do celów wychowania i kształcenia,
 • animowania i monitorowania realizacji zespołowych działań edukacyjnych dzieci i uczniów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-studia online trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE?

Dyplom studiów pedagogicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedszkolach, klubach dziecięcych oraz szkołach podstawowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi, świetlicami lub domami opieki społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-studia online:

 • przedszkola

 • szkoły podstawowe

 • kluby dziecięce

 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze

 • domy opieki społecznej

 • świetlice

 • wydawnictwa o tematyce pedagogicznej

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)