Zarządzanie - Łódź

Zarządzanie - Łódź

Zarządzanie - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

zarządzanie 

Odkryj zarządzanie w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Łódź | woj. łódzkie

Jeśli kształcenie wyższe mielibyśmy porównać do zawodów sportowych, to Zarządzanie znajduje się w czołówce rankingów najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Aspiracje przyszłych studentów coraz częściej streszczają się do chęci znalezienia dobrze płatnej pracy, a w przypadku najambitniejszych rodzi się koncepcja założenia własnej działalności gospodarczej i chociaż częściowe uniezależnienie się od odgórnych zaleceń i rozkazów szefostwa.

Popularność kierunków studiów w Łodzi, w tym Zarządzania jest tym większa, im dalej idzie szeroko rozumiany postęp cywilizacyjny, rozwój świadomości społeczeństwa oraz zmiany gospodarcze mające miejsce na rynku światowym. Nie bez znaczenia pozostaje również ambicja biznesowa wśród młodych ludzi dopiero wchodzących na rynek pracy.

Mówiąc prostym językiem, nawet najlepszy pomysł i najtrafniejsza myśl nie przełoży się na efekty bez umiejętnego zarządzania, zatem bez ryzyka można stwierdzić, że zarządzanie przez duże „Z” to sztuka, bez której jakiekolwiek przedsiębiorstwo pogrążyłoby się w chaosie i nieporządku, a cywilizacja prawdopodobnie musiałaby doświadczyć negatywnych konsekwencji związanych z niepokojami społecznymi.

 

Dla kogo ten kierunek

Znasz pewnie stare polskie porzekadło, niosące za sobą uniwersalną myśl, która powinna dawać do myślenia przyszłym pokoleniom: „co jest do wszystkiego, to jest do niczego”. Zgodnie z tą mądrością nie każdy człowiek ma predyspozycje do podjęcia określonej ścieżki edukacyjnej oraz, co za tym idzie, przyszłego zawodu. Oczywiście szeroko pojęta wszechstronność jest jak najbardziej pożądana, jednak skupienie się na wybranej dziedzinie nauki i zgłębienie jej od podszewki daje niezwykle obiecujące perspektywy na przyszłość.

Zastanawiając się jakie studia w Łodzi wybrać, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań: potrafisz organizować swoje życie w takim stopniu, aby wziąć odpowiedzialność za koordynację pracy przedsiębiorstw oraz zespołów zajmujących się różnymi projektami? Masz w sobie wystarczającą ilość charyzmy, aby skutecznie wpływać na ludzi w słusznej sprawie? A przede wszystkim – czy chciałbyś związać swoją przyszłość z szeroko pojętym zarządzaniem? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, to chyba nie masz już wątpliwości co do słuszności swojego wyboru!

 

Praca po studiach

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, który cierpi na pogłębiający się niedostatek odpowiednio wykwalifikowanej kadry zajmującej się szeroko pojętym zarządzaniem, wiele polskich uczelni stworzyło możliwość kształcenia na tym jednym z najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej przyszłościowych kierunków.

Miłośników Łodzi, którzy chcieliby spędzić w tym mieście resztę życia albo chociaż czas wymagany na skończenie studiów, z pewnością zainteresowałaby oferta edukacyjna aż pięciu łódzkich uczelni! Studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi można podjąć między innymi na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności oraz Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania. Musisz przyznać, że możliwości wyboru idealnego programu wymarzonych studiów w Łodzi jest wręcz imponująca.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Łodzi? Jeśli chcemy dostać się na studia, to musimy wziąć udział w konkursie świadectw. A jakie przedmioty są brane pod uwagę? Język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

Dlaczego wymagania na Zarządzanie wydają się tak zróżnicowane? Gdyż w programie nauczania nie brakuje różnorodnych zagadnień i dziedzin, wśród których wymienić można: podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, systemy informatyczne zarządzania, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, relacje organizacyjne, społeczne aspekty zarządzania.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi

Żeby odpowiedzieć na pytanie o to, jak wyglądją studia zarządzanie w Łodzi, warto początkowo uświadomić sobie różnice mogące wynikać z programu studiów, opracowanego przez poszczególne łódzkie uczelnie, które oferują możliwość wybrania właśnie tego kierunku. Ogólna idea nauczania, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, jest identyczna dla każdej polskiej uczelni, a absolwent Zarządzania zostaje uprawniony do wykonywania dokładnie tego samego spektrum zawodowego. Jednak niuanse takie, jak zwiększony nacisk na jedną z gałęzi Zarządzania kosztem innej mogą dotyczyć niektórych uczelni i stanowić zaletę bądź wadę w oczach przyszłego studenta.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Kierunek Zarządzanie w Łodzi to wiedza o człowieku jako podmiocie działającym w organizacji. Dlatego przyszły absolwent musi być uposażony w podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii, aby był w stanie dobrze zrozumieć mechanizmy motywujące ludzkie działania. Ponadto Zarządzanie wiąże się z poznaniem zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz analizowania zjawisk i procesów mających miejsce na współczesnym rynku gospodarczym. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie szczególny nacisk wykładowców na uposażenie przyszłych absolwentów w gruntowną wiedzę matematyczną, poszerzoną o umiejętność obsługi programów statystycznych, niezbędnych do sprawnego wykonywania skomplikowanych analiz.

Ogólnie mówiąc, studia ekonomiczne w Łodzi to nacisk położony na fundamentalne umiejętności, takie jak: rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania. A czym? Całą gamą spraw wchodzących w skład krajowej gospodarki, czyli: zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Ilość specjalności podpowiada, że dziedzina się rozrasta, a rynek potrzebuje nowych specjalistów, którzy zajmą się analityką systemową, technologią e-biznesu, czy zarządzaniem projektami – a to ogromna szansa na odniesienie sukcesu dla każdego absolwenta tego przyszłościowego kierunku, decydującego się na wybór jednej z kilku dyscypiln oferowanych przez uczelnie wyższe w Łodzi.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

łódź studia kierunek zarządzanie

 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Niezależnie od wyboru dyscypiln oferowanych przez uczelnie wyższe w Łodzi ani trybu studiów na kierunku Zarządzanie, studia licencjackie zawsze trwają sześć semestrów, a więc trzy lata, a magisterskie – cztery semestry, czyli dwa lata. Absolwent, który ukończył pierwszy stopień studiów, nie ma obowiązku podjęcia studiów drugiego stopnia. Już wówczas posiada pełne uprawnienia do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. Studia drugiego stopnia znacznie poszerzają zakres zdobytej w trakcie wcześniejszej edukacji kompetencje oraz uposażają w nowe.

Zarządzanie jest na tyle obszerną w coraz to nowe zagadnienia dziedziną wiedzy, że studia magisterskie nie muszą oznaczać całkowitego końca edukacji. Człowiek uczy się całe życie, a powiedzenie to ma szczególnie widoczne odzwierciedlenie w dynamicznie zmieniającym się Zarządzaniu.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Łodzi?

Przed przystąpieniem na studia na kierunku Zarządzanie, warto zorientować się w ofercie przedstawionej przez poszczególne łódzkie uczelnie, które zdecydowały się na włączenie tego kierunku do kanonu oferowanej przez siebie nauki. Uniwersytet Łódzki jest jedyną łódzką uczelnią publiczną, na której nauka jest darmowa. Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji, należy dobrze zdać następujące przedmioty maturalne: matematykę, język obcy oraz WOS lub historię. W przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia, w procesie rekrutacji przewidziany jest konkurs dyplomów – osoby z najlepszymi ocenami uzyskanymi na studiach pierwszego stopnia mają najwyższe szanse na rozpoczęcie dalszego etapu kształcenia.

 

Proces rekrutacji

Należy mieć na uwadze fakt, że postępowanie rekrutacyjne może mieć inny przebieg na przestrzeni lat, dlatego należy na bieżąco śledzić stronę internetową instytutu.

Społeczna Akademia Nauk, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności oraz Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania jako uczelnie prywatne ustaliły konieczność uiszczenia określonej przez poszczególne wydziały opłaty semestralnej. O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń, czyli kolokwialnie mówiąc – kto pierwszy, ten lepszy.

Dokumenty wymagane przez komisje rekrutacyjne każdej łódzkiej uczelni są podobne i zawierają: kserokopię świadectwa maturalnego, wydruk formularza aplikacyjnego wydrukowanego ze strony internetowej wybranej uczelni oraz fotografię o wymiarach 35X45mm.

zasady rekrutacji na studia

 

zarządzanie studia łódź

 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Łodzi? Wiele będzie zależało od wyboru specjalności, której celem jest poszerzenie wiadomości zdobywanych w toku ogólnego kształcenia podczas studiów na tym kierunku oraz uposażania w całkiem nowe, typowe dla specyfiki obranej drogi edukacyjnej. Obszar wyboru, wynikający z dużego popytu na absolwentów studiów na kierunku Zarządzanie na współczesnym rynku pracy, będzie dosyć duży, a każdy z kończących te studia powinien odnaleźć się w wybranym przez siebie zawodzie.

Absolwent znajdzie zatrudnienie jako specjalista do spraw baz danych i sieci komputerowych, jeśli tylko czuje, że jego powołaniem jest połączenie zgłębionej w trakcie studiów dziedziny, z uchodzącą za najlepiej opłacalną – branżą IT. Jeśli zdecydujesz się na pracę w tym sektorze, to możesz być pewien, że wkrótce osiągniesz wielki sukces, a dawno niewidziana rodzina skontaktuje się z prośbą o małą pożyczkę.

Dla absolwentów kierunku Zarządzanie na jednej z łódzkich uczelni otworzy się możliwość podjęcia pracy jako doradca lub konsultant do spraw związanych z zarządzaniem różnymi zasobami. To zawód stworzony dla ludzi lubiących kontakt z innymi, którzy chcą przekazywać zdobytą na studiach wiedzę w specjalnie przeznaczonych do tego placówkach lub własnych gabinetach.

Skoro już o gabinetach mowa – nic nie stanie na przeszkodzie, abyś po ukończeniu Zarządzania w Łodzi otworzył własną działalność gospodarczą. Podstawowe narzędzia w postaci umiejętności koordynowania i organizacji pracy zespołów pozwolą ci z wielkim sukcesem zostać liderem swojej firmy.

Przed absolwentami studiów na kierunku Zarządzanie w Łodzi na oścież otworzy się również furtka do objęcia stanowiska specjalisty do spraw zarządzania oraz specjalista do spraw doskonalenia organizacji w międzynarodowych korporacjach.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Łodzi opinie?

 

Agata, studentka Zarządzania mówi:

„Muszę przyznać, że przed rozpoczęciem studiów nie wiedziałam, że Zarządzanie to tak szeroka dziedzina. Studia w Łodzi otworzyły mi oczy na skalę zagadnienia, ilość dróg, którymi mogę podążać, sfery, w których mogę realizować się zawodowo."

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W ŁODZI

marketing
Rozwiń

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Łodzi

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)